Teksti suurus:

Politsei- ja Piirivalveameti ametiruumide sisekorra eeskiri

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2013
Avaldamismärge:

Politsei- ja Piirivalveameti ametiruumide sisekorra eeskiri
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

Vastu võetud 07.07.2006 nr 47
RTL 2006, 56, 1026
jõustumine 21.07.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.12.2009RTL 2009, 99, 147601.01.2010

Määrus kehtestatakse «Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse» § 32 lõike 8 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Majutusruumid

  (1) Varjupaigataotlejaid (edaspidi taotleja) võib ajutiselt majutada Politsei- ja Piirivalveameti ametiruumides (edaspidi majutusruumid) aadressil Tallinn Vilmsi 59, kui see on vajalik varjupaigamenetluses toimingute sooritamiseks.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Majutusruumideks on lõikes 1 nimetatud aadressil asuva hoone II korrusel paiknevad järgmised ruumid:
  1) üldkasutatavad ruumid, mille koosseisu kuuluvad puhketuba, kaks tualettruumi ja duširuum;
  2) magamistoad, mille koosseisu kuuluvad üks viiekohaline peretuba ja kaks neljakohalist magamistuba.

§ 2.  Majutusluba

  (1) Majutusruumidesse sisenemiseks ja seal viibimiseks annab taotlejale loa (edaspidi majutusluba) selleks volitatud Politsei- ja Piirivalveameti ametnik (edaspidi volitatud ametnik). Majutusloa andmisel määratakse selle kehtivusaeg.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Volitatud ametnik tunnistab taotlejale antud majutusloa kehtetuks järgmistel juhtudel:
  1) majutusvajadus on ära langenud;
  2) taotleja rikub majutusruumides viibimise korda.

  (3) Majutusloa andmine ja kehtetuks tunnistamine registreeritakse vastavalt Politsei- ja Piirivalveameti asjaajamiskorrale.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

2. peatükk TAOTLEJA VASTUVÕTMINE 

§ 3.  Taotleja majutamine

  (1) Majutusloa saanud taotleja kasutusse antakse magamistuba. Taotlejale väljastatakse allkirja vastu vastava magamistoa võti.

  (2) Naised ja mehed majutatakse eraldi magamistubadesse. Lastega perekond majutatakse võimalusel ühte magamistuppa.

  (3) Majutusloa saanud taotlejal on õigus majutusloa kehtivusajal kasutada kõiki üldkasutatavaid ruume.

  (4) Majutusloa saanud taotlejat teavitatakse majutusloa kehtivusajast ja üldistest käitumisjuhistest majutusruumides.

§ 4.  Varustamine esmavajalike tarbeesemete ja -hügieenivahenditega

  (1) Esmavajalikud tarbeesemed väljastatakse taotlejale allkirja vastu. Esmavajalikeks tarbeesemeteks on vooditarbed ja käterätik.

  (2) Esmavajalikud hügieenivahendid väljastatakse taotlejale allkirja vastu, kui taotlejal neid ei ole ja tal puuduvad rahalised vahendid nende soetamiseks. Esmavajalikeks hügieenivahenditeks on tualettseep, šampoon, hambapasta, hambahari, raseerimisvahendid, hügieenisidemed ja mähkmed.

3. peatükk ÜLDISED KÄITUMISJUHISED 

§ 5.  Majutusruumidesse sisenemine ja väljumine

  (1) Majutusruumidesse võib siseneda ja seal viibida taotleja, kellel on kehtiv majutusluba.

  (2) Majutusruumidesse võib taotleja siseneda ja sealt väljuda päevasel ajal. Päevaseks ajaks loetakse ajavahemikku kella 6.00-st kuni 22.00-ni.

  (3) Majutusruumidesse ei lubata taotlejat, kes on alkoholi, narkootilise või psühhotroopse aine tarvitamisest põhjustatud joobeseisundis.

  (4) Majutusruumidesse sisenemine ja sealt väljumine registreeritakse. Sisenemisel kontrollitakse majutusloa olemasolu.

§ 6.  Majutusruumides viibimine

  (1) Taotlejal on õigus viibida majutusruumides ööpäevaringselt majutusloa kehtivusaja jooksul.

  (2) Majutusruumides viibides peab taotleja:
  1) hoidma korras üldkasutatavaid ruume ning tema kasutuses olevaid esemeid ja magamistuba;
  2) magamistoast ja üldkasutatavatest ruumidest lahkudes kustutama tuled ja sulgema aknad;
  3) majutusruumide kasutamisel arvestama teiste majutusruume kasutavate taotlejate õigustatud huvidega.

  (3) Majutusruumides viibides ei ole taotlejal lubatud:
  1) suitsetada;
  2) omada või tarvitada alkohoolseid, narkootilisi või psühhotroopseid aineid;
  3) omada või kasutada lõhkeaineid, tuli- ja külmrelvi;
  4) omada ja kasutada muid asju, mis võivad ohustada taotlejat ennast ja teisi isikuid;
  5) pidada koduloomi;
  6) võtta vastu külalisi ja häirida teisi majutusruume kasutavaid taotlejaid;
  7) viibida mõjuva põhjuseta öörahu ajal teistes magamistubades;
  8) valmistada toitu ja hoida kiiresti riknevaid toiduaineid;
  9) kasutada ilma mõjuva põhjuseta paanikanuppu;
  10) paigutada omavoliliselt ümber või rikkuda üldasutatavate ruumide ja magamistoa sisustust ning majutusruumides paiknevat muud vara.

  (4) Taotlejal on keelatud siseneda teise taotleja magamistuppa ilma viimase nõusolekuta.

  (5) Lapse turvalisuse ning eakohase kohtlemise ja heaolu tagamise eest vastutab tema vanem, hooldaja või eestkostja.

  (6) Majutusruumides oleva taotleja vara ja asjade säilimise eest vastutab taotleja.

  (7) Vältimatu arstiabi vajaduse ilmnemisel või muu erakorralise olukorra tekkimisel peab taotleja sellest teavitama volitatud ametnikku kasutades selleks puhketoas asuvat paanikanuppu.

§ 7.  Taotleja kohustused

  (1) Taotleja on kohustatud:
  1) täitma volitatud ametniku seaduslikke korraldusi;
  2) viibima majutusruumides öisel ajal. Öiseks ajaks loetakse ajavahemikku kella 22.00-st kuni 6.00-ni;
  3) pidama kinni öörahust. Öörahu ajaks loetakse ajavahemikku 23.00-st kuni 6.00-ni. Alaealiste taotlejate öörahuks loetakse ajavahemikku kella 21.00-st kuni 6.00-ni.
  4) ööbima tema kasutusse antud magamistoas;
  5) hoolitsema isikliku hügieeni eest;
  6) viivitamatult teavitama volitatud ametnikku kõigist taotlejaid või Politsei- ja Piirivalveameti vara ohustavatest olukordadest.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Taotleja on kohustatud kasutama majutusruume ja nendes paiknevat Politsei- ja Piirivalveameti vara heaperemehelikult. Politsei- ja Piirivalveametile varalise kahju tekitamise korral on taotleja kohustatud tekitatud kahju hüvitama.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 8.  Majutusruumide kasutamise lõpetamine

  (1) Taotlejal on õigus enne majutusloa kehtivusaja lõppemist lõpetada majutusruumide kasutamine igal ajal, teavitades sellest volitatud ametnikku.

  (2) Taotleja on kohustatud majutusloa kehtivusaja lõppemisel vabastama tema kasutusse antud magamistoa ning lahkuma majutusruumidest.

  (3) Majutusruumide kasutamise lõpetamisel peab taotleja:
  1) tagastama volitatud ametnikule tema kasutuses olnud magamistoa võtme;
  2) viima talle kasutamiseks antud vooditarbed selleks ettenähtud kohta.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json