Teksti suurus:

Sundvõõrandamisele kuuluva relva ja laskemoona eest väljamakstava hüvitise arvestamise ning maksmise kord

Sundvõõrandamisele kuuluva relva ja laskemoona eest väljamakstava hüvitise arvestamise ning maksmise kord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2011
Avaldamismärge:

Sundvõõrandamisele kuuluva relva ja laskemoona eest väljamakstava hüvitise arvestamise ning maksmise kord

Vastu võetud 19.12.2001 nr 416
RT I 2001, 99, 640
jõustumine 31.03.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.01.2002RT I 2002, 5, 1101.01.2002
17.12.2009RT I 2009, 65, 44801.01.2010

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» § 6 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus reguleerib «Relvaseaduse» alusel sundvõõrandamisele kuuluva relva ja laskemoona eest väljamakstava hüvitise arvestamist ning maksmist.

§ 2.  Hüvitise arvestamine ja hüvitise suurus

  (1) Hüvitise arvestamiseks määrab politseiasutus temale hoiule antud sundvõõrandamisele kuuluva relva või laskemoona hariliku väärtuse «Asjaõigusseaduse» (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509; 2001, 34, 185) § 29 lõike 2 tähenduses.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Relva ja laskemoona hariliku väärtuse määramisel on aluseks riigis kujunenud relva ja laskemoona keskmine müügihind.

  (3) Kunsti- või ajaloolist väärtust või konstruktsioonilist eripära omava relva väärtuse määrab Politsei- ja Piirivalveameti moodustatud ekspertkomisjon.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Hüvitise suuruseks on käesoleva paragrahvi lõigete 1 kuni 3 alusel määratud sundvõõrandamisele kuuluva relva ja laskemoona väärtus.

§ 3.  Hüvitise maksmine

  (1) Sundvõõrandamisele kuuluva relva ja laskemoona eest hüvitise maksmine toimub relva omanikule prefekti sundvõõrandamise otsuses näidatud, § 2 alusel arvutatud summas.

  (2) Sundvõõrandatud relva ja laskemoona eest hüvitise maksmine toimub Politsei- ja Piirivalveameti eelarvest. Siseministeeriumi taotluse alusel hüvitatakse Vabariigi Valitsuse reservist Politsei- ja Piirivalveametile tema poolt kantud kulud üks kord kolme kuu jooksul.

  (3) Kui hüvitise saaja vaidlustab prefekti sundvõõrandamise otsuses näidatud hüvitise suuruse, annab relva sundvõõrandanud politseiasutus selle hindamiseks § 2 lõikes 3 nimetatud ekspertkomisjonile. Ekspertkomisjoni otsusega määratud hüvitise suurus tehakse hüvitise saajale kirjalikult teatavaks.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

§ 4.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 31. märtsil 2002. a.
[RT I 2002, 5, 11 - jõust. 01.01.2002]

/otsingu_soovitused.json