Teksti suurus:

Tauditõrje eesmärgil tapmisele määratud vesiviljelusloomade tapmise ettevõtte veterinaarnõuded ning sellise ettevõtte tunnustamise kord ja tunnustamise taotluses esitatavate andmete loetelu

Tauditõrje eesmärgil tapmisele määratud vesiviljelusloomade tapmise ettevõtte veterinaarnõuded ning sellise ettevõtte tunnustamise kord ja tunnustamise taotluses esitatavate andmete loetelu - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RTL 2009, 98, 1462

Tauditõrje eesmärgil tapmisele määratud vesiviljelusloomade tapmise ettevõtte veterinaarnõuded ning sellise ettevõtte tunnustamise kord ja tunnustamise taotluses esitatavate andmete loetelu

Vastu võetud 22.12.2009 nr 135

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» § 171 lõike 51 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

  Määruses kehtestatakse ülemklassi Agnatha ning klassidesse Chondrichthyes ja Osteichthyes, hõimkonda Mollusca ja alamhõimkonda Crustacea kuuluva veelooma (edaspidi vesiviljelusloom) tauditõrje eesmärgil tapmise ettevõtte (edaspidi ettevõte) veterinaarnõuded ning sellise ettevõtte tunnustamise kord ja tunnustamise taotluses esitatavate andmete loetelu.

§ 2. Ettevõtte veterinaarnõuded

 (1) Vesiviljelusloomal esineva loomataudi leviku või edasikandumise takistamiseks rakendatakse ettevõttes järgmisi bioohutusmeetmeid:
 1) vee ja muu võimaliku nakkust edasikandva materjali käitlemise korraldamine;
 2) ettevõtte ruumide korrapärane puhastamine ja desinfitseerimine.

 (2) Ettevõttes peetakse arvestust, mis võimaldab järelevalveametnikul saada teavet:
 1) ettevõttesse vesiviljelusloomade tapmiseks toomise ja ettevõttest vesiviljelusloomadest valmistatud toodete väljaviimise kohta, näidates arvestuses nende lähte- või sihtkoha;
 2) ettevõttesse tapmiseks toodud vesiviljelusloomade suremuse kohta veo kestel;
 3) ettevõttes hea hügieenitava rakendamise kohta.

§ 3. Ettevõtte tunnustamise kord ja tunnustamise taotluses esitatavate andmete loetelu

 (1) Tunnustamisele kuuluva ettevõtte kohta esitatakse «Loomatauditõrje seaduse» § 191 lõike 2 kohaselt enne tauditõrje eesmärgil vesiviljeluslooma tapmise alustamist kirjalik taotlus ettevõtte tunnustamiseks Veterinaar- ja Toiduameti kohalikule asutusele. Enne ettevõtte tunnustamise taotluse esitamist peab ettevõttest olema teavitatud «Toiduseaduse» § 7 kohaselt.

 (2) Tunnustamise taotlus sisaldab järgmisi andmeid:
 1) taotleja nimi ja isiku- või registrikood;
 2) taotleja elu- või asukoht ja aadress;
 3) taotleja kontaktandmed;
 4) selle ettevõtte asukoht ja aadress, mille tunnustamist taotletakse;
 5) ettevõttes, mille tunnustamist taotletakse, tegevuse korraldamise eest vastutava isiku või ettevõtte juhi nimi ja tema kontaktandmed;
 6) andmed ettevõtte heitveekäitluse süsteemi kohta;
 7) tauditõrje eesmärgil tapetavate veeloomade liikide nimetused.

§ 4. Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

1 nõukogu direktiiv 2006/88/EÜ, vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete loomatervishoiunõuete ning teatavate veeloomadel esinevate taudide ennetamise ja tõrje kohta (ELT L 328, 24.11.2006, lk 14–56), muudetud direktiiviga 2008/53/EÜ (ELT L 117, 01.05.2008, lk 27–29).

Minister Helir-Valdor SEEDER


Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json