Teksti suurus:

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, ravikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RT I 2009, 67, 461

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, ravikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 17.12.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 22. detsembri 2009. a otsusega nr 599

§ 1. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses (RT I 2001, 50, 284; 2009, 49, 331) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Pereõde on koos perearstiga töötav õde või ämmaemand, kes osutab tervishoiuteenust perearsti nimistusse kuuluvatele isikutele käesoleva seaduse § 8 lõike 61 alusel sätestatud ulatuses ja korras.»;

2) paragrahvi 8 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Perearst tagab tema nimistusse kantud inimestele tervishoiuteenuste kättesaadavuse ning järjepidevuse perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhendis ettenähtud ulatuses ja korras.»;

3) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

« (61) Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhendi kehtestab sotsiaalminister määrusega.»;

4) paragrahvi 60 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Terviseameti selleks volitatud ametnikud teostavad järelevalvet üldarstiabi osutajate, kiirabi osutajate, eriarstiabi osutajate ja iseseisvalt õendusabi osutajate tegevuse üle.»;

5) paragrahvi 60 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Terviseameti selleks volitatud ametnikud teostavad järelevalvet üldarstiabi osutajate, kiirabi osutajate, eriarstiabi osutajate, iseseisvalt õendusabi osutajate ja iseseisvalt ämmaemandusabi osutajate tegevuse üle.»

§ 2. Ravikindlustuse seaduses (RT I 2002, 62, 377; 2009, 49, 331) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 28 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kui kindlustatud isik ei täida arsti või pereõe määratud meditsiiniliselt põhjendatud ravi, kaotab ta õiguse ravikindlustushüvitisele seoses haigusjuhtumiga, mille ennetamiseks või mille vastu oli määratud ravi otseselt suunatud.»;

2) paragrahvi 28 lõike 4 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) nõusoleku andmisest või arsti või pereõe määratud ravi täitmisest keeldumiseks on kindlustatud isikul või tema seaduslikul esindajal mõjuv põhjus;».

§ 3. Reklaamiseaduses (RT I 2008, 15, 108; 2009, 49, 331) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 30 lõike 2 punktid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 1) Ravimiamet käesoleva seaduse 2. peatükis ning §-s 18 sätestatud nõuete järgimise üle ravimi reklaami osas;
2) Terviseamet käesoleva seaduse 2. peatükis sätestatud nõuete järgimise üle meditsiiniseadme reklaami osas ning 2. peatükis ja §-s 22 sätestatud nõuete rikkumise üle tervishoiuteenuse reklaami osas;»;

2) paragrahvi 36 lõike 2 punktid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 1) Ravimiamet käesoleva seaduse 2. peatükis ning §-s 18 sätestatud nõuete rikkumise korral ravimi reklaami osas;
2) Terviseamet käesoleva seaduse 2. peatükis sätestatud nõuete rikkumise korral meditsiiniseadme reklaami osas ning 2. peatükis ja §-s 22 sätestatud nõuete rikkumise korral tervishoiuteenuse reklaami osas;».

§ 4. Tervishoiuameti, Tervisekaitseinspektsiooni ja Kemikaalide Teabekeskuse Terviseametiks ühendamisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (RT I 2009, 49, 331) § 25 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2010. aasta 1. jaanuaril.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 5 jõustub 2010. aasta 1. aprillil.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json