Teksti suurus:

Immuniseerimise korraldamise nõuded

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2010
Avaldamismärge:

Immuniseerimise korraldamise nõuded

Vastu võetud 31.10.2003 nr 116
RTL 2003, 115, 1829
jõustumine 17.11.2003


Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

26.11.2007 nr 76 (RTL 2007, 92, 1527) 1.01.2008

12.05.2008 nr 25 (RTL 2008, 39, 559) 1.06.2008

14.12.2009 nr 96 (RTL 2009, 96, 1439) 1.01.2010


Määrus kehtestatakse «Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse» § 8 lõike 5 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Immuniseerimise korraldamise nõuded kehtivad kõikide immuniseerimiste korral.

(2) Immuniseerimine käesoleva määruse tähenduses on nakkushaiguste ennetamine antigeeni (aktiivne immuniseerimine vaktsiini manustamisega) või vastavate antikehade (passiivne immuniseerimine immuunglobuliini manustamisega) viimisega organismi (edaspidi immuniseerimine).

(3) Immuniseerimise teostaja on kohustatud registreerima immuniseerimise kõrvalnähud ja teatama nendest Ravimiametile.

§ 2. Immuniseerimise läbiviimine

(1) Immuniseerimist tohib läbi viia arst, kes on täies mahus läbinud immuniseerimisalase täiendusõppekursuse vastavalt Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas moodustatud nakkushaiguste nõukogu poolt heakskiidetud programmile ja saanud selle lõpetamise kohta tunnistuse. Perearsti, pediaatria või infektsioonhaiguste residentuuri läbinud arstil ei ole eelnev täiendusõppekursuse läbimine nõutav. Kursuse minimaalne maht on 16 tundi.

(2) Immuniseerimist tohib arsti järelvalve all läbi viia õde, kes on läbinud § 2 lõikes 1 märgitud immuniseerimisalase täiendõppekursuse ja saanud selle lõpetamise kohta tunnistuse. Kursuse minimaalne maht on 16 tundi.

(3) Immuniseerimise läbiviimisele peab eelnema immuniseeritava tervise kontroll, mille eest vastutab arst.

(4) Immuniseerimine on vabatahtlik. Lasteaias käiva lapse ja õpilase immuniseerimisest tuleb lapsevanemat kirjalikult teavitada vähemalt üks nädal enne plaanitavat immuniseerimist ning immuniseerimine on lubatud lapsevanema kirjalikul nõusolekul.


(5) Nakkushaiguste ohualadele siirdujatele, kellele vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni soovituste ja nõuete kohaselt manustatakse vaktsiini või muid profülaktika vahendeid, väljastatakse rahvusvaheline vaktsineerimise või profülaktika tõend (lisa 1).

[RTL 2008, 39, 559 – jõust. 1.06.2008]

(6) Loomaründejärgset marutõvevastast ja traumajärgset teetanusevastast immuniseerimist teostavad tervishoiuteenuse osutajad.

[RTL 2008, 39, 559 – jõust. 1.06.2008]

(7) Kollapalaviku vastase immuniseerimisega tegelevad või tegeleda soovivad tervishoiuteenuse osutajad on kohustatud sellest kirjalikult teavitama Terviseametit.

[RTL 2009, 96, 1439 – 1.01.2010]

 § 3. Immuniseerimise registreerimine ja aruandlus

(1) Immuniseerimine registreeritakse tervishoiuteenuse osutaja poolt paberkandjal või elektrooniliselt peetavas immuniseerimisraamatus ning sellekohane sissekanne tehakse immuniseerimispassi (lisa 2) ja tervisekaarti.

(2) Immuniseerimispass väljastatakse vastsündinutele sünnitusmajas, teistele isikutele perearsti või muu tervishoiuteenuse osutaja poolt teostatud immuniseerimisel.

(3) Elektroonilise andmebaasi olemasolul, mis sisaldab immuniseerimispassi kantavaid andmeid, ei pea immuniseerimist teostav perearst tegema käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sissekannet immuniseerimispassi ja seda väljastama, kui immuniseeritule (alaealisel tema seaduslikule esindajale) on võimaldatud juurdepääs tema kohta käivatele immuniseerimisandmetele,  v.a kui immuniseeritu (alaealisel tema seaduslik esindaja) soovib immuniseerimispassi väljastamist ja sinna sissekande tegemist.

(4) Immuniseerimispassi või käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud elektroonilisse andmebaasi ja õpilase tervisekaarti tuleb kanda ka kõik eelnevalt teostatud immuniseerimised.

(5) Immuniseerija ei tohi hoida immuniseerimispassi enda käes kauem aega, kui see on vajalik sissekande tegemiseks.

(6) Immuniseerimisraamatusse või elektroonilisse andmebaasi kantakse immuniseeritava nimi, vanus, vaktsiini manustamise aeg, manustatud vaktsiini täpne nimetus, partii number ja kehtivusaeg. Kvartali viimasel päeval tehakse kokkuvõte, mitu doosi on kulutatud.

[RTL 2008, 39, 559 – jõust. 1.06.2008]

(7) Immuniseerimist teostanud tervishoiuteenuse osutaja on kohustatud esitama aruanded «Nakkushaiguste immunoprofülaktika»* (lisa 3) ning «Laste, õpilaste ja noorukite hõlmatus immuniseerimisega»* (lisa 4) Terviseameti piirkondlikule talitusele.

[RTL 2009, 96, 1439 – 1.01.2010]

(8) Aruanne «Nakkushaiguste immunoprofülaktika» esitatakse üks kord kvartalis, kvartali esimese kuu 5. kuupäevaks tervishoiuteenuse osutaja asukohajärgsele Terviseameti piirkondlikule talitusele.

[RTL 2009, 96, 1439 – 1.01.2010]

(9) Aruanne «Laste, õpilaste ja noorukite hõlmatus immuniseerimisega» esitatakse üks kord aastas 10. jaanuariks tervishoiuteenuse osutaja asukohajärgsele Terviseameti piirkondlikule talitusele.

[RTL 2009, 96, 1439 – 1.01.2010]

§ 4. Immuunpreparaatide säilitamine ja hävitamine

(1) Immuunpreparaate säilitatakse sotsiaalministri 7. oktoobri 2003. a määruses nr 113 «Vaktsiinide ja immuunglobuliinide soetamise, jaotamise, säilitamise ja veo ning külmahela toimimise kord» ettenähtud korras.

(2) Kui immuunpreparaatide ja teiste immuniseerimisega seotud jäätmete (kasutatud ampullid, süstlad) hävitamine toimub tervishoiuteenuse osutaja juures kohapeal, tuleb arvestada järgmiste nõuetega:
1) elusvaktsiinid hävitatakse autoklaavimisel (2 atm +132 ºC üks tund) või keetmisel 10 minuti jooksul või desinfektsioonilahuses;
2) inaktiveeritud vaktsiinid ja puhastatud antigeene sisaldavad vaktsiinid ning immuunglobuliinid ja seerumid tühjendatakse süstla ja nõela abil kanalisatsiooni.

(3) Immuniseerimise läbiviijad on kohustatud pidama koguselist arvestust kasutamata jäänud ja hävitatud immuunpreparaatide üle.

§ 5. Rakendussätted

Perearst on kohustatud 1. jaanuariks 2005. a immuniseerimispassid sisse seadma kõikidele nimistus olevatele kuni 3 aasta vanustele lastele, 1. jaanuariks 2008. a – kõikidele kuni 18 aasta vanustele lastele, v.a § 3 lõikes 3 nimetatud tingimustel.

 

* «Nakkushaiguste immunoprofülaktika» ja «Laste, õpilaste ja noorukite hõlmatus immuniseerimisega» aruande vormid ja täitmise juhendid on kättesaadavad Terviseameti veebilehel www.terviseamet.ee.

[RTL 2009, 96, 1439 – 1.01.2010]

 

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 13253013 Lisa 1

Lisa 13253014 Lisa 2

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json