Teksti suurus:

Tervisekaitsenõuded reisirongidele ja reisiteenuste osutamisele

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Tervisekaitsenõuded reisirongidele ja reisiteenuste osutamisele

Vastu võetud 02.05.2002 nr 70
RTL 2002, 56, 836
jõustumine 01.06.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.12.2009RTL 2009, 96, 143701.01.2010

Määrus kehtestatakse «Rahvatervise seaduse» § 8 lõike 2 punkti 16 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse tervisekaitsenõuded (edaspidi nõuded) reisirongidele ja reisiteenuste osutamisele.

§ 2.  Mõisted

  (1) Määruses kasutatakse «Raudteeseaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides määratletud mõisteid.

  (2) Reisirongina käsitletakse reisijate veoks reisivagunitest koostatud rongi.

  (3) Reisirongi koosseisus võivad olla reisijate veoks ehitatud vagunid:
  1) iste-, magamis-, restoran- ja salongvagunid;
  2) kupee- või üldvagunid.

  (4) Määruses kasutatakse täiendavalt mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kupee – uksega suletav ruum reisijatele või teenindavale personalile;
  2) kodujaam – vaguni alalise paiknemise jaam;
  3) tambur – reisivaguni eeskoda.

§ 3.  Tervisekaitse tagamine

  (1) Reisijate tervisekaitse, ohutuse ja hea teenindamise tagamiseks on raudteeveo-ettevõtja ning veeremihoidja kohustatud hooldama vagunite tehnilisi seadmeid ja sisustust vastavalt kehtestatud nõuetele.

  (2) – (4)
[Kehtetud – RTL 2009, 96, 1437 - jõust. 01.01.2010]

2. peatükk REISIVAGUNI SISSESEADE JA SISUSTUSE NÕUDED 

§ 4.  Üldnõuded

  (1) Vaguni sise- ja välisseinad ning aknad peavad olema puhtad.

  (2) Veemahutid ja -torustik peavad olema valmistatud roostevabast materjalist ning mahutama vett arvestusega mitte alla 25 l iga reisija kohta.

  (3) Ilma konditsioneerita vaguni aknaid peab olema võimalik ülemises osas avada.

  (4) Istevaguni ja magamiskupee aknaid peab olema võimalik katta valgust mitteläbilaskvate reguleeritava kõrgusega katetega.

  (5) Kui ratastoolis reisija jaoks ei ole vähemalt ühes vagunis ette nähtud sobiva suurusega uksi, peab raudteeveo-ettevõtja tagama sellise reisija sisenemise vagunisse ja sihtjaamas vagunist väljumise.

§ 5.  Vaguni sisseseade ja sisustus

  (1) Reisirongi igas vagunis peab olema vähemalt üks tualettruum. Ruum peab olema varustatud WC-poti, kätekuivatuspaberi- ja tualettpaberihoidja ning valamuga. Valamus peab olema kuum ja külm vesi segistiga, v.a käesoleva määruse §-s 11 kehtestatud erisused.

  (2) [Kehtetu – RTL 2009, 96, 1437 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Reisirongis on suitsetamine lubatud üksnes suitsetamisruumis või suitsetamisalal „Tubakaseaduses” kehtestatud nõuete kohaselt.
[RTL 2009, 96, 1437 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Koerte või teiste lemmikloomadega reisijad paigutatakse rongis reisijateveo-ettevõtja koostatud reisijateveo eeskirja kohaselt.

  (5) Magamisvagunis peavad olema panipaigad või kapid puhta ja musta pesu eraldi hoidmiseks.

  (6) Vaguni teenindusruumis peab olema laud, eraldi kapid nõudele ja jookidele, vee keetmise seade ning valamu.

  (7) Tualettruumi põrand peab olema kaldega trapi suunas. Peab olema välistatud reoveetorude külmumine.

  (8) Vagunid tuleb varustada väljaheiteid sisaldava reovee kogumise süsteemiga.

§ 6.  Mikrokliima, müra, vibratsioon ja valgustatus

  (1) Reisi- ja mootorrongi vaguni ning rööbasbussi õhuvahetuse kordsus ja õhu liikumise kiirus peavad vastama valmistajatehase tehnilistes tingimustes toodud nõuetele.

  (2) Vaguni õhutemperatuur ning valgustatus peavad vastama tabelis toodule:

Jrk
nr

Ruum või koht  

Õhutemperatuur

Valgustatus luksides, mitte vähem kui

1.

Reisi- ja mootorrongi vagun  

tualettruum ja koridor

tambur

magamiskoha peats

20±2 ºC  

16–18 ºC

150 luksi 80 cm kõrgusel põrandast

50 luksi

30 luksi

150 luksi

2.

Elektrirongi vagun

16–18 ºC

75 luksi

3.

Diiselrongi vagun

15–19 ºC

75 luksi

3. peatükk NÕUDED REISIKS VALMISTUMISEL JA REISI AJAL 

§ 7.  Nõuded reisiks valmistumisel

  (1) Reisirongi vagun peab olema reisile saatmisel puhas ning kõik seadmed töökorras.

  (2) Vagunis joogiks ja muudeks olmevajadusteks kasutatav vesi peab vastama „Veeseaduse” alusel kehtestatud nõuetele.
[RTL 2009, 96, 1437 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Enne reisi algust peavad vaguni veemahutid olema täidetud nõuetekohase joogiveega.

§ 8.  Hügieeninõuded

  (1) Vagunisaatja annab magamisvaguni igale reisijale voodivarustuse, voodipesukomplekti ja käterätiku.
[RTL 2009, 96, 1437 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Madratsi- ja padjakatteid peab pesema või keemiliselt puhastama pärast määrdumist, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis.
[RTL 2009, 96, 1437 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Voodivarustust ei ole lubatud kasutada ilma voodipesuta.

  (4) Kasutatud voodipesu kogutakse ja sorteeritakse pärast reisijate väljumist.

  (5) Vagunit ja tualettruume tuleb koristada siht- ja kodujaamas ning määrdumisel.

  (6) Vagunis peavad olema pesemis- ja desinfitseerimisvahendid ning eraldi kohad nende hoidmiseks. Vagunis peab olema hari, kühvel, prüginõu, sellekohase märgistusega ämber ja mopid (edaspidi koristusinventar) vaguni ning tualettruumide puhastamiseks, WC-pottide pesemisharjad ja kummikindad, mis peavad olema markeeritud ning paiknema muust inventarist eraldi.

  (7) Tualettruumis peab olema dosaatorseep, kätekuivatus- ja tualettpaber.

  (8) Prügi kogutakse prügikotiga vooderdatud ja kaanega prüginõusse, mis tühjendatakse prügikonteinerisse.

  (9) Reisirongide peatumisel jaamades ning piiritsoonis peavad tualettruumide uksed olema lukustatud. Väljaheiteid sisaldava reovee kogumissüsteemi olemasolul võivad tualettruumid olla avatud.

  (10) Vagunisaatjal peavad olema meditsiinilise esmaabi osutamise vahendid.
[RTL 2009, 96, 1437 - jõust. 01.01.2010]

  (11) Reisirongis ei või olla olmeparasiite. Vagunisaatja on kohustatud olmeparasiitide tuvastamisel teavitama reisijateveo-ettevõtjat, kes peab võtma kasutusele abinõud nende hävitamiseks.

  (12) Pärast reisi, enne kodujaama jõudmist tühjendatakse vaguni veemahutid.

§ 9–10.  [Kehtetud – RTL 2009, 96, 1437 - jõust. 01.01.2010]

§ 11.  Nõuded mootorrongides ja rööbasbussides

  (1) Mootorrongis peab olema vähemalt üks tualettruum, kus on WC-pott, valamu, paberihoidja ja paber. Elektrirongi vagunis ei pea tualettruumi olema.

  (2) Vaguni õhutemperatuur ja teised mikrokliima parameetrid peavad vastama käesoleva määruse § 6 nõuetele.

  (3) Mootorrongi vagunitele kehtivad käesoleva määruse § 4 lõiked 1, 3, 4 ja 5, § 5 lõiked3, 4 ja 8, § 6, § 7 lõiked 1 ja 2, § 8 lõiked 5, 6, 7 ja 8 ning §-d 11 ja 13.
[RTL 2009, 96, 1437 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Rööbasbussile kehtivad käesoleva määruse § 7 lõige 1 ning § 8 lõiked 5, 8, 10 ja 11.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 
[RTL 2009, 96, 1437 - jõust. 01.01.2010]

§ 12.  [Kehtetu – RTL 2009, 96, 1437 - jõust. 01.01.2010]

§ 13.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub projekteeritavatele reisivagunitele 1. juunil 2002. a ja käigusolevatele reisivagunitele 1. jaanuaril 2003. a.

  (2) Määruse § 4 lõiked 3 ja 5 ning § 5 lõige 8 jõustuvad 1. jaanuaril 2005. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json