Teksti suurus:

Väljasaatmisdokumendi väljaandmise kord ja väljasaatmisdokumendi vorm

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2018
Avaldamismärge:

Väljasaatmisdokumendi väljaandmise kord ja väljasaatmisdokumendi vorm

Vastu võetud 17.01.2007 nr 14
RTL 2007, 9, 146
jõustumine 29.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.12.2009RTL 2009, 99, 147601.01.2010

Määrus kehtestatakse «Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse» § 201 lõike 4 alusel.

§ 1.  Väljasaatmisdokumendi väljaandmine

  (1) Euroopa Liidu ühtne reisidokument (edaspidi väljasaatmisdokument) antakse väljasaadetavale vormikohase taotluseta ühekordseks Eestist lahkumiseks ja vastuvõtvasse riiki sisenemiseks, kui tal puudub kehtiv reisidokument või välisriigi väljaantud tagasipöördumistunnistus ja vastuvõttev riik on andnud kirjaliku nõusoleku väljasaadetava tagasivõtmiseks.

  (2) Väljasaatmisdokumendi annab välja prefektuur väljasõidukohustuse sundtäitmise protokolli andmete alusel, mille ärakirja on talle väljasaatmist korraldav valitsusasutus eelnevalt edastanud.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Väljasaatmisdokument vormistatakse ja väljasaadetav fotografeeritakse vahetult enne väljasaatmise toimumist piiripunktis, mille kaudu toimub väljasaadetava suunamine või üleandmine vastuvõtva riigi selleks pädevatele asutustele.

  (4) Prefektuuri palvel edastab väljasaatmist korraldav valitsusasutus enne väljasaatmise täideviimist väljasaadetavale väljasaatmisdokumendi vormistamiseks vajalikud täiendavad andmed ning väljasaadetava foto.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 2.  Väljasaatmisdokumendi kehtivus

  (1) Väljasaatmisdokument kehtib väljasaadetava vastuvõtvasse riiki saabumiseni.

  (2) Prefektuur võib tunnistada väljasaatmisdokumendi kehtetuks, kui ilmneb, et väljasaatmisdokument on välja antud valeandmete alusel.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Prefektuur teeb kehtetuks tunnistatud väljasaatmisdokumenti vastava märke või muudab selle muul viisil kasutamiskõlbmatuks, välja arvatud juhul, kui dokument on kadunud või hävinud.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 3.  Arvestuse pidamine väljasaatmisdokumentide üle

  Politsei- ja Piirivalveamet peab arvestust välja antud väljasaatmisdokumentide üle.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 4.  Isikuandmete töötlemine ja dokumentide säilitamine

  (1) Väljasaatmisdokumendi väljaandmise menetluses väljasaadetava isikuandmete töötlemisel järgitakse isikuandmete kaitse seadust.

  (2) Väljasaatmisdokumendi koopiaid säilitatakse vastavalt arhiiviseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korrale.

§ 5.  Väljasaatmisdokumendi vorm

  Kehtestada väljasaatmisdokumendi vorm (lisatud).

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

 

Siseministri 17. jaanuari 2007. a määruse nr 14 «Väljasaatmisdokumendi väljaandmise kord ja väljasaatmisdokumendi vorm»
lisa/otsingu_soovitused.json