Teksti suurus:

Siseministri 26. augusti 2009. a määruse nr 35 „Sisekaitseakadeemia üliõpilasele, kadetile ja õpilasele makstava stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 99, 1481

Siseministri 26. augusti 2009. a määruse nr 35 „Sisekaitseakadeemia üliõpilasele, kadetile ja õpilasele makstava stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 23.12.2009 nr 94

Määrus kehtestatakse «Rakenduskõrgkooli seaduse» § 24 lõike 3, «Päästeteenistuse seaduse» § 6 lõike 3, «Politsei ja piirivalve seaduse» § 61 lõike 3 ning Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2003. a määruse nr 116 «Volituse andmine «Rakenduskõrgkooli seaduse» § 24 lõikest 3 tuleneva õigusakti kehtestamiseks» alusel.

§ 1. Siseministri 26. augusti 2009. a määruse nr 35 «Sisekaitseakadeemia üliõpilasele, kadetile ja õpilasele makstava stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord» § 2 lõike 3 punkte 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kui ta saab riigieelarvelistest vahenditest teenistussuhtest tulenevat tasu õppetöös osalemise eest või töötasu seoses tema nimetamisega õppepraktika ajaks «Politsei ja piirivalve seaduse» § 61 lõike 1 kohaselt vaba politseiametniku ametikohale või koosseisuväliseks ametnikuks – nimetatud tasu saamise ajal;
2) kui ta õpib rakenduskõrgharidusõppes ning tema õpingute kontaktõppe osakaal õppetöös jääb alla 40 protsendi õppekavas määratud õppe mahust;».

§ 2. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2010. a.

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Märt KRAFT

/otsingu_soovitused.json