Teksti suurus:

Tervisekaitsenõuded ravimuda turustamisele, säilitamisele ja kasutamisele

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Tervisekaitsenõuded ravimuda turustamisele, säilitamisele ja kasutamisele

Vastu võetud 04.02.2002 nr 28
RTL 2002, 28, 393
jõustumine 01.03.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.12.2009RTL 2009, 96, 143701.01.2010

Määrus kehtestatakse «Rahvatervise seaduse» § 8 lõike 2 punkti 23 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse tervisekaitsenõuded (edaspidi nõuded) ravimuda turustamisele, säilitamisele ja kasutamisele.

  (2) Käesoleva määrusega kehtestatud nõudeid peavad järgima kõik ravimuda turustajad ning mudaraviteenust osutavad juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad.

  (3) – (4)
[Kehtetud – RTL 2009, 96, 1437 - jõust. 01.01.2010]

§ 2.  Ravimuda turustamine

  (1) Ravimuda võib turustada ja kasutusele võtta ainult nendest maardlatest, mis on «Maapõueseaduse» alusel võetud arvele ja kantud riiklikusse registrisse.

  (2) Ravimuda peab säilitama, vedama ja turustama müügipakendis, mis omab terviseohutuse sertifikaati vastavalt «Pakendiseadusele».

§ 3.  Ravimuda säilitamine

  (1) Ravimuda hoitakse temperatuuril +4 ºC kuni +15 ºC.

  (2) Ravimuda suuri koguseid (üks tonn ja rohkem) tuleb hoida selleks ettenähtud mudahoidlates. Ravimuda väikesi koguseid (vähem kui üks tonn) võib hoida müügipakendis kuni üks aasta.

§ 4.  Ravimuda kasutamine

  (1) Mudaraviteenust osutaval juriidilisel isikul ja füüsilisest isikust ettevõtjal peavad olema järgmised andmed iga ravimudapartii kohta:
  1) kaevandamise koht;
  2) müüja;
  3) kogus;
  4) saabumise aeg;
  5) kasutuselevõtmise aeg;
  6) igaks erinevaks protseduuriks kulunud ravimuda kogus.

  (2) Ravimuda iga uus partii tuleb paigutada eelnevalt puhastatud basseini.

  (3) Ravimuda korduv kasutamine ja regenereerimine ei ole lubatud.

  (4) Mudaraviteenust osutav juriidiline isik ja füüsilisest isikust ettevõtja on kohustatud kontrollima ravimuda kvaliteeti kaks korda aastas.

§ 5.  Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks sotsiaalministri 13. juuli 1995. a määrus nr 45 «Ravimuda turustamine, säilitamine ja kasutamine».

  (2) [Kehtetu – RTL 2009, 96, 1437 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Määrus jõustub 1. märtsil 2002. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json