Teksti suurus:

Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis omandatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord

Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis omandatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.10.2013
Avaldamismärge:

Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis omandatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord
[RTL 2008, 88, 1246 - jõust. 08.11.2008]

Vastu võetud 30.04.2004 nr 42
RTL 2004, 61, 1029
jõustumine 17.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.11.2007RTL 2007, 85, 143217.11.2007
27.10.2008RTL 2008, 88, 124608.11.2008
11.12.2009RTL 2009, 96, 143801.01.2010


Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 29 lõike 4 alusel.


[RTL 2008, 88, 1246 - jõust. 08.11.2008]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis (edaspidi Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik) või Šveitsis kvalifikatsiooni omandanud isiku tervishoiutöötajana registreerimise aluseks olevate kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord.
[RTL 2008, 88, 1246 - jõust. 08.11.2008]

  (2) Määrust kohaldatakse Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis kvalifikatsiooni omandanud isiku tervishoiutöötajate riiklikku registrisse kandmise taotluse menetlemisel (edaspidi registreerimismenetlus) Terviseametis.
[RTL 2009, 96, 1438– 1.01.2010]

  (3) Kvalifikatsioon käesoleva määruse tähenduses on dokumentaalselt tõendatud kõrg- või kutseharidus ning käesolevas määruses sätestatud juhtudel töökogemus, mida nõutakse arstina, hambaarstina, õena või ämmaemandana töötamiseks.

  (4) Põhjendatud kahtluse korral võib Terviseamet nõuda, et taotleja esitaks päritoluriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendi käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide autentsuse kohta.
[RTL 2009, 96, 1438– 1.01.2010]

11. peatükk KVALIFIKATSIOONI VASTAVUSE HINDAMINE 
[RTL 2008, 88, 1246 - jõust. 08.11.2008]

§ 11.  Kvalifikatsiooni vastavuse hindamine

  (1) Terviseamet võib küsida välisriigi pädevalt asutuselt kinnitust, et taotleja kvalifikatsiooni tõendav dokument on see, millele käesoleva määruse lisas viidatakse või on määruse lisas tooduga sisult sama, ja et taotleja kvalifikatsioon vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kohta tervishoiutöötajatele kehtestatud miinimumnõuetele.
[RTL 2009, 96, 1438– 1.01.2010]

  (2) Kvalifikatsiooni vastavuse hindamisel kohaldatakse «Välisriigi kutsekvalifikatsiooni seaduse» § 17 lõigetes 3–5 sätestatut.
[RTL 2008, 88, 1246 - jõust. 08.11.2008]

2. peatükk ARSTI JA ERIARSTI KVALIFIKATSIOONI TÕENDAVATE DOKUMENTIDE LOETELU 

§ 2.  Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis arsti kvalifikatsiooni omandamist tõendavad dokumendid, millele registreerimise menetlemisel kohaldatakse automaatset tunnustamist

  (1) Arsti kvalifikatsiooni tõendab vastavas Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis välja antud diplom, tunnistus või sertifikaat (edaspidi diplom), mille nimetus on toodud käesoleva määruse lisas 1.

  (2) Arsti diplom, mille nimetus erineb käesoleva määruse lisas 1 loetletud sama Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi diplomi nimetusest, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos pädeva organi tõendiga, mis kinnitab, et diplom on välja antud pärast Euroopa Liidu nõuetele vastava õppekava täitmist ning dokumendi väljaandnud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik või Šveits käsitab seda käesoleva määruse lisas 1 loetletud diplomiga samaväärsena.

§ 3.  Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis arsti kvalifikatsiooni omandamist tõendavad dokumendid, millele registreerimise menetlemisel kohaldatakse tunnustamist omandatud õiguse alusel

  (1) Käesolevat paragrahvi kohaldatakse registreerimismenetlusel isikule, kelle arsti kvalifikatsiooni tõendav diplom on välja antud pärast Euroopa Liidu nõuetele mittevastava õppekava täitmist.

  (2) Järgnevates liikmesriikides välja antud arsti diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 20. detsembrit 1976. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud arstina:
  1) Belgia Kuningriik;
  2) Iiri Vabariik;
  3) Itaalia Vabariik;
  4) Luksemburgi Suurhertsogiriik;
  5) Madalmaade Kuningriik;
  6) Prantsuse Vabariik;
  7) Saksamaa Liitvabariik;
  8) Taani Kuningriik;
  9) Ühendkuningriik.

  (3) Kreeka Vabariigis välja antud arsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1981. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud arstina.

  (4) Järgnevates liikmesriikides välja antud arsti diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1986. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud arstina:
  1) Hispaania Kuningriik;
  2) Portugali Vabariik.

  (5) Järgnevates liikmesriikides välja antud arsti diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1994. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud arstina:
  1) Austria Vabariik;
  2) Islandi Vabariik;
  3) Norra Kuningriik;
  4) Rootsi Kuningriik;
  5) Soome Vabariik.

  (6) Liechtensteini Vürstiriigi kodanikule Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi poolt välja antud arsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. maid 1995. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud arstina.

  (7) Šveitsi Konföderatsioonis välja antud arsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. juunit 2002. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud arstina.

  (8) Saksa Demokraatlikus Vabariigis välja antud arsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 3. oktoobrit 1990. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Saksamaa Liitvabariigis arstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Saksamaa Liitvabariigis arstina.

  (9) Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis enne 11. märtsi 1990. a välja antud arsti diplomi või arsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Leedu Vabariigis arstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Leedu Vabariigis arstina.

  (10) Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis enne 21. augustit 1991. a välja antud arsti diplomi või arsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Läti Vabariigis arstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Läti Vabariigis arstina.

  (11) Jugoslaavia Sotsialistlikus Rahvavabariigis enne 25. juunit 1991. a välja antud arsti diplomi või arsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Sloveenia Vabariigis arstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Sloveenia Vabariigis arstina.

  (12) Tšehhoslovakkia Sotsialistlikus Rahvavabariigis enne 1. jaanuari 1993. a välja antud arsti diplom või arsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Slovakkia Vabariigis või Tšehhi Vabariigis arstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Slovakkia Vabariigis või Tšehhi Vabariigis arstina.

  (13) Järgnevates liikmesriikides välja antud arsti diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. maid 2004. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud arstina:
  1) Küprose Vabariik;
  2) Läti Vabariik;
  3) Leedu Vabariik;
  4) Malta Vabariik;
  5) Poola Vabariik;
  6) Sloveenia Vabariik;
  7) Slovakkia Vabariik;
  8) Tšehhi Vabariik;
  9) Ungari Vabariik.

  (14) Järgnevates liikmesriikides välja antud arsti diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. jaanuari 2007. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud arstina:
  1) Bulgaaria Vabariik;
  2) Rumeenia Vabariik.
[RTL 2007, 85, 1432 - jõust. 17.11.2007]

§ 4.  Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis eriarsti kvalifikatsiooni omandamist tõendavad dokumendid, millele registreerimise menetlemisel kohaldatakse automaatset tunnustamist

  (1) Eriarsti kvalifikatsiooni tõendab vastavas Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis välja antud diplom, mille nimetus on toodud käesoleva määruse lisas 2.

  (2) Eriarsti diplom, mille nimetus erineb käesoleva määruse lisas 2 loetletud sama Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi diplomi nimetusest, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos pädeva organi tõendiga, mis kinnitab, et diplom on välja antud pärast Euroopa Liidu nõuetele vastava õppekava täitmist ning dokumendi väljaandnud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik või Šveits käsitab seda käesoleva määruse lisas 2 loetletud diplomiga samaväärsena.

§ 5.  Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis eriarsti kvalifikatsiooni omandamist tõendavad dokumendid, millele registreerimise menetlemisel kohaldatakse tunnustamist omandatud õiguse alusel

  (1) Käesolevat paragrahvi kohaldatakse registreerimismenetlusel isikule, kelle eriarsti kvalifikatsiooni tõendav diplom on välja antud pärast Euroopa Liidu nõuetele mittevastava õppekava täitmist.

  (2) Järgnevates liikmesriikides välja antud eriarsti diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 20. detsembrit 1976. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritolu- või lähteliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tunnistusega, mis tõendab, et dokumendi omanik on tegutsenud eriarstina perioodi jooksul, mis on kaks korda nii pikk kui tema päritolu- või lähteliikmesriigi erikoolituse ja Euroopa Liidu nõuetele vastav erialakoolituse kestuse vahe:
  1) Belgia Kuningriik;
  2) Iiri Vabariik;
  3) Itaalia Vabariik;
  4) Luksemburgi Suurhertsogiriik;
  5) Madalmaade Kuningriik;
  6) Prantsuse Vabariik;
  7) Saksamaa Liitvabariik;
  8) Taani Kuningriik;
  9) Ühendkuningriik.

  (3) Kreeka Vabariigis välja antud eriarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1981. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritolu- või lähteliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tunnistusega, mis tõendab, et dokumendi omanik on tegutsenud eriarstina perioodi jooksul, mis on kaks korda nii pikk kui tema päritolu- või lähteliikmesriigi erikoolituse ja Euroopa Liidu nõuetele vastav erialakoolituse kestuse vahe.

  (4) Järgnevates liikmesriikides välja antud eriarsti diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1986. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritolu- või lähteliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tunnistusega, mis tõendab, et dokumendi omanik on tegutsenud eriarstina perioodi jooksul, mis on kaks korda nii pikk kui tema päritolu- või lähteliikmesriigi erikoolituse ja Euroopa Liidu nõuetele vastav erialakoolituse kestuse vahe:
  1) Hispaania Kuningriik;
  2) Portugali Vabariik.

  (5) Hispaania Kuningriigis enne 1. jaanuari 1995. a välja antud arsti diplom on eriarsti kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos Hispaania Kuningriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga spetsialisti sobivustesti sooritamise kohta.

  (6) Enne 1. jaanuari 1995. a arsti diplomit omaval isikul on õigus töötada perearstina, kui ta on samas liikmesriigis alustanud tegevust perearstina enne 31. detsembrit 1994. a. Nimetatud isiku kvalifikatsiooni tõendab:
  1) diplom;
  2) päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõend, mis kinnitab isiku õigust töötada perearstina.

  (7) Järgnevates liikmesriikides välja antud eriarsti diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1994. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritolu- või lähteliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tunnistusega, mis tõendab, et dokumendi omanik on tegutsenud eriarstina perioodi jooksul, mis on kaks korda nii pikk kui tema päritolu- või lähteliikmesriigi erikoolituse ja Euroopa Liidu nõuetele vastav erialakoolituse kestuse vahe:
  1) Austria Vabariik;
  2) Islandi Vabariik;
  3) Norra Kuningriik;
  4) Rootsi Kuningriik;
  5) Soome Vabariik.

  (8) Liechtensteini Vürstiriigi kodanikule Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi poolt välja antud eriarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. maid 1995. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritolu- või lähteliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tunnistusega, mis tõendab, et dokumendi omanik on tegutsenud eriarstina perioodi jooksul, mis on kaks korda nii pikk kui tema päritolu- või lähteliikmesriigi erikoolituse ja Euroopa Liidu nõuetele vastav erialakoolituse kestuse vahe.

  (9) Šveitsi Konföderatsioonis välja antud eriarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. juunit 2002. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritolu- või lähteliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tunnistusega, mis tõendab, et dokumendi omanik on tegutsenud eriarstina perioodi jooksul, mis on kaks korda nii pikk kui tema päritolu- või lähteliikmesriigi erikoolituse ja Euroopa Liidu nõuetele vastav erialakoolituse kestuse vahe.

  (10) Saksa Demokraatlikus Vabariigis välja antud eriarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 3. aprill 1992. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Saksamaa Liitvabariigis eriarstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tegutsenud eriarstina perioodi jooksul, mis on kaks korda nii pikk kui oli Saksa Demokraatlikus Vabariigi erialakoolituse ja Euroopa Liidu nõuetele vastav erialakoolituse kestuse vahe.

  (11) Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis enne 11. märtsi 1990. a välja antud eriarsti diplom või eriarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Leedu Vabariigis eriarstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Leedu Vabariigis eriarstina.

  (12) Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis enne 21. augustit 1991. a välja antud eriarsti diplomi või eriarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Läti Vabariigis eriarstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Läti Vabariigis eriarstina.

  (13) Jugoslaavia Sotsialistlikus Rahvavabariigis enne 25. juunit 1991. a välja antud eriarsti diplom või eriarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Sloveenia Vabariigis eriarstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Sloveenia Vabariigis eriarstina.

  (14) Tšehhoslovakkia Sotsialistlikus Rahvavabariigis enne 1. jaanuari 1993. a välja antud eriarsti diplom või eriarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Slovakkia Vabariigis või Tšehhi Vabariigis eriarstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Slovakkia Vabariigis või Tšehhi Vabariigis eriarstina.

  (15) Järgnevates liikmesriikides välja antud eriarsti diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. maid 2004. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritolu- või lähteliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tunnistusega, mis tõendab, et dokumendi omanik on tegutsenud eriarstina perioodi jooksul, mis on kaks korda nii pikk kui tema päritolu- või lähteliikmesriigi erikoolituse ja Euroopa Liidu nõuetele vastav erialakoolituse kestuse vahe:
  1) Küprose Vabariik;
  2) Läti Vabariik;
  3) Leedu Vabariik;
  4) Malta Vabariik;
  5) Poola Vabariik;
  6) Sloveenia Vabariik;
  7) Slovakkia Vabariik;
  8) Tšehhi Vabariik;
  9) Ungari Vabariik.

  (16) Järgnevates liikmesriikides välja antud eriarsti diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. jaanuari 2007. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritolu- või lähteliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tunnistusega, mis tõendab, et dokumendi omanik on tegutsenud eriarstina perioodi jooksul, mis on kaks korda nii pikk kui tema päritolu- või lähteliikmesriigi erikoolituse ja Euroopa Liidu nõuetele vastav erialakoolituse kestuse vahe:
  1) Bulgaaria Vabariik;
  2) Rumeenia Vabariik.
[RTL 2007, 85, 1432 - jõust. 17.11.2007]

§ 6.  [Kehtetu – RTL 2008, 88, 1246 - jõust. 08.11.2008]

3. peatükk HAMBAARSTI JA ERIHAMBAARSTI KVALIFIKATSIOONI TÕENDAVATE DOKUMENTIDE LOETELU 

§ 7.  Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis hambaarsti kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid, millele registreerimise menetlemisel kohaldatakse automaatset tunnustamist

  (1) Hambaarsti kvalifikatsiooni tõendab vastavas Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis välja antud diplom, mille nimetus on toodud käesoleva määruse lisas 3.

  (2) Hambaarsti diplom, mille nimetus erineb käesoleva määruse lisas 3 loetletud sama Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi diplomi nimetusest, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos pädeva organi tõendiga, mis kinnitab, et diplom on välja antud pärast Euroopa Liidu nõuetele vastava õppekava täitmist ning dokumendi väljaandnud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik või Šveits käsitab seda käesoleva määruse lisas 3 loetletud diplomiga samaväärsena.

§ 8.  Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis hambaarsti kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid, millele registreerimise menetlemisel kohaldatakse tunnustamist omandatud õiguse alusel

  (1) Käesolevat paragrahvi kohaldatakse registreerimismenetlusel isikule, kelle hambaarsti kvalifikatsiooni tõendav diplom on välja antud pärast Euroopa Liidu nõuetele mittevastava õppekava täitmist.

  (2) Järgnevates liikmesriikides välja antud hambaarsti diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 28. jaanuari 1980. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud hambaarstina:
  1) Belgia Kuningriik;
  2) Iiri Vabariik;
  3) Luksemburgi Suurhertsogiriik;
  4) Madalmaade Kuningriik;
  5) Prantsuse Vabariik;
  6) Saksamaa Liitvabariik;
  7) Taani Kuningriik;
  8) Ühendkuningriik.

  (3) Kreeka Vabariigis välja antud hambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1981. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud hambaarstina.

  (4) Itaalia Vabariigis välja antud hambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 28. juulit 1984. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud hambaarstina.

  (5) Portugali Vabariigis välja antud hambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1986. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud hambaarstina.

  (6) Hispaania Kuningriigis välja antud hambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1991. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud hambaarstina.

  (7) Järgnevates liikmesriikides välja antud hambaarsti diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1994. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud hambaarstina:
  1) Islandi Vabariik;
  2) Norra Kuningriik;
  3) Rootsi Kuningriik;
  4) Soome Vabariik.

  (8) Liechtensteini Vürstiriigi kodanikule Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi poolt välja antud hambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. maid 1995. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud hambaarstina.

  (9) Austria Vabariigis välja antud hambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1999. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud hambaarstina.

  (10) Šveitsi Konföderatsioonis välja antud hambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. juunit 2002. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud hambaarstina.

  (11) Itaalia Vabariigis välja antud arsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 28. jaanuari 1980. a, on hambaarsti kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Itaalia Vabariigis hambaarstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Itaalia Vabariigis hambaarstina.

  (12) Itaalia Vabariigis arsti diplom, mis tõendab ülikoolis arstiõppe läbimist ajavahemikus 28. jaanuar 1980 kuni 31. detsember 1984, on hambaarsti kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend hambaarsti sobivustesti sooritamise kohta;
  2) tõend Itaalia Vabariigis hambaarstina tegutsemisõiguse kohta;
  3) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Itaalia Vabariigis hambaarstina.

  (13) Austria Vabariigis välja antud arsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1994. a, on hambaarsti kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Austria Vabariigis hambaarstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Austria Vabariigis hambaarstina.

  (14) Hispaania Kuningriigis välja antud arsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1986. a, on hambaarsti kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Hispaania Kuningriigis hambaarstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Hispaania Kuningriigis hambaarstina.

  (15) Saksa Demokraatlikus Vabariigis välja antud hambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 3. oktoobrit 1990. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Saksamaa Liitvabariigis hambaarstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Saksamaa Liitvabariigis hambaarstina.

  (16) Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis enne 11. märtsi 1990. a välja antud hambaarsti diplom või hambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Leedu Vabariigis hambaarstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Leedu Vabariigis hambaarstina.

  (17) Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis enne 21. augustit 1991. a välja antud hambaarsti diplom või hambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Läti Vabariigis hambaarstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Läti Vabariigis hambaarstina.

  (18) Jugoslaavia Sotsialistlikus Rahvavabariigis enne 25. juunit 1991. a välja antud hambaarsti diplom või hambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Sloveenia Vabariigis hambaarstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Sloveenia Vabariigis hambaarstina.

  (19) Tšehhoslovakkia Sotsialistlikus Rahvavabariigis, Slovakkia Vabariigis või Tšehhi Vabariigis enne 1. maid 2004. a väljaantud arsti diplom või arsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Slovakkia Vabariigis või Tšehhi Vabariigis hambaarstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Slovakkia Vabariigis või Tšehhi Vabariigis hambaarstina.

  (20) Järgnevates liikmesriikides välja antud hambaarsti diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. maid 2004. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud hambaarstina:
  1) Küprose Vabariik;
  2) Läti Vabariik;
  3) Leedu Vabariik;
  4) Malta Vabariik;
  5) Poola Vabariik;
  6) Sloveenia Vabariik;
  7) Slovakkia Vabariik;
  8) Tšehhi Vabariik;
  9) Ungari Vabariik.

  (21) Rumeenia Vabariigis välja antud arsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. oktoobrit 2003. a, on hambaarsti kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Rumeenia Vabariigis hambaarstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Rumeenia Vabariigis hambaarstina.
[RTL 2007, 85, 1432 - jõust. 17.11.2007]

§ 9.  Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis erihambaarsti kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid, millele registreerimise menetlemisel kohaldatakse automaatset tunnustamist

  (1) Ortodondi kvalifikatsiooni tõendab vastavas Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis välja antud diplom, mille nimetus on toodud käesoleva määruse lisas 4.

  (2) Erihambaarsti diplom, mille nimetus erineb käesoleva määruse lisas 4 loetletud sama Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi diplomi nimetusest, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos pädeva organi tõendiga, mis kinnitab, et diplom on välja antud pärast Euroopa Liidu nõuetele vastava õppekava täitmist ning dokumendi väljaandnud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik või Šveits käsitab seda käesoleva määruse lisas 4 loetletud diplomiga samaväärsena.

§ 10.  Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis erihambaarsti kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid, millele registreerimise menetlemisel kohaldatakse tunnustamist omandatud õiguse alusel

  (1) Käesolevat paragrahvi kohaldatakse registreerimismenetlusel isikule, kelle erihambaarsti kvalifikatsiooni tõendav diplom on välja antud pärast Euroopa Liidu nõuetele mittevastava õppekava täitmist.

  (2) Järgnevates liikmesriikides välja antud eriarsti diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 28. jaanuari 1980. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritolu- või lähteliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tunnistusega, mis tõendab, et dokumendi omanik on tegutsenud erihambaarstina perioodi jooksul, mis on kaks korda nii pikk kui tema päritolu- või lähteliikmesriigi erikoolituse ja Euroopa Liidu nõuetele vastav erialakoolituse kestuse vahe:
  1) Iiri Vabariik;
  2) Madalmaade Kuningriik;
  3) Prantsuse Vabariik;
  4) Saksamaa Liitvabariik;
  5) Taani Kuningriik;
  6) Ühendkuningriik.

  (3) Kreeka Vabariigis välja antud erihambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1981. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritolu- või lähteliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tunnistusega, mis tõendab, et dokumendi omanik on tegutsenud erihambaarstina perioodi jooksul, mis on kaks korda nii pikk kui tema päritolu- või lähteliikmesriigi erikoolituse ja Euroopa Liidu nõuetele vastav erialakoolituse kestuse vahe.

  (4) Järgnevates liikmesriikides välja antud erihambaarsti diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1994. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritolu- või lähteliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tunnistusega, mis tõendab, et dokumendi omanik on tegutsenud erihambaarstina perioodi jooksul, mis on kaks korda nii pikk kui tema päritolu- või lähteliikmesriigi erikoolituse ja Euroopa Liidu nõuetele vastav erialakoolituse kestuse vahe:
  1) Norra Kuningriik;
  2) Rootsi Kuningriik;
  3) Soome Vabariik.

  (5) Liechtensteini Vürstiriigi kodanikule Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi poolt välja antud erihambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. maid 1995. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritolu- või lähteliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tunnistusega, mis tõendab, et dokumendi omanik on tegutsenud erihambaarstina perioodi jooksul, mis on kaks korda nii pikk kui tema päritolu- või lähteliikmesriigi erikoolituse ja Euroopa Liidu nõuetele vastav erialakoolituse kestuse vahe.

  (6) Šveitsi Konföderatsioonis välja antud erihambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. juunit 2002. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritolu- või lähteliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tunnistusega, mis tõendab, et dokumendi omanik on tegutsenud erihambaarstina perioodi jooksul, mis on kaks korda nii pikk kui tema päritolu- või lähteliikmesriigi erikoolituse ja Euroopa Liidu nõuetele vastav erialakoolituse kestuse vahe.

  (7) Saksa Demokraatlikus Vabariigis välja antud erihambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 3. oktoobrit 1990. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Saksamaa Liitvabariigis erihambaarstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tegutsenud erihambaarstina perioodi jooksul, mis on kaks korda nii pikk kui oli Saksa Demokraatlikus Vabariigi erialakoolituse ja Euroopa Liidu nõuetele vastav erialakoolituse kestuse vahe.

  (8) Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis enne 11. märtsi 1990. a välja antud erihambaarsti diplom või hambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Leedu Vabariigis erihambaarstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Leedu Vabariigis erihambaarstina.

  (9) Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis enne 21. augustit 1991. a välja antud erihambaarsti diplom või hambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Läti Vabariigis erihambaarstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Läti Vabariigis erihambaarstina.

  (10) Jugoslaavia Sotsialistlikus Rahvavabariigis enne 25. juunit 1991. a välja antud erihambaarsti diplom või erihambaarsti diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Sloveenia Vabariigis erihambaarstina tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Sloveenia Vabariigis erihambaarstina.

  (11) Järgnevates liikmesriikides välja antud erihambaarsti diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. maid 2004. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritolu- või lähteliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tunnistusega, mis tõendab, et dokumendi omanik on tegutsenud erihambaarstina perioodi jooksul, mis on kaks korda nii pikk kui tema päritolu- või lähteliikmesriigi erikoolituse ja Euroopa Liidu nõuetele vastav erialakoolituse kestuse vahe:
  1) Küprose Vabariik;
  2) Läti Vabariik;
  3) Leedu Vabariik;
  4) Malta Vabariik;
  5) Poola Vabariik;
  6) Sloveenia Vabariik;
  7) Ungari Vabariik.

§ 11.  [Kehtetu – RTL 2008, 88, 1246 - jõust. 08.11.2008]

3. peatükk ÜLDÕE KVALIFIKATSIOONI TÕENDAVATE DOKUMENTIDE LOETELU 

§ 12.  Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis välja antud üldõe kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid, millele registreerimise menetlemisel kohaldatakse automaatset tunnustamist

  (1) Üldõe kvalifikatsiooni tõendab vastavas Euroopa Majanduspiirkonna või Šveitsis liikmesriigis välja antud diplom, mille nimetus on toodud käesoleva määruse lisas 5.

  (2) Üldõe diplom, mille nimetus erineb käesoleva määruse lisas 5 loetletud sama Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi diplomi nimetusest, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos pädeva organi tõendiga, mis kinnitab, et diplom on välja antud pärast Euroopa Liidu nõuetele vastava õppekava täitmist ning dokumendi väljaandnud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik või Šveits käsitab seda käesoleva määruse lisas 5 loetletud diplomiga samaväärsena.

§ 13.  Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis välja antud üldõe kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid, millele registreerimise menetlemisel kohaldatakse tunnustamist omandatud õiguse alusel

  (1) Käesolevat paragrahvi kohaldatakse registreerimismenetlusel isikule, kelle üldõe kvalifikatsiooni tõendav diplom on välja antud pärast Euroopa Liidu nõuetele mittevastava õppekava täitmist.

  (2) Järgnevates liikmesriikides välja antud üldõe diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 27. juunit 1979. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud üldõena:
  1) Belgia Kuningriik;
  2) Iiri Vabariik;
  3) Itaalia Vabariik;
  4) Luksemburgi Suurhertsogiriik;
  5) Madalmaade Kuningriik;
  6) Prantsuse Vabariik;
  7) Saksamaa Liitvabariik;
  8) Taani Kuningriik;
  9) Ühendkuningriik.

  (3) Kreeka Vabariigis välja antud üldõe diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1981. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud üldõena.

  (4) Järgnevates liikmesriikides välja antud üldõe diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1986. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud üldõena:
  1) Hispaania Kuningriik;
  2) Portugali Vabariik.

  (5) Järgnevates liikmesriikides välja antud üldõe diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1994. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud üldõena:
  1) Austria Vabariik;
  2) Islandi Vabariik;
  3) Norra Kuningriik;
  4) Rootsi Kuningriik;
  5) Soome Vabariik.

  (6) Liechtensteini Vürstiriigi kodanikule Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi poolt välja antud üldõe diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. maid 1995. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud üldõena.

  (7) Šveitsi Konföderatsioonis välja antud üldõe diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. juunit 2002. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud üldõena.

  (8) Saksa Demokraatlikus Vabariigis välja antud üldõe diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 3. oktoobrit 1990. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Saksamaa Liitvabariigis üldõena tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Saksamaa Liitvabariigis üldõena.

  (9) Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis enne 11. märtsi 1990. a välja antud üldõe diplom või üldõe diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Leedu Vabariigis üldõena tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Leedu Vabariigis üldõena.

  (10) Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis enne 21. augustit 1991. a välja antud üldõe diplom või üldõe diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Läti Vabariigis üldõena tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Läti Vabariigis üldõena.

  (11) Jugoslaavia Sotsialistlikus Rahvavabariigis enne 25. juunit 1991. a välja antud üldõe diplom või üldõe diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Sloveenia Vabariigis üldõena tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Sloveenia Vabariigis üldõena.

  (12) Tšehhoslovakkia Sotsialistlikus Rahvavabariigis enne 1. jaanuari 1993. a välja antud üldõe diplom või üldõe diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Slovakkia Vabariigis või Tšehhi Vabariigis üldõena tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Slovakkia Vabariigis või Tšehhi Vabariigis üldõena.

  (13) Järgnevates liikmesriikides välja antud üldõe diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. maid 2004. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud üldõena:
  1) Küprose Vabariik;
  2) Läti Vabariik;
  3) Leedu Vabariik;
  4) Malta Vabariik;
  5) Sloveenia Vabariik;
  6) Slovakkia Vabariik;
  7) Tšehhi Vabariik;
  8) Ungari Vabariik.

  (14) Poola Vabariigis enne 1. maid 2004. a välja antud üldõe kvalifikatsiooni tõendavatest dokumentidest tunnustatakse järgmiseid dokumente:
  1) bakalaureuse diplom õenduses «dyplom licencjata pielęgniarstwa» koos töötamist tõendava dokumendiga, mis kinnitab, et isik on tunnistuse väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud õena ja omab praktilise töö kogemust õendushoolduses;
  2) meditsiinikooli keskharidusejärgne diplom õenduses «dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej» koos töötamist tõendava dokumendiga, mis kinnitab, et isik on tunnistuse väljaandmisele eelnenud seitsme aasta jooksul vähemalt viis järjestikust aastat töötanud õena ja omab praktilise töö kogemust õendushoolduses.

  (15) Rumeenia Vabariigis enne 1. jaanuari 2007. a välja antud üldõe kvalifikatsiooni tõendavatest dokumentidest tunnustatakse ainult meditsiinikooli (şcoală postliceală) keskharidusejärgset diplomit õenduses «Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist» koos töötamist tõendava dokumendiga, mis kinnitab, et isik on tunnistuse väljaandmisele eelnenud seitsme aasta jooksul vähemalt viis järjestikust aastat töötanud õena ja omab praktilise töökogemust õendushoolduses.
[RTL 2007, 85, 1432 - jõust. 17.11.2007]

4. peatükk ÄMMAEMANDA KVALIFIKATSIOONI TÕENDAVATE DOKUMENTIDE LOETELU 

§ 14.  Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis välja antud ämmaemanda kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid, millele registreerimise menetlemisel kohaldatakse automaatset tunnustamist

  (1) Ämmaemanda kvalifikatsiooni tõendab vastavas Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis välja antud diplom, mille nimetus on toodud käesoleva määruse lisas 6.

  (2) Ämmaemanda diplom, mille nimetus erineb käesoleva määruse lisas 6 loetletud sama Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi diplomi nimetusest, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos pädeva organi tõendiga, mis kinnitab, et diplom on välja antud pärast Euroopa Liidu nõuetele vastava õppekava täitmist ning dokumendi väljaandnud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik või Šveits käsitab seda käesoleva määruse lisas 6 loetletud diplomiga samaväärsena.

§ 15.  Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis välja antud ämmaemanda kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid, millele registreerimise menetlemisel kohaldatakse tunnustamist omandatud õiguse alusel

  (1) Käesolevat paragrahvi kohaldatakse registreerimismenetlusel isikule, kelle ämmaemanda kvalifikatsiooni tõendav diplom on välja antud pärast Euroopa Liidu nõuetele mittevastava õppekava täitmist.

  (2) Järgnevates liikmesriikides välja antud ämmaemanda diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 23. jaanuari 1983. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud ämmaemandana:
  1) Belgia Kuningriik;
  2) Iiri Vabariik;
  3) Itaalia Vabariik;
  4) Luksemburgi Suurhertsogiriik;
  5) Madalmaade Kuningriik;
  6) Prantsuse Vabariik;
  7) Saksamaa Liitvabariik;
  8) Taani Kuningriik;
  9) Ühendkuningriik.

  (3) Kreeka Vabariigis välja antud ämmaemanda diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 23. jaanuari 1983. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud ämmaemandana.

  (4) Järgnevates liikmesriikides välja antud ämmaemanda diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1986. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud ämmaemandana:
  1) Hispaania Kuningriik;
  2) Portugali Vabariik.

  (5) Järgnevates liikmesriikides välja antud ämmaemanda diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 3. oktoobrit 1990. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud ämmaemandana:
  1) Austria Vabariik;
  2) Islandi Vabariik;
  3) Norra Kuningriik;
  4) Rootsi Kuningriik;
  5) Soome Vabariik.

  (6) Liechtensteini Vürstiriigi kodanikule Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi poolt välja antud ämmaemanda diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. maid 1995. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud ämaemandana.

  (7) Šveitsi Konföderatsioonis välja antud ämmaemanda diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. juunit 2002. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud ämmaemandana.

  (8) Hispaania Kuningriigis välja antud ämmaemandana diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1986. a, on ämmaemandana kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Hispaania Kuningriigis ämmaemandana tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Hispaania Kuningriigis ämmaemandana.

  (9) Saksa Demokraatlikus Vabariigis välja antud ämmaemanda diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne 3. oktoobrit 1990. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Saksamaa Liitvabariigis ämmaemandana tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Saksamaa Liitvabariigis ämmaemandana.

  (10) Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis enne 11. märtsi 1990. a välja antud ämmaemanda diplom või ämmaemanda diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Leedu Vabariigis ämmaemandana tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Leedu Vabariigis ämmaemandana.

  (11) Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis enne 21. augustit 1991. a välja antud ämmaemanda diplom või ämmaemanda diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Läti Vabariigis ämmaemandana tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Läti Vabariigis ämmaemandana.

  (12) Jugoslaavia Sotsialistlikus Rahvavabariigis enne 25. juunit 1991. a välja antud ämmaemanda diplom või ämmaemanda diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Sloveenia Vabariigis ämmaemandana tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Sloveenia Vabariigis ämmaemandana.

  (13) Tšehhoslovakkia Sotsialistlikus Rahvavabariigis enne 1. jaanuari 1993. a välja antud ämmaemanda diplom või ämmaemanda diplom, mille omanik alustas õppekava läbimist enne nimetatud kuupäeva, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos järgnevate dokumentidega:
  1) tõend Slovakkia Vabariigis või Tšehhi Vabariigis ämmaemandana tegutsemisõiguse kohta;
  2) tõend, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud Slovakkia Vabariigis või Tšehhi Vabariigis ämmaemandana.

  (14) Järgnevates liikmesriikides välja antud ämmaemanda diplomid, mille omanikud alustasid õppekava läbimist enne 1. maid 2004. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isikud on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud ämmaemandana:
  1) Küprose Vabariik;
  2) Läti Vabariik;
  3) Leedu Vabariik;
  4) Malta Vabariik;
  5) Sloveenia Vabariik;
  6) Slovakkia Vabariik;
  7) Tšehhi Vabariik;
  8) Ungari Vabariik.

  (15) Poola Vabariigis enne 1. maid 2004. a välja antud ämmaemanda kvalifikatsiooni tõendavatest dokumentidest, mis on välja antud pärast Euroopa Liidu nõuetele mittevastava õppekava täitmist, tunnustatakse järgmiseid dokumente:
  1) bakalaureuse diplom ämmaemanda erialal «dyplom licencjata położnictwa» koos töötamist tõendava dokumendiga, mis kinnitab, et isik on tunnistuse väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud ämmaemandana;
  2) meditsiinikooli keskharidusejärgne diplom ämmaemanda erialal «dyplom położnej» koos töötamist tõendava dokumendiga, mis kinnitab, et isik on tunnistuse väljaandmisele eelnenud seitsme aasta jooksul vähemalt viis järjestikust aastat töötanud ämmaemandana.

  (16) Juhul kui käesoleva paragrahvi lõigetes 2–9 ja 14 nimetatud liikmesriikides välja antud ämmaemanda diplomile, mis on väljastatud pärast Euroopa Liidu nõuetele vastava õppekava täitmist, on lisatud kutsepraktika tunnistus, tuleb eespool nimetatud ämmaemanda kvalifikatsiooni tõendavatele dokumentidele lisada tõend, mis kinnitab, et isik on dokumendi väljaandmisele eelneva viie aasta jooksul vähemalt kaks järjestikust aastat töötanud ämmaemandana.

  (17) Rumeenia Vabariigis välja antud ämmaemanda diplom (asistent medical obstetrică-ginecologie), mille omanik alustas õppekava läbimist enne 1. jaanuari 2007. a, on kvalifikatsiooni tõendavaks dokumendiks koos päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud seitsme aasta jooksul vähemalt viis järjestikust aastat töötanud ämmaemandana.
[RTL 2007, 85, 1432 - jõust. 17.11.2007]

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 16.  Määruse kohaldamine

  (1) Käesoleva määruse § 8 lõike 11 punktis 2, lõike 12 punktis 1, lõigete 13–14 punktis 2, lõike 19 punktis 2 ning lõike 21 punktis 2 nimetatud tõendit ei nõuta isikutelt, kes esitavad päritoluriigi pädeva organi poolt väljastatud tõendi, et on läbinud vähemalt kolme aasta pikkuse hambaarstiõppega võrdsustatud õppe.
[RTL 2007, 85, 1432 - jõust. 17.11.2007]

  (2) Käesoleva määruse paragrahvides 5 ja 10 nimetatud eriarsti ja erihambaarsti koolituse nõutavat kestust arvestatakse Eestis enne 1. maid 2004. a eriarsti või erihambaarsti erialal kehtestatud residentuuri kestusest lähtuvalt.

§ 17.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 18.  Määruse jõustumine

  Määrust kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 1. maist 2004. a.

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kohta (ELT L 255, 30.09.2005, lk 22–142); nõukogu direktiiv 2006/100/EÜ, millega kohandatakse teatavaid direktiive isikute vaba liikumise valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega (ELT L 363, 20.12.2006, lk 141–237).
[RTL 2008, 88, 1246 - jõust. 08.11.2008]

 

Lisa 1
Sotsiaalministri 30.04.2004. a määruse nr 42
«Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis omandatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord» juurde
[RTL 2008, 88, 1246 – jõust. 8.11.2008]Arsti kvalifikatsiooni tõendavate diplomite, tunnistuste või sertifikaatide nimetused

Nr

Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik ja Šveitsi Vabariik

Kvalifikatsiooni tõendava
dokumendi nimetus

Väljaandev institutsioon

Kvalifikatsiooniga kaasnev tõend

1.

Belgia Kuningriik

1. Diploma van arts

2. Diplôme de docteur en médecine
(arsti diplom)

1. De universiteiten/les universités
(ülikool)

2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Ie
Jury compétent d'enseignement de la
Communauté française
(Keskeksamikomisjon või Riiklik Kõrghariduse Eksamikomisjon)

 

2.

Taani Kuningriik

Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen
(seaduse alusel kehtestatud arsti diplom)

Medicinsk universitetsfakultet
(ülikooli meditsiiniteaduskond)

1. Autorisation som læge, udstedt af Sundhedsstyrelsen og

2. Tilladelse til selvstændigt virke som læge (dokumentation for
gennemført praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen
(praktilise koolituse tunnistused)

3.

Saksamaa Liitvabariik

1. Zeugnis über die Ärztliche Prüfung
(tunnistus, mis kinnitab riikliku meditsiinieksami sooritamist)

2. Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit
als Medizinalassistent, soweit diese nach den
deutschen Rechtsvorschriften noch für
den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war
(tunnistus, mis kinnitab riikliku meditsiinieksami ja meditsiiniassistendi koolituse läbimist)

Zuständige Behörden

1. Bescheinigung über die Ableistung der Tätigkeit als Arzt im Praktikum
(tunnistus, mis tõendab arstina praktiseerimist)
2. –

4.

Kreeka Vabariik

Πτυχίο Ιατρικής
(meditsiini kutsekraad)

1. Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου(ülikoolid)


2. Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου
(ülikoolide meditsiiniteaduskonnad)

 

5.

Hispaania Kuningriik

Titulo de Lisenciatio en Medicina y Cirurgia
(ülikoolikraad meditsiinis ja kirurgias)

Ministerio de Educación y Cultura/ El rector de una Universidad
(Haridus- ja Teadusministeerium või ülikooli rektor)

 

6.

Prantsuse Vabariik

Diplôme d'Etat de docteur en médecine
(arsti diplom)

Universités
(ülikoolid)

 

7.

Iirimaa Vabariik

Primary qualification
(esmane kvalifikatsioon)

Competent examining body
(pädev eksamikomisjon)

Certificate of experience

(pädevuse tunnistus)

8.

Itaalia Vabariik

Diploma di laurea in medicina e chirurgia
(arstiteaduse ja kirurgia diplom)

Università
(ülikool)

Diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e chirurgia
(dipom, mis annab arstina ja kirurgina praktiseerimise õiguse)

9.

Luksemburgi Suurhertsogiriik

Diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements
(arstiteaduse-, kirurgia- ja sünnitusabi diplom)

Jury d'examen d'Etat
(riiklik eksamikomisjon)

Certificat de stage

(praktilise koolituse tunnistus)

10.

Madalmaade Kuningriik

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen
(arsti ülikoolitunistus)

Faculteit Geneeskunde
(Meditsiiniiteaduskond, sotsiaalteaduskond)

 

11.

Austria Vabariik

1. Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten
Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae,
Dr.med.univ.)
(meditsiinidoktori diplom)

2. Diplom über die spezifische Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom
(eriarstikoolituse diplom üldmeditsiinis)

1. Medizinische Fakultät einer
Universität
(ülikooli arstiteaduskond)

2. Österreichische Ärztekammer

(Arstide Koda)

 

12.

Portugali Vabariik

Carta de Curso de licenciatura em medicina
(meditsiinikoolituse lõpetamist kinnitav diplom)

Universidades
(ülikool)

Diploma comprovativo da conclusão do internato geral emitido pelo Ministério da Saúde
(üldinternatuuri läbimist tõendav dipolom, mille on välja andnud Tervishoiuministeerium)

13.

Soome Vabariik

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto / medicine licentiatexamen
(tunnistus meditsiinikandidaadi eksami sooritamise kohta)

1. Helsingin yliopisto / Helsingfors
universitet
(Helsingi/Helsingfori Ülikool)
2. Kuopion yliopisto
(Kuopio Ülikool)
3. Oulun yliopisto
(Oulu Ülikool)
4. Tampereen yliopisto
(Tampere Ülikool)
5. Turun yliopisto
(Turu Ülikool)

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta /examensbevis om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården
(praktilise koolituse tunnistus, mille on välja andnud pädev organ)

14.

Rootsi Kuningriik

Läkarexamen
(arsti diplom)

Universitet
(ülikool)

Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen
(praktilise koolituse tunnistus)

15.

Ühendkuningriik

Primary qualification
(esmane kvalifikatsioon)

Competent examining body
(pädev eksamikomisjon)

Certificate of experience

(pädevuse tunnistus)

16.

Tšehhi Vabariik

Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.)
(meditsiinidoktori diplom)

Lékářská fakulta univerzity v České republice
(Tšehhi Vabariigi Ülikooli arstiteaduskond)

Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce
(riigieksamitunnistus)

17.

Ungari Vabariik

Általános orvos oklevél (doctor medicinae universae, abbrev. dr. med. univ.)
(arsti diplom)

Egyetem
(ülikool)

 

18.

Sloveenia Vabariik

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov “doktor medicine / doktorica medicine”
(diplom, millega omistatakse arsti kvalifikatsioon)

Univerza
(ülikool)

 

19.

Slovakkia Vabariik

Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu “doktor medicíny” (“MUDr.”)
(meditsiinidoktori diplom koos kraadiga MUDr)

Vysoká škola
(ülikool)

 

20.

Poola Vabariik

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem “lekarza”
(arsti diplom)

1. Akademia Medyczna
(meditsiini akadeemia)
2. Uniwersytet Medyczny
(meditsiini ülikool)
3. Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego
(Jagiellonia Ülikooli arstiteaduskond)

Lekarski Egzamin Państwowy
(arstide riigieksam)

21.

Malta Vabariik

Lawrja ta' Tabib tal-Mediċina u l-Kirurġija
(kraad arstiteaduses ja kirurgias)

Universita` ta’ Malta
(Malta Ülikool)

Ċertifikat ta’ reġistrazzjoni maħruġ mill-Kunsill Mediku
(Meditsiini Komitee poolt välja antud registreerimistunnistus)

22.

Läti Vabariik

ārsta diploms
(arsti diplom)

Universitātes tipa augstskola
(kõrgkool, millele on omistatud ülikooli staatus)

 

23.

Leedu Vabariik

Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją
(kõrgharidus diplom, millega omistatakse arsti kvalifikatsioon)

Universitetas
(ülikool)

Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją
(internatuuri lõputunnistus, millega omistatakse arsti kvalifikatsioon)

24.

Küprose Vabariik

Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού,
(arstina registrerimise tunnistus)

Ιατρικό Συμβούλιο
(arstiteaduskond)

 

25.

Islandi Vabariik

Lækningaleyfi

(arsti diplom)

Heibrigðis- og tryggingamálaráðuneyti
(ülikooli arstiteaduskond)

 

26.

Liechtensteini Vürstiriik

Käesoleva määruse lisas 1 nimetatud dilomid, mis on välja antud teiste liikmesriikide poolt

 

 

27.

Norra Kuningriik

Vitnemål for fullført grad candidata/ candidatus medicinae, (cand. med)
(meditsiini kandidaadi diplom)

Medisinsk universitetsfakultet
(ülikooli arstiteaduskond)

Bekreftelse påpraktisk tjeneste som lege utstedt av kompetent offentlig myndighet
(praktilise koolituse tunnistus, mille on välja andnud rahvatervisepädevad asutused)

28.

Šveitsi Vabariik

titulaire du diplôme fédéral de médecin Eidgenössisch diplomierter Arz titolare di diploma federale di medico
(meditsiini doktori tunnistus)

Département fédéral de l`intérieur
(riiklik siseasjade osakond)

 

29.

Bulgaaria Vabariik

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен магистър по Медицина и професионална квалификация Магистър-лекар (arsti diplom)

Медицински факултет във Висше медицинско училище (Медицински университет, Висш медицински институт в Република България) (ülikooli arstiteaduskond)

 

 30.

Rumeenia Vabariik

Diplomă de licenţă de doctor medic
(arsti diplom)

Universităţi
(ülikool)

  

Lisa 2
Sotsiaalministri 30.04.2004. a määruse nr 42
«Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis omandatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord» juurde
[RTL 2008, 88, 1246 – jõust. 8.11.2008]Eriarsti kvalifikatsiooni tõendavate diplomite, tunnistuste või sertifikaatide nimetused

Nr

Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik ja Šveitsi Vabariiki

Kvalifikatsiooni tõendava
dokumendi nimetus

Väljaandev institutsioon

Kvalifikatsiooniga kaasnev tõend

1.

Belgia Kuningriik

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste
(eriarsti kvalifikatsioonio tõendav tunnistus)

Minister bevoegd voor Volksgezondheid/
Ministre de la Santé publique
(rahvaterviseminister)

 

2.

Taani Kuningriik

Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge
(eriarsti kvalifikatsiooni tõendav tunnistus)

Sundhedsstyrelsen
(Tervishoiuamet)

 

3.

Saksamaa Liitvabariik

Fachärztliche Anerkennung
(eriarsti kvalifikatsiooni tõendav tunnistus)

Countryesärztekammer
(Maakonnaarstide Koda)

 

4.

Kreeka Vabariik

Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας
(eriarsti tunnistus)

1. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
2. Νομαρχία
(1; 2; pädevad organid)

 

5.

Hispaania Kuningriik

Título de Especialista
(spetsialisti kvalifikatsiooni tunnistus)

Ministerio de Educación y Cultura
(Haridus- ja Teadusministeerium)

 

6.

Prantsuse Vabariik

1. Certificat d'études spéciales de médecine
2. Attestation de médecin spécialiste qualifié
3. Certificat d'études spéciales de médecine
4. Diplôme d'études spécialisées ou
spécialisation complémentaire qualifiante de médecine

(1; 3 ; 4 eriarsti tunnistused)
(2eriarsti kvalifikatsioonitunnistus)

1; 3; 4 Universités
(ülikoolid)
2. Conseil de l`Ordre des médecins
(Meditsiinikoleegium)

 

7.

Iirimaa Vabariik

Certificate of Specialist doctor
(eriarsti tunnistus)

Competent authority
(pädev organ)

 

8.

Itaalia Vabariik

Diploma di medico specialista
(eriarsti diplom)

Università
(ülikool)

 

9.

Luksemburgi Suurhertsogiriik

Certificat de médecin spécialiste
(eriarsti sertifikaat)

Ministre de la Santé publique
(Rahvatervishoiu Amet)

 

10.

Madalmaade Kuningriik

Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister
(eriarsti registris tunnustamise ja registreerimise sertifikaat)

1. Medisch Specialisten Registratie
Commissie (MSRC) van de Koninklijke
Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

2. Sociaal-Geneeskundigen Registratie
Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

3. Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie (HVRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

(1; 3 Eriarstide Registreerimiskomisjon) (2. Sotsiaalarstide Registreerimiskomisjon)

 

11.

Austria Vabariik

Facharztdiplom
(eriarsti diplom)

Österreichische Ärztekammer
(Arstide Koda)

 

12.

Portugali Vabariik

1. Grau de assistente e/ou
(assistendi kraad)
2. Titulo de especialista
(spetsialisti kutsetunnistus)

1. Ministério da Saùde
(Tervishoiuministeerium)
2. Ordem dos Médicos
(Arstide Ühing)

 

13.

Soome Vabariik

Erikoislääkärin tutkinto / specialläkarexamen
(tunnistus eriarsti eksami sooritamise kohta)

1. Helsingin yliopisto / Helsingfors
universitet
(Helsingi/Helsingfori Ülikool)
2. Kuopion yliopisto
(Kuopio Ülikool)
3. Oulun yliopisto
(Oulu Ülikool)
4. Tampereen yliopisto
(Tampere Ülikool)
5. Turun yliopisto
(Turu Ülikool)

 

14.

Rootsi Kuningriik

Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen
(tunnistus kasutada eriarsti nimetust)

Socialstyrelsen
(Tervishoiuamet)

 

15.

Ühendkuningriik

Certificate of Completion of specialist training
(eriarsti tunnistus)

Competent authority
(pädev organ)

 

16.

Tšehhi Vabariik

Diplom o specializaci
(spetsialiseerumistunnistus)

Ministerstvo zdravotnictví
(Tervishoiuministeerium)

 

17.

Ungari Vabariik

Szakorvosi bizonyítvány
(eriarsti tunnistus)

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete
(Tervishoiuministeeriumi pädev organ)

 

18.

Sloveenia Vabariik

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu
(tunnistus eriarsti koolituse läbimise kohta)

1. Ministrstvo za zdravje
(Tervishoiuministeerium)
2. Zdravniška zbornica Slovenije
(Sloveenia Arstide Kamber)

 

19.

Slovakkia Vabariik

Diplom o špecializácii
(spetsialiseerumistunnistus)

Slovenská zdravotnícka univerzita
(Slovakkia Terviseülikool)

 

20.

Poola Vabariik

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty
(eriarsti diplom, mis tõendab eriala)

Centrum Egzaminów Medycznych
(Meditsiinieksamikeskus)

 

21.

Malta Vabariik

Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku
(eriarsti tunnistus)

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar
Speċjalisti
(Eriarsti akrediteerimiskomitee)

 

22.

Läti Vabariik

“Sertifikāts” – kompetentu iestāžu izsniegts
dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu
specialitātē
(sertifikaat, mis on välja antud pädeva asutuse poolt nin, mis tõendab, et isik on sooritanud eriarsti pädevuseksami)

1. Latvijas Ārstu biedrība
(Läti Meditsiiniassotsiatsioon)
2. Latvijas Ārstniecības personu
profesionālo organizāciju savienība
(Läti Praktiseerivate Arstide Ametlik Ühendus)

 

23.

Leedu Vabariik

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją
(residentuuri tunnistus, millega isikule omistatatakse eriarsti kvalifikatsioon)

Universitetas
(ülikool)

 

24.

Küprose Vabariik

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας
(spetsialiseerumise tunnustamise tunnistus)

Ιατρικό Συμβούλιο
(Arstide Koda)

 

25.

Islandi Vabariik

Sérfræðileyfi
(eriarsti tunnistus)

Heibrigðis- og tryggingamálaráðuneyti
(ülikooli arstiteaduskond)

 

26.

Liechtensteini Vürstiriik

Käesoleva määruse lisas 2 nimetatud dilomid, mis on välja antud teiste liikmesriikide poolt

 

 

27.

Norra Kuningriik

Spesialistgodkjenning
(eriarsti tunnistus)

Den norske lægeforening ihht. Delegert myndighet
(pädev asutus)

 

28.

Šveitsi Vabariik

spécialiste/Facharzt/specialista
(eriarsti tunnistus)

Département fédéral de l`intérieur
(riiklik siseasjade osakond)

 

29.

Bulgaaria Vabariik

Свидетелство за призната специалност (eriarsti tunnistus)

Медицински университет, Висш медицински институт или Военномедицинска академия (ülikooli arstiteaduskond, sõjameditsiini instituut)

 

30.

Rumeenia Vabariik

Certificat de medic specialist
(eriarsti sertifikaat)

Ministerul Sănătăţii Publici (Sotsiaalministeerium)

  

Lisa 3
Sotsiaalministri 30.04.2004. a määruse nr 42
«Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis omandatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord» juurde
[RTL 2008, 88, 1246 – jõust. 8.11.2008]Hambaarsti kvalifikatsiooni tõendavate diplomite, tunnistuste või sertifikaatide nimetused

Nr

Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik ja Šveitsi Vabariik

Kvalifikatsiooni tõendava
dokumendi nimetus

Väljaandev institutsioon

Kvalifikatsiooniga kaasnev tõend

1.

Belgia Kuningriik

1. Diploma van tandarts
(hambaarsti diplom)
2. Diplôme de licencié en science dentaire
(hambaarstiteaduse lõpetanud ametlik diplom)

1. De universiteiten/les universités
(ülikool)
2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Ie Jury
compétent d'enseignement de la
Communauté française
(Keskeksamikomisjon või Riiklik Kõrghariduse Eksamikomisjon)

 

2.

Taani Kuningriik

Bevis for tandlægeeksamen (odontologisk kandidateksamen)
(diplom hambaarsti eksami läbimisest)

Tandlægehøjskolerne, Sundhedsvidenskabeligt universitetsfakultet
(Riiklik Tervishoiuamet)

Autorisation som tandlæge, udstedt af Sundhedsstyrelsen
(tõend assistendina töötamise kohta)

3.

Saksamaa Liitvabariik

Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung
(riigieksami tunnistus hambaarstinduses)

Zuständige Behördenˇ
(pädevad ametivõimud)

 

4.

Kreeka Vabariik

Πτυχίο Οδοντιατρικής
(hambaarsti tunnistus)

Πανεπιστήμιο
(ülikool)

 

5.

Hispaania Kuningriik

Título de Licenciado en Odontología
(hambaarsti kutsekraad))

El rector de una Universidad
(ülikooli rektor)

 

6.

Prantsuse Vabariik

Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire
(riiklik hambakirurgi diplom)

Universités
(ülikoolid)

 

7.

Iirimaa Vabariik

Bachelor in Dental Science (B.Dent.Sc.)/
(hambarstiteaduse lõpetanu)
Bachelor of Dental Surgery (BDS)/
(hambakirurgia litsentsi saanud isik)
Licentiate in Dental Surgery (LDS)
(hambakirurgia litsentsi saanud isik)

Universites/ Royal College of Surgeons in Ireland
(ülikoolid või Iirimaa Vabariik Kirurgide Kuninglik Koleegium)

 

8.

Itaalia Vabariik

Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
(hambaarsti tunnistus)

Università
(ülikool)

Diploma di abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria

9.

Luksemburgi Suurhertsogiriik

Diplôme d'Etat de docteur en médecine dentaire
(riiklik hambaarsti diplom)

Jury d'examen d'Etat
(riiklik eksamikomisjon)

 

10.

Madalmaade Kuningriik

Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen
(ülikooli tunnistus hambaarsti eksami läbimisest)

Faculteit Tandheelkunde
(hambaarstiteaduskond)

 

11.

Austria Vabariik

Bescheid über die Verleihung des
akademischen Grades "Doktor der Zahnheilkunde"
(hambaarsti diplom)

Medizinische Fakultät der Universität
(ülikooli arstiteaduskond)

 

12.

Portugali Vabariik

Carta de curso de licenciatura em medicina dentária
(hambaarsti diplom)

Faculdade / Institutos Superiores
(kõrgharidusasutus)

 

13.

Soome Vabariik

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto / odontologie licentiatexamen
(hambaarsti kutsekraadi tõendav tunnistus)

1. Helsingin yliopisto / Helsingfors
universitet
(Helsingi/Helsingfori Ülikool)
2. Oulun yliopisto
(Oulu Ülikool)
4. Turun yliopisto
(Turu Ülikool)

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätös käytännön palvelun hyväksymisestä / Beslut av Rättsskyddscentralen för hälsovården om godkännande av praktisk tjänstgöring

14.

Rootsi Kuningriik

Tandläkarexamen
(ülikooli hambaarsti diplom)

1. Universitetet i Umeå
(Umea Ülikool)
2. Universitetet i Göteborg
(Jötebori Ülikool)
3. Karolinska Institutet
(karolinska Instituut)
4. Malmö Högskola
(Malmö Kõrgkool)

Endast för examensbevis som erhållits före den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis som utfärdats av Socialstyrelsen
(tunnistus praktilise koolituse kohta)

15.

Ühendkuningriik

Bachelor of Dental Surgery (BDS or B. Ch. D.)/ Licentiate in Dental Surgery
(hambakirurgia litsentsi saanud isik)

Universites/ Royal College
(ülikoolid või Kirurgide Kuninglik Koleegium)

 

16.

Tšehhi Vabariik

Diplom o ukončení studia ve studijním programu zubní lékařství (doktor zubního lékařství, Dr. med. Dent.)
(hambaarsti diplom)

Lékařská fakulta univerzity v České republice
(Tsehhi Vabariigi Ülikooli arstiteaduskond)

Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce
(riigieksami sooritamise tunnistus)

17.

Ungari Vabariik

Fogorvos oklevél (doctor medicinae dentariae, abbrev.: dr. med. dent.)
(hambaarsti diplom)

Egyetem
(ülikool)

 

18.

Sloveenia Vabariik

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov “doktor dentalne medicine / doktorica dentalne medicine”
(diplom, millega omistatakse hambaarsti tiitel)

Univerza
(ülikool)

Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic zobozdravnik /zobozdravnica
(atestatsioon, mis tõendab hambaarstideaduses riigieksami sooritamist)

19.

Slovakkia Vabariik

Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu “doktor zubného lekárstva” (“MDDr.”)
(praktiseeriva hambaarsti diplom, koos tiitliga MDDr.)

Vysoká škola
(kõrgkool)

 

20.

Poola Vabariik

Dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem  ”lekarz dentysta”
(hambaarsti diplom)

1. Akademia Medyczna
(meditsiini akadeemia)
2. Uniwersytet Medyczny
(meditsiini ülikool)
3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
(Jagiellonia Ülikooli arstiteaduskond)

Lekarsko - Dentystyczny Egzamin Państwowy
(hambaarsti riigieksam)

21.

Malta Vabariik

Lawrja fil- Kirurġija Dentali
(hambakirurgia)

Universita` ta Malta
(Malta Ülikool)

 

22.

Läti Vabariik

Zobārsta diploms
(hambaarsti diplom)

Universitātes tipa augstskola
(kõrgkool, millele on omistatud ülikooli staatus)

Rezidenta diploms par zobārsta pēcdiploma izglītības programmas pabeigšanu, ko izsniedz universitātes tipa augstskola
(internatuuri diplom, mis on välja antud kõrghariduse talitluse poolt, kes omab ülikooli pädevust)
un
ja
“Sertifikāts” – kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina,
ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu
zobārstniecībā
(pädeva asutuse tunnistus, mis tõendab pädevuseksami sooritamist hambaarstiteaduses)

23.

Leedu Vabariik

Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo kvalifikaciją
(kõrharidusdiplom, millega omistatakse arst odontoloogi kvalifikatsioon)

Universitetas
(ülikool)

Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteikta gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją
(internatuurilõputunnistus, millega omistatakse arst ododontoloogi kvalifikatsioon)

24.

Küprose Vabariik

Πιστοποιητικό Εγγραφής Οδοντιάτρου
(Hambaarstina registreerimise tunnistus)

Οδοντιατρικό Συμβούλιο
(Hambaarstide Koda)

 

25.

Islandi Vabariik

próf frá tannæknadeild Háskóla Íslands
(hambaarsti diplom)

Tannlæknadeild Háskóla Íslands
(Islandi Hambaarstide Ülikool)

 

26.

Liechtensteini Vürstiriik

Käesoleva määruse lisas 2 nimetatud dilomid, mis on välja antud teiste liikmesriikide poolt

 

 

27.

Norra Kuningriik

Vitnemål for fullført grad candidata/ candidatus odontologiae, (cand.odont.)
(odontoloogi kandidaadi diplom)

Odontologisk universitetsfakultet
(ülikooli hambaarstiteaduskond)

 

28.

Šveitsi Vabariik

titulaire du diplôme fédéral de médecin dentiste eidgenössisch diplomierter Zahnarzt, titolare du di diploma federale di medico-dentista
(hambaarsti diplom)

Département fédéral de l`intérieur
(riiklik siseasjade osakond)

 

29.

Bulgaaria Vabariik

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен «Магистър» по «Дентална медицина» с професионална квалификация «Магистър-лекар по дентална медицина»(hambaarsti diplom koos magistrikraadiga)

Факултет по дентална медицина към Медицински университет (ülikooli hambaarstiteaduskond)

 

30.

Rumeenia Vabariik

Diplomă de licenţă de medic dentist (hambaarsti diplom)

Universităţi
(ülikool)

  

Lisa 4
Sotsiaalministri 30.04.2004. a määruse nr 42
«Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis omandatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord» juurde
[RTL 2008, 88, 1246 – jõust. 8.11.2008]Erihambaarsti (ortodontia) kvalifikatsiooni tõendavate diplomite, tunnistuste või sertifikaatide nimetused

Nr

Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik ja Šveitsi Vabariik

Kvalifikatsiooni tõendava
dokumendi nimetus

Väljaandev institutsioon

Kvalifikatsiooniga kaasnev tõend

1.

Belgia Kuningriik

 

 

2.

Taani Kuningriik

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti
(ortodotias spetsialiseerunud hambaarsti kutsenimetus)

Sundhedsstyrelsen
(Tervishoiuamet)

 

3.

Saksamaa Liitvabariik

Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie
(ortodondi tunnistus)

Landeszahnärztekammer
(Maakonnaarstide Koda)

 

4.

Kreeka Vabariik

Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Ορθοδοντικής
(ortodontia erikoolituse sooritamise tunnistus)

1. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
2. Νομαρχία
(1; 2 pädevad organid)

 

5.

Hispaania Kuningriik

 

 

6.

Prantsuse Vabariik

Titre de spécialiste en orthodontie
(orodontia spetsialisti tiitel)

Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes
(Hambakirurgide Koda)

 

7.

Iirimaa Vabariik

Certificate of specialist dentist in orthodontics
(ortodontias spetsialiseerunud hambaarsti tunnistus)

Competent authority recognised for this purpose by the competent minister
(pädev organ)

 

8.

Itaalia Vabariik

 

 

9.

Luksemburgi Suurhertsogiriik

 

 

10.

Madalmaade Kuningriik

Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister
(tunnistus ortodontia spetsialistina spetsialistide registrisse kandmise kohta)

Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
(Spetsialistide Registreerimise Amet)

 

11.

Austria Vabariik

 

 

12.

Portugali Vabariik

 

 

13.

Soome Vabariik

Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito / specialtandläkarexamen, tandreglering
(ordotondi tunnistus)

1. Helsingin yliopisto / Helsingfors
universitet
(Helsingi/Helsingfori Ülikool)
2. Oulun yliopisto
(Oulu Ülikool)
4. Turun yliopisto
(Turu Ülikool)

 

14.

Rootsi Kuningriik

Bevis om specialistkompetens i tandreglering
(tunnistus ordotondi kutsenimetuse kasutamise kohta)

Socialstyrelsen
(Tervishoiuamet)

 

15.

Ühendkuningriik

Certificate of Completion of specialist training in orthodontics
(ortodontia erialakoolituse lõpetamise tunnistus)

Competent authority recognised for this purpose
(pädev organ)

 

16.

Tšehhi Vabariik

17.

Ungari Vabariik

Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány
(ordotondi tunnistus)

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete
(Tervishoiuministeeriumi pädev organ)

 

18.

Sloveenia Vabariik

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije
(tunnistus lõualuu ja hambaortopeedia
eksami läbimise kohta)

1. Ministrstvo za zdravje
(Tervishoiuministeerium)

2. Zdravniška zbornica Slovenije
(Sloveenia Arstide Kamber)

 

19.

Slovakkia Vabariik

-

-

-

20.

Poola Vabariik

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncji
(ordotondi diplom)

Centrum Egzaminów Medycznych
(Meditsiinieksamikeskus)

 

21.

Malta

Ċertifikat ta’ speċjalista dentali fl-Ortodonzja
(ordotondi tunnistus)

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar
Speċjalisti
(Eriarsti Akrediteerimiskomitee)

 

22.

Läti Vabariik

“Sertifikāts” – kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas
eksāmenu ortodontijā
(sertifikaat, mis on välja antud pädeva asutuse poolt ning, mis tõendab, et isik on sooritanud ortodontia pädevuseksami)

Latvijas Ārstu biedrība
(Läti Meditsiiniassotsiatsioon)

 

23.

Leedu Vabariik

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją
(residentuuri tunnistus, millega omistatakse ortodondi kvalifikatsioon)

Universitetas
(ülikool)

 

24.

Küprose Vabariik

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Ορθοδοντική
(ortodontina tunnustamise tunnistus)

Οδοντιατρικό Συμβούλιο
(Hambaarstide Koda)

 

25.

Islandi Vabariik

-

 

 

26.

Liechtensteini Vürstiriik

-

 

 

27.

Norra Kuningriik

bevis for gjennomgått spesialistutdanning i kjeveortopedi
(ortodondi kandidaadi diplom)

Odontologisk universitetsfakultet
(ülikooli hambaarstiteaduskond)

 

28.

Šveitsi Vabariik

diplôme fédéral d`orthodontiste, Diplom als Kieferorthopäde, diploma di ortodontista
(ortodondi diplom)

Département fédéral de l`intérieur
(riiklik siseasjade osakond)

 

29.

Bulgaaria Vabariik

Свидетелство за призната специалност по «Ортодонтия»(ortodondi diplom)

Факултет по дентална медицина към Медицински университет (ülikooli hambaarstiteaduskond)

 

30.

Rumeenia Vabariik

 

  

Lisa 5
Sotsiaalministri 30.04.2004. a määruse nr 42
«Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis omandatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord» juurde
[RTL 2008, 88, 1246 – jõust. 8.11.2008]Üldõe kvalifikatsiooni tõendavate diplomite, tunnistuste või sertifikaatide nimetused

Nr

Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik ja Šveitsi Vabariik

Kvalifikatsiooni tõendava
dokumendi nimetus

Väljaandev institutsioon

Kvalifikatsiooniga kaasnev tõend

1.

Belgia Kuningriik

1. Diploma gegradueerd verpleger/
verpleegster
– Diplôme d'infirmier(ère) gradué(e)
– Diplom eines (einer) graduierten
Krankenpflegers (-pflegerin)
2. Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde
– Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)
– Brevet eines (einer) Krankenpflegers
(-pflegerin)
3. Brevet van verpleegassistent(e)
– Brevet d'hospitalier(ère)
– Brevet einer Pflegeassistentin
(1; 2; 3 diplomid õe kutse omistamise kohta)

1. De erkende opleidingsinstituten/les établissements d' enseignement reconnus/die anerkannten Ausbildungsanstalten

2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Ie Jury compétent d' enseignement de la Communauté française/die zuständigen Prüfungsausschüsse der Deutschsprachigen Gemeinschaft
(1; 2 meditsiinikoolid)

 

2.

Taani Kuningriik

Eksamensbevis efter gennemført sygeplejerskeuddannelse
(tunnistus riikliku õe eksami sooritamise kohta)

Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet
(pädev asutus)

 

3.

Saksamaa Liitvabariik

Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege
(tunnistus riikliku õe eksami sooritamise kohta)

Staatlicher Prüfungsausschuss
(Riiklik Eksamikomisjon)

 

4.

Kreeka Vabariik

1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μίου Αθηνών
2. Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (T.E.I.)
3. Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής
4. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην
Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας
5. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και
Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
6. Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής
(1; 2; 3; 4; 5; 6 diplom õenduse kutsekraadi omistamise kohta)

1. Πανεπιστήμιο Αθηνών

2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων
3. Υπουργείο Εθνικής Αμυνας
4. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
5. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και θρησκευμάτων
(1; 2; 3; 4; 5; 6 meditsiinikoolid)

 

5.

Hispaania Kuningriik

Titulo de Diplomado universitario en Enfermería
(õendusdiplom)

Ministerio de Educación y Cultura/
El rector de una Universidad
(Haridus- ja Teadusministeerium või ülikooli rektor)

 

6.

Prantsuse Vabariik

1. Diplôme d'Etat d'infirmier(ère)
2. Diplôme d'Etat d'infirmier(ère) délivré en
vertu du décret nº 99-1147 du 29
décembre 1999
(1; 2 õe diplom)

Le ministère de la santé
(Tervishoiuministeerium)

 

7.

Iirimaa Vabariik

Certificate of Registered General Nurse
(üldõe registreerimistunnistus)

An Bord Altranais (The Nursing Board)
(Õdede Amet)

 

8.

Itaalia Vabariik

Diploma di infermiere professionale
(õe diplom)

Scuole riconosciute dallo Stato
(riiklikult tunnustatud koolid)

 

9.

Luksemburgi Suurhertsogiriik

1. Diplôme d'Etat d'infirmier
2. Diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier
gradué
(1; 2 õe diplom)

Ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports
(Tervishoiuministeerium)

 

10.

Madalmaade Kuningriik

1. diploma’s verpleger A, verpleegster A,
verpleegkundige A
(õe diplom)
2. diploma verpleegkundige MBOV
(Middelbare Beroepsopleiding
Verpleegkundige)
(keskastme õe koolituse diplom)
3. diploma verpleegkundige HBOV (Hogere
Beroepsopleiding Verpleegkundige)
(kõrgastme õe koolituse diplom)
4. diploma beroepsonderwijs
verpleegkundige – Kwalificatieniveau 4
5. diploma hogere beroepsopleiding
verpleegkundige – Kwalificatieniveau 5
(4; 5 õe diplom)

1. Door een van overheidswege
benoemde examencommissie
2. Door een van overheidswege
benoemde examencommissie
3. Door een van overheidswege
benoemde examencommissie
4. Door een van overheidswege
aangewezen opleidingsinstelling
5. Door een van overheidswege
aangewezen opleidingsinstelling
(1; 2, 3; 4; 5 riiklikult tunnustatud eksamikomisjonid)

 

11.

Austria Vabariik

1. Diplom als ’Diplomierte Gesundheits- und
Krankenschwester/Diplomierter
Gesundheits- und Krankenpfleger
2. Diplom als ’Diplomierte Krankenschwester/ Diplomierter Krankenpfleger
(1; 2 üldõe diplom)

1. Schule für allgemeine Gesundheits-
und Krankenpflege
2. Allgemeine Krankenpflegeschule
(1; 2 meditsiinikoolid)

 

12.

Portugali Vabariik

1. Diploma do curso de enfermagem geral
(üldõe diplom)
2. Diploma/carta de curso de bacharelato
em enfermagem
(õe diplom bakalaureuse õppe läbimise kohta)
3. Carta de curso de licenciatura em
enfermagem
(õe tunnistus)

1. Escolas de Enfermagem
2. Escolas Superiores de Enfermagem
3. Escolas Superiores de Enfermagem;
Escolas Superiores de Saúde
(1; 2; 3 meditsiinikoolid)

 

13.

Soome Vabariik

1.Sairaanhoitajan tutkinto /
sjukskötarexamen
2. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK)/ yrkeshögskole-examen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH)
(1; 2 õe diplom)

1. Terveydenhuolto-oppilaitokset /
hälsovårdsläroanstalter
2. Ammattikorkeakoulut /
yrkeshögskolor
(1; 2 õenduskolledz)

 

14.

Rootsi Kuningriik

Sjuksköterskeexamen
(õe diplom)

Universitet eller högskola
(õenduskolledz)

 

15.

Ühendkuningriik

Statement of Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting
(üldõe registreerimistunnistus)

(pädevad organid)

 

16.

Tšehhi Vabariik

1. Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním
oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.)
(õe diplom)
2. Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.)
(sertifitseeritud õe diplom)

1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná
státem
(riigi poolt tunnustatud ülikool)
2. Vyšší odborná škola zřízená nebo
uznaná státem
(riigi poolt tunnustatud parameedikute kolledz)

1. Vysvědčení o státní
závěrečné zkoušce
(riigieksamite tunnistus)

2. Vysvědčení o absolutoriu
(lõputunnistus)

17.

Ungari Vabariik

1. Ápoló bizonyítvány
(õe tunnistus)
2. Diplomás ápoló oklevél
(õe tunnistus koos bakalaureuse kraadiga)
3. Egyetemi okleveles ápoló oklevél
(õe tunnistus koos ülikooli magistrikraadiga)

1. Iskola
(kool)
2. Egyetem / főiskola
(ülikool/ kolledz)
3. Egyetem
(ülikool)

 

18.

Sloveenia Vabariik

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov “diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik”
(diplom, millega omistatakse õe kvalifikatsioon)

1. Univerza
(ülikool)
2. Visoka strokovna šola
(ülikooli kolledz)

 

19.

Slovakkia Vabariik

1. Vysokoškolský diplom o udelení
akademického titulu “magister z ošetrovateľstva” (“Mgr.”)
(magistrikraad õeteaduses)
2. Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu “bakalár z ošetrovateľstva” (“Bc.”)
(lõpueksami tunnistus ja bakalaureuse diplom õeteaduses koos bakalaureuse kraadiga)

3. Absolventský diplom v študijnom odbore
diplomovaná všeobecná sestra
(sertifitseeritud üldõe diplom koos suulise eksami sooritamise tunnistusega)

1. Vysoká škola
(kõrgkool)
2. Vysoká škola
(kõrgkool)
3. Stredná zdravotnícka škola
(riigi poolt tunnustatud kool)

 

20.

Poola Vabariik

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem “magister pielęgniarstwa”
(magistrikraad õenduses)

1. Uniwersytet Medyczny
(meditsiini ülikool)
2. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
(Jagiellonia Ülikooli arstiteaduskond)

 

21.

Malta Vabariik

Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija
(kraad või diplom õeteaduses)

Universita`ta’ Malta
(Malta Ülikool)

 

22.

Läti Vabariik

1. diploms par māsas kvalifikācijas
iegūšanu
(ametlik tunnistus õe kvalifikatsiooni kohta)
2. māsas diploms
(õe diplom)

1. Māsu skolas
(meditsiinikool)
2. Universitātes tipa augstskola
pamatojoties uz Valsts eksāmenu
komisijas lēmumu
(kõrgkool, millele on omistatud ülikooli staatus)

 

23.

Leedu Vabariik

1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo
profesinę kvalifikaciją
(kõrghariduse diplom, millega omistatakse õe kvalifikatsioon)
2. Aukštojo mokslo diplomas
(neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo
profesinę kvalifikaciją
(diplom, millega omistatakse õe kvalifikatsioon)

1. Universitetas
(ülikool)
2. Kolegija
(kolledz)

 

24.

Küprose Vabariik

Δίπλωμα Γενικής Νοσηλευτικής
(üldõe diplom)

Νοσηλευτική Σχολή
(meditsiinikool)

 

25.

Islandi Vabariik

1. B. Sc. Í hjùkrunrfræði
2. B. Sc. Í hjùkrunrfræði
3. Hjùkrunarpróf
(1; 2; 3 õe diplom)

1. Hàskóli ĺslands
2. .Hàskólinn á Akureyri
3. Hjùkrunarskóli ĺslands
(1; 2 ülikoolid)
(3. õenduskolledz)

 

26.

Liechtensteini Vürstiriik

Käesoleva määruse lisas 6 nimetatud dilomid, mis on välja antud teiste liikmesriikide poolt

 

 

27.

Norra Kuningriik

Vitnemål for bestått sykepleierutdanning
(üldõe diplom)

Høgskole
(õendus kolledž)

 

28.

Šveitsi Vabariik

infirmière diplômée en soins généraux, infirmier diplômé en soins généraux, diplomierte Krankenschwester
in allgemeiner Krankenpflege, diplomierter Krankenpfleger in allgemeine Krankenpflege,
infermiera diplomata in cure generali, infermiere diplomato in cure generali
(üldõe diplom)

Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires
pädev asutus

 

29.

Bulgaaria Vabariik

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен «Бакалавър» с професионална квалификация «Медицинска сестра» (õe diplom)

Университет (ülikool)

 

30.

Rumeenia Vabariik

1. Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată

2. Diplomã de licenţă de asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată

(1; 2 üldõe diplom)

1. Universităţi

2. Universităţi

(1; 2 ülikoolid).

  

Lisa 6
Sotsiaalministri 30.04.2004. a määruse nr 42
«Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis omandatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord» juurde
[RTL 2008, 88, 1246 – jõust. 8.11.2008]Ämmaemanda kvalifikatsiooni tõendavate diplomite, tunnistuste või sertifikaatide nimetused

Nr

Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik ja Šveitsi Vabariik

Kvalifikatsiooni tõendava
dokumendi nimetus

Väljaandev institutsioon

Kvalifikatsiooniga kaasnev tõend

1.

Belgia Kuningriik

1. Diploma van vroedvrouw/
2. Diplôme d'accoucheuse
(1; 2; diplomid ämmaemanda kutse omistamise kohta)

1. De erkende opleidingsinstituten/les
établissements d'enseignement
2. De bevoegde Examencommissie van de
Vlaamse Gemeenschap/Ie Jury
compétent d'enseignement de la
Communauté française
(1 ; 2 meditsiinikoolid)

 

2.

Taani Kuningriik

Bevis for bestået jordemodereksamen
(tunnistus riikliku ämmaemanda eksami sooritamise kohta)

Danmarks jordemoderskole
(Taani ämmaemandate eksamikomisjon)

 

3.

Saksamaa Liitvabariik

Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger
(tunnistus riikliku ämmaemanda eksami sooritamise kohta)

Staatlicher Prüfungsausschuss
(Riiklik Eksamikomisjon)

 

4.

Kreeka Vabariik

1.Πτυχίο Τμήματος Μαιευτικής Τεχνολογικών

Εκπαιδευτικών Ιδυμάτων (T.E.I.)
2. Πτυχίο του Τμήματος Μαιών της Ανωτέρας Σχολής

Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ)
3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών
(1; 2; 3 ämmaemanda diplom)

1.Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (T.E.I.)

2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
3. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
(1; 2; 3; meditsiinikoolid)

 

5.

Hispaania Kuningriik

Título de matrona / asistente obstétrico (matrona) / enfermería obstétrica–ginecológica
(ämmaemanda tiitel/ ämmaemanda diplom)

Ministerio de Educación y Cultura
(Haridus- ja Teadusministeerium)

 

6.

Prantsuse Vabariik

Diplôme de sage-femme
(ämmaemanda diplom)

L`Etat
(pädev riigiorgan)

 

7.

Iirimaa Vabariik

Certificate in Midwifery
(ämmaemanda registreerimistunnistus)

An Bord Altranais
(Õdede Amet)

 

8.

Itaalia Vabariik

Diploma d’ostetrica
(ämmaemanda diplom)

Schools recognised by State
(riiklikult tunnustatud koolid)

 

9.

Luksemburgi Suurhertsogiriik

Diplôme de sage-femme
(ämmaemanda diplom)

Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports
(tervishoiuministri poolt moodustatud eksamikomisjon)

 

10.

Madalmaade Kuningriik

Diploma van verloskundige
(ämmaemanda diplom)

Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidingsinstellingen
(tervishoiuministri poolt moodustatud eksamikomisjon)

 

11.

Austria Vabariik

Hebammen-Diplom
(ämmaemanda diplom)

Hebammenakademie / Bundeshebammenlehranstalt
(ämmaemandate akadeemia)

 

12.

Portugali Vabariik

1. Diploma de enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna c obstétrica
2. Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saúde materna e obstétrica
3. Diploma (do curso de pós-licenciatura) de especialização em enfermagem de saúde materna e obstétrica
(1; 2; 3 ämmaemanda diplom)

1. Escolas de Enfermagem
2. Escolas Superiores de Enfermagem
3. Escolas Superiores de Enfermagem;
Escolas Superiores de Saúde
(1; 2; 3 meditsiinikoolid)

 

13.

Soome Vabariik

1. Kätilön tutkinto / barnmorskeexamen

2. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK) / yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, barnmorska (YH)
(1; 2 ämmaemanda diplom)

1. Terveydenhuolto-oppilaitokset / hälsovårdsläroanstalter
2. Ammattikorkeakoulut / yrkeshögskolor
(1; 2 õenduskolledz)

 

14.

Rootsi Kuningriik

Barnmorskeexamen
(ämmaemanda diplom)

Universitet eller högskola
(õenduskolledz)

 

15.

Ühendkuningriik

Statement of registration as a Midwife on part 10 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health visiting
(ämmaemanda registreerimistunnistus)

(pädev asutus)

 

16.

Tšehhi Vabariik

1. Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.)
(ämmaemanda diplom)

2. Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná porodní asistentka (diplomovaný specialista, DiS.)
(sertifitseeritud ämmaemanda diplom)

1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná
státem
(riigi poolt tunnustatud ülikool)
2. Vyšší odborná škola zřízená nebo
uznaná státem
(riigi poolt tunnustatud parameedikute kolledz)

1. Vysvědčení o státní
závěrečné zkoušce
(riigieksamite tunnistus)

2. Vysvědčení o absolutoriu
(lõputunnistus)

17.

Ungari Vabariik

Szülésznő bizonyítvány
(ämmaemanda tunnistus)

Iskola/főiskola
(kool või kolledz)

 

18.

Sloveenia Vabariik

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov “diplomirana babica / diplomirani babičar”
(diplom, millega omistatakse ämmaemanda tiitel)

1. Univerza
(ülikool)
2. Visoka strokovna šola
(ülikooli kolledz)

 

19.

Slovakkia Vabariik

1. Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu “bakalár z pôrodnej asistencie” (“Bc.”)
(bakalaureuse kraad ämmaemanduses koos lõpueksami tunnistusega)

2. Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná pôrodná asistentka
(sertifitseeritud ämmaemanda diplom koos suulise eksami sooritamise tunnistusega)

1. Vysoká škola
(kõrgkool)
2. Stredná zdravotnícka škola
(riigi poolt tunnustatud kool)

 

20.

Poola Vabariik

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku położnictwo z tytułem “magister położnictwa”
(magistri kraad ämmaemanduses)

1. Uniwersytet Medyczny
(meditsiini ülikool)
2. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
(Jagiellonia Ülikooli arstiteaduskond)

 

21.

Malta Vabariik

Lawrja jew diploma fl- Istudji tal-Qwiebel
(kraad või diplom ämmaemanduses)

Universita` ta’ Malta

(Malta Ülikool)

 

22.

Läti Vabariik

Diploms par vecmātes kvalifikācijas iegūšanu
(riiklik ämmaemanda diplom)

Māsu skolas
(meditsiinikool)

 

23.

Leedu Vabariik

1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją
(kõrghariduse diplom, millega omistatakse üldõe ja ämmaemanda kvalifikatsioon)

2. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją
(diplom, millega omistatakse üldõe ja ämmaemanda kvalifikatsioon)

3. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis
suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją
(diplom, millega omistatakse ämmaemanda kvalifikatsioon)

1. Universitetas
(ülikool)
2. Kolegija
(kolledz)
3. Kolegija
(kolledz)

1. Pažymėjimas, liudijantis
profesinę praktiką Akušerijoje
(ämmaemanda praktilise koolituse tunnistus)

2. Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką Akušerijoje
(ämmaemanda praktilise koolituse tunnistus)

24.

Küprose Vabariik

Δίπλωμα στο μεταβασικό πρόγραμμα Μαιευτικής
(diplom ämmaemanda õppe lõpetamise kohta)

Νοσηλευτική Σχολή
(meditsiinikool)

 

25.

Islandi Vabariik

1. Embættispró í ljósmóðurfræði
2. Próf í ljósmæðrafræðum
(ämmaemanda diplom)

1. Hàskóli ĺslands
(ülikool)
2. Ljósmæðraskóli ĺslands
(Islandi Ämmaemandate Kool)

 

26.

Liechtensteini Vürstiriik

Käesoleva määruse lisas 7 nimetatud dilomid, mis on välja antud teiste liikmesriikide poolt

 

 

27.

Norra Kuningriik

Vitnemål for bestått jordmorutdanning
(ämmaemanda diplom)

Høgskole
(õenduskolledž)

 

28.

Šveitsi Vabariik

sage-femme diplômée, diplomierte Hebamm, levatrice diplomata (ämmaemanda diplom)

Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires’
(pädev asutus)

 

29.

Bulgaaria Vabariik

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен «Бакалавър» с професионална квалификация «Акушерка» (ämmaemanda diplom)

Университет (ülikool)

 

30.

Rumeenia Vabariik

Diplomă de licenţă de moaşă
(ämmaemanda diplom)

Universităţi
(ülikool)

 

/otsingu_soovitused.json