Teksti suurus:

Teenetemärkide „Lääne-Viru maakonna kuldne vapimärk” ja „Lääne-Viru maakonna hõbedane vapimärk” kehtestamine

Teenetemärkide „Lääne-Viru maakonna kuldne vapimärk” ja „Lääne-Viru maakonna hõbedane vapimärk” kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2015
Avaldamismärge:RTL 2010, 1, 11

Teenetemärkide „Lääne-Viru maakonna kuldne vapimärk” ja „Lääne-Viru maakonna hõbedane vapimärk” kehtestamine

Vastu võetud 22.12.2009 nr 19

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 88 lõike 6 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Lääne-Viru maavanema antavate teenetemärkide «Lääne-Viru maakonna kuldne vapimärk» ja «Lääne-Viru maakonna hõbedane vapimärk» (edaspidi teenetemärk) kirjeldus ning andmise kord.

§ 2. Lääne-Viru maakonna teenetemärgi kirjeldus

 (1) Lääne-Viru maakonna kuldne vapimärk on kuldsetest tammelehtedest ja viljakõrtest moodustunud sõõrist ja valge äärisega rohelisest ristist rõngasrist, millel on südakilbina Lääne-Viru maakonna vapp. Teenetemärgi rinnalint on roheline, millel on kollane palk (lisa 1).

 (2) Lääne-Viru maakonna hõbedane vapimärk on hõbedastest tammelehtedest ja viljakõrtest moodustunud sõõrist ja valge äärisega rohelisest ristist rõngasrist, millel on südakilbina Lääne-Viru maakonna vapp. Teenetemärgi rinnalint on roheline, millel on valge palk (lisa 2).

§ 3. Lääne-Viru maakonna teenetemärgi andmise kord

 (1) Teenetemärk on asutatud maakonnale osutatud eriliste teenete ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks.

 (2) Teenetemärk «Lääne-Viru maakonna kuldne vapimärk» antakse Eesti Vabariigi kodanikule, kes oma silmapaistva töö ja tegevusega on kaasa aidanud Lääne-Viru maakonna arengule, samuti muude saavutuste eest, mis on toonud au ja tunnustust maakonnale. Teenetemärgi saaja ei pea olema Lääne-Viru maakonna elanik.

 (3) Teenetemärk «Lääne-Viru maakonna hõbedane vapimärk» antakse välismaalasele, kes ei ela Eestis ning kes oma silmapaistva töö ja tegevusega on kaasa aidanud Lääne-Viru maakonna arengule, samuti muude saavutuste eest, mis on toonud au ja tunnustust maakonnale.

 (4) Ettepaneku teenetemärgi andmise kohta esitab maavanemale maavanema moodustatud komisjon.

 (5) Maavanem otsustab teenetemärgi andmise temale komisjoni poolt esitatud kandidaatide hulgast hiljemalt iga aasta 20. veebruariks.

 (6) Teenetemärgi andmine vormistatakse Lääne-Viru maavanema korraldusega.

 (7) Teenetemärgi andmise otsus avalikustatakse maakonnalehes ja Lääne-Viru Maavalitsuse kodulehel.

 (8) Teenetemärgi juurde kuulub tunnistus, millele kantakse teenetemärgi saaja nimi, teenetemärgi üleandmise kuupäev ja järjekorranumber. Tunnistus allkirjastatakse maavanema poolt.

 (9) Üldjuhul antakse teenetemärk üle üks kord aastas, seoses Eesti Vabariigi aastapäevaga. Erandjuhtudel võib teenetemärgi üleandmine toimuda ka muul ajal.

 (10) Isikule võib teenetemärgi anda üks kord.

 (11) Teenetemärk ei kuulu asendamisele.

 (12) Teenetemärgi saanud isikute nimed koos selle saamise aluseks olnud teenete kirjeldusega ja muude dokumentidega säilitatakse süstematiseeritult Lääne-Viru Maavalitsuses.

Minister Siim Valmar KIISLER


Sisejulgeoleku asekantsler
kantsleri ülesannetes Erkki KOORT


Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 30.12.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-06325.

Lisa 1 

Lisa 2