Teksti suurus:

Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 "Riigi raamatupidamise üldeeskiri" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.01.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 2, 24

Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 "Riigi raamatupidamise üldeeskiri" muutmine

Vastu võetud 28.12.2009 nr 71

Määrus kehtestatakse «Raamatupidamise seaduse» § 35 lõigete 2 ja 3 ning § 36 lõike 1 alusel.

Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruses nr 105 «Riigi raamatupidamise üldeeskiri» (RTL 2003, 130, 2103; 2009, 37, 497) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Riigiraamatupidamiskohustuslaste üksused (tehingupartneri koodi neljas number on 0), kohaliku omavalitsuse üksused (tehingupartneri koodi neljas number on 1), muud valitsussektorisse kuuluvad avalik-õiguslikud juriidilised isikud (tehingupartneri koodi neljas number on 2) ning valitsussektorisse kuuluvad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud (tehingupartneri koodi neljas number on 3) esitavad saldoandmiku iga kuu kohta. Ülejäänud saldoandmikud esitatakse iga kvartali kohta.»;

2) paragrahvi 18 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

« (9) Maksuhalduri otsuste alusel sissenõutavaid makse kajastatakse maksutuluna vaide esitamise või edasikaebamise tähtaja möödumisel. Kuni nimetatud tähtajani kajastatakse vastavaid nõudeid bilansiväliselt või nende laekumise korral saadud maksude ettemaksetena.»;

4) paragrahvi 22 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Trahvid võetakse bilansis nõudena kontol 102090 ja tuluna kontogrupis 3880 arvele väljakirjutamise (määramise) kuupäeval ainult juhul, kui tulu laekumine hinnatakse tõenäoliseks. Vastasel juhul kajastatakse trahvid kuni laekumiseni bilansiväliselt. Tulu laekumise tõenäosuse hindamise konkreetsed põhimõtted ja protseduurid täpsustatakse tulu koguva riigiraamatupidamiskohustuslase raamatupidamise sise-eeskirjas.»;

5) paragrahvi 38 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Kaitseotstarbelisi varusid (v.a strateegilised varud), mida kasutatakse ainult militaareesmärkidel, kajastatakse erandina soetamisel kuluna kontorühmas 553 (käibemaks kontogrupis 6010) tegevusala koodiga 02100, lähtudes nende korduvast liikumisest laost välja (õppustele ja missioonidele) ja lattu tagasi. Laos ja kasutuses olevate varude koguse ja asukoha kohta peetakse bilansivälist arvestust.»;

6) paragrahvi 41 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Materiaalse ja immateriaalse põhivara kapitaliseerimise alampiir on 30 000 krooni (ilma käibemaksuta), välja arvatud maa, mis võetakse soetusmaksumuses arvele olenemata maksumusest. Väiksema soetusmaksumusega objektide ostuhind kajastatakse üldjuhul perioodikuluna.»;

7) paragrahvi 42 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) Kaitseotstarbelist põhivara, mida kasutatakse ainult militaareesmärkidel, hakatakse erandina amortiseerima alates selle soetamise kuust. Samaaegselt alustatakse vastava vara bilansivälist arvestust olemasolu ja asukoha jälgimiseks (koos varudega).»;

8) paragrahvi 50 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Kaitseväes hajutatakse ladudes olevate varude ja materiaalse põhivara aastainventuurid tervele aastale eelnevalt kinnitatud graafiku alusel. Inventuuride läbiviimiseks kehtestatakse eraldi kord, milles sätestatakse korralduslikud toimingud, varude ja varade hindamismeetodid ja koostatavad dokumendid. Vastav kord kooskõlastatakse riigiraamatupidamiskohustuslase tegevjuhtkonna poolt.»;

9) paragrahvi 52 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

« (9) Kaitseotstarbelist põhivara, mida kasutatakse ainult militaareesmärkidel, inventeeritakse koos kaitseotstarbeliste varudega käesoleva paragrahvi lõikes 5 ja § 50 lõikes 8 esitatud põhimõtetel. Aasta lõpu seisuga kontrollitakse, kas kaitseotstarbelise põhivara nimekirjas olevad varad on ühtlasi arvel bilansiväliselt koos varudega. Kui bilansiväliselt arvestatud vara on tunnistatud kasutuskõlbmatuks või seda enam ei eksisteeri, kantakse vastav põhivara bilansist maha.»;

10) paragrahvi 58 täiendatakse lõigetega 5 kuni 7 järgmises sõnastuses:

« (5) Käesoleva määruse § 22 lõikes 2, § 38 lõikes 6, § 42 lõikes 1 ja § 42 lõikes 8 esitatud arvestuspõhimõtteid ja § 52 lõikes 9 esitatud kontrolli rakendatakse aruandeperioodide kohta, mis algavad 2010. aasta 1. jaanuaril või hiljem.

(6) Materiaalne ja immateriaalne põhivara soetusmaksumusega alla 30 000 krooni kantakse 2010. aasta jooksul bilansist välja, kasutades rahavoo koodi 12 ja kajastades jääkväärtuse amortisatsioonikuluna.

(7) Kaitseotstarbelise põhivara kaartidel ei ole nõutav käesoleva määruse § 41 lõike 7 punktis 3 nimetatud informatsioon, kui see on kajastatud bilansiväliselt koos varudega peetavas registris.»;

11) määruse lisa 1 «Kontode koodid» ja lisa 2 «Tehingupartnerite koodid» asendatakse lisadega käesoleva määruse sõnastuses.

Minister Jürgen LIGI

Kantsler Tea VARRAK

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 28.12.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-06310.

Lisa 1

Lisa 2

/otsingu_soovitused.json