Teksti suurus:

Sundvõõrandatud relva ja laskemoona realiseerimise ja hävitamise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2011
Avaldamismärge:

Sundvõõrandatud relva ja laskemoona realiseerimise ja hävitamise kord

Vastu võetud 17.12.2001 nr 100
RTL 2001, 137, 2018
jõustumine 31.03.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
7.01.2002/1 RTL 2002, 10, 99 1.01.2002
18.12.2009RTL 2009, 99, 147601.01.2010

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» § 6 lõike 5 alusel.

I. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Sundvõõrandatud relva ja laskemoona edastab politseiasutus Politsei- ja Piirivalveametile koos relva ja laskemoona üleandmise akti ja sundvõõrandamise otsuse koopiaga. Relv ja laskemoon toimetatakse Politsei- ja Piirivalveameti relvahoidlasse.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 2.  Sundvõõrandatud relvad ja laskemoona vaatab üle Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori käskkirjaga moodustatud ekspertkomisjon. Ekspertkomisjoni liikmeks võib kutsuda Kaitseministeeriumi esindaja.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 3.  Sundvõõrandatud relva realiseerimise või hävitamise otsustab ekspertkomisjon, koostades relva ülevaatuse akti, milles näidatakse relva liik, kaliiber, (olemasolul) mark, mudel, number ja põhjendatud otsus relva realiseerimise või hävitamise kohta. Otsuse tegemisel lähtutakse relva tehnilisest seisukorrast, ajaloolis-kultuurilisest väärtusest, kasutamise või realiseerimise võimalikkusest.

§ 4.  Sundvõõrandatud laskemoona säilitamise või hävitamise otsustab ekspertkomisjon, koostades laskemoona ülevaatuse akti, milles näidatakse laskemoona liik, mark, mudel, kaliiber, kogus ja põhjendatud otsus laskemoona säilitamise või hävitamise kohta.

§ 5.  Relva või laskemoona ülevaatuse aktile kirjutavad alla kõik ekspertkomisjoni liikmed.

II. peatükk RELVA JA LASKEMOONA REALISEERIMINE 

§ 6.  Sundvõõrandatud relva või laskemoona realiseerimise otsuse teeb ekspertkomisjon pärast relva või laskemoona ülevaatust.

§ 7.  Sundvõõrandatud relva või laskemoona võib realiseerida:

1) relvade müügi, valmistamise, ümbertegemise või parandamise tegevusluba omavale isikule;

2) komisjonimüügi korras relvade müügi tegevusluba omava isiku vahendusel.

§ 8.  Kui relva või laskemoona ei õnnestu realiseerida, on relva müügi tegevusluba omaval isikul õigus tagastada relv või laskemoon Politsei- ja Piirivalveametile. Tagastatud relva ja laskemoona realiseerimise või hävitamise otsustab ekspertkomisjon vastavalt paragrahvidele 2, 3 ja 4.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

III. peatükk RELVA JA LASKEMOONA HÄVITAMINE 

§ 9.  Relv, millelt on eemaldatud kasutamiskõlblikud detailid ja puuosad, hävitatakse ekspertkomisjoni liikmete juuresolekul ümbersulatamise või vastava pressi all purustamise teel sellisel moel, et relva kui terviku ja selle üksikute osade edasine kasutamine oleks võimatu.

§ 10.  Laskemoon hävitatakse eripõletis põletamise teel. Juhul kui laskemoona põletamine eripõletis on ohtlik või võimatu, hävitatakse see Päästeameti poolt.

§ 11.  Relvalt eemaldatud kasutamiskõlblikke detaile on Politsei- ja Piirivalveametil lubatud kasutada teenistuslikeks vajadusteks (relvade parandamiseks).
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 12.  Relva ja laskemoona hävitamise kohta koostatakse hävitamise akt, milles näidatakse hävitamise koht, kuupäev ja moodus. Aktile kirjutavad alla relva või laskemoona hävitamise juures viibinud ekspertkomisjoni liikmed.

§ 13.  Määrus jõustub 31. märtsil 2002. a.
[RTL 2002, 10, 99 - jõust. 01.01.2002]

/otsingu_soovitused.json