Teksti suurus:

Piiratud maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Piiratud maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm

Vastu võetud 01.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.07.2005RTL 2005, 80, 113522.07.2005(rakendatakse alates 1.07.2005)
18.12.2009RTL 2009, 96, 143301.01.2010

Vastu võetud rahandusministri 7. aprilli 2004. a määrusega nr 77 (RTL 2004 44, 760), jõustunud 1.05.2004

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» § 21 lõike 6 alusel.

§ 1.  Isiku piiratud maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm

  Kehtestatakse käesoleva määruse lisa 1 kohane piiratud maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm.

§ 2.  Piiratud maksukohustuslase registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm

  Kehtestatakse käesoleva määruse lisa 2 kohane piiratud maksukohustuslase registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm.

§ 3.  Määruse jõustumine

 

Rahandusministri  7. aprilli 2004. a määruse nr  77
lisa 1

 

Rahandusministri  7. aprilli 2004. a määruse nr  77 «Piiratud maksukohustuslasena registreerimise
avalduse vorm ja registreerimise
kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm» lisa 1 juurde kuuluv
«Piiratud maksukohustuslasena registreerimise avalduse täitmise juhis»
 rahandusministri 18. detsembri 2009. a määruse nr 65 sõnastuses
[RTL 2009, 96, 1433 – jõust. 1.01.2010]PIIRATUD MAKSUKOHUSTUSLASENA REGISTREERIMISE AVALDUSE TÄITMISE JUHIS

Lahter «Registri- või isikukood»

Füüsilisest isikust ettevõtja näitab isikukoodi puudumisel oma sünniaja.

Lahter 1

1. Vastavalt käibemaksuseaduse (edaspidi KMS) § 21 lõikele 2 tekib isikul kohustus registreerida ennast piiratud maksukohustuslasena, kui tema ühendusesiseselt soetatud kaupade (vastavalt KMS § 8 lõigetele 1, 2, 4 ja 5) maksustatav väärtus ületab kalendriaasta algusest arvates 160 000 krooni.

2. Vastavalt KMS § 21 lõikele 1 tekib isikul, kes saab Eesti maksukohustuslasena registreerimata välisriigi maksukohustuslaselt KMS § 10 lõikes 5 nimetatud teenust, piiratud maksukohustuslasena registreerimise kohustus teenuse saamise päevast.

3. Teenused, mille saamisel peab isik registreerima ennast piiratud maksukohustuslasena, on järgmised:

1) intellektuaalse omandi kasutada andmine või kasutamise õiguse üleandmine;2) reklaamiteenus;3) konsultatsiooni-, raamatupidamis-, õigus-, audiitori-, inseneri-, tõlke-, andmetöötlus- või infoteenus;4) finantsteenus, välja arvatud seifi üürile andmine, või kindlustusteenus, sealhulgas edasikindlustus- ja kindlustusvahendusteenus;5) tööjõu kasutada andmine;6) vallasasja, välja arvatud transpordivahendi üürile, rendile või kasutusvaldusesse andmine;7) elektroonilise side teenus, kaasa arvatud ülekandeliinide kasutamise õiguse loovutamine;8) elektrooniliselt osutatav teenus;9) maagaasi või elektrienergia võrguühendusele ligipääsu võimaldamine ja maagaasi või elektrienergia edastamine võrgu kaudu ning nendega otseselt seotud teenused;10) välisõhu kaitse seaduses reguleeritud kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste ühiku võõrandamine;11) tasu eest alapunktides 1-10 nimetatud teenusest hoidumine, õiguse kasutamisest loobumine või olukorra talumine.Lahter 2

Isik on kohustatud esitama maksuhaldurile avalduse enda piiratud maksukohustuslasena registreerimiseks kolme tööpäeva jooksul alates maksukohustuslasena registreerimise kohustuse tekkimise päevast (KMS § 21 lõige 3).

Lahter 6

Isik võib esitada maksuhaldurile avalduse enda maksukohustuslasena registreerimiseks enne registreerimiskohustuse tekkimist (KMS § 21 lõige 4).
[RTL 2009, 96, 1433 - jõust. 01.01.2010]

 

Rahandusministri  7. aprilli 2004. a määruse nr  77
«Piiratud maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm»
lisa 2 
rahandusministri 18. detsembri  2009. a määruse nr 65  sõnastuses
[RTL 2009, 96, 1433 – jõust. 1.01.2010]Vorm PKO

Maksu- ja Tolliamet

.......................................... maksu- ja tollikeskus

...................................................................

(aadress)

OTSUS

.......................... nr ............

..............................................

               (isiku nimi)

..............................................

                (aadress)

Vastavalt «Käibemaksuseaduse» paragrahvile 21 registreerida
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

(isiku nimi)

(registrikood/isikukood .............................) piiratud maksukohustuslasena alates ……………………20….a.

registreerimisnumbriga EE.....................................

...................................

             (allkiri)


....................................................

(nimi ja ametinimetus)  
   
   

Vastavalt «Käibemaksuseaduse» paragrahvile 25 on piiratud maksukohustuslane registreerimise päevast alates kohustatud täitma seaduses sätestatud piiratud maksukohustuslase kohustusi.


[RTL 2009, 96, 1433 - jõust. 01.01.2010]

/otsingu_soovitused.json