Teksti suurus:

Toidunormid kinnipidamisasutustes

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Toidunormid kinnipidamisasutustes

Vastu võetud 31.12.2002 nr 150
RTL 2003, 8, 89
jõustumine 01.02.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.12.2009RTL 2009, 96, 143701.01.2010

Määrus kehtestatakse «Rahvatervise seaduse» § 8 lõike 2 punkti 22 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse päevased toidunormid kinnipidamisasutustes kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute (edaspidi kinnipeetav) ning naiskinnipeetavaga koos viibiva kuni kolmeaastase lapse (edaspidi naiskinnipeetava lapse) toitlustamiseks.

  (2) Päevane toidunorm (edaspidi toidunorm) peab katma kinnipeetava elutegevuseks vajaliku toidutarbe, rahuldama optimaalse toiduenergiavajaduse ning minimaalse mikrotoitainete (vitamiinid ning mineraaltoitained) ja valguvajaduse.

  (3) Pärast vastuvõtmist kinnipidamisasutusse määratakse kinnipeetavale ja naiskinnipeetava lapsele toidunorm, mida muudetakse kinnipidamisasutusele tervishoiuteenuse osutaja (edaspidi tervishoiutöötaja) ettekirjutuse alusel.

  (4) Toidunormi määramisel arvestatakse kinnipeetava ööpäevast toiduenergiavajadust, terviseseisundit, elanikkonna üldisi toitumistavasid ning võimaluste piires kinnipeetava oma religiooni toitumistavasid.

  (5) Tervishoiutöötaja ettekirjutusel kindlustatakse erivajadustega kinnipeetava dieettoitlustamine või antakse tavalisele toidunormile lisaks igapäevast lisatoitu.

§ 2.  Kinnipeetava ööpäevane toiduenergiavajadus

  (1) Kinnipeetava ööpäevase toiduenergiavajaduse hindamisel arvestatakse kinnipeetava vanust, sugu, tehtavat tööd, kehalise aktiivsuse taset (PAL), võttes aluseks määruse lisas 1 esitatud kehalise aktiivsuse tasemele vastava keskmise toiduenergiavajaduse.

  (2) Kehalise aktiivsuse taseme järgi jaotatakse täiskasvanud kinnipeetavad:
  1) vähese kehalise aktiivsusega, põhiliselt ruumis istuvad ja väga vähe liikuvad kinnipeetavad, kelle toiduenergiavajadus vastab 1,4–1,5-kordsele põhiainevahetusele;
  2) vähese kehalise aktiivsusega, ruumis viibivad, istuva töö ja tegevusega vähe liikuvad kinnipeetavad, kelle toiduenergiavajadus vastab 1,6–1,7-kordsele põhiainevahetusele;
  3) keskmise kehalise aktiivsusega, põhiliselt käimise ja liikumisega vahelduva tegevusega kinnipeetavad, kelle toiduenergiavajadus vastab 1,8–1,9-kordsele põhiainevahetusele;
  4) [Kehtetu – RTL 2009, 96, 1437 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Toiduenergiavajaduse järgi jaotatakse kinnipeetavad 4 rühma:

  R 1 – 7,1–8,4 MJ (ehk 1700–2000 kcal),

  R 2 – 8,4–9,6 MJ (ehk 2000–2300 kcal),

  R 3 – 9,6–11,3 MJ (ehk 2300–2700 kcal),

  R 4 – 11,3–13,0 MJ (ehk 2700–3100 kcal).
[RTL 2009, 96, 1437 - jõust. 01.01.2010]

§ 3.  Kinnipeetava toit ja joogivesi

  (1) Kinnipeetava kahe nädala toit peab vastama kinnipeetava rühma kahe nädala keskmisele toidunormile ning toidust saadav toiduenergia peab katma kinnipeetava rühma keskmise ööpäevase toiduenergiavajaduse või ületama seda, kuid mitte rohkem kui 12%.

  (2) Kinnipeetava kahe nädala toidu vitamiinide ja mineraalainete minimaalsed vajalikud kogused peavad vastama lisas 2 esitatud normidele.

  (3) Kahe nädala toidu keskmine valgukogus peab vastama „Rahvatervise seaduse” § 8 lõike 2 punkti 4 alusel sotsiaalministri määrusega toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses kehtestatud tervisekaitsenõuetele või ületama kehtestatud norme, kuid mitte rohkem kui 1,5 korda.
[RTL 2009, 96, 1437 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Kahe nädala toiduenergiavajadusest peavad katma teraviljatooted vähemalt 34% E, piimatooted 15% E, liha-, kala- ja munatooted kokku kuni 15% E, lisatavad rasvad 11% E, kartul 9% E, puuvili ja köögiviljad kokku 9% E ning suhkur 7% E.

  (5) Joogivett võimaldatakse kinnipeetavale 1,2–1,5 liitrit päevas.

  (6) Toidunormile vastavat toitu antakse kinnipeetavale kolmes osas, vähemalt kolm korda päevas ja kindlatel kellaaegadel.

§ 4.  Toidunormid erivajadustega kinnipeetavatele

  (1) Haigete ning muude erivajadustega kinnipeetavate ja nende laste toidunormi määrab tervishoiutöötaja, kes arvestab seejuures käesoleva määruse ja sotsiaalministri määrustega kehtestatud tervisekaitsenõudeid.

  (2) Kinnipeetavad, kelle kehamassiindeks on alla 18,5 kg/m2, naised pikkusega üle 180 cm ja mehed pikkusega üle 190 cm peavad saama lisaks tabelis 1 esitatud normikohasele toiduenergiavajadusele toitu, mis katab toiduenergia lisavajaduse 1260 kJ ehk 300 kcal.

  (3) [Kehtetu – RTL 2009, 96, 1437 - jõust. 01.01.2010]

§ 5.  Noore kinnipeetava toidunorm

  (1) Noortevanglas ja noorteosakonnas kehtestatakse 15- kuni 21-aastaste meeste toitlustamiseks käesoleva määruse lisas 1 esitatud kinnipeetavate rühma R 4 toidunorm ja 15- kuni 21-aastaste naiste toitlustamiseks R 2 toidunorm.

  (2) Kui kehalise aktiivsuse tase vastab § 2 lõike 2 punktis 1 esitatule, võib kehtestada 15- kuni 21-aastastele meestele kinnipeetavate rühma R 3 toidunormi ja 15- kuni 21-aastastele naistele R 1 toidunormi.

  (3) Alla 15-aastase kinnipeetava toidunorm arvutatakse „Rahvatervise seaduse” § 8 lõike 2 punkti 4 alusel koolieelses lasteasutuses ja koolis toitlustamisele kehtestatud nõuetest lähtudes.
[RTL 2009, 96, 1437 - jõust. 01.01.2010]

§ 6.  Raseda kinnipeetava toidunorm

  (1) Rasedale kinnipeetavale antakse alates neljandast raseduskuust lisaks tavalisele toidunormile igapäevast lisatoitu.

  (2) Lisatoit peab sisaldama vähemalt 6 g valku ja katma toiduenergia lisavajaduse 1260 kJ ehk 300 kcal ja 15–19-aastasel rasedal 2520 kJ ehk 600 kcal.

§ 7.  Naiskinnipeetava ja temaga kinnipidamisasutuses koos viibiva lapse toidunorm

  (1) Naiskinnipeetavale, kellega koos viibib kinnipidamisasutuses imik, keda ema toidab rinnaga, antakse lisaks tavalisele toidunormile igapäevast lisatoitu.

  (2) Üht imikut rinnaga toitvale emale antakse päevas lisatoitu, mis katab ema täiendava toiduenergiavajaduse 2520 kJ ehk 600 kcal ja valguvajaduse 12 g.

  (3) Naiskinnipeetaval, kellega koos viibib kinnipidamisasutuses kuni kolmeaastane laps (kaasa arvatud), võimaldatakse valmistada lapsele eakohast ja tervishoiutöötaja poolt soovitatud toitu või osta imiku piimasegu, jätkupiimasegu, imiku- ja väikelapsetoite, mis vastavad „Toiduseaduse” § 14 lõike 5 alusel ja muudes toidualastes asjakohastes õigusaktides sätestatud nõuetele.
[RTL 2009, 96, 1437 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Emale antakse väikelapsele toidu valmistamiseks ja imikule eakohase lisatoidu (tõhustustoidu) valmistamiseks sobivaid toiduaineid tervishoiutöötaja poolt ettenähtud koguses. Ema haiguse korral ja lapse tervislikust seisundist olenevalt võib toiduained anda imiku ja väikelapse toitlustamise eest vastutavale töötajale.
[RTL 2009, 96, 1437 - jõust. 01.01.2010]

  (5) Imiku ja väikelapse toidunorm määratakse „Rahvatervise seaduse” § 8 lõike 2 punkti 4 alusel toitlustamisele kehtestatud tervisekaitsenõuete kohaselt. Imikute toitlustamisel võetakse aluseks tervishoiu- ja hoolekandeasutuses toitlustamisele kehtestatud tervisekaitsenõuded ja väikelapse (vanema kui 1-aastase lapse) toitlustamisel koolieelses lasteasutuses ja koolis toitlustamisele kehtestatud tervisekaitsenõuded.
[RTL 2009, 96, 1437 - jõust. 01.01.2010]

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. veebruaril 2003. a.

 

Sotsiaalministri 31. detsembri 2002. a määruse nr 150 «Toidunormid kinnipidamisasutustes»
lisa 1

[RTL 2009, 96, 1437 – jõust. 1.01.2010]TOIDUENERGIAVAJADUS* OLENEVALT VANUSEST, SOOST, KEHALISE AKTIIVSUSE TASEMEST JA PÕHIAINEVAHETUSEST

Vanus aastat

Põhiainevahetus

Kehalise aktiivsuse tase (PAL)**

MJ/kg kohta

ööpäevas

1,4–1,5

1,6–1,7

1,8–1,9

2,0–2,2

MJ

kcal

Mehed

MJ/ööpäevas

 

kcal/ööpäevas

15–30

105

7,6

1820

10,5

2500

11,8

2800

13,0

3100

14,7

3500

31–50

100

7,3

1740

10,1

2400

11,3

2700

12,6

3000

14,3

3400

51–65

94

6,6

1580

9,2

2200

10,5

2500

11,8

2800

13,2

3200

Üle 65

85

5,9

1410

8,4

2000

9,7

2300

10,9

2600

11,8

2800

Naised

MJ/ööpäevas

 

kcal/ööpäevas

15–30

96

5,8

1390

8,0

1900

9,2

2200

10,5

2500

11,8

2800

31–50

94

5,6

1340

8,0

1900

8,8

2100

10,1

2400

11,3

2700

51–65

88

5,3

1270

7,5

1800

8,4

2000

9,6

2300

10,5

2500

Üle 65

85

4,9

1170

7,1

1700

7,5

1800

9,2

2200

9,7

2300* Toiduenergiavajadus on väljendatud megadžaulides (MJ) ja kilokalorites (kcal), arvestusega 1 kcal = 4,2 kJ ja 1 MJ = 1000 kJ.

** Kinnipeetavate toiduenergiavajadus olenevalt kehalise aktiivsuse tasemest:

R 1 – 7,1–8,4 MJ (1700–2000 kcal) – mittetöötavad naised (PAL 1,4–1,5); üle 51-a ruumis töötavad ja vähe liikuvad naised (PAL 1,6–1,7);

R 2 – 8,4–9,6 MJ (2000–2300 kcal) – 15–21-a naised; 21–50-a ruumis töötavad ja vähe liikuvad naised (PAL 1,6–1,7); üle 51-a keskmise raskusega tööd tegevad naised (PAL 1,8–1,9); üle 51-a mittetöötavad mehed (PAL 1,4–1,5); üle 65-a ruumis töötavad ja vähe liikuvad mehed (PAL 1,6–1,7);

R 3 – 9,6–11,3 MJ (2300–2700 kcal) – kuni 50-a keskmise raskusega tööd tegevad naised (PAL 1,8–1,9); üle 51-a väga rasket tööd tegevad naised (PAL 2,0–2,4); 19–50-a mittetöötavad mehed (PAL 1,4–1,5); 31–65-a ruumis töötavad ja vähe liikuvad mehed (PAL 1,6–1,7); üle 65-a keskmise raskusega tööd tegevad mehed (PAL 1,8–1,9);

R 4 – 11,3–13,0 MJ (2700–3100 kcal) – kuni 50-a väga rasket tööd tegevad naised (PAL 2,0–2,4); 15–21-a noored mehed, 21–30-a ruumis töötavad, väheliikuvad mehed (PAL 1,6–1,7); 21–65-a keskmise raskusega tööd tegevad mehed (PAL 1,8–1,9); üle 65-a väga rasket tööd tegevad mehed (PAL 2,0–2,2).
[RTL 2009, 96, 1437 - jõust. 01.01.2010]

 

Sotsiaalministri 31. detsembri 2002. a määruse nr 150 «Toidunormid kinnipidamisasutustes»
lisa 2OLULISEMATE VITAMIINIDE JA MINERAALAINETE MINIMAALSED VAJALIKUD KOGUSED PÄEVAS*

Nimetus

Mehed üle 21-a

Naised üle 21-a

Vitamiin A

µg-ekv

600

600

Vitamiin D

µg

2,5

2,5

Vitamiin E

mg

4

3

Vitamiin C

mg

10

10

Tiamiin, vitamiin B1

mg

0,6

0,6

Riboflaviin, vitamiin B2

mg

0,8

0,8

Niatsiin

mg

11

9

Vitamiin B6

mg

1,0

0,9

Folaadid

µg

100

200

Vitamiin B12

µg

0,5

0,5

Biotiin

mg

0,075

0,075

Pantoteenhape

mg

3

3

Kaltsium

mg

500

500

Fosfor

mg

300

300

Kaalium

mg

1600

1600

Magneesium

mg

150

150

Raud

mg

7

7

Tsink

mg

5

4

Jood

µg

70

70

Seleen

µg

20

20

Naatrium

g

1

1* Ei vasta rasedate, last rinnaga toitvate emade ja noorte vajadustele.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json