Teksti suurus:

Maamaksuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RT I 2009, 65, 441

Maamaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 17.12.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 22. detsembri 2009. a otsusega nr 600

§ 1. Maamaksuseaduses (RT I 1993, 24, 428; 2009, 33, 211) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 11 ja 7 ning lõikes 2 nimetatud maksuvabastust kohaldatakse vabastuse aluse tekkimisele järgneva aasta 1. jaanuarist. Kui maksuvabastuse alus tekib 1. jaanuaril, kohaldatakse maksuvabastust samast päevast.»;

2) paragrahvi 5 lõikest 4 jäetakse välja sõnad «ja 1. augustiks»;

3) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kuni 1000-kroonine maamaks mis tahes kohaliku omavalitsuse üksuses asuvalt maalt tasutakse 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 1000 krooni, tasutakse 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 1000 krooni. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks.»;

4) paragrahvi 7 lõikes 2 asendatakse sõnad «30 kalendripäeva enne maksu tasumise tähtpäeva» sõnadega «15. veebruariks»;

5) paragrahvi 7 lõigetes 3 ja 6 asendatakse arv «20» arvuga «50»;

6) paragrahvi 7 lõikes 4 asendatakse sõnad «15. aprilliks» sõnadega «25. veebruariks»;

7) seadust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

« § 71. Maamaksuteate elektrooniline kättetoimetamine

Maksu- ja Tolliameti e-teenuse kasutajale, kes on teatanud oma e-posti aadressi, toimetatakse maamaksuteade kätte elektrooniliselt e-maksuameti kaudu. Maksuhaldur edastab isiku maksuhaldurile teatatud elektronposti aadressile informatsiooni maksuteate e-maksuametis kättesaadavaks muutumise kohta.»;

8) paragrahvi 8 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maamaksukohustus tekib jooksva aasta 1. jaanuaril ja maksuteade väljastatakse isikule, kes 1. jaanuari seisuga on kinnistusraamatu andmete kohaselt kinnisasja omanik, hoonestaja või kasutusvaldaja.

(2) Kinnistusraamatus mittekajastuvale käesoleva seaduse §-s 10 sätestatud kasutusõigusele kohaldatakse käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatut, arvestades kasutusõiguse kokkuleppe kehtivust maksustamisaasta 1. jaanuari seisuga.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2010. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json