Teksti suurus:

Kosmeetikatoodete märgistamise nõuded

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.01.2014
Avaldamismärge:

Kosmeetikatoodete märgistamise nõuded

Vastu võetud 20.04.2004 nr 32
RTL 2004, 54, 920
jõustumine 03.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.09.2004RTL 2004, 123, 190124.09.2004 , osaliselt 11.03.2005
20.06.2006RTL 2006, 50, 93530.06.2006
16.03.2007RTL 2007, 26, 46101.04.2007
14.12.2009RTL 2009, 99, 148201.01.2010


Määrus kehtestatakse «Kaubandustegevuse seaduse» § 6 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2004. a määruse nr 99 «Volituste andmine «Kaubandustegevuse seadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» § 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määruses sätestatakse nõuded kosmeetikatoodete märgistamise või muul viisil teabe edastamise kohta.

§ 2.  Märgistamise kohustus

  (1) Kosmeetikatoote peab märgistama tootja või tema volitatud esindaja, kes vastutab ka esitatud teabe õigsuse eest.

  (2) Turule laskmise eest vastutavad isikud peavad tagama, et turule lastavad kosmeetikatooted on märgistatud käesoleva määruse kohaselt.

§ 3.  Terminid ja lühendid

  (1) Määruses kasutatakse terminit «toote turule laskmine», «Toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse» tähenduses.

  (2) Määruses kasutatakse lühendeid järgmises tähenduses:
  1) INCI – kosmeetikatoodete koostisainete rahvusvaheline nomenklatuur ( International Nomenclature Cosmetic Ingredients);
  2) INNi nimetus – rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus (international non-proprietary name);
  3) Ph Eur nimetus – Euroopa farmakopöasse kantud nimetus;
  4) CASi number – Chemical Abstracts Service’i koodinumber;
  5) EINECS – Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetelu;
  6) EINECSi number – aine numberkood seisuga 18. september 1981. a EINECSis;
  7) ELINCS – Euroopa uute keemiliste ainete loetelu;
  8) ELINCSi number – aine numberkood ELINCSis;
  9) IUPACi nimetus – Rahvusvahelise Puhta Keemia ja Rakenduskeemia Liidu nimetus;
  10) CI – värvainete indeks (Colour Index).

2. peatükk MÄRGISTAMINE JA TEAVE 

§ 4.  Üldnõuded märgistusele

  (1) Kosmeetikatoodete märgistus peab olema nähtav, selgelt loetav, kulumiskindel, tarbijale arusaadav ja üheselt mõistetav ning ei tohi tarbijat eksitada.

  (2) Kosmeetikatoote pakendi märgistamisel tuleb peale käesoleva määruse nõuete täita ka teiste asjakohaste õigusaktide sätteid, mis kehtestavad üldnõudeid pakendi märgistamisele või erinõudeid lähtuvalt pakendi liigist ja pakendatud valmististe omadustest.

§ 5.  Teave tootja identifitseerimiseks

  (1) Kosmeetikatootega vahetult kokkupuutuval müügipakendil (edaspidi tootepakend) ja tootepakendit ümbritseval müügipakendil (edaspidi ümbrispakend) peab olema tootja, tema volitatud esindaja või toote turule laskmise eest vastutava isiku (edaspidi tootja) nimi, ärinimi või logo ja aadress või registrijärgne asukoht. Nimetatud teave võib olla lühendatud kujul, kui lühend võimaldab tootjat üheselt identifitseerida.

  (2) Toote- või ümbrispakendil peab olema märgitud riigi nimi, kui kosmeetikatoode ei ole valmistatud Euroopa Liidus.

§ 6.  Kosmeetikatoote kogus

  (1) Toote- ja ümbrispakendil peab olema märgitud toote netokogus, mis on tootepakendis sisalduva toote kogus pakendamise momendil massi- või mahuühikutes.

  (2) Kosmeetikatoote netokogust ei pea märkima:
  1) kui pakendis sisalduv netokogus on väiksem kui 5 grammi või 5 milliliitrit;
  2) tasuta proovieksemplaride pakendile;
  3) ühekordseks kasutamiseks ettenähtud kosmeetikatoote pakendile.

  (3) Rühmapakendile märgitakse kosmeetikatoodete arv pakendis. Kui see arv on visuaalselt kergesti määratav, ei ole nimetatud teavet vaja esitada.

§ 7.  Kosmeetikatoote säilimisaeg

  (1) Kosmeetikatoote minimaalne säilimisaeg on ajavahemik, mille jooksul toode säilitab talle omistatud toime ja on tarbimisel ohutu, juhul kui toodet hoitakse avamata tootepakendis ja tootja ettenähtud tingimuste juures.

  (2) Toote- ja ümbrispakendile peab olema märgitud kosmeetikatoote minimaalse säilimisaja lõpptähtaeg või viide sellekohase teabe asukohale pakendil.
[RTL 2004, 123, 1901 - jõust. 24.09.2004]

  (3) Minimaalse säilimisaja lõpptähtaeg esitatakse pärast sõnu „parim enne“, märkides kuu ja aasta või päeva, kuu ja aasta nimetatud järjekorras.
[RTL 2004, 123, 1901 - jõust. 24.09.2004]

  (4) Toote- ja ümbrispakendile märgitakse vajadusel hoiutingimused, mida tuleb täita, et tagada toote säilimine ettenähtud aja jooksul.

  (5) Minimaalse säilimisaja lõpptähtaega ei märgita, kui minimaalne säilimisaeg on pikem kui 30 kuud. Selliste toodete pakendile märgitakse üldjuhul periood, mille jooksul võib tarbija kosmeetikatoodet pärast tootepakendi avamist ohutult kasutada. Nimetatud teave esitatakse määruse lisas 3 toodud avatud kreemipurgi sümboli abil, mille sisse või selle vahetusse lähedusse kantakse ohutu kasutamise periood kuudes. Kuude arv kirjutatakse numbritega, mille järele märgitakse täht „M“.
[RTL 2006, 50, 935 - jõust. 30.06.2006]

  (6) Pakendile ei pea märkima avatud kreemipurgi sümboliga kosmeetikatoote ohutu kasutamise aega, kui:
  1) toodet kasutatakse ühekordselt vahetult pärast tootepakendi avamist;
  2) tootepakendit kasutamise käigus ei avata ja toode ei puutu kokku väliskeskkonnaga;
  3) toode ei rikne pärast tootepakendi avamist ning puudub oht, et toode võiks pikaajalise kasutamise käigus kahjustada inimese tervist.
[RTL 2006, 50, 935 - jõust. 30.06.2006]

§ 8.  Teave kosmeetikatoote kasutamiseks

  (1) Toote- ja ümbrispakendile peavad olema märgitud teave kosmeetikatoote kasutamise eritingimuste kohta ja hoiatused, mis on esitatud «Rahvatervise seaduse» § 8 lõike 2 punkti 24 alusel kehtestatud sotsiaalministri määruse lisade 3, 5 ja 6 tabelite veerus «Märgistusel antav teave», või muu asjakohane teave toote ohutuks kasutamiseks.
[RTL 2007, 26, 461 - jõust. 01.04.2007]

  (2) [Kehtetu – RTL 2007, 26, 461 - jõust. 01.04.2007]

  (3) Toote- ja ümbrispakendile peab olema märgitud toote otstarve, juhul kui see ei ole üheselt selge toote nimetusest ja esitlusest.

  (4) Kui toote- või ümbrispakendi kuju või väiksuse tõttu ei ole sellele võimalik märkida lõigetes 1, 2 ja 3 nõutud teavet, siis kinnitatakse pakendile või lisatakse ümbrispakendisse asjakohase teabega leht, kleebis või voldik. Sel juhul peab toote- ja ümbrispakendil olema sõnaline viide või käesoleva määruse lisas 1 toodud sümbol, mis osutab teabe asukohale.

§ 9.  Teave toote identifitseerimiseks

  Toote- ja ümbrispakendile peab olema märgitud toote partii number või muu teave, mis on vajalik toote identifitseerimiseks. Kui toote väiksuse tõttu ei ole võimalik kanda nõutud teavet vahetult tootepakendile, esitatakse see üksnes ümbrispakendil.

§ 10.  Kosmeetikatoote koostis

  (1) Toote- või ümbrispakendile peavad olema märgitud kosmeetikatoote koostises olevad ained (edaspidi koostisained).

  (2) Kosmeetikatoote koostisainena ei pea esitama:
  1) tooraines sisalduvaid mitteolulistes kogustes vältimatuid lisandeid, mis olenevad aine keemilisest puhtusastmest;
  2) tehnoloogilises protsessis kasutatud tehnilisi abiaineid, mis ei esine valmistootes;
  3) aineid, mida kasutatakse tehnoloogilistel eesmärkidel minimaalses vajalikus koguses lahustina või lõhna- ja aroomiühendikandjana.

  (3) Koostisainete loetelu algab sõnadega «Ingredients». Parfüümi- või aroomikompositsioonide ning nende lähteainete sisaldusele kosmeetikatootes viidatakse loetelus INCI nimetusega «parfum» või «aroma», kusjuures parfüümi- või aroomikompositsioonide ning nende lähteainete loetelu üldjuhul ei esitata. Loetleda tuleb üksnes need ained, mille nimetamine on nõutud «Rahvatervise seaduse» § 8 lõike 2 punkti 24 alusel kehtestatud sotsiaalministri määruse lisas 3 esitatud tabeli veerus «Muud piirangud ja nõuded.
[RTL 2007, 26, 461 - jõust. 01.04.2007]

  (4) Koostisainete loetelus märgitakse kõik koostisained, mille sisaldus on suurem kui 1%, nende sisalduse kahanevas järjestuses, lähtudes koostisainete massist tootesse lisamise momendil. Koostisaineid, mille sisaldus tootes on väiksem kui 1%, võib loetleda vabas järjestuses pärast ülalnimetatud koostisaineid.

  (5) Värvaineid loetletakse vabas järjestuses pärast teisi koostisaineid, kasutades värvaine koodi või nimetust, mis on toodud «Rahvatervise seaduse» § 8 lõike 2 punkti 24 alusel kehtestatud sotsiaalministri määruse lisas 4. Numbri ette lisatakse tähed CI.
[RTL 2007, 26, 461 - jõust. 01.04.2007]

  (6) Erinevate värvitoonidega dekoratiivkosmeetikatoodete märgistusel võib loetleda kõigi toodete toonimiseks kasutatud värvained. Nimetatud loetelu algab sõnadega „may contain“ või lisatakse sümbol „+/–“.
[RTL 2004, 123, 1901 - jõust. 11.03.2005]

  (7) Kui toote- või ümbrispakendi kuju või väiksuse tõttu ei ole sellele võimalik kanda koostisainete loetelu, kinnitatakse pakendile või lisatakse ümbrispakendisse asjakohase teabega leht, kleebis või voldik. Toote- ja ümbrispakendil peab sel juhul olema sõnaline viide või sümbol (lisa 1), mis osutab teabe asukohale.

  (8) Kui toote kuju või väiksuse tõttu ei ole võimalik lisada pakendile käesoleva paragrahvi lõikes 7 nõutud teabega lehte, kleebist või voldikut, esitatakse koostisainete loetelu teabelehel, mis peab asuma kosmeetikatoote müügikoha vahetus läheduses.

  (9) [Kehtetu – RTL 2007, 26, 461 - jõust. 01.04.2007]

§ 11.  Kosmeetikatoote koostisaine nimetus

  (1) Kosmeetikatoote koostisaine nimetus tuleb anda INCI järgi. INCI nimetused on antud komisjoni otsuses 96/335/EÜ, millega kehtestatakse kosmeetikavahendite koostisainete nimekiri ja ühine nomenklatuur (ELT L 132, 01/06/1996, lk 1–684) ja seda muutvates õigusaktides, ja milles esitatakse koostisaine identifitseerimiseks järgmine teave:
  1) INCI nimetus;
  2) Ph Eur nimetus;
  3) INNi nimetus;
  4) IUPACi ja keemiline nimetus;
  5) EINECSi/ELINCSi number;
  6) CASi number;
  7) CI number;
  8) kohustuslikud kasutuspiirangud ja -tingimused ning hoiatused;
  9) koostisaine otstarve.
[RTL 2006, 50, 935 - jõust. 30.06.2006]

  (2) Kui koostisainel puudub INCI nimetus, siis märgitakse koostisaine keemiline nimetus, Ph Eur nimetus, INNi nimetus, IUPACi nimetus, EINECSi/ELINCSi number, CASi number või CI number.

  (3) Ärisaladuse hoidmise eesmärgil võib koostisaine(te) nimetus(t)e asemel kasutada registreerimisnumbrit, mis omistatakse koostisainele käesoleva määruse §-des 13–18 sätestatud nõuete kohaselt.

§ 12.  Teabe esitamine

  (1) Võõrkeelse märgistusega toodete korral tuleb käesoleva määruse §-des 6, 7 ja 8 nõutud teave esitada eesti keeles.

  (2) Toote- või ümbrispakendile kleebitud eestikeelne teave ei tohi katta kosmeetikatoote koostisainete loetelu ja ohusümboleid.

  (3) Tarbija nõudmisel peab müüja andma suulist lisateavet toodete omaduste, kasutamise, päritolumaa ja tootmisaja kohta.

3. peatükk MÄRGISTAMISE ERINÕUDED 

§ 13.  Koostisaine nimetuse asendamine

  Erandkorras võib Eestis toodetud või esmakordselt Euroopa Liidu turule lastud kosmeetikatoote märgistamisel tootja ärisaladuse hoidmise eesmärgil taotleda kosmeetikatoote ühe või mitme koostisaine nimetuse asendamist registreerimisnumbriga.

§ 14.  Registreerimisnumbri taotlemine

  (1) Registreerimisnumbri taotlemiseks esitab tootja asjakohase taotluse Terviseametile.
[RTL 2009, 99, 1482 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Taotluses peavad olema:
  1) taotleja nimi, ärinimi või logo ja aadress või registrijärgne asukoht;
  2) koostisaine identifitseerimiseks vajalik CASi või EINECSi number, CI number, keemiline nimetus, IUPACi nimetus, INCI nimetus, INNi nimetus ja eestikeelne nimetus, kui see on olemas;
  3) koostisaine identifitseerimiseks vajalik ELINCSi nimetus ja number, kui koostisainest on teavitatud kui uuest ainest «Kemikaaliseaduse» ja selle seaduse alusel kehtestatud õigusaktide järgi, ning teave andmete salastatuse nõude rahuldamise või sellest keeldumise kohta;
  4) kasutatud lähteaine, taime või looma nimetus ja koostisaine komponentide nimetused, kui koostisainel ei ole punktis 2 või 3 loetletud nimetust või numbrit;
  5) valmistootes oleva koostisaine terviseohutuse hinnang, võttes arvesse koostisaine üldist toksikoloogilist iseloomustust, tema keemilist struktuuri ja kasutamistingimusi. Terviseohutus peab olema hinnatud hea laboritava põhimõtete alusel spetsialisti poolt, kellel on asjakohast haridust tõendav diplom farmakoloogia, toksikoloogia, dermatoloogia, meditsiini või mõnel teisel lähedasel erialal;
  6) koostisaine ettenähtud kasutusala, loetledes kõik erinevad tootekategooriad, milles seda võib kasutada;
  7) üksikasjalik põhjendus, miks taotletakse salastatust ja erandit märgistamisel;
  8) koostisainet sisaldavate kõigi teadaolevate erinevate toodete nimetused ning ühe ja sama toote kohta Euroopa Liidus kasutatavad erinevad nimetused. Kui toote nimetus ei ole veel teada, siis võib selle esitada hiljem, kuid vähemalt 15 päeva enne toote turule laskmist. Kui koostisainet kasutatakse mitmes erinevas tootes, võib esitada ühe taotluse, milles on selgelt määratletud kõik tooted;
  9) teatis mõne teise liikmesriigi pädevale asutusele koostisaine salastatuse taotluse esitamise ning selle taotluse rahuldamise kohta.

§ 15.  Taotluse läbivaatamine

  (1) Terviseamet vaatab esitatud taotluse läbi viivituseta, kuid mitte hiljem kui nelja kuu jooksul ja saadab oma kirjaliku otsuse taotlejale.
[RTL 2009, 99, 1482 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Terviseamet võib erandkorras taotluse läbivaatamise aega pikendada kuni kaks kuud. Sellekohasest otsusest peab Terviseamet teavitama taotlejat enne nelja kuu möödumist taotluse esitamise päevast.
[RTL 2009, 99, 1482 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Taotluse rahuldamisest keeldumise korral esitatakse otsuses asjakohane põhjendus ja viide otsuse vaidlustamise võimaluste, koha, tähtaja ja korra kohta.

§ 16.  Registreerimisnumber

  Koostisainele omistatakse seitsmekohaline registreerimisnumber, mille kaks esimest numbrit tähistavad numbri andmise aastat, kaks järgmist – liikmesriigile Euroopa Komisjoni poolt omistatud koodi; kolm viimast numbrit annab pädev asutus. Liikmesriikidele on omistatud järgmised koodid: Prantsusmaa – 01, Belgia – 02, Holland – 03, Saksamaa – 04, Itaalia – 05, Ühendkuningriik – 06, Iirimaa – 07, Taani – 08, Luksemburg – 09, Kreeka – 10, Hispaania – 11, Portugal – 12, Soome – 13, Austria – 14, Rootsi – 15, Tšehhi Vabariik – 16; Eesti – 17; Küpros – 18; Läti – 19; Leedu – 20; Ungari – 21; Malta – 22; Poola – 23, Sloveenia – 24; Slovakkia – 25; Bulgaaria – 26; Rumeenia – 27.
[RTL 2007, 26, 461 - jõust. 01.04.2007]

§ 17.  Taotleja edastatud andmete muutumine

  (1) Kui § 14 lõikes 2 nõutud andmed muutuvad, peab taotleja edastama kõik muudatused Terviseametile nii kiiresti kui võimalik. Registreerimisnumbriga kodeeritud koostisainet sisaldava toote nimetuse muutmisest tuleb teavitada Terviseametit vähemalt 15 päeva enne toote uue nimetuse all turule laskmist.
[RTL 2009, 99, 1482 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Terviseamet võib koostisaine salastamise kohta tehtud otsuse tunnistada kehtetuks, arvestades esitatud muudatusi või uusi andmeid koostisaine terviseohtlikkuse kohta. Terviseamet teavitab taotlejat oma uuest otsusest käesoleva määruse §-s15 sätestatud nõuete kohaselt.
[RTL 2009, 99, 1482 - jõust. 01.01.2010]

§ 18.  Ärisaladuse kehtivusaeg

  (1) Registreerimisnumber antakse viieks aastaks.

  (2) Taotleja võib erandkorras taotleda nimetatud perioodi pikendamist, kui tal on selleks olulised põhjused, ning esitada Terviseametile asjakohase põhjendatud taotluse, mis vaadatakse läbi käesoleva määruse §-s 15 sätestatud nõuete kohaselt.
[RTL 2009, 99, 1482 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Salastatuse perioodi võib pikendada mitte rohkem kui kolm aastat.

  * Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiiv 76/768/EMÜ liikmesriikide kosmeetikatooteid käsitlevate õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 262, 27.09.1976, lk 169–200); Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiiv 83/574/EMÜ, millega muudetakse kolmandat korda direktiivi 76/768/EMÜ liikmesriikide kosmeetikatooteid käsitlevate õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 332, 28.11.1983, lk 38–42); Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiiv 88/667/EMÜ, millega muudetakse neljandat korda direktiivi 76/768/EMÜ liikmesriikide kosmeetikatooteid käsitlevate õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 382, 31.12.1988, lk 46–28); Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiiv 93/35/EMÜ, millega muudetakse kuuendat korda direktiivi 76/768/EMÜ liikmesriikide kosmeetikatooteid käsitlevate õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 151, 23.06.1993, lk 32–37); Euroopa Ühenduste Komisjoni otsus 96/335/EÜ, millega kehtestatakse kosmeetikatoodete koostisainete nimekiri ja ühine nomenklatuur (EÜT L 132, 01.06.1996, lk 1–684); Euroopa Komisjoni direktiiv 95/17/EÜ, mis sätestab üksikasjaliku korra nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ kohaldamiseks kosmeetikatoodete märgistamisel ühe või mitme koostisaine loetellu mittelülitamise korral (EÜT L 140, 23.06.1995, lk 26–29); Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2003/15/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ liikmesriikide kosmeetikatooteid käsitlevate õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 66, 11.3.2003, lk 26–35); Euroopa Komisjoni direktiiv 2003/80/EÜ, nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ lisas VIIIa esitatud kosmeetikatoodete kasutamiskõlblikkust näitava sümboli kehtestamise kohta (ELT L 224, 6.9.2003, lk 27-28); Euroopa Komisjoni direktiiv 2006/81/EÜ, millega kohandatakse direktiivi 95/17/EÜ seoses ühe või mitme koostisaine kandmatajätmisega kosmeetikatoodete märgistamisel kasutatavasse loetelusse ja direktiivi 2005/78/EÜ seoses meetmetega, mida võetakse sõidukite eralduvate gaasiliste ja tahkete osakeste heidete vastu, seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega (ELT L 362, 20.12.2006, lk 92–93).
[RTL 2007, 26, 461 - jõust. 01.04.2007]

  Sotsiaalministri 20. aprilli 2004. a määruse nr 32
«Kosmeetikatoodete märgistamise nõuded»
lisa 1


TEABE ASUKOHALE VIITAV SÜMBOL(1)(1) – sümboli suurus valitakse vabalt, kuid ta peab olema selgelt nähtav

 

Sotsiaalministri 20. aprilli 2004. a määruse nr 32
«Kosmeetikatoodete märgistamise nõuded»
lisa 2

[Kehtetu – RTL 2006, 50, 935 – jõust. 30.06.2006] 

Sotsiaalministri 20. aprilli 2004. a määruse nr 32
«Kosmeetikatoodete märgistamise nõuded»
lisa 3

[RTL 2004, 123, 1901 – jõust. 24.09.2004]Avatud kreemipurgi sümbol(1)

 (1) – sümboli ja sümboli juurde kuuluva teksti suurus valitakse vabalt, kuid need peavad olema selgelt nähtavad

/otsingu_soovitused.json