Teksti suurus:

Lõhkematerjaliseaduse, reklaamiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.01.2010
Avaldamismärge:RT I 2009, 69, 464

Lõhkematerjaliseaduse, reklaamiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 10.12.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 22. detsembri 2009. a otsusega nr 593

I. Lõhkematerjaliseaduses (RT I 2004, 25, 170; 2009, 3, 15) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 1 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui käesolevas seaduses ei sätestata teisiti, ei kohaldata käesolevat seadust julgeolekuasutuse, kaitseväe, Kaitseliidu, politseiasutuse, riikliku ekspertiisiasutuse, Päästeameti ning riigi- ja sisekaitselise õppeasutuse ning rahvusvahelise lepingu alusel Eestis viibivate välisriigi relvajõudude valduses olevale lõhkematerjalile ja pürotehnilisele tootele ning nende käitlemisele nimetatud asutuste vastutusel.

(3) Käesolevat seadust kohaldatakse relvaseaduses käsitletud lõhkeainet või pürotehnilist ainet sisaldavale laskemoonale selle tööstusliku valmistamise ulatuses. Käesolevat seadust kohaldatakse ka piiratud tsiviilkäibega laskemoona lõhkeainet või pürotehnilist ainet sisaldavate komponentide sisse- ja väljaveole ning Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigist Eestisse toomisele.»

§ 2. Paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Lõhkematerjali ja pürotehnilise toote käitlemisel tuleb täiendavalt arvestada muudest õigusaktidest tulenevaid asjakohaseid nõudeid, sealhulgas kemikaaliseadusest ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1–850), tulenevaid nõudeid.»

§ 3. Paragrahvi 3:

1) lõike 1 punktid 4–6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) pürotehniline toode on toode, mis on mõeldud kuumuse, valguse, heli, gaasi või suitsu või nende nähtuste kombinatsiooni saamiseks mitteplahvatusliku eksotermilise keemilise reaktsiooni abil ja mis sisaldab lõhkeainet või pürotehnilist ainet;
5) pürotehniline aine on aine või ainete segu, mis on mõeldud tekitama mitteplahvatusliku iseeneslikult kulgeva eksotermilise reaktsiooni tulemusel soojust, valgust, heli, gaasi või suitsu või nende nähtuste kombinatsiooni;
6) lõhkematerjali käitlemine on lõhkematerjali valmistamine, omandamine, võõrandamine, vedu, hoidmine, kasutamine, hävitamine ja pürotehnilise toote valmistamine;»;

2) lõiget 1 täiendatakse punktidega 10 ja 11 järgmises sõnastuses:

« 10) netomass on lõhkematerjalis või pürotehnilises tootes sisalduva lõhkeaine või pürotehnilise aine mass;
11) brutomass on lõhkematerjali või pürotehnilise toote mass.»

§ 4. Paragrahvi 4 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Isik, kes on leidnud lõhkematerjali sisaldava leiu, peab sellest viivitamata teatama politseile või Päästeametile. Leidja peab võimaluse korral tagama leiu puutumatuse leiukohal. Leidja ei omanda lõhkematerjali sisaldavat leidu, samuti ei maksta talle leiutasu.

(2) Kui pärandvara hulka kuulub lõhkematerjal või kategooria IV või T2 pürotehniline toode või mis tahes kategooria pürotehnilisi tooteid koguses, mis ületab kemikaali ohtlikkuse alammäära kemikaaliseaduse tähenduses, peab pärija, testamenditäitja või pärandi hooldaja sellest viivitamata teavitama Tehnilise Järelevalve Ametit või Päästeametit. Tehnilise Järelevalve Amet või Päästeamet informeerib pärijat, testamenditäitjat või pärandi hooldajat sellise lõhkematerjali või pürotehnilise toote käitlemise suhtes kehtivatest nõuetest.

(3) Pärijal, testamenditäitjal ja pärandi hooldajal on õigus kuue kuu jooksul pärandi avanemise hetkest arvates võõrandada käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud lõhkematerjal või pürotehniline toode isikule, kellel on õigus sellist toodet omada.

(4) Kui pärija, testamenditäitja ja pärandi hooldaja ei täida käesolevast seadusest tulenevaid kohustusi või ei kasuta käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud õigust lõhkematerjal või pürotehniline toode kuue kuu jooksul võõrandada või ei omanda lõhkematerjali käitlemise luba või tegevusluba pürotehnilise toote käitlemiseks, tuleb lõhkematerjal või pürotehniline toode üle anda Tehnilise Järelevalve Ametile käesoleva seaduse § 85 lõike 4 alusel kehtestatud korra kohaselt.

(5) Kui pankrotivara hulka kuulub lõhkematerjal või kategooria IV või T2 pürotehniline toode või mis tahes kategooria pürotehnilisi tooteid koguses, mis ületab kemikaali ohtlikkuse alammäära kemikaaliseaduse tähenduses, peab pankrotihaldur sellest mõistliku aja jooksul teavitama Tehnilise Järelevalve Ametit, kes informeerib pankrotihaldurit sellise lõhkematerjali või pürotehnilise toote käitlemise suhtes kehtivatest nõuetest.»

§ 5. Paragrahvi 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Teavitatud asutus käesoleva seaduse tähenduses on vastavushindamisasutus, kellel on õigus teha lõhkematerjali või pürotehnilise toote nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks vajalikke toiminguid.»

§ 6. Paragrahvi 11 lõike 1:

1) punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) olema lõhkematerjali või pürotehnilise toote nõuetele vastavuse tõendamiseks akrediteeritud;»;

2) punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) omama juurdepääsu lõhkematerjali või pürotehnilise toote nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks vajalikele seadmetele;».

§ 7. Paragrahvi 13:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Lõhkematerjalisektori ettevõtja peab käesoleva seaduse §-des 61–63 nimetatud isikute nimekirja. Nimekirjas märgitakse isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, selle puudumise korral sünniaeg, ning elukoht.»;

2) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Lõhkematerjalisektori ettevõtja tagab tehniliste ja muude abinõude rakendamisega enda valduses oleva lõhkematerjali, sealhulgas selle valmistamiseks kasutatavate ohtlikest ainetest komponentide hoidmise viisil ja tingimustes, mis välistavad kõrvaliste isikute juurdepääsu neile ja nende omavolilisse valdusse sattumise.»;

3) lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui tegevusala eeldab lõhkematerjalilao olemasolu, esitab lõhkematerjalisektori ettevõtja Tehnilise Järelevalve Ametile andmed (aadress ja kontakttelefon) lõhkematerjalilao kohta. Kui lõhkematerjalisektori ettevõtjal ei ole lõhkematerjaliladu, esitab ta koopia lepingust, millest nähtub asjakohase lao kasutamise õigus.

(3) Lõhkematerjalisektori ettevõtja teeb lõhkematerjali seaduslikust valdusest väljumise juhtumi viivitamata teatavaks sündmuse toimumiskohajärgsele politseiasutusele.»;

4) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Lõhkematerjalisektori ettevõtja tagab lõhkematerjali käibe jälgitavuse, pidades selle üle arvestust. Arvestust tuleb pidada viisil, mis võimaldaks igal ajal tuvastada lõhkematerjali valdaja kogu lõhkematerjali elutsükli vältel. Andmeid lõhkematerjali käibe kohta tuleb säilitada vähemalt kümme aastat viimase sissekande tegemisest või lõhkematerjali arvatava elutsükli lõppemisest arvates. Tegevuse lõpetamisel annab lõhkematerjalisektori ettevõtja vastavad andmed üle Tehnilise Järelevalve Ametile. Arvestuse pidamise täpsustatud nõuded sätestatakse käesoleva paragrahvi lõike 7 alusel kehtestatud korras.»

§ 8. Paragrahvi 14:

1) lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) täiendatakse lõigetega 11–13 järgmises sõnastuses:

« (11) Käitlemisluba annab õiguse ka lõhkematerjali omandamiseks ja võõrandamiseks. Käitlemisluba lõhkematerjali valmistamiseks või kasutamiseks annab ühtlasi õiguse lõhkematerjali hävitamiseks.

(12) Käitlemisluba peab olema ka sellel isikul, kellel on mõne teise Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi väljastatud tegevusluba käesoleva paragrahvi lõigetega 1 ja 11 hõlmatud tegevuseks.

(13) Ajutiselt võib Eestis lõhkematerjali käitlemisloata kasutada isik, kellel on mõne teise Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi väljastatud vastavasisuline tegevusluba. Selline isik peab vähemalt kümme tööpäeva enne Eestis lõhkematerjali kasutamise alustamist teavitama sellest Tehnilise Järelevalve Ametit ja järgima Eestis tegutsedes lõhkematerjali kasutamisele kehtestatud nõudeid.»

§ 9. Paragrahvi 15:

1) lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõike 3 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

3) lõike 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) käesoleva seaduse §-s 62 nimetatud lõhkematerjali käitlemise korraldaja andmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood, selle puudumise korral sünniaeg, elukoht ja kontakttelefon) ja tema pädevust tõendava dokumendi koopia.»

§ 10. Paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Kui käitlemisloa taotlust ei vaadata läbi tähtaja jooksul, ei loeta käitlemisluba tähtaja möödumisel taotlejale vaikimisi antuks.»

§ 11. Paragrahvi 18 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) taotlejal või isikul, keda on nimetatud käesoleva seaduse § 15 lõike 3 punktis 2 või §-s 61, 62 või 63, on karistusregistri andmetel karistatus esimese astme kuriteo, riigi- või varavastase süüteo või süüteo eest, mis pandi toime lõhkematerjali, pürotehnilist toodet, laskemoona või tulirelva kasutades, või kui ta on tagaotsitav, kuriteos kahtlustatav või süüdistatav;».

§ 12. Paragrahvi 19:

1) lõike 1 sissejuhatav lauseosa ja punkt 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Komisjon tunnistab käitlemisloa kehtetuks, kui:
1) käitlemisloa või selle kehtivuse pikendamise taotlemisel on esitatud valeandmeid, millel oli oluline tähtsus loa andmise või kehtivuse pikendamise otsustamisel;»;

2) lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) käitlemisloa omaja on korduvalt või oluliselt rikkunud käesolevast seadusest tulenevaid nõudeid;»;

3) täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

« (11) Tehnilise Järelevalve Amet tunnistab käitlemisloa kehtetuks, kui seda taotleb loa omaja.

(12) Tehnilise Järelevalve Amet võib käitlemisloa kehtivuse viivitamata peatada, kui ilmnevad käitlemisloa kehtetuks tunnistamise alused. Käitlemisloa kehtivuse võib peatada ajaks, mis on vajalik komisjoni otsuse tegemiseks ning mis ei või olla pikem kui 30 päeva.»

§ 13. Paragrahvi 21 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Komisjoni kuuluvad Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti, Kaitsepolitseiameti, Maksu- ja Tolliameti ning Tehnilise Järelevalve Ameti esindajad. Need valitsusasutused nimetavad komisjoni liikmeks vähemalt kaks esindajat, kellest üks on asendusliige.»

§ 14. Paragrahvi 22:

1) lõike 2 viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Lihtlõhkeainet võib valmistada ka lõhketööde tegemise kohas.»;

2) täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Lihtlõhkeaine käesoleva seaduse tähenduses on lõhkeaine, mis saadakse ammooniumnitraadi segamisel vedelate või tahkete põlevkomponentidega.»

§ 15. Paragrahv 23 tunnistatakse kehtetuks.

§ 16. Paragrahvi 30:

1) lõike 1 punktid 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõiget 1 täiendatakse punktidega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

« 6) ehitise omaniku kirjalik nõusolek ehitise kasutamise kohta lõhkematerjalilaona, kui taotlust ei esita ehitise omanik;
7) kemikaaliseaduse kohaselt nõutavad dokumendid.»

§ 17. Paragrahvi 31:

1) pealkiri ja lõiked 1–3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« § 31. Lõhkematerjalitehase käitamisloa menetlus

(1) Lõhkematerjalitehase käitamisloa andmiseks moodustab Tehnilise Järelevalve Amet tehase vastuvõtukomisjoni. Tehase vastuvõtukomisjoni kuulub esindaja Tehnilise Järelevalve Ametist, Kaitsepolitseiametist, Päästeametist ja tehase asukohajärgsest politseiasutusest. Tehase vastuvõtukomisjoni esimees on Tehnilise Järelevalve Ameti esindaja.

(2) Lõhkematerjalitehase käitamisloa andmise otsustab käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel moodustatud tehase vastuvõtukomisjon kahe kuu jooksul vastava taotluse ja muude nõutud dokumentide laekumise päevast arvates.

(3) Lõhkematerjalitehase käitamisloa andmise otsustamiseks kontrollib tehase vastuvõtukomisjon lõhkematerjalitehase vastavust õigusaktides sätestatud nõuetele, sealhulgas hindab tehase ja selles töötavate inimeste ja käideldavate ohtlike ainete ohutuse ja julgeoleku tagamiseks rakendatud abinõude piisavust.»;

2) täiendatakse lõigetega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

« (7) Tehnilise Järelevalve Amet teavitab asukohajärgset kohalikku omavalitsust lõhkematerjalitehase käitamisloa taotluse laekumisest, andes kohalikule omavalitsusele võimaluse arvamust avaldada. Samuti teavitab Tehnilise Järelevalve Amet kohalikku omavalitsust lõhkematerjalitehase käitamisloa andmisest ja selle kehtetuks tunnistamisest.

(8) Kui on muutunud asjaolud, mis tingisid lõhkematerjalitehasele käitamisloa väljastamise või kui lõhkematerjalitehases ei ole enam tagatud julgeolek või inimese, vara või keskkonna ohutus, tunnistab Tehnilise Järelevalve Amet käitamisloa kehtetuks omal algatusel või käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud muu asutuse esildisel.»

§ 18. Paragrahvi 32 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 19. Paragrahvi 34:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Lõhkematerjali võib hoida ainult lõhkematerjalilaos. Väljaspool lõhkematerjaliladu võib lõhkematerjali hoida vaid lõhketöö tegemise õigust omav lõhkematerjalisektori ettevõtja käesoleva seaduse §-s 41 sätestatud korras.»;

2) täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Lõhkematerjali valmistamise protsessiga seonduvat lõhkematerjali võib hoida ka lõhkematerjalitehases.»

§ 20. Paragrahv 35 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 35. Lõhkematerjaliladu

Lõhkematerjaliladu käesoleva seaduse tähenduses on lõhkematerjali hoidmiseks ettenähtud ehitis, ehitise osa või ehitiste kompleks.»

§ 21. Paragrahvi 36:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Lõhkematerjalilao asukohta planeerides tuleb arvestada, et võimaliku õnnetuse korral oleks tagatud väljaspool ohuala asuvate inimeste, vara ja keskkonna ohutus.»;

2) lõike 2 sissejuhatav tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Lõhkematerjalilao kohta peab olema koostatud lõhkematerjalilao pass. Lõhkematerjalilao pass on lõhkematerjalilao omaniku või valdaja poolt allkirjastatud dokument, milles esitatakse lao kohta järgmised andmed:».

§ 22. Paragrahvi 39:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Lõhkematerjalilao käitamisluba annab õiguse kasutada ehitist lõhkematerjalilaona. Lõhkematerjalilao käitamisloaga nähakse ette lõhkematerjalilaos hoitava lõhkematerjali maksimaalne kogus (netomass) allklasside ja sobivusrühmade järgi.»;

2) lõike 3 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) lõiget 3 täiendatakse punktidega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« 3) ehitise omaniku kirjalik nõusolek ehitise kasutamise kohta lõhkematerjalilaona, kui taotlust ei esita ehitise omanik;
4) kemikaaliseaduse kohaselt nõutavad dokumendid.»

§ 23. Paragrahvi 40:

1) pealkiri ja lõiked 1–3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« § 40. Lõhkematerjalilao käitamisloa menetlus

(1) Lõhkematerjalilao käitamisloa andmiseks moodustab Tehnilise Järelevalve Amet lao vastuvõtukomisjoni. Lao vastuvõtukomisjoni kuulub esindaja Tehnilise Järelevalve Ametist, Kaitsepolitseiametist, Päästeametist ja lao asukohajärgsest politseiasutusest. Lao vastuvõtukomisjoni esimees on Tehnilise Järelevalve Ameti esindaja.

(2) Lõhkematerjalilao käitamisloa andmise otsustab käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel moodustatud lao vastuvõtukomisjon kahe kuu jooksul vastava taotluse ja muude nõutud dokumentide laekumise päevast arvates. Lõhkematerjalilao käitamisluba antakse tähtajatuna. Käitamisluba antakse tähtajalisena siis, kui esinevad asjaolud, mis võimaldavad käitamisloa anda ainult tähtajalisena.

(3) Lõhkematerjalilao käitamisloa andmise otsustamisel kontrollib lao vastuvõtukomisjon lõhkematerjalilao vastavust õigusaktides sätestatud nõuetele, sealhulgas hindab lao ja selles töötavate inimeste ja ladustatavate ohtlike ainete ohutuse ja julgeoleku tagamiseks rakendatud abinõude piisavust.»;

2) täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

« (6) Tehnilise Järelevalve Amet teavitab asukohajärgset kohalikku omavalitsust lõhkematerjalilao käitamisloa taotluse laekumisest, andes kohalikule omavalitsusele võimaluse arvamust avaldada. Samuti teavitab Tehnilise Järelevalve Amet kohalikku omavalitsust lõhkematerjalilao käitamisloa andmisest ja selle kehtetuks tunnistamisest.

(7) Kui on muutunud asjaolud, mis tingisid lõhkematerjalilaole käitamisloa väljastamise, ning lõhkematerjalilaos ei ole enam tagatud julgeolek või inimese, vara või keskkonna ohutus, tunnistab Tehnilise Järelevalve Amet käitamisloa kehtetuks omal algatusel või käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud muu asutuse esildisel.»

§ 24. Paragrahvi 41:

1) lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Väljaspool lõhkematerjaliladu tuleb lõhkematerjali hoida lõhkematerjali hoidmiseks ettenähtud kinnises ja tulekindlas konteineris (seifis) kooskõlas ettevõtja koostatud lõhkematerjali hoidmise korraga ning Tehnilise Järelevalve Ameti vastava loa alusel.

(2) Lõhkematerjali hoidmiseks väljaspool lõhkematerjaliladu esitatakse Tehnilise Järelevalve Ametile järgmiste andmetega taotlus:
1) ettevõtja nimi ja aadress;
2) lõhkematerjali hoidmise kord;
3) konteinerhoidla kirjeldus ja asukoha või asukohtade andmed;
4) hoiustatava lõhkematerjali nimetus ja kogus;
5) andmed hoiustamise aja kohta.»;

2) täiendatakse lõigetega 21–23 järgmises sõnastuses:

« (21) Taotluse esitamisel tuleb tasuda riigilõiv.

(22) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 nimetatud lõhkematerjali hoidmise korras tuleb märkida hoitava lõhkematerjali maksimaalne kogus (netomass), kajastada hoiukohas tagatud lõhkematerjali hoidmise tingimusi ning kirjeldada rakendatud abinõusid, mis tagavad, et kõrvalised isikud ei pääse hoiustatava lõhkematerjali juurde.

(23) Tehnilise Järelevalve Amet annab loa hoida lõhkematerjali väljaspool lõhkematerjaliladu, kui lõhkematerjali hoidmise tingimused vastavad nõuetele ja on tagatud julgeolek ning inimese, vara ja keskkonna ohutus. Tehnilise Järelevalve Amet võib loa andmisel seada tingimuseks, et konteineri igakordsest asukohamuutusest tuleb teavitada asukohajärgset politseiasutust.»;

3) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Lõhketöö tegemise kohas võib lõhkematerjali hoida lõhkaja, lõhkemeistri või lõhkematerjali käitlemise korraldaja või nende juhendatud töötaja järelevalve all ning konkreetse tööülesande täitmiseks vajalikus koguses. Sellisel juhul ei ole käesolevas paragrahvis sätestatud Tehnilise Järelevalve Ameti luba vajalik.»

§ 25. Paragrahvi 44 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Tehnilise Järelevalve Amet hindab enamohtliku lõhketöö võimalikke tagajärgi, arvestades kahjulike tagajärgede vältimiseks ettenähtud abinõusid, ning annab sellest lähtuvalt loa lõhketöö tegemiseks või keeldub loa andmisest 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse laekumise päevast arvates. Ühtlasi teavitab Tehnilise Järelevalve Amet loa andmisest Kaitsepolitseiametit.»

§ 26. Paragrahvi 45 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Strateegiliste kaupade nimekirja arvamata jäetud lõhkematerjali sisse- ja väljavedu toimub käesoleva seaduse § 46 või § 47 alusel väljastatud Tehnilise Järelevalve Ameti loa alusel.»

§ 27. Paragrahvi 46:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Lõhkematerjali sisse- ja väljaveo luba on nõutav kolmandast riigist lõhkematerjali Eestisse toomiseks ja lõhkematerjali viimiseks kolmandasse riiki. Kolmas riik käesoleva seaduse tähenduses on riik, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik ega Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriik.»;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Tehnilise Järelevalve Amet väljastab lõhkematerjali sisse- ja väljaveo loa kümne tööpäeva jooksul kõigi nõutavate dokumentide laekumise päevast arvates.»;

3) täiendatakse lõigetega 41 ja 42 järgmises sõnastuses:

« (41) Tehnilise Järelevalve Amet keeldub lõhkematerjali sisse- ja väljaveo loa andmisest, kui esitatud taotlus ei vasta nõuetele või kui esitatud taotlusest nähtub veotingimuste nõuetele mittevastavus. Tehnilise Järelevalve Amet keeldub lõhkematerjali sisse- ja väljaveo loa andmisest ka siis, kui Politsei- ja Piirivalveameti või Kaitsepolitseiameti hinnangul kujutaks planeeritav lõhkematerjali vedu olulist või kõrgendatud ohtu riigi julgeolekule.

(42) Tehnilise Järelevalve Amet teavitab Politsei- ja Piirivalveametit ning Kaitsepolitseiametit lõhkematerjali sisse- ja väljaveo loa taotlusest ning võimaldab neil viie tööpäeva jooksul taotluse laekumise päevast arvates selle suhtes arvamust avaldada. Samuti teavitab Tehnilise Järelevalve Amet Maksu- ja Tolliametit väljastatud lõhkematerjali sisse- ja väljaveo loast.»

§ 28. Paragrahvi 47:

1) lõigetes 1 ja 4 asendatakse sõnad «Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik» sõnadega «Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriik» vastavas käändes;

2) täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Tehnilise Järelevalve Amet teavitab Politsei- ja Piirivalveametit ning Kaitsepolitseiametit väljastatud või heakskiidetud veoloast, samuti Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi poolt väljastatud veoloale antud kooskõlastusest.»

§ 29. Paragrahvid 48 ja 49 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« § 48. Käesolevas peatükis kasutatavad mõisted

(1) Ilutulestik on vaatemäng, mis põhineb ilutulestiku toote kasutamisel tekkival valgus-, suitsu- või heliefektil.

(2) Pauguti on teravaid kilde mitteandvasse mittemetallist kesta paigutatud pürotehniline toode, mis laengu süttimisel tekitab peamiselt heliefekti (paugu).

(3) Pürotehnilise toote valmistamiseks käesoleva seaduse tähenduses peetakse igasugust tegevust, mille tulemusena valmib pürotehniline toode või mis muudab pürotehnilise toote omadusi enne selle kasutamist. Valmistamiseks ei peeta pürotehnilise toote ettevalmistamist vahetult enne selle kasutamist.

(4) Teatri pürotehniline toode on pürotehniline toode, mis on mõeldud kasutamiseks sise- või välislaval, sealhulgas filmi- ja teleloomingus või muul sarnasel eesmärgil.

(5) Erialaste teadmistega isik on isik, kellel on pädevus ja õigus käidelda kategooria IV, T2 või P2 pürotehnilisi tooteid. Kategooria IV ja T2 puhul on erialase teadmisega isik pürotehniku kutse- või pädevustunnistust omav isik. Kategooria P2 puhul on erialaste teadmistega isik vastava koolituse läbinud ja kategooria P2 pürotehniliste toodete käitlemiseks piisavad teadmised omandanud isik.

(6) Pürotehnilise toote tootja (edaspidi tootja) on isik, kes kavandab või toodab pürotehnilist toodet või kes on lasknud sellist toodet kavandada ja toota eesmärgiga see oma nimel või oma kaubamärgi all turule lasta.

§ 49. Pürotehniliste toodete kategooriad

(1) Tootja jaotab pürotehnilised tooted kategooriatesse nende kasutusviisi, otstarbe ja ohutustaseme, sealhulgas nende mürataseme järgi. Kategooriatesse jaotamise kinnitab pürotehniliste toodete vastavushindamisega tegelev teavitatud asutus.

(2) Ilutulestikuks mõeldud pürotehnilised tooted jaotatakse järgmistesse kategooriatesse:
1) kategooria I – väga madala ohutasemega ja minimaalse müratasemega ilutulestiku tooted, mis on ette nähtud kasutamiseks piiratud alal, kaasa arvatud elamute siseruumides kasutatavad ilutulestikud;
2) kategooria II – madala ohutasemega ja madala müratasemega ilutulestiku tooted, mis on ette nähtud kasutamiseks väljas piiratud alal;
3) kategooria III – keskmise ohutasemega ilutulestiku tooted, mis on ette nähtud kasutamiseks väljas suurel avatud alal ja mille müratase ei kahjusta inimeste tervist;
4) kategooria IV – kõrge ohutasemega ilutulestiku tooted, mida võivad kasutada üksnes erialaste teadmistega isikud ja mille müratase ei kahjusta inimeste tervist (professionaalseks kasutamiseks ettenähtud ilutulestiku toode).

(3) Teatri pürotehnilised tooted jaotatakse järgmistesse kategooriatesse:
1) kategooria T1 – laval kasutamiseks ettenähtud madala ohutasemega pürotehnilised tooted;
2) kategooria T2 – laval kasutamiseks ettenähtud pürotehnilised tooted, mida võivad kasutada üksnes erialaste teadmistega isikud.

(4) Muud pürotehnilised tooted jaotatakse järgmistesse kategooriatesse:
1) kategooria P1 – madala ohutasemega pürotehnilised tooted, mis ei ole ilutulestiku tooted ega teatri pürotehnilised tooted;
2) kategooria P2 – pürotehnilised tooted, mis ei ole ilutulestiku tooted ega teatri pürotehnilised tooted ja mida võivad kasutada üksnes erialaste teadmistega isikud.»

§ 30. Seaduse 8. peatüki 1. jagu täiendatakse §-ga 491 järgmises sõnastuses:

« § 491. Kategooriavälised pürotehnilised tooted

(1) Käesolevas peatükis sätestatud pürotehniliste toodete turule laskmisele ja kategooriatesse jaotamisele kehtestatud nõudeid ei kohaldata pürotehnilistele toodetele, mis on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/23/EÜ pürotehniliste toodete turule laskmise kohta (ELT L 154, 14.06.2007, lk 1–21) kohaldamisalast välistatud.

(2) Nende pürotehniliste toodete käitlemise suhtes, mis on ette nähtud kasutamiseks laeva ohutusvarustuses, lennundus- või kosmosetööstuses või mänguasjades, kohaldatakse käesolevat seadust järgmiste erisustega:
1) nimetatud toodete võõrandamiseks ettenähtud otstarbel kasutamiseks ei ole vaja tegevusluba;
2) nimetatud tooteid võib võõrandada üksnes isikutele, kes vajavad neid tooteid oma majandus- ja kutsetegevuses, sealhulgas laevaomanikele;
3) nimetatud toodete hoiustamisele koguses, mis ületab kemikaali ohtlikkuse alammäära kemikaaliseaduse tähenduses, kohaldatakse kõiki käesolevast seadusest tulenevaid nõudeid.»

§ 31. Paragrahv 50 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 50. Pürotehnilise toote turule laskmisele esitatavad nõuded

(1) Pürotehnilise toote võib turule lasta üksnes siis, kui:
1) see vastab õigusaktidest tulenevatele nõuetele;
2) see on varustatud õigusaktides ettenähtud teabe ja märgistusega;
3) selle nõuetele vastavus on ettenähtud korras tõendatud.

(2) Pürotehnilisele tootele, selle pakendile ja pürotehnilise tootega kaasnevale teabele ning märgistusele esitatavad nõuded kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.»

§ 32. Seaduse 8. peatüki 2. jagu täiendatakse §-ga 501 järgmises sõnastuses:

« § 501. Pürotehnilise toote nõuetele vastavuse tõendamine

(1) Pürotehnilise toote nõuetele vastavuse tõendamise tagab selle tootja. Kui tootja ei asu Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, tagab pürotehnilise toote importija, et tootja on täitnud pürotehnilise toote nõuetele vastavuse tagamiseks vajalikud kohustused, või võtab need kohustused enda kanda.

(2) Pürotehnilise toote levitaja toimib nõuetekohase hoolsusega ning tagab, et levitatav pürotehniline toode vastab õigusaktidest tulenevatele nõuetele ja et see on varustatud vastavusmärgisega.

(3) Pürotehnilise toote nõuetele vastavuse tõendamisele esitatavad nõuded kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.»

§ 33. Paragrahvid 51 ja 52 tunnistatakse kehtetuks.

§ 34. Paragrahvi 53:

1) lõiked 2, 21 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Pürotehnilise toote käitlemine on lubatud Tehnilise Järelevalve Ameti väljastatud tegevusloa alusel.

(21) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõudele võib pürotehnilist toodet kaubandustegevuse seaduse kohaselt jae- ja hulgikaubanduse korras müügiks pakkuda ning müüa ettevõtja, kellel on majandustegevuse registri jae- või hulgikaubanduse registreeringus märge vastava pürotehnilise toote kategooria kohta.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõuet ei kohaldata järgmiste tegevuste puhul:
1) kategooriate I, T1, P1 ja P2 pürotehniliste toodete hoidmine, võõrandamine ja kasutamine koguses, mis jääb alla kemikaali ohtlikkuse alammäära kemikaaliseaduse tähenduses;
2) kategooriate II ja III pürotehniliste toodete kasutamine;
3) oma tarbeks omandatud kategooriate II ja III pürotehniliste toodete hoidmine ja tasuta võõrandamine.»;

2) täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Tegevusluba peab olema ka sellel isikul, kellel on mõne teise Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi väljastatud tegevusluba pürotehnilise toote käitlemiseks. Tegevusluba ei pea olema isikul, kes soovib Eestis pürotehnilist toodet kasutada (korraldada ilutulestikku) ajutiselt ja kellel on mõne teise Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi väljastatud tegevusluba pürotehnilise toote kasutamiseks. Selline isik peab vähemalt kümme tööpäeva enne Eestis pürotehnilise toote kasutamise alustamist teavitama sellest Tehnilise Järelevalve Ametit ja järgima Eestis tegutsedes pürotehnilise toote kasutamisele kehtestatud nõudeid.»;

3) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Pürotehnilise toote käitlemisele, sealhulgas käitlemise kohale, ja hävitamisele esitatavad nõuded kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.»;

4) lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Lisaks kaubandustegevuse seadusest tulenevatele piirangutele ei või pürotehnilist toodet võõrandada avalikel üritustel ning tänava- või turukaubanduse korras. Samuti on keelatud pürotehnilise toote, välja arvatud kategooriate I, T1 ja P1 pürotehniliste toodete selvemüük.»

§ 35. Seaduse 8. peatüki 3. jagu täiendatakse §-ga 531 järgmises sõnastuses:

« § 531. Tegevusluba pürotehnilise toote käitlemiseks

(1) Ettevõtja, kellel peab olema käesoleva seaduse § 53 kohaselt tegevusluba, esitab Tehnilise Järelevalve Ametile taotluse järgmiste andmetega:
1) soovitud tegevusala ja kui tegevusala eeldab tegevuskohta, siis andmed ka tegevuskoha kohta;
2) andmed pürotehnilise toote käitlemise korraldaja kohta ning kui tegevusala eeldab pürotehniku pädevustunnistusega isiku olemasolu, siis andmed ka tema kohta;
3) andmed riigilõivu tasumise kohta.

(2) Tehnilise Järelevalve Amet annab tegevusloa 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse laekumise päevast arvates, kui taotluse esitaja vastab järgmistele nõuetele:
1) taotlejal on asjakohased tehnilised vahendid ja nõuetele vastav personal pürotehnilise toote nõuetekohaseks käitlemiseks;
2) taotlejal ei ole maksuvõlga või seda ei ole ajatatud;
3) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust, vastu võetud lõpetamise otsust ega välja kuulutatud tema pankrotti;
4) taotlejal, tema esindajal ega pürotehnilise toote käitlemise korraldajal ei ole karistusregistri andmetel karistatust esimese astme kuriteo, riigi- või varavastase süüteo või süüteo eest, mis pandi toime lõhkematerjali, pürotehnilist toodet, laskemoona või tulirelva kasutades, või ta ei ole tagaotsitav, kuriteos kahtlustatav või süüdistatav;
5) taotleja on tasunud riigilõivu.

(3) Kui tegevusloa taotlust ei vaadata läbi tähtaja jooksul, ei loeta tegevusluba tähtaja möödumisel taotlejale vaikimisi antuks.

(4) Tehnilise Järelevalve Amet tunnistab tegevusloa kehtetuks, kui tegevusloa omaja:
1) ei vasta enam tegevusloa andmise aluseks olnud nõuetele;
2) ei võimalda riikliku järelevalve teostamist oma tegevuse üle;
3) on korduvalt jätnud ettekirjutuse täitmata.»

§ 36. Paragrahvi 54:

1) lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui kategooria III, IV või T2 pürotehniline toode või mis tahes kategooria pürotehnilisi tooteid koguses, mis ületab kemikaali ohtlikkuse alammäära kemikaaliseaduse tähenduses, väljub õiguspärasest valdusest, teeb pürotehnilise toote käitleja selle viivitamata teatavaks sündmuse toimumiskohajärgsele politseiasutusele.»

§ 37. Paragrahvi 55:

1) pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« § 55. Pürotehnilise toote sisse- ja väljavedu

(1) Pürotehnilise toote toomisele kolmandast riigist Eestisse ja selle viimisele Eestist kolmandasse riiki kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 46 sätestatut, arvestades käesolevast paragrahvist tulenevaid erisusi.»;

2) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Loa saamiseks pürotehnilise toote kolmandast riigist Eestisse toomiseks ja selle viimiseks Eestist kolmandasse riiki esitatakse Tehnilise Järelevalve Ametile taotlus järgmiste andmetega:
1) saadetise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed;
2) pürotehnilise toote nimetus, kogus, kirjeldus, identifitseerimist võimaldavad abinõud ja ÜRO number;
3) andmed pürotehnilise toote veotingimuste kohta (transpordiviis ja ligikaudne veo aeg);
4) kui pürotehnilist toodet veetakse välja kolmandasse riiki, siis sihtkohariigi luba taotluses nimetatud lõhkematerjali sisse vedada ja loa eestikeelne tõlge.»;

3) lõiked 2–4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigist võib pürotehnilisi tooteid Eestisse turule laskmiseks või kasutamiseks tuua vaid käesoleva seaduse §-s 531 sätestatud tegevusluba omav pürotehnilise toote käitleja.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud pürotehnilise toote käitleja peab pürotehnilise toote Eestisse toomisest eelnevalt teatama Tehnilise Järelevalve Ametile. Teates märgitakse Eestisse toodava pürotehnilise toote nimetus, kategooria ja kogus.

(4) Arvestamata käesolevas paragrahvis sätestatut, võib vähemalt 18-aastane füüsiline isik oma tarbeks Eestisse tuua käesoleva seaduse nõuetele vastavaid kategooriate I, II, P1 ja T1 pürotehnilisi tooteid kuni kaks kilogrammi (brutomass).»

§ 38. Paragrahvi 56:

1) lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Pürotehnilise toote hoidmisele kohaldatakse lõhkematerjali hoidmise kohta kehtestatud nõudeid, arvestades käesolevast paragrahvist tulenevaid erisusi.

(2) Lõhkematerjalilao käitamise luba või väljaspool lõhkematerjaliladu hoidmise luba ei ole vajalik kuni 100 kilogrammi (netomass) pürotehnilise toote hoidmiseks. Kategooria III pürotehnilist toodet võib loata hoida kuni 33 kilogrammi (netomass).»;

2) täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

« (21) Pürotehnilise toote hoidmisel asukohas, kus seda valmistatakse ette müügiks või kasutamiseks, ei ole lõhkematerjalilao käitamise luba või väljaspool lõhkematerjaliladu hoidmise luba vajalik. Pürotehnilise toote ettevalmistamiseks kasutatav asukoht peab olema sellel otstarbel kasutamiseks sobiv, vastama ohutusnõuetele ja olema ohutus kauguses objektidest, mida pürotehnilise toote käitlemisel tekkida võiv õnnetusjuhtum võiks kahjustada.

(22) Tehnilise Järelevalve Ametit ja Päästeametit tuleb informeerida asukohast, kus pürotehnilist toodet müügiks või kasutamiseks ette valmistatakse. Pürotehnilist toodet ei või selles asukohas enne ette valmistama hakata, kui Tehnilise Järelevalve Amet ei ole selleks kooskõlastatult Päästeametiga heakskiitu andnud.»;

3) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Pürotehnilise toote hoiutingimustele esitatavad nõuded kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.»

§ 39. Paragrahvi 57:

1) lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kategooriate I, II, T1 ja P1 pürotehnilisi tooteid võib võõrandada vähemalt 18-aastasele isikule. Sellist kategooria I pürotehnilist toodet, mis ei tõuse õhku või mis on mõeldud kasutamiseks siseruumides (säraküünlad, tordiküünlad ja muud sarnased tooted, samuti fontäänid), võib võõrandada vähemalt 12-aastasele isikule, arvestades seejuures tootja poolt pürotehnilise toote pakendile märgitud vanusepiiri.

(4) Paugutite jaekaubandus on keelatud.»;

2) lõiked 6 ja 7 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Kategooria III pürotehnilisi tooteid võib müüa vähemalt 21-aastasele isikule isikut tõendava dokumendi esitamisel. Müüja peab nende toodete müügi kohta toimikut, kuhu kantakse ostetud toote nimetus ja kogus ning ostja nimi, isikukood, selle puudumise korral sünniaeg, ja elukoht. Ostjalt võetakse allkiri selle kohta, et pürotehnilist toodet kasutatakse üksnes kasutusjuhendis ettenähtud viisil ja otstarbel ning kooskõlas käesoleva seaduse nõuetega.

(7) Kategooria III pürotehnilist toodet võib müüa üksnes tegevuskohas, kus müüakse pürotehnilisi tooteid, välja arvatud kategooriate I, T1 ja P1 pürotehnilisi tooteid, rohkem kui neljal järjestikusel kuul aastas.»;

3) lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

4) lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (9) Keelatud on avalikkusele suunatud tegevus, mille kaudu pakutakse pürotehnilist toodet tasuta, tarbijavõistluse või -mängu raames. See piirang ei kehti kategooriate I, T1 ja P1 pürotehniliste toodete puhul.»

§ 40. Paragrahvi 58 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Pürotehnilist toodet võib kasutada üksnes vastavalt selle kasutusotstarbele ja kooskõlas ohutusnõuetega ning arvestades avalikus kohas käitumise nõudeid.

(2) Kategooriate IV ja T2 pürotehnilisi tooteid võib kasutada üksnes käesoleva seaduse §-s 531 sätestatud tegevusluba omav pürotehnilise toote käitleja, kellel on selleks tööks käesoleva seaduse nõuetele vastav pürotehnik.

(3) Pauguti kasutamine on keelatud. See keeld ei laiene pürotehniku pädevustunnistusega isiku suhtes, kes kasutab paugutit oma majandus- ja kutsetegevuses.

(4) Avalikus kohas on keelatud kasutada pürotehnilisi tooteid, millega kaasnev heli- või valgusefekt oleks teist isikut oluliselt häiriv. Nii avalikus kohas kui avalikuks kohaks mitteolevas kohas ei või kasutada pürotehnilisi tooteid, millega kaasneb kestev või korduv teist isikut häiriv müra- või valgusefekt, ajavahemikul kella 22.00-st kuni 6.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni. Käesolevas lõikes sätestatud keeld ei kehti ööl vastu 1. jaanuari, 25. veebruari ja 24. juunit või kui kohalik omavalitsus on andnud ilutulestiku korraldamise loa.»

§ 41. Paragrahvi 59 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Avalikel üritustel või tiheasustusega asulates ilutulestiku korraldamiseks kategooriate III ja IV pürotehniliste toodetega peab olema ilutulestiku toimumiskohajärgse valla- või linnavalitsuse, tema poolt volitatud valla- või linnavalitsuse asutuse või valla- või linnavalitsuse struktuuriüksuse (edaspidi valla- või linnavalitsus) luba.

(2) Ilutulestiku korraldamisest tuleb teavitada vähemalt kolm päeva ette järgmisi asutusi:
1) kategooria III pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamisel avalikel üritustel või tiheasustusega asulates – ilutulestiku toimumiskohajärgset politseiasutust ja Päästeametit;
2) kategooria IV pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamisel – ilutulestiku toimumiskohajärgset politseiasutust ja Päästeametit;
3) kategooria T2 pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamisel – Päästeametit;
4) lennuvälja lähiümbruses ilutulestiku korraldamisel, kasutades pürotehnilisi tooteid lennukõrgusega üle 45 meetri – Lennuametit.»

§ 42. Paragrahvi 61 lõike 2 punktid 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 4) on karistusregistri andmetel karistatud riigi- või varavastase süüteo või süüteo eest, mis pandi toime lõhkematerjali, pürotehnilist toodet, laskemoona või tulirelva kasutades;
5) on tagaotsitav või on käesoleva lõike punktis 4 nimetatud süüteos kahtlustatav või süüdistatav.»

§ 43. Paragrahvi 62:

1) lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) olema vähemalt 21-aastane;»;

2) täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Lõhkematerjali käitlemise korraldajana võib tegutseda ka isik, kellel on lõhkaja kutsetunnistus, mille kohaselt ta võib kontrollida ja arendada enda ja teiste tegevust.»

§ 44. Paragrahv 64 tunnistatakse kehtetuks.

§ 45. Paragrahvi 65:

1) lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Pürotehniku pädevustunnistus peab olema isikul, kes kasutab kategooria IV või T2 pürotehnilist toodet.

(3) Pürotehniku pädevustunnistuse võib saada isik, kes on vähemalt 19-aastane, kellel on erialane väljaõpe ning vähemalt aastane erialase töö kogemus ilutulestiku lähiprofiilil olevatel töödel ja teadmised ulatuses, mis tagab ilutulestiku ohutuse. Kui pürotehnik on vähemalt 21-aastane ja tal on kutsetunnistus, mille kohaselt ta võib kontrollida ja arendada enda ja teiste tegevust, võib ta tegutseda ka pürotehnilise toote käitlemise korraldajana.»;

2) täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Pürotehnikuna võib töötada isik, kes vastab käesoleva seaduse § 61 lõikes 2 sätestatule.»

§ 46. Paragrahvi 66 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Pürotehnilise toote käitlemise korraldaja on nõutav ettevõtjal, kellel peab pürotehnilise toote käitlemiseks olema käesoleva seaduse § 531 kohane tegevusluba.

(3) Pürotehnilise toote käitlemise korraldaja peab olema vähemalt 21-aastane isik, tal peab olema asjakohane töökogemus ja erialane väljaõpe ning ta peab vastama käesoleva seaduse § 61 lõikes 2 sätestatule.»

§ 47. Paragrahv 68 tunnistatakse kehtetuks.

§ 48. Paragrahvi 69:

1) lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Isiku nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine käesoleva seaduse tähenduses on menetlus, mille käigus hinnatakse isiku pädevuse vastavust nõuetele ja tõendatakse seda asjakohase pädevustunnistuse väljastamisega.

(2) Käesoleva seaduse §-des 62, 63, 65 ja 66 nimetatud isikute (edaspidi vastutav spetsialist) pädevuse vastavust nõuetele võib tõendada kutseseaduse alusel väljastatud vastava kutsetunnistusega. Pädevustunnistuse kohta käivaid käesoleva seaduse sätteid kohaldatakse ka kutsetunnistuse suhtes.»;

2) täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Kui isik on välisriigis omandanud nõutaval tasemel kutsekvalifikatsiooni välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse tähenduses, kohaldatakse selle tunnustamisele välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadust.»

§ 49. Paragrahvi 70 lõike 5 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) on pädevustunnistusega hõlmatud tegevuses oma hooletuse tõttu põhjustanud raske tagajärje või suure kahju;».

§ 50. Paragrahv 71 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 71. Ettevõtja tegevusõiguse kohta käiva teabe avalikustamine

(1) Tehnilise Järelevalve Amet avalikustab lõhkematerjalisektori ettevõtja ning pürotehnilise toote käitleja (edaspidi ettevõtja) kohta käivad andmed majandustegevuse registri (edaspidi register) veebilehel registrikandena majandustegevuse registri seaduses sätestatud korras, arvestades käesoleva seaduse erisusi.

(2) Ettevõtja kohta avalikustatakse järgmine teave:
1) käitlemisloa või tegevusloa väljastamise kuupäev ja kehtivusaeg, selle ettevõtja nimi, kellele see väljastati, samuti andmed loa peatamise ja muutmise kohta;
2) ettevõtja tegevusvaldkond;
3) andmed lõhkematerjali käitlemise korraldaja või pürotehnilise toote käitlemise korraldaja kohta;
4) käesoleva seaduse alusel tehtud ettekirjutused.»

§ 51. Paragrahvid 72 ja 73 tunnistatakse kehtetuks.

§ 52. Paragrahvi 83:

1) lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektoril või tema volitatud ametiisikul on õigus teha lõhkematerjalisektori ettevõtja käitlemisloa peatamise või kehtetuks tunnistamise aluseks olev otsus, kui:»;

2) lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 53. Paragrahv 90 tunnistatakse kehtetuks.

§ 54. Paragrahvi 93:

1) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kutset andva organi puudumise korral täidab käesolevas seaduses sätestatud isikute hindamise ja tõendamise ülesandeid Tehnilise Järelevalve Amet, arvestades käesolevas seaduses sätestatut. Tehnilise Järelevalve Ameti poolt tehtavate isiku hindamise ja tõendamise toimingute eest tuleb tasuda riigilõiv.»;

2) täiendatakse lõigetega 7–10 järgmises sõnastuses:

« (7) Klasside I, II ja III ning allklasside T1, T2 ja T3 pürotehnilisi tooteid 2010. aasta 3. juulil kehtinud lõhkematerjaliseaduse tähenduses võib kehtiva kasutusloa alusel Eestis turule lasta kuni 2017. aasta 4. juulini.

(8) 2010. aasta 3. juulil kehtinud lõhkematerjaliseaduse sätete alusel võib Tehnilise Järelevalve Amet väljastada allklasside T1, T2 ja T3 pürotehniliste toodete kasutuslube kuni 2013. aasta 3. juulini. Käesoleva lõike alusel kasutusluba väljastades määratakse tootele kehtiva seaduse kohane kategooria.

(9) Alates 2010. aasta 4. juulist käsitletakse varasema regulatsiooni alusel klassidesse ja allklassidesse jaotatud pürotehnilisi tooteid järgmiste kategooriate pürotehniliste toodetena:
1) klass I – kategooria I;
2) klass II – kategooria II;
3) klass III – kategooria III;
4) klass IV – kategooria IV;
5) allklass T1 – kategooria T2;
6) allklass T3 – kategooria P1.

(10) Tehnilise Järelevalve Amet vormistab 2010. aasta 3. juulil majandustegevuse registris kehtivat pürotehnilise toote käitleja registreeringut omavatele ja käesolevast seadusest tulenevatele nõuetele vastavatele ettevõtjatele käesoleva seaduse kohase tegevusloa hiljemalt 2010. aasta 1. novembriks. Selle toimingu eest riigilõivu ei võeta.»

§ 55. Seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 Nõukogu direktiiv 93/15/EMÜ tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjali turuletoomist ja järelevalvet käsitlevate sätete ühtlustamise kohta (EÜT L 121, 15.05.1993, lk 20–36); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/23/EÜ pürotehniliste toodete turule laskmise kohta (ELT L 154, 14.06.2007, lk 1–21); komisjoni direktiiv 2008/43/EÜ nõukogu direktiivi 93/15/EMÜ kohase tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalide identifitseerimise ja jälgitavuse süsteemi loomise kohta (ELT L 94, 5.04.2008, lk 8–12).»

II. § 56. Reklaamiseaduse (RT I 2008, 15, 108; 2009, 49, 331) § 20 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Lõhkematerjali ning IV, T2 ja P2 kategooria pürotehniliste toodete reklaam on keelatud, välja arvatud müügikohas, erialasel näitusel, messil ja erialases trükises. Lõhkematerjali ja pürotehnilisi tooteid käsitatakse lõhkematerjaliseaduse tähenduses.»

III. § 57. Riigilõivuseaduse (RT I 2006, 58, 439; 2009, 59, 386) §-s 174 tehakse järgmised täiendused:

1) paragrahvi täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Väljaspool lõhkematerjaliladu lõhkematerjali hoidmise loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 500 krooni.»;

2) paragrahvi täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

« (11) Pädevustunnistuse kehtivuse pikendamise eest tasutakse riigilõivu 250 krooni.

(12) Pürotehnilise toote käitlemise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 2000 krooni.»

IV. § 58. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2010. aasta 4. jaanuaril.

(2) Käesoleva seaduse §-d 4, 29–41, 45, 46, 50–52 ja 56 jõustuvad 2010. aasta 4. juulil.
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/23/EÜ pürotehniliste toodete turule laskmise kohta (ELT L 154, 14.06.2007, lk 1–21); komisjoni direktiiv 2008/43/EÜ nõukogu direktiivi 93/15/EMÜ kohase tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalide identifitseerimise ja jälgitavuse süsteemi loomise kohta (ELT L 94, 5.04.2008, lk 8–12).

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json