Teksti suurus:

Haiglanakkuste seire, ennetamise ja tõrje abinõude ning sellekohase teabe edastamise kord ning mikrobioloogia- ja viroloogialaborist haiglanakkuse laboratoorse seire ning mikroobide ravimresistentsuse uurimise tulemuste Terviseametile edastamise kord

Haiglanakkuste seire, ennetamise ja tõrje abinõude ning sellekohase teabe edastamise kord ning mikrobioloogia- ja viroloogialaborist haiglanakkuse laboratoorse seire ning mikroobide ravimresistentsuse uurimise tulemuste Terviseametile edastamise kord - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Haiglanakkuste seire, ennetamise ja tõrje abinõude ning sellekohase teabe edastamise kord ning mikrobioloogia- ja viroloogialaborist haiglanakkuse laboratoorse seire ning mikroobide ravimresistentsuse uurimise tulemuste Terviseametile edastamise kord
[RTL 2009, 96, 1439– 1.01.2010]

Vastu võetud 31.10.2003 nr 117
RTL 2003, 117, 1875
jõustumine 22.11.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.12.2009RTL 2009, 96, 143901.01.2010

Määrus kehtestatakse « Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse » (RT I 2003, 26, 160) § 23 lõigete 2 ja 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

 (1) Määrus reguleerib tervishoiuteenuse osutajate haiglanakkuste kontrolli alast tegevust ning mikrobioloogia- ja viroloogialaborist haiglanakkuse laboratoorse seire ja ravimresistentsuse uurimise tulemuste Terviseametile edastamise korda.
[RTL 2009, 96, 1439– 1.01.2010]

 (2) Käesolevas määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse «Haldusmenetluse seaduse» sätteid, arvestades käesoleva määruse erisusi.

§ 2. Tervishoiuteenuse osutaja kohustused

 (1) Vältimaks haiglanakkuste teket ja levikut on tervishoiuteenuse osutaja kohustatud:
 1) looma haiglanakkuste kontrolli teenistuse. Nõue ei kehti ambulatoorse tervishoiuteenuse osutaja kohta;
 2) kehtestama haiglanakkustõrje ja antibakteriaalse ravi juhendi vastavalt sotsiaalministri 20. detsembri 2001. a määruse nr 144 «Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded» § 7 lõike 1 punktidele 1 ja 2;
 3) teavitama kohe elektrooniliselt Terviseameti haiglanakkuste kontrolli teenistuse poolt diagnoositud haiglanakkuse puhangust;
[RTL 2009, 96, 1439– 1.01.2010]
 4) edastama Terviseametile hiljemalt 15. jaanuariks koondandmed eelmise kalendriaasta haiglanakkuste kohta vastavalt määruse lisas toodud vormile;
[RTL 2009, 96, 1439– 1.01.2010]
 5) looma nakkusohtlike patsientide isolatsiooni võimalused ja tegevusjuhised selliste patsientide isoleerimiseks;
 6) läbi viima oma töötajate haiglanakkuste tõrje alase koolituse, mis hõlmab kogu haiglanakkuste tõrjet vastavalt tervishoiuasutuse spetsiifikale.

 (2) Statsionaarse tervishoiuteenuse osutaja (edaspidi haigla) on kohustatud iga 250 voodikoha kohta ette nägema vähemalt ühe infektsioonhaiguste kvalifikatsiooniga haiglanakkustõrje arsti ja haiglanakkustõrje õe töökoha. Haigla, kus on vähem kui 250 voodikohta, võib tellida haiglanakkustõrje alast teenust ka teistelt haiglatelt. Haigla planeerib ja viib läbi haiglanakkuste tõrje alase tegevuse vastavalt haiglanakkustõrje standarditele*.

 (3) Ambulatoorse tervishoiuteenuse osutaja koostab oma töö spetsiifikale vastavad juhendid lähtudes haiglanakkustõrje standarditest ja viib läbi nende alusel haiglanakkustõrje alast tegevust.

 (4) Haigla koostab haiglanakkustõrje juhendid haiglanakkustõrje standardite alusel ja need peavad hõlmama järgmisi teemasid:
 1) käte pesemine ja desinfitseerimine;
 2) seadmete ja keskkonna dekontaminatsioon;
 3) jäätmete kahjutustamine;
 4) haiglanakkuste definitsioonid, liigitus, registreerimise kord ja järelevalve ning puhangute avastamine ja kontroll;
 5) isolatsiooniabinõud;
 6) antimikroobse ravi juhend;
 7) ravi ja diagnostiliste protseduuride läbiviimise juhend;
 8) personali haiglanakkuste tõrje alane koolitusprogramm.

 (5) Haigla kooskõlastab haiglanakkustõrje juhendid Terviseametiga, v.a lõike 4 punktide 6 ja 7 osas.
[RTL 2009, 96, 1439– 1.01.2010]

§ 3. Mikrobioloogia- ja viroloogialaborist eraldatud haiglanakkuse tekitajast ja selle ravimresistentsuse määramise tulemustest Terviseameti teavitamine
[RTL 2009, 96, 1439– 1.01.2010]

  Mikrobioloogia- ja viroloogialaborid teavitavad Terviseameti haiglanakkuse tekitajate ravimresistentsuse määramise tulemustest üks kord kuus vastavalt «Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse» § 21 lõike 7 alusel kehtestatud laborist teavitamisele kuuluvate ravimresistentsuse uurimistulemuste loetelule.
[RTL 2009, 96, 1439– 1.01.2010]

§ 4. Rakendussätted

 (1) Määruse § 3 jõustub 31. detsembril 2003. a.

 (2) Määruse § 2 lõike 1 punktid 1–3 ning lõiked 2–4 jõustuvad 31. detsembril 2004. a.

 (3) Määruse § 2 lõike 1 punkt 4 jõustub 31. detsembril 2005. a.

  * Haiglanakkustõrje standardid on avaldatud Sotsiaalministeeriumi koduleheküljel.

  Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruse nr 117 «Haiglanakkuste seire, ennetamise ja tõrje abinõude ning sellekohase teabe edastamise kord ning mikrobioloogia- ja viroloogialaborist haiglanakkuse laboratoorse seire ning mikroobide ravimresistentsuse uurimise tulemuste Terviseametile edastamise kord»
lisa

[RTL 2009, 96, 1439 – 1.01.2010]
[RTL 2009, 96, 1439– 1.01.2010]