Teksti suurus:

Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2010, 1, 2

Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadus

Vastu võetud 16.12.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 22. detsembri 2009. a otsusega nr 595

§ 1. Kõrgemate riigiteenijate ametipalk

Käesolevas seaduses nimetatud kõrgemate riigiteenijate ametipalk on käesoleva seaduse § 2 lõikes 1 nimetatud kõrgeima palgamäära, lõikes 2 nimetatud kõrgeima palgamäära indeksi ning §-s 3 sätestatud koefitsiendi korrutis.

§ 2. Kõrgemate riigiteenijate kõrgeim palgamäär

(1) Kõrgemate riigiteenijate kõrgeim palgamäär on 5200 eurot.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kõrgeim palgamäär indekseeritakse iga kalendriaasta 1. aprilliks kõrgeima palgamäära indeksiga, mille väärtus on 50% tarbijahinnaindeksi aastase muutuse ja sotsiaalmaksu laekumise aastase muutuse aritmeetilisest keskmisest. Indeksit väljendatakse täpsusega kolm kohta pärast koma.

(3) Tarbijahinnaindeksi aastast muutust väljendatakse indeksiga, mis saadakse eelmise kalendriaasta tarbijahinnaindeksi väärtuse ja üle-eelmise kalendriaasta tarbijahinnaindeksi väärtuse vahe jagamisel üle-eelmise kalendriaasta tarbijahinnaindeksi väärtusega, lähtudes Statistikaameti ametlikult avaldatud tarbijahinnaindeksi väärtusest. Indeksit väljendatakse täpsusega kolm kohta pärast koma.

(4) Sotsiaalmaksu laekumise aastast muutust väljendatakse indeksiga, mis saadakse eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksu laekumise kogusumma ja üle-eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksu laekumise kogusumma vahe jagamisel üle-eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksu laekumise kogusummaga, lähtudes Rahandusministeeriumi andmetest sotsiaalmaksu laekumise kohta. Indeksit väljendatakse täpsusega kolm kohta pärast koma.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kõrgeima palgamäära indeksi avaldab Rahandusministeerium oma veebilehel iga kalendriaasta 1. aprilliks.

§ 3. Kõrgemate riigiteenijate ametipalga koefitsiendid

(1) Vabariigi Presidendi ametipalga koefitsient on 1,0.

(2) Riigikogu esimehe ametipalga koefitsient on 1,0.

(3) Peaministri ametipalga koefitsient on 1,0.

(4) Riigikohtu esimehe ametipalga koefitsient on 1,0.

(5) Riigikogu aseesimehe ametipalga koefitsient on 0,85.

(6) Riigikontrolöri ametipalga koefitsient on 0,85.

(7) Õiguskantsleri ametipalga koefitsient on 0,85.

(8) Riigikohtu liikme ametipalga koefitsient on 0,85.

(9) Ministri ametipalga koefitsient on 0,85.

(10) Riigisekretäri ametipalga koefitsient on 0,85.

(11) Riigikogu komisjoni esimehe ja fraktsiooni esimehe ametipalga koefitsient on 0,85.

(12) Kaitseväe juhataja ametipalga koefitsient on 0,85.

(13) Riigikogu komisjoni aseesimehe ja fraktsiooni aseesimehe ametipalga koefitsient on 0,75.

(14) Ringkonnakohtu kohtuniku ametipalga koefitsient on 0,75.

(15) Riigikogu liikme ametipalga koefitsient on 0,65.

(16) Maa- ja halduskohtu kohtuniku ametipalga koefitsient on 0,65.

(17) Abiministri ametipalga koefitsient on 0,55.

(18) Riikliku lepitaja ametipalga koefitsient on 0,55.

(19) Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ametipalga koefitsient on 0,55.

(20) Eesti Panga nõukogu esimehe ametipalga koefitsient on 0,35.

(21) Eesti Panga nõukogu liikme ametipalga koefitsient on 0,25.

§ 4. Kõrgemate riigiteenijate palgamäära muutmine

Riigikogu otsustab vajaduse korral käesoleva seaduse § 2 lõikes 1 sätestatud kõrgemate riigiteenijate kõrgeima palgamäära muutmise koosseisu kolmanda aasta kevadistungjärgul. Palgamäära muutus jõustub Riigikogu järgmise koosseisu volituste alguspäeval.

§ 5. Kaitseväeteenistuse seaduse muutmine

Kaitseväeteenistuse seaduses (RT I 2000, 28, 167; 2009, 61, 403) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1541 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kaitseväe juhataja ametipalk määratakse kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadusega.»;

2) paragrahvi 1961 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kaitseväe juhataja ja ülemjuhataja väljateenitud aastate pensioni suuruseks on 75% tema valikul kas ametipalgast kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse kohaselt või tema pensioni suuruse arvestamise aluseks olevast summast käesoleva seaduse § 197 kohaselt.»

§ 6. Kohtute seaduse muutmine

Kohtute seaduses (RT I 2002, 64, 390; 2009, 15, 94) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 75 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kohtuniku ametipalk määratakse kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadusega.»;

2) paragrahvi 76 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Esimese ja teise astme kohtu esimehele makstakse lisatasu esimehe ülesannete täitmise eest:
1) 15% tema ametipalgast, kui kohtunike arv kohtus on kuni 14;
2) 25% tema ametipalgast, kui kohtunike arv kohtus on vähemalt 15.

(2) Riigikohtu ja ringkonnakohtu kolleegiumi esimehele makstakse kolleegiumi esimehe ülesannete täitmise eest lisatasu 15% tema ametipalgast.

(3) Justiitsminister võib kohtu esimehe ettepanekul ning kohtute haldamise nõukoja nõusolekul määrata kohtumaja juhile lisatasu kuni 5% kohtuniku ametipalgast, kui kohtumajas on alalises teenistuses 3–10 kohtunikku, ning kuni 10%, kui kohtumajas on alalises teenistuses üle 10 kohtuniku.

(4) Kohtunikukandidaati, kohtunikuabikandidaati või üliõpilasest praktikanti juhendavale kohtunikule makstakse juhendamise ajal iga juhendatava eest lisatasu 5% ametipalgast.»;

3) seadust täiendatakse §-ga 1388 järgmises sõnastuses:

« 1388. Kohtunikule teenistusaastate eest makstava lisatasu maksmise lõpetamine

Käesolevas seaduses sätestatud kohtunikule teenistusaastate eest makstava lisatasu maksmise lõpetamisel ei tohi kohtuniku palk väheneda. Kui kohtuniku palk pärast käesoleva seaduse jõustumist on väiksem kui kohtuniku senine palk, makstakse kohtunikule senist palka niikaua, kuni kohtuniku palk käesoleva seaduse ning kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse järgi ületab senist palka.»

§ 7. Prokuratuuriseaduse muutmine

Prokuratuuriseaduse (RT I 1998, 41/42, 625; 2009, 15, 94) § 22 täiendatakse lõikega 32 järgmises sõnastuses:

« (32) Riigi peaprokuröri kuupalgamäär ei tohi olla kõrgem kui kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse § 2 lõikes 1 nimetatud palgamäära, lõikes 2 nimetatud kõrgeima palgamäära indeksi ning koefitsiendi 0,65 korrutis.»

§ 8. Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmine

Riigikogu liikme staatuse seaduses (RT I 2007, 44, 316; 2009, 15, 95) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 29 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Riigikogu liikmete ametipalk määratakse kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadusega.»;

2) paragrahvi 29 lõiked 2–7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 9. Riigikontrolli seaduse muutmine

Riigikontrolli seaduse (RT I 2002, 21, 117; 2009, 15, 94) § 27 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Riigikontrolöri ametipalk määratakse kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadusega.»

§ 10. Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmine

Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduses (RT I 1996, 15, 265; 2009, 49, 330) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 9. Palgaastme mõiste

(1) Palgaaste on näitarv, mis seostab ameti- või abiteenistuskohta sellele vastava palgamääraga.

(2) Riigiteenistujatele kehtestatakse seadusega ühtne palgaastmestik 7.–35. palgaastmeni.

(3) Käesoleva seadusega kehtestatud palgaastmetele vastavad palgamäärad ja nende kasutamise erisused kehtestab Vabariigi Valitsus. Riigiteenistujate palgaastmestiku kõrgeima astme palgamäär sätestatakse igal aastal riigieelarvega.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud riigiteenistujate palgaastmestiku kõrgeima astme palgamäär ei tohi olla kõrgem kui kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse § 2 lõikes 1 nimetatud palgamäära, lõikes 2 nimetatud kõrgeima palgamäära indeksi ning koefitsiendi 0,65 korrutis.»;

2) paragrahvi 10 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (11) Kantsleri palk on 75% ministrile makstavast ametipalgast, kuid mitte kõrgem kui kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse § 2 lõikes 1 nimetatud palgamäära, lõikes 2 nimetatud kõrgeima palgamäära indeksi ning koefitsiendi 0,65 korrutis. Kantslerile ei maksta lisatasusid.»

§ 11. Sotsiaalmaksuseaduse muutmine

Sotsiaalmaksuseaduse (RT I 2000, 102, 675; 2009, 26, 161) § 3 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse § 3, Vabariigi Valitsuse seaduse § 311 ja välisteenistuse seaduse § 62 lõike 1 alusel tehtavaid väljamakseid;».

§ 12. Tulumaksuseaduse muutmine

Tulumaksuseaduse (RT I 1999, 101, 903; 2009, 59, 391) § 13 lõike 3 punkt 41 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 41) Vabariigi Valitsuse seaduse § 311 alusel Vabariigi Valitsuse liikmetele tehtavaid väljamakseid;».

§ 13. Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse muutmine

Vabariigi Presidendi ametihüve seaduses (RT I 1996, 51, 966; 2009, 15, 94) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Presidendi ametipalk määratakse kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadusega.»;

2) paragrahvi 2 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks.

§ 14. Vabariigi Valitsuse seaduse muutmine

Vabariigi Valitsuse seaduses (RT I 1995, 94, 1628; 2009, 49, 331) tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 311 järgmises sõnastuses:

« § 311. Vabariigi Valitsuse liikme esinduskulud

Vabariigi Valitsuse liikmele makstakse igakuiselt 20 protsenti ametipalgast esinduskuludeks.»;

2) paragrahvi 521 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Abiministril ei ole õigust esindustasule. Abiministrile ei laiene töötasustamisel avaliku teenistuse seaduse § 9 lõikes 3 ja §-des 37–39 sätestatud lisatasud.»

§ 15. Õiguskantsleri seaduse muutmine

Õiguskantsleri seaduses (RT I 1999, 29, 406; 2009, 15, 94) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Õiguskantsleri ametipalk määratakse kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadusega.»;

2) paragrahvi 40 lõikest 2 jäetakse välja sõna «käesolevas».

§ 16. Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduse kehtetuks tunnistamine

Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seadus (RT I 1996, 81, 1448; 2005, 65, 496) tunnistatakse kehtetuks.

§ 17. Kõrgemate riigiteenijate kõrgeima palgamäära indekseerimise rakendamine

Kõrgemate riigiteenijate kõrgeimat palgamäära indekseeritakse alates 2012. aasta 1. aprillist.

§ 18. Eurode arvestus

Käesoleva seaduse § 2 lõikes 1 eurodes sätestatud kõrgemate riigiteenijate kõrgeim palgamäär arvestatakse kroonidesse Eesti Panga ametliku vahetuskursi alusel.

§ 19. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub Riigikogu XII koosseisu volituste alguspäeval.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json