Teksti suurus:

Kiirabi rahastamise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:

Kiirabi rahastamise kord

Vastu võetud 26.02.2007 nr 25
RTL 2007, 20, 345
jõustumine 12.03.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.12.2009RTL 2009, 96, 143801.01.2010

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 19 lõike 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse riigieelarvelistest vahenditest kiirabiteenuste osutamise eest tasumise kord.

§ 2. Rahastamine

 (1) Kiirabi rahastatakse riigieelarve vahenditest tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel Terviseameti poolt kiirabibrigaadi pidajatega sõlmitud halduslepingute alusel halduslepingutes kokku lepitud tingimustel, sealhulgas rahastamismudel.
[RTL 2009, 96, 1438 - jõust. 01.01.2010]

 (2) Terviseamet võib kasutada kuni 5% (edaspidi reserv) kiirabiks eraldatud rahalistest vahenditest kiirabiteenuse osutamise kvaliteeti, kättesaadavust ja/või efektiivsust suurendavate täiendavate meetmete rahastamiseks.
[RTL 2009, 96, 1438 - jõust. 01.01.2010]

 (3) Raha jaotuse kiirabibrigaadi pidajate vahel ja kiirabibrigaadi pidajate rahastamise aruandluse korra kinnitab Terviseameti peadirektor käskkirjaga, kooskõlastades selle eelnevalt Sotsiaalministeeriumi kantsleriga.
[RTL 2009, 96, 1438 - jõust. 01.01.2010]

§ 3. Rahastamise ja raha jaotuse arvestuse aluseks olevad kulukomponendid

  Raha jaotamisel reanimobiilibrigaadide, arstibrigaadide ja õebrigaadide pidajatele on arvestuse aluseks tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 17 lõike 3 alusel kiirabi osutamiseks kehtestatud nõuetest tulenevad brigaadipidajate kulutused järgmiste kulukomponentide lõikes:
 1) personalikulu;
 2) varustuse, sealhulgas kiirabiautode ja meditsiiniseadmete soetus- ja hoolduskulu;
 3) tööks vajaliku tark- ja riistvara soetus- ja hoolduskulu;
 4) kiirabiteenuse osutamiseks vajalike ravimite kulu;
 5) kiirabibrigaadi liikmete ja kiirabiautode kindlustamise kulud;
 6) sidekulu;
 7) kiirabiautode kütusekulu;
 8) kiirabibrigaadi liikmete koolituskulu;
 9) kiirabi valmisoleku tagamise ülalpidamiskulu, sealhulgas kiirabi töö administreerimise ja kiirabibaasi haldamiseks vajaliku personalikulu, kiirabibaasi hoonete ja inventari kommunaal-, remondi- ja amortisatsioonikulu ning bürookulu;
 10) kulud personali töötervishoiule.

§ 4. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

/otsingu_soovitused.json