Teksti suurus:

Justiitsministri 14. detsembri 2007. a määruse nr 51 „Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 99, 1468

Justiitsministri 14. detsembri 2007. a määruse nr 51 „Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 23.12.2009 nr 47

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 5 ning «Kohtuekspertiisiseaduse» § 301 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 14. detsembri 2007. a määruses nr 51 «Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi põhimäärus» (RTL 2007, 98, 1633; 2009, 30, 388) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Instituudi koosseisu kuuluvad kohtuarstlikud ekspertiisiosakonnad, DNA-, dokumendi-, infotehnoloogia-, keemia-, sõrmejälje-, tehnika-, sündmuskoha- ja liiklusosakond, kvaliteedi-, personali-, majandus-, asjaajamis-, kohtupsühhiaatria- ja keemiaosakonna Tartu talitus ning Kaitsepolitsei kriminalistikatalitus.»;

2) paragrahv 12 lõige 12 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 12 lõige 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (14) Personalitalituse põhiülesandeks on instituudi personalitöö korraldamine ja personaliarvestuse pidamine ning finantsplaneerimine.»;

4) paragrahvi 19 lõike 4 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori määratud isik;».

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Minister Rein LANG

Kantsler Margus SARAPUU

/otsingu_soovitused.json