Teksti suurus:

Rahvusvaheliste maksete deklareerimise ja maksebilansistatistika koostamiseks vajalike andmete esitamise kord

Väljaandja:Eesti Panga President
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Rahvusvaheliste maksete deklareerimise ja maksebilansistatistika koostamiseks vajalike andmete esitamise kord

Vastu võetud 16.12.2002 nr 21
RTL 2002, 146, 2137
jõustumine 01.03.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.06.2004RTL 2004, 93, 144801.08.2004
23.01.2007RTL 2007, 11, 17801.03.2007
11.12.2009RTL 2009, 96, 144001.01.2010

Riikliku statistika seaduse § 3 lõike 3 ja Eesti Panga seaduse § 2 lõike 8 alusel Eesti Pank määrab:

1. Kinnitada «Rahvusvaheliste maksete deklareerimise ja maksebilansistatistika koostamiseks vajalike andmete esitamise kord» (lisatud).

2.-5. [käesolevast tekstist välja jäetud]

6. Kuni euro kasutusele võtmise seaduse jõustumiseni arvestatakse määruses eurodes väljendatud summad ümber Eesti kroonidesse Eesti Panga vahetuskursi alusel.
[RTL 2009, 96, 1440 - jõust. 01.01.2010]

Kinnitatud
Eesti Panga presidendi 16. detsembri 2002. a määrusega nr 21
[RTL 2009, 96, 1440 – jõust. 1.01.2010]RAHVUSVAHELISTE MAKSETE DEKLAREERIMISE JA MAKSEBILANSISTATISTIKA KOOSTAMISEKS
VAJALIKE ANDMETE ESITAMISE KORD


1. Üldsätted

1.1. Krediidiasutus peab tagama kõigile residentidest klientidele võimaluse rahvusvaheliste maksete deklareerimiseks sõltumata kasutatavatest maksekanalitest.

1.2. Krediidiasutus teavitab kliente rahvusvaheliste maksete deklareerimise kohustusest ning selleks kasutatavatest võimalustest.

1.3. Krediidiasutus esitab Eesti Pangale riigi maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni koostamiseks vajalikud andmed.

2. Põhimõisted

2.1. Nostrokonto: arvelduskonto või korrespondentkonto mitteresidendist krediidiasutuses (bilansi aktivakirje 3.1.  Nõuded krediidiasutustele: nõudmiseni hoiused/mitteresidendid, millest on maha arvatud üleööhoiused).

2.2. Vostrokonto: mitteresidendist krediidiasutuse arvelduskonto või korrespondentkonto (bilansi passivakirje 2.1.  Võlgnevused krediidiasutustele: nõudmiseni hoiused/mitteresidendid , millest on maha arvatud üleööhoiused).

2.3. Mitteresidentide (v.a krediidiasutused) arvelduskonto: mitteresidendist klientide (välja arvatud krediidiasutused) arvelduskonto või üleööhoius (bilansi passivakirjed 3.1.1.1. Võlgnevused klientidele: võlgnevused valitsusele / keskvalitsus / nõudmiseni hoiused / mitteresidendid; 3.1.2.1. Võlgnevused klientidele: võlgnevused valitsusele / riiklikud sotsiaalkindlustusfondid / nõudmiseni hoiused / mitteresidendid; 3.1.3.1. Võlgnevused klientidele: võlgnevused valitsusele / muud eelarvevälised fondid / nõudmiseni hoiused / mitteresidendid; 3.1.4.1. Võlgnevused klientidele: võlgnevused valitsusele / kohalikud omavalitsused / nõudmiseni hoiused / mitteresidendid; 3.2.1.1. Võlgnevused klientidele: võlgnevused finantseerimisasutustele / võlgnevused kindlustusasutustele ja pensionifondidele / nõudmiseni hoiused; 3.2.2.1. Võlgnevused klientidele: võlgnevused finantseerimisasutustele / võlgnevused muudele finantseerimisasutustele / nõudmiseni hoiused / mitteresidendid; 3.3.1. Võlgnevused klientidele: võlgnevused riigi- ja kohaliku omavalitsuse äriühingutele / nõudmiseni hoiused / mitteresidendid; 3.4.1. Võlgnevused klientidele: võlgnevused muudele äriühingutele / nõudmiseni hoiused / mitteresidendid; 3.5.1. Võlgnevused klientidele: võlgnevused mittetulundusühingutele / nõudmiseni hoiused / mitteresidendid ja 3.6.1. Võlgnevused klientidele: võlgnevused eraisikutele / nõudmiseni hoiused / mitteresidendid).

2.4. Resident:
2.4.1. Eesti Vabariigi riigiorganid ja asutused kõige laiemas tähenduses (seadusandlik-, täidesaatev- ja kohtuvõim ning nende asutused, põhiseaduslikud institutsioonid), samuti kohalikud omavalitsusüksused ja nende asutused;
2.4.2. Välisriikides asuvad Eesti diplomaatilised, konsulaar- ja teised ametlikud esindused, samuti muud majandus- ja kommertstegevusega mittetegelevad Eesti asutuste ja organisatsioonide esindused välismaal;
2.4.3. Eesti Vabariigi seadustega loodud avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja nende asutused;
2.4.4. Eestis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud;
2.4.5. Eestis registreeritud välismaa juriidiliste isikute filiaalid ja esindused;
2.4.6. Eestis elavad Eesti kodanikud;
2.4.7. Eestis elavad välismaalased, kellel on alaline elamisluba;
2.4.8. Eestis elavad välismaalased, kellel on tähtajaline elamisluba vähemalt üheks aastaks;
2.4.9. Välisriikides õppivad või ravil viibivad Eesti kodanikud, sõltumata õpingute või ravi kestvusest;
2.4.10. Välisriigis viibivad, immuniteeti ja diplomaatilisi privileege kasutavad Eesti Vabariigi diplomaadid, sõjaväelased, konsulaar- ja teiste ametlike esinduste töötajad ja nende perekonnaliikmed.

2.5. Mitteresident: kõik ülejäänud isikud, kes pole hõlmatud mõiste «resident» all.

2.6. Makse: maksja ja saaja vaheline arveldamine ülekandega või sularahas.

2.7. Makse algataja: isik, kes annab välja esmase maksekäsundi.

2.8. Maksja: isik, kes võõrandab või kellelt võõrandatakse maksekäsundis määratud summa ulatuses raha saaja kasuks.

2.9. Saaja: isik, kellele on määratud maksekäsundi alusel võõrandatav maksja raha.

2.10. Siseriiklik makse: makse, mille puhul maksja krediidiasutus ja saaja krediidiasutus asuvad Eesti Vabariigis ning makse teostamise käigus ei kasutata väljaspool Eesti Vabariiki asuvat maksevahendajat või maksesüsteemi. Siseriiklik makse jaguneb:
2.10.1. krediidiasutuse sisene makse – makse, mille mõlemal osapoolel on sama krediidiasutus;
2.10.2. krediidiasutuste vaheline makse – makse, mille puhul maksjal ja saajal on erinevad krediidiasutused.

2.11. Rahvusvaheline makse: makse, mille teostamiseks kasutatakse väljapool Eesti Vabariiki asuvat:
2.11.1. maksevahendajat (sellise maksevahendaja nostrokontot või vostrokontot) või
2.11.2. maksesüsteemi, juhul kui maksja krediidiasutus või saaja krediidiasutus ei ole Eesti Vabariigis asuva maksesüsteemi liige (näiteks üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi TARGET vahendusel teostatavad maksed);
[RTL 2007, 11, 178 - jõust. 01.03.2007]

2.12. Tehingu kuupäev: kliendi konto debiteerimise või krediteerimise kuupäev;

2.13. Väärtuspäev: kande kuupäev nostro- või vostrokontol.

2.14. Maksevahendaja: makse teostamisel osalev krediidiasutus, kes ei ole maksja ega saaja krediidiasutus.
[RTL 2004, 93, 1448 - jõust. 01.08.2004]

2.15. Kanne: konto debiteerimine või krediteerimine makse teostamiseks või muuks majandustehinguks (nt intressi- või teenustasukanded)
[RTL 2004, 93, 1448 - jõust. 01.08.2004]

3. Rahvusvahelise makse deklareerimine

3.1. Residendist makse algataja või residendist makse saaja on kohustatud deklareerima kõik rahvusvahelised maksed, mille summa on 50 000 eurot või rohkem (või vastav väärtus muus valuutas).
[RTL 2009, 96, 1440 - jõust. 01.01.2010]

3.2. Deklareerimisele kuulub järgmine informatsioon makse teise osapoole ja makse sisu kohta:
3.2.1. teise osapoole residentsus (riik);
3.2.2. maksebilansi tehingukood.

3.3. Maksebilansi tehingukoodid on toodud lisas 1.

3.4. Kui kaheldakse valitud tehingukoodi sobivuses või makse hõlmab mitut tehingukoodi, lisatakse rahvusvahelise makse deklareerimisel makse otstarbe sõnalise selgituse reale selgitus tehingu sisu kohta.

3.5. Lähetatud maksed deklareeritakse rahvusvahelise makse maksekäsundi blanketil või vastavat elektroonset maksekanalit kasutades makse algatamisel.

3.6. Laekunud maksed deklareeritakse paberkandjal, vastavat elektroonset maksekanalit kasutades või muul viisil järgmiste tähtaegade jooksul arvates kontole laekumise kuupäevast:
3.6.1. 1.–15. kuupäevani laekunud maksed jooksva kuu viimaseks päevaks k.a;
3.6.2. 16.–31. kuupäevani laekunud maksed järgneva kuu 15. päevaks k.a.

4. Aruande Vorm A «Krediidiasutuste välistehingud»

4.1. Aruande Vorm A «Krediidiasutuste välistehingud» (edaspidi Vorm A) (lisa 2) abil kogutakse maksebilansi koostamiseks vajalikud andmed kannete kohta krediidiasutuse:
4.1.1. nostrokontodel,
4.1.2. vostrokontodel ja
4.1.3. mitteresidentide (välja arvatud krediidiasutused) arvelduskontodel.

4.1.4. Eesti Panga reaalajalise arveldussüsteemi kontol, juhul kui teise osapoole konto asub mõnes teises TARGETiga ühendatud maksesüsteemis.
[RTL 2007, 11, 178 - jõust. 01.03.2007]

4.2. Aruandeperiood on jagatud kaheks:
4.2.1. I periood: kalendrikuu 1.–15. päev;
4.2.2. II periood: kalendrikuu 16.–31. päev.

4.3. Krediidiasutus võib perioodi aruande esitada mitmes osas.

4.4. Andmed esitab krediidiasutus Vormis A toodud väljade lõikes.

4.5. Rahvusvaheliste maksete puhul esitab krediidiasutus andmed kannete kohta, mille summa on 10 000 eurot või rohkem (või vastav väärtus muus valuutas).
[RTL 2009, 96, 1440 - jõust. 01.01.2010]

4.6. Mitteresidentide (välja arvatud krediidiasutused) arvelduskontodel toimunud kannete puhul edastab krediidiasutus andmed ainult siseriiklike maksete kohta ning juhul, kui

4.6.1. makse summa on 10 000 eurot või rohkem (või vastav väärtus muus valuutas), ja
[RTL 2009, 96, 1440 - jõust. 01.01.2010]

4.6.2. makse teine osapool pole aruandev krediidiasutus või konto omanik (hoiused, kontol konverteerimine jms).

Krediidiasutuse sisese makse korral kajastab krediidiasutus mitteresidentide vahelist tehingut üks kord, maksja kontokäibe järgi.

4.7. Kui aruandev krediidiasutus teostab residendist kliendi rahvusvahelist makset residendist maksevahendaja kaudu ja makse summa on 50 000 eurot või rohkem (või vastav väärtus muus valuutas), esitab krediidiasutus nimetatud makse kohta lisainformatsiooni Vormi A väljadel «Residendist maksevahendaja kaudu teostatav rahvusvaheline makse».
[RTL 2009, 96, 1440 - jõust. 01.01.2010]

4.8. Eesti maksesüsteemi kaudu edastatavate vahendatavate rahvusvaheliste maksete identifitseerimise võimaldamiseks tähistatakse need DNS-i ja RTGS-i tehnilistes tingimustes ettenähtud viisil.

4.9. Kõikide kannete deebet- ja kreeditkäibed esitab krediidiasutus enda bilansist lähtuvalt.
[RTL 2007, 11, 178 - jõust. 01.03.2007]

4.10. Deklareerimisele mittekuuluvatele maksetele või maksetele, mida klient ei deklareerinud punktis 3.6 nimetatud tähtajal, omistab krediidiasutus Vormi A väljale 16 «Maksebilansi tehingukood» vastava tunnuse järgneva loetelu alusel:

 

Kood

Sisu

Kliendimaksed:

999

Residendi algatatud või residendile laekunud makse suurusega 10 000–50 000 eurot (või vastav väärtus muus valuutas)

993

Residendi algatatud või residendile laekunud, tähtajaks deklareerimata makse suurusega alates 50 000 eurost (või vastav väärtus muus valuutas)

996

Mitteresidendi algatatud või mitteresidendile nostro-või vostrokonto kaudu laekunud makse suurusega alates 10 000 eurost (või vastav väärtus muus valuutas) või siseriiklik makse suurusega alates 50 000 eurost (või vastav väärtus muus valuutas)

Krediidiasutuste masked ja muud kanded

100

Makse (kanne), mille algataja või saaja on aruandev krediidiasutus, suurusega alates 10 000 eurost (või vastav väärtus muus valuutas)

997

Mitteresidendist krediidiasutuse makse nostro- või vostrokonto kaudu suurusega alates 10 000 eurost (või vastav väärtus muus valuutas)

998

Teise Eesti krediidiasutuse vahendatav makse suurusega alates 10 000 eurost (või vastav väärtus muus valuutas)

994

Paranduskanne


[RTL 2009, 96, 1440 - jõust. 01.01.2010]

4.11. Kui makse algatajaks või saajaks on aruandev krediidiasutus (kood 100), võivad Vormi A väljad nr 9, 10, 11, 12 ja 15 jääda täitmata.

4.12. Mitteresidendist krediidiasutuste maksetel (kood 997) läbi nostro- või vostrokontode näidatakse Vormi A väljal nr 10 makseahela eelmist või järgmist krediidiasutust, väljad nr 11, 12, 15 võivad jääda täitmata.
[RTL 2004, 93, 1448 - jõust. 01.08.2004]

4.13. Teise Eesti krediidiasutuse vahendatud tehingute korral (kood 998) näidatakse Vormi A väljal nr 6 makseahela järgmist või eelmist residentset krediidiasutust või tema klienti, väljad nr 7, 8 ja 9 võivad jääda tühjaks, väljadel nr 10, 11 ja 12 kajastatakse teise osapoole või tema krediidiasutuse andmeid.
[RTL 2004, 93, 1448 - jõust. 01.08.2004]

4.14. Aruandluse automatiseerimise astmest lähtuvalt võib krediidiasutus alapunkti 4.10. loetelus toodud krediidiasutuste maksed (koodid 100, 997, 998) jätta esitamata.
[RTL 2007, 11, 178 - jõust. 01.03.2007]

5. [Kehtetu – RTL 2004, 93, 1448 – jõust. 1.08.2004]

6. Aruannete esitamise tähtajad

6.1. Krediidiasutus esitab aruande Vorm A Eesti Panka:

6.1.1. 1.–15. kuupäevani tehtud nostrokontode kreeditkanded, vostrokontode kreeditkanded ja muud sooritatud maksed jooksva kuu 16. pangapäevaks k.a;

6.1.2. 1.–15. kuupäevani tehtud nostrokontode deebetkanded, vostrokontode deebetkanded ja muud laekunud maksed järgneva kuu 6. pangapäevaks k.a;

6.1.3. 16.– 31. kuupäevani tehtud nostrokontode kreeditkanded, vostrokontode kreeditkanded ja muud sooritatud maksed järgneva kuu 6. pangapäevaks k.a;

6.1.4. 16.–31. kuupäevani tehtud nostrokontode deebetkanded, vostrokontode deebetkanded ja muud laekunud maksed järgneva kuu 16. pangapäevaks k.a.

6.2. Aruannete esitamise aluseks nostro- ja vostrokontode kannete puhul on väärtuspäev, ülejäänud maksete puhul tehingu kuupäev
[RTL 2004, 93, 1448 - jõust. 01.08.2004]

7. Aruannete edastamise viis

7.1. Aruanded esitatakse Eesti Panka elektroonilisel kujul XML-formaadis (extendedmarkuplanguage).

7.2. Aruannete esitamiseks kasutatakse Pankadevahelist Andmeside Virtuaalvõrku (VPN).

7.3. Aruannete esitamisel lähtutakse Eesti Panga poolt antud juhistest aruannete tehniliste tingimuste ja edastusformaadi skeemi kohta.

7.4. Iga aruanne peab sisaldama päisinformatsioonina järgmisi välju:

Välja andmed

Välja formaat

Nr

Välja nimi

Väärtus

Välja tüüp

Välja max pikkus

1.

Panga kood

Kasutatakse Eestis kehtivaid pangakoode

Number

3

2.

Järjekorra nr

Krediidiasutuse poolt aruandele omistatud järjekorranumber (n+1)

Number

6

3.

Aruande liik

1 – Vorm A. Krediidiasutuste välistehingud

Number

1

4.

Kuupäev

Aruande esitamise kuupäev

pp.kk.aaaa

10

5.

Ridade arv

Aruanderidade arv

Number

8

6.

Kontaktisik

Krediidiasutuse poolse andmeedastuse eest vastutava isiku ees- ja perekonnanimi

Tekst

30

7.

Kontakttelefon  

Kontaktisiku telefon

Tekst

10


[RTL 2004, 93, 1448 - jõust. 01.08.2004]

8. Aruannete säilitamine

Eesti Pangale edastatud aruandeid säilitatakse krediidiasutuses üks aasta.

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3