Teksti suurus:

Tüübikinnituse teostamise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2015
Avaldamismärge:

Tüübikinnituse teostamise kord

Vastu võetud 13.04.2007 nr 28
RTL 2007, 33, 565
jõustumine 27.04.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.01.2008RTL 2008, 3, 3614.01.2008
18.12.2009RTL 2009, 99, 147601.01.2010

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» § 23 lõike 13 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse tüübikinnituse teostamise kord.

§ 2.  Relva ja laskemoona tüübikinnitus

  Relva ja laskemoona tüübikinnitus (edaspidi tüübikinnitus) on toiming, mille käigus tehakse kindlaks relva-, padrunimudeli või tulirelva olulise osa tsiviilkäibesse lubatavus ja määratakse kindlaks kasutusvaldkond, lähtudes «Relvaseaduse» §-dest 3 ja 25 või kontrollitakse laskekõlbmatuks muudetud relva vastavust «Relvaseaduse» § 78 lõike 3 alusel kehtestatud tehnilistele nõuetele.

§ 3.  Tüübikinnituse taotlemine

  (1) Relva ja laskemoona tüübikinnituse taotlus on kirjalik.

  (2) Tüübikinnituse taotlemine samaaegselt mitmele relvale või padrunile võib olla esitatud ühes taotuses.

  (3) Tüübikinnituse taotluses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) füüsilise isiku puhul taotleja ees- ja perekonnanimi, elukoht, isikukood või sünniaeg, kontaktandmed (olemasolul e-posti aadress, telefon) ning juriidilise isiku puhul nimi, asukoht, registrikood, kontaktandmed, samuti seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
  2) taotluse sisu;
  3) relva tüübikinnituse puhul relva liik, mark, mudel, kaliiber, raudade arv ning relva valmistajatehase nimetus ja riik; padruni tüübikinnituse puhul padruni liik, mark, kaliiber ning tulirelva olulise osa tüübikinnituse puhul mark, mudel ja kaliiber;
  4) taotluse koostamise kuupäev ning taotleja või seadusliku esindaja allkiri.

  (4) [Kehtetu – RTL 2008, 3, 36 - jõust. 14.01.2008]

§ 4.  Andmete kontrollimine

  Tüübikinnituse taotluse saamisel tüübikinnitust teostav asutus kontrollib:
  1) kas relvale, tulirelva olulisele osale või padrunile on nõutav tüübikinnituse toimingu läbiviimine;
  2) kas mudel on saanud eelnevalt tüübikinnituse;
  3) tüübikinnitust teostava asutuse valduses olevate tehniliste dokumentide või andmete piisavust tüübikinnituse teostamiseks;
  4) muude allikate olemasolul nende vastavust tüübikinnituse taotlusega esitatud andmetele.

§ 5.  Tüübikinnituse teostamine

  Tüübikinnituse teostamisel tüübikinnitust teostav asutus:
  1) määrab relva või padruni mudeliks;
  2) teeb kindlaks, kas relval või padrunil on tsiviilkäibes keelatud relvade ja laskemoona omadusi või tunnuseid;
  3) määratleb relva või padruni liigilise kuuluvuse vastavalt «Relvaseaduse» 2. peatükile.

§ 6.  Tüübikinnituse otsus

  (1) Otsus tüübikinnituse andmise või sellest keeldumise kohta tehakse 30 päeva jooksul alates tüübikinnituse taotluse esitamise päevast.

  (2) Tüübikinnituse saanud relva-, tulirelva olulise osa- või padrunimudel kantakse teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse.

  (3) Tüübikinnituse andmise või sellest keeldumise otsuse koopia edastatakse Politsei- ja Piirivalveametile.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 27. aprillil 2007. a.

/otsingu_soovitused.json