Teksti suurus:

Maavalitsuse terviseedenduse spetsialistide tegevuse korraldamine

Maavalitsuse terviseedenduse spetsialistide tegevuse korraldamine - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:

Maavalitsuse terviseedenduse spetsialistide tegevuse korraldamine

Vastu võetud 06.03.2001 nr 31
RTL 2001, 38, 527
jõustumine 26.03.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.04.2002RTL 2002, 54, 79206.05.2002
11.12.2009RTL 2009, 96, 143701.01.2010

Määrus kehtestatakse «Rahvatervise seaduse» § 8 lõike 3 punkti 1 alusel ja on kooskõlas sama seaduse § 9 punktidega 1 ja 2.


[RTL 2002, 54, 792 - jõust. 06.05.2002]

§ 1.    Terviseedenduse eesmärk on luua eeldused ja tingimused inimeste tervise edendamiseks ja elukvaliteedi jätkuvaks tõstmiseks, kasutades selleks inimeste teadlikkuse tõstmist tervislikuma eluviisi saavutamiseks ja nende kaasahaaramist tervist soodustavate otsuste tegemisel.

§ 2.    Maavalitsuses töötav terviseedenduse spetsialist on maavalitsuse ametnik, kes korraldab tervise edendamise ja haiguste ennetamise riikliku poliitika elluviimist maakonnas oma pädevuse piires.

§ 3.    Terviseedenduse spetsialisti nimetab ametisse ja vabastab ametist maavanem.

§ 4.  Oma töökohustuste täitmisel terviseedenduse spetsialist:

1) kogub ja analüüsib tervisealast teavet ning teavitab asjassepuutuvaid ametiisikuid maakonna terviseprobleemidest ning nende võimalikest lahendusviisidest;2) vahendab tervisealast teavet ja teavitab maakonnas elavaid inimesi tervise teemadel, eesmärgiga väärtustada tervist ja tõsta nende sotsiaalset vastutust tervise eest;3) koordineerib tervist toetavat intersektoraalset koostööd;4) juhib ja hindab projektitööd oma tegevusvaldkonnas;5) osaleb rahvatervisealaste riiklike programmide elluviimises;6) korraldab seminare, teabepäevi, tervisekampaaniaid ja tervisealast koolitust ning nõustamist nii riiklike kui paikkondlike arengukavade elluviimisel maakonnas;7) osaleb kohalike arengukavade väljatöötamisel komisjonides ja maakonna terviseprobleeme käsitlevates nõukogudes;8) täiendab pidevalt oma teadmisi tervise edendamise ja haiguste ennetamise valdkonnas;9) esitab kirjaliku tegevusaruande Tervise Arengu Instituudile eelmise poolaasta kohta 20. jaanuariks ja 20. juuliks.


[RTL 2009, 96, 1437 - jõust. 01.01.2010]

§ 5.    Terviseedenduse spetsialistide koostööd koordineerib Tervise Arengu Instituut.
[RTL 2009, 96, 1437 - jõust. 01.01.2010]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json