Teksti suurus:

Noortelaagri tervisekaitse ja noore terviseseisundi nõuded ning arstitõendi vorm

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2010
Avaldamismärge:

Noortelaagri tervisekaitse ja noore terviseseisundi nõuded ning arstitõendi vorm
[RTL 2009, 96, 1437 - jõust. 01.01.2010]

Vastu võetud 23.11.1999 nr 70
RTL 1999, 161, 2309
jõustumine 06.12.1999

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

29.04.2002 nr.69 (RTL 2002, 55, 807) 12.05.2002

11.12.2009 nr 94 (RTL 2009, 96, 1437) 1.01.2010

 «Noorsootöö seaduse» § 10 lõike 4 ja «Rahvatervise seaduse» § 8 lõike 2 punkti 8 alusel määran:

[RTL 2009, 96, 1437 – jõust. 1.01.2010]

Kehtestada «Noortelaagri tervisekaitse ja noore terviseseisundi nõuded ning arstitõendi vorm» (lisatud).

[RTL 2009, 96, 1437 – jõust. 1.01.2010]

 

Kinnitatud sotsiaalministri

23. novembri 1999. a

määrusega nr 70

 

NOORTELAAGRI TERVISEKAITSE JA NOORE TERVISESEISUNDI

NÕUDED NING ARSTITÕENDI VORM

[RTL 2009, 96, 1437 – jõust. 1.01.2010]

 

I. ÜLDSÄTTED

1. Käesolevad nõuded kehtivad noortelaagrite (edaspidi laagrid) ruumide (hoonete), sisustuse, personali ja maa-ala, noortelaagrisse lubatava noore tervisliku seisundi ning noortelaagrisse lubatava noore arstitõendi vormi kohta.

2. Käesolevates nõuetes on kasutatud noorsootöö seaduse mõisteid.

3. [Kehtetu – RTL 2009, 96, 1437 – jõust. 1.01.2010]

4. Käesoleva määrusega reguleerimata valdkondades lähtutakse teistest kehtivatest tervisekaitsenõuetest ja muudest õigusaktidest.

II. NOORTELAAGRI TERVISEKAITSENÕUDED

5. Laagri maa-ala ning ruumide (hoonete) projekteerimine ja renoveerimine

5.1. Projekteeritava laagri maa-ala peab asuma võimalikult eemal magistraalteedest ja tänavatest, tööstus-, kommunaal- ning muudest ettevõtetest, mis võivad tekitada müra, saastata õhku või vähendada insolatsiooni. Laagrid projekteeritakse metsade, parkide ja veekogude lähedusse.

5.2. [Kehtetu – RTL 2009, 96, 1437 – jõust. 1.01.2010]

5.3. Laagri hooned projekteeritakse ühe- või kahekorruselisena.

5.4. Laagri eluruumid planeeritakse hoone ida-, kagu- ja lõunapoolsesse, köök põhjapoolsesse ossa. Laagri majandusõu planeeritakse maa-ala põhjapoolsesse ossa köögi ja teiste majandusruumide sissepääsude poolele.

5.5. Sissepääsud hoonetesse projekteeritakse tuulekojaga, välistrepid varikatusega.

5.6. – 5.10. [Kehtetud – RTL 2009, 96, 1437 – jõust. 1.01.2010]

5.11. Ventilatsioonisüsteem projekteeritakse kehtivate normide kohaselt.

5.12. Projekteeritava laagri ruumide minimaalne pindala on toodud tabelis 1.

 

Tabel 1

Projekteeritava laagri ruumide koosseis ja pindala

 

------------------------------------------------------------

Ruumi nimetus Pindala (m2), mitte alla

------------------------------------------------------------

1. Eluruum* 4,0 ühele noorele (5,5-6,0 ühele täiskasvanule)

------------------------------------------------------------

2. Rühmaruum või veranda 1,0 ühele noorele

------------------------------------------------------------

3. Olmeruumid, sealhulgas:

3.1. riietehoiuruum 0,8 ühele noorele

------------------------------------------------------------

3.2. duširuum** 1,6 ühe kabiini kohta

------------------------------------------------------------

3.3. tualettruum 0,35 ühele noorele

------------------------------------------------------------

3.4. pesupesemisruum eraldi poistele ja tüdrukutele 0,08 ühele noorele

------------------------------------------------------------

4. Rühmajuhi ruum olenevalt noorte arvust laagris

------------------------------------------------------------

5. Tervishoiuruum 16,0

------------------------------------------------------------

6. Köögiruumidolenevalt noorte arvust laagris ja vastavalt tehnoloogilistele vajadustele, arvestades toidukäitlemisele esitatavaid nõudeid

------------------------------------------------------------

7. Söögisaal 1,0 ühele noorele

------------------------------------------------------------

8. Pesuladu 6,0

------------------------------------------------------------

 

* Eluruumid peavad olema eraldi tüdrukutele ja poistele.

** Duširuum võib olla koos saunaga.

 

5.13. Laagri ehitamiseks ja remondiks kasutatavad materjalid peavad olema tervisele ohutud.

 

6. Nõuded maa-alale

6.1. Laagril peab olema omaette maa-ala. Asulas asuv laager piiratakse piirdeaiaga.

6.2. Vähemalt 60% maa-alast peab olema haljastatud. Mets ja park loetakse haljastuse sisse. Haljastuses on keelatud kasutada mürgiseid taimi.

6.3. Spordiväljaku mängu- ja võimlemisvahendite konstruktsioon, mõõtmed ning pindade viimistlus peavad vastama noorte eale, kasvule ning tagama ohutu kasutuse.

6.4. – 6.5. [Kehtetud – RTL 2009, 96, 1437 – jõust. 1.01.2010]

6.6. Pimedal ajal tagatakse õuealadel kunstlik valgustus.

6.7. Maa-ala peab olema eeskujulikus korras ja puhas ning muru niidetud. Laagri maa-alal ei ole lubatud põletada olmeprügi ja prahti laagri toimumise ajal.

 

7. Nõuded ruumidele (hoonetele)

7.1. Hoonete paigutus maa-alal peab tagama igale eluruumile soodsad valgustus- ja insolatsioonitingimused.

7.2. Tervishoiuruumil peab olema eraldi sissepääs.

7.3. Laagri ruumides peab olema loomulik valgustus, välja arvatud laoruumid, toidunõude pesemisruum ja personali tualettruum(id) ning duširuum(id).

7.4. Laagris peavad olema köetavad eluruumid, rühmaruum(id), söögisaal, tervishoiuruum, riietehoiuruumid, duširuumid.

7.5. Ahjuküttega ruumides peab küttekolle asuma koridoris. Vingugaasiga õhu saastamise vältimiseks võib ahjulõõrid sulgeda pärast kütuse täielikku põlemist.

7.6. Eluruumides ja muudes ruumides, kus inimesed töötavad või viibivad pikemat aega, peab suhteline õhuniiskus olema alla 60% ning õhutemperatuur ruumides mitte alla 18 °C.

7.7. Vähemalt 2/3 iga ruumi akendest peab olema tuulutamiseks avatav. Eluruumides kaetakse avatavad aknaavad suvekuudel putukavõrguga.

7.8. Eluruumides peab olema loomulik ventilatsioon. Köögis, pesuköögis, tervishoiuruumis,

duširuumis, tualettruumis, siseujulas ja riietekuivatusruumis on nõutav sundventilatsioon.

7.9. Eluruumide seinad peavad olema siledad ja kaetud kergesti puhastatava materjaliga.

7.10. [Kehtetu – RTL 2009, 96, 1437 – jõust. 1.01.2010]

7.11. Laagris on noortel lubatud magada telkmajades. Telkmajade ümbert tagatakse vihmavee äravool. Telkmajades peab olema laudpõrand ja automaatselt sisselülituv kütteseade. Õhutemperatuur telgis peab vastama käesolevate nõuete punktis 7.6 toodule.

 

8. Laagri ruumide (hoonete) sisustus

8.1. Laagri ruumide kunstlik (tehis-) valgustus peab tagama kõikide ruumide normile vastava, ühtlase ja hajutatud valguse.

8.2. Kunstliku (tehis-) valgustuse valgustustiheduse minimaalväärtused peavad vastama tabelis 2 toodule.

 

Tabel 2

 

Kunstliku valgustuse valgustustiheduse minimaalväärtused laagri ruumides

 

------------------------------------------------------------

Ruumi nimetus

Minimaalne valgustustihedus (luksides)

Pind, mille kohta kehtib valgustatuse minimaalväärtus

------------------------------------------------------------

1. Eluruum 200 0,8 m kõrgusel põrandast

------------------------------------------------------------

2. Rühmaruum 300* tööpind

------------------------------------------------------------

3. Olmeruumid, sealhulgas:

3.1. riietehoiuruum 50 põrandal

3.2. pesupesemisruum 75 põrandal

3.3. tualettruum 75 põrandal

3.4. duširuum 75 põrandal

------------------------------------------------------------

4. Rühmajuhi ja pedagoogi ruum 300 0,8 m kõrgusel põrandast

------------------------------------------------------------

5. Tervishoiuruum 150* põrandal

------------------------------------------------------------

6. Köögiruumid 200 0,8 m kõrgusel põrandast

------------------------------------------------------------

7. Laoruumid 75 0,8 m kõrgusel põrandast

------------------------------------------------------------

8. Söögisaal 200 0,8 m kõrgusel põrandast

------------------------------------------------------------

 

* Peale üldvalgustuse peab olema ka kohtvalgustus.

 

8.3. Kõikidel valgustitel peavad olema armatuurid. Valgustid peavad olema puhtad ja töökorras.

8.4. Eluruumidesse paigaldatakse kapid ja voodid. Igal noorel peab olema oma voodi. Voodi põhi peab olema kõva.

8.5. Ruumides, kuhu on paigutatud kahekordsed narid, peab ülemisest magamisasemest laeni olema vähemalt 1,2 m. Nari ülemise magamisaseme servad peavad olema kõrgendatud.

8.6. Sanitaarseadmete minimaalne hulk laagris on toodud tabelis 3.

 

Tabel 3

 

Sanitaarseadmete minimaalne hulk

 

------------------------------------------------------------

Ruumi nimetus Seadmete arv

------------------------------------------------------------

1. Duširuum eraldi tütarlastele ja poistele 1 dušš 20 noore kohta

------------------------------------------------------------

2. Tualettruum

2.1. tütarlastele 1 klosetipott või kuivkäimla koht 15 noore kohta

1 kätepesuvalamu 8 noore kohta

1 bidee või käsidušš 4 rühma kohta

------------------------------------------------------------

2.2. poistele 1 klosetipott või kuivkäimla koht ja 1 pissuaar 20 noore kohta

1 kätepesuvalamu 8 noore kohta

------------------------------------------------------------

3. Söögisaal 1 kätepesuvalamu 40 istekohale

------------------------------------------------------------

 

8.7. Laagris kasutatav vesi peab vastama veeseaduse alusel kehtestatud joogiveenõuetele.

8.8. Sooja veega peavad olema varustatud köögi- ja duširuumid. Sooja vee temperatuur peab olema vähemalt 65 °C (mitte rohkem kui 80 °C).

8.9. – 8.11. [Kehtetud – RTL 2009, 96, 1437 – jõust. 1.01.2010]

8.12. Laagri ruumid peavad olema eeskujulikus korras ja puhtad. Ruume peab vähemalt

üks kord päevas niiskelt koristama ja tuulutama. Eluruumi põrandaid pesevad noored alates 10. eluaastast, alla 10-aastaste noorte eluruume koristab teenindav personal. Iga vahetuse lõpus peab laagri personal tegema suurpuhastuse, kloppima ja tuulutama vooditarbed.

8.13. Tualettruume pestakse kaks korda päevas 0,5%-lise kloorlubja, kloramiini või muude desinfitseerimisomadustega pesemisvahenditega. Tualettruumide koristusvahendid peavad olema märgistatud ja neid hoitakse eraldi eluruumide koristusvahenditest. Kuivkäimlaid peab iga päev desinfitseerima (kloreerima). Käimlakaste tuleb puhastada 2/3 täitumisel nende mahust.

8.14. Igale noorel peavad olema individuaalsed voodiriided ja käterätikud. Voodipesu ning käterätte vahetatakse olenevalt määrdumisastmest, kuid mitte harvem kui üks kord seitsme päeva jooksul ja kümnepäevase vahetuse puhul üks kord kümme päeva jooksul. Kasutatud ja määrdunud pesu tuleb koguda kohe plastikkotti ja viia selleks ettenähtud kohta.

8.15. Kohtade arv söögisaalis peab võimaldama kõikide noorte toitlustamist ühe tunni jooksul, kusjuures noorele nähakse söömiseks ette vähemalt 30 minutit.

 

9. Nõuded personalile

9.1. Käesolevad tervisekaitsenõuded kehtivad laagri juhatajale, kasvatajatele, tervishoiutöötajale, köögipersonalile ja abipersonalile.

9.2. [Kehtetu – RTL 2009, 96, 1437 – jõust. 1.01.2010]

9.3. [Kehtetu – RTL 2009, 96, 1437 – jõust. 1.01.2010]

Tabel 4 [Kehtetu – RTL 2009, 96, 1437 – jõust. 1.01.2010]

9.4. [Kehtetu – RTL 2009, 96, 1437 – jõust. 1.01.2010]

9.5. Laagri personal peab tundma ja täitma tervisekaitsenõudeid ning pidevalt täiendama teadmisi tervise kaitse alal.

9.6. – 9.7. [Kehtetud – RTL 2009, 96, 1437 – jõust. 1.01.2010]

9.8. Laagri tervishoiutöötaja jälgib püsivate tervisehäiretega noori, reguleerib noorte päevakava arvestades nende individuaalse vaimse ja füüsilise koormuse taluvust ning koostab vajadusel erimenüü.

9.9. Laagri tervishoiutöötaja teeb laagri omanikule vajadusel ettepanekuid traumade ennetamisele suunatud elukeskkonna kujundamiseks.

9.10. Laagri tervishoiutöötaja korraldab ja viib läbi tervisekasvatuse alaseid vestlusi ning loenguid noortele, vajadusel laagri personalile ning lastevanematele.

9.11. Laagri tervishoiutöötaja jälgib noorte suplemise järelevalve korraldatust ja ohutust. Vette ei tohi minna korraga üle kümne noore. Vette ei ole lubatud minna rühmast eraldi,

higisena, pärast väsitavat võistlust, külmatundega, pärast toidukorda ja mitte varem kui 1,5 tundi pärast lõunasööki.

 

III. NOORE TERVISESEISUNDI NÕUDED

10. Noorel peavad enne laagrisse tulekut olema tehtud vajalikud vaktsineerimised. Laagrisse lubatava noore terviseseisundit tõendab perearst pärast arstlikku läbivaatust arstitõendiga (lisa). Arstitõend kehtib üks kuu.

11. Läbivaatuse ajal peab noor või lapsevanem teavitama arsti laagri iseloomust, tingimustest ja ajalisest kestvusest. Lapsevanem peab teatama arstile noore tervisehäiretest või käitumise iseärasustest, mis võivad laagri suunitlusest olenevalt olla noorele või teistele

noortele ohtlikud.

12. Arstil on õigus laagrisse noort mitte lubada, kui laagri suunitlus ja noore terviseseisund võib ohustada tema enda või teiste tervist.

13. Arstitõendile märgitakse tehtud vaktsineerimised, arstliku läbivaatuse tulemused, terviseseisundist tulenevad vajalikud eritingimused, soovitused kehalise tegevuse kohta ja arsti andmed (nimi, tegevuskoht, telefon, arstikood, litsentsinumber).

14. Laagri juhataja või tema määratud isik kontrollib laagrisse tulevate noorte arstitõendit ja teeb noore esmase tervisekontrolli. Laagrisse ei ole lubatud võtta arstitõendita noort.

15. Noortele peab olema tagatud öörahu vastavalt tabelis 5 toodule.

 

Tabel 5

 

------------------------------------------------------------

Noore vanus (aastad) Öörahu päevas (tundides), mitte alla

7-9 10

------------------------------------------------------------

10-12 9

------------------------------------------------------------

13-14 8

------------------------------------------------------------

 

16. [Kehtetu – RTL 2009, 96, 1437 – jõust. 1.01.2010]

Tabel 6 [Kehtetu – RTL 2009, 96, 1437 – jõust. 1.01.2010]

17. Noori ei ole lubatud rakendada suure füüsilise koormusega, eluohtlikkusega või epidemioloogilise ohuga (sanitaarsõlmede koristamine) seotud töödel. Põllu- ja haljastustööle võib rakendada noori alates 10. eluaastast. Noori ei ole lubatud rakendada toidu valmistamisele, keedetud köögiviljade puhastamisele, valmistoidu väljastamisele köögis, leiva lõikamisele ning laua- ja kööginõude pesemisele.

18. Spordiüritused peavad vastama noorte vanusele, tervislikule seisundile ja füüsilisele ettevalmistusele.

19. Noortelaagrites pakutav toit peab olema eakohane, ohutu ning vastama toiduseaduse ja teiste selle alusel õigusaktidega kehtestatud nõuetele. Toidukorrad peavad olema kindlal kellaajal ning toidukordade vahe päeval ei tohi ületada nelja tundi.

[RTL 2009, 96, 1437 – jõust. 1.01.2010]

20. Noorte sooja veega üldpesemist tuleb korraldada vähemalt üks kord seitsme päeva jooksul.

21. Laagris haigestunud noore haigestumisest teavitatakse kohe lapsevanemaid (vajadusel arsti). Kuni lapsevanema või arsti tulekuni peab haigestunud noor viibima tervishoiutöötaja või laagri muu töötaja jälgimisel.

22. Haigestunud noor toimetatakse olenevalt noore terviseseisundist koju (vanemate eemalviibimisel nende määratud hooldaja juurde) või tervishoiuasutusse.

 

IV. [Kehtetu – RTL 2009, 96, 1437 – jõust. 1.01.2010]

 

Lisa

«Noortelaagri tervisekaitse ja noore

terviseseisundi nõuete ning arstitõendi vormi»

juurde

[RTL 2009, 96, 1437 – jõust. 1.01.2010]

 

 

Tervishoiuasutus

                Välja antud  . . . . . . . . . . 20 . . . a.

 

Arsti nimi

Telefon

Arstikood        Haigekassa

Litsentsinumber  Haigekassa kaardi nr

 

 

Arstitõend

(Esitamiseks noortelaagrile)

 

Nimi -------------------------------------------------------

                       (ees- ja perekonna)

Vanus ------------------------------------------------------

Aadress ja vanemate kontaktandmed --------------------------

------------------------------------------------------------

Põetud nakkushaigused --------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

 

Vaktsineerimised     Vaktsineerimine     Revaktsineerimine

DTL --------------------------------------------------------

Tbc --------------------------------------------------------

Leetrid ----------------------------------------------------

Punetised --------------------------------------------------

Mumps ------------------------------------------------------

OPV --------------------------------------------------------

Erimärkused ------------------------------------------------

Puukentsefaliit --------------------------------------------

------------------------------------------------------------

Arstliku läbivaatuse tulemused

------------------------------------------------------------

Terviseseisundi iseärasused (sh kroonilised tervisehäired ja

allergia), mis vajavad arstlikku järelevalvet, abi või

nõustamist -------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

Soovitused kehaliseks tegevuseks, toitlustamiseks jm -------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

 

Arsti pitser             Allkiri----------------------------

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json