Teksti suurus:

Tulirelvade Euroopa Ühenduses edasitoimetamise eelloa, loa ja deklaratsiooni vormid ning väljaandmise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.02.2020
Avaldamismärge:

Tulirelvade Euroopa Ühenduses edasitoimetamise eelloa, loa ja deklaratsiooni vormid ning väljaandmise kord

Vastu võetud 03.11.2004 nr 61
RTL 2004, 144, 2173
jõustumine 21.11.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.08.2006RTL 2006, 63, 114418.08.2006
08.01.2008RTL 2008, 3, 3614.01.2008
18.12.2009RTL 2009, 99, 147601.01.2010

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» § 622 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse tulirelvade Euroopa Ühenduses edasitoimetamise eelloa, loa ja deklaratsiooni vormid ning nende väljaandmise kord.

2. peatükk TULIRELVADE EUROOPA ÜHENDUSES EDASITOIMETAMISE EELLUBA 

§ 2.  Tulirelvade Euroopa Ühenduses edasitoimetamise eelloa kirjeldus ja vorm

  (1) Tulirelvade Euroopa Ühenduses edasitoimetamise eelluba (edaspidi eelluba) on ühtse kujundusega, A4 formaadis dokument (lisa 1).

  (2) Eelloal võib olla lisa, mis on ühtse kujundusega, A4 formaadis dokument (lisa 2).

  (3) Eelluba koosneb järgmistest alajaotustest:
  1) saatja liikmesriik;
  2) saaja liikmesriik;
  3) saatja andmed;
  4) saaja andmed;
  5) andmed tulirelvade ja laskemoona kohta;
  6) taotleja andmed;
  7) saaja-riigi eelluba.

  (4) Eelloa lisas märgitakse tulirelvade ja laskemoona andmed.

  (5) Eelloale kirjutab alla Politsei- ja Piirivalveameti juht või tema poolt volitatud politseiametnik.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (6) Eelloale pannakse Politsei- ja Piirivalveameti pitser.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 3.  Eelloa taotlemine ja väljastamine

  (1) Eelloa saamiseks on taotleja kohustatud esitama:
  1) kirjaliku avalduse;
  2) relvasoetamisloa või tegevusloa koopia või kutse osalemiseks spordivõistlusel, õppusel, jahipidamiseks ja muudeks samalaadseteks üritusteks;
  3) täidetud, välja arvatud alajaotus 7, eelloa plangi.

  (2) Vajalikud toimingud võib teostada jahikorraldaja või spordiürituse jms korraldaja.

  (3) Eelluba väljastatakse hiljemalt viie tööpäeva jooksul, arvates kõigi nõutavate dokumentide saamisest.

  (4) Eelluba ei väljastata, kui taotlus ei ole piisavalt põhjendatud.

3. peatükk TULIRELVADE EUROOPA ÜHENDUSES EDASITOIMETAMISE LUBA 

§ 4.  Tulirelvade Euroopa Ühenduses edasitoimetamise loa kirjeldus ja vorm

  (1) Tulirelvade Euroopa Ühenduses edasitoimetamise luba (edaspidi luba) on ühtse kujundusega, A4 formaadis dokument (lisa 3).

  (2) Loal võib olla lisa, mis on ühtse kujundusega, A4 formaadis dokument (lisa 4).

  (3) Luba koosneb järgmistest alajaotustest:
  1) saatja liikmesriik;
  2) saaja liikmesriik;
  3) saatja andmed;
  4) saaja andmed;
  5) andmed tulirelvade ja laskemoona kohta;
  6) saaja liikmesriigi eelluba;
  7) taotleja andmed;
  8) saatja liikmesriigi luba;
  9) tulirelvade edasitoimetamise üksikasjad;
  10) saatja liikmesriigi kinnitus.

  (4) Loa lisas märgitakse tulirelvade ja laskemoona andmed.

  (5) Loale kirjutab alla Politsei- ja Piirivalveameti juht või tema poolt volitatud politseiametnik.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (6) Loale pannakse Politsei- ja Piirivalveameti pitser.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 5.  Loa taotlemine ja väljastamine

  (1) Loa saamiseks on taotleja kohustatud esitama:
  1) kirjaliku avalduse;
  2) sihtriigi pädeva asutuse poolt väljastatud eelloa, kui see on vajalik;
  3) täidetud, välja arvatud alajaotused 8 ja 10, loa plangi.

  (2) Luba väljastatakse hiljemalt viie tööpäeva jooksul, arvates kõigi nõutavate dokumentide saamisest.

  (3) Loa andmisest võib keelduda, kui saaja- või transiitriik on keelustanud avalduses märgitud relvade riiki sissetoomise.

4. peatükk TULIRELVADE EUROOPA ÜHENDUSES EDASITOIMETAMISE DEKLARATSIOON 

§ 6.  Tulirelvade Euroopa Ühenduses edasitoimetamise deklaratsiooni kirjeldus ja vorm

  (1) Tulirelvade Euroopa Ühenduses edasitoimetamise deklaratsioon (edaspidi deklaratsioon) on ühtse kujundusega, A4 formaadis dokument (lisa 5).

  (2) Deklaratsioonil võib olla lisa, mis on ühtse kujundusega, A4 formaadis dokument (lisa 6).

  (3) Deklaratsioon koosneb järgmistest alajaotustest:
  1) saatja liikmesriik;
  2) saaja liikmesriik;
  3) saatja andmed;
  4) saaja andmed;
  5) transiit liikmesriigid;
  6) edasitoimetaja;
  7) saatja liikmesriigi luba;
  8) informatsioon saaja liikmesriigi eelloa kohta;
  9) informatsioon saaja liikmesriigi eelloa mittevajaduse kohta;
  10) andmed tulirelvade ja laskemoona kohta;
  11) täitja andmed;
  12) saatja liikmesriigi märkused.

  (2) Deklaratsiooni lisas märgitakse tulirelvade ja laskemoona andmed.

§ 7.  Deklaratsiooni täitmine

  Deklaratsiooni täidab isik, kellel on tegevusluba relvade, tulirelva oluliste osade või laskemoona valmistamiseks või müügiks, relvade ümbertegemiseks või parandamiseks.

Siseministri 3. novembri 2004. a määruse nr 61 «Tulirelvade Euroopa Ühenduses edasitoimetamise eelloa, loa ja deklaratsiooni vormid ning väljaandmise kord»
lisa 1

Siseministri 3. novembri 2004. a määruse nr 61 «Tulirelvade Euroopa Ühenduses edasitoimetamise eelloa, loa ja deklaratsiooni vormid ning väljaandmise kord»
lisa 2

Siseministri 3. novembri 2004. a määruse nr 61 «Tulirelvade Euroopa Ühenduses edasitoimetamise eelloa, loa ja deklaratsiooni vormid ning väljaandmise kord»
lisa 3

Siseministri 3. novembri 2004. a määruse nr 61 «Tulirelvade Euroopa Ühenduses edasitoimetamise eelloa, loa ja deklaratsiooni vormid ning väljaandmise kord»
lisa 4

Siseministri 3. novembri 2004. a määruse nr 61 «Tulirelvade Euroopa Ühenduses edasitoimetamise eelloa, loa ja deklaratsiooni vormid ning väljaandmise kord»
lisa 5

Siseministri 3. novembri 2004. a määruse nr 61 «Tulirelvade Euroopa Ühenduses edasitoimetamise eelloa, loa ja deklaratsiooni vormid ning väljaandmise kord»
lisa 6https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json