Teksti suurus:

Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu pidamise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2010
Avaldamismärge:

Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu pidamise kord

Vastu võetud 27.02.2007 nr 24
RTL 2007, 21, 373
jõustumine 16.03.2007

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

4.07.2008 nr 37 (RTL 2008, 59, 830) 20.07.2008

26.01.2009 nr 8 (RTL 2009, 22, 282) 13.03.2009

18.12.2009 nr 76 (RTL 2009, 99, 1476) 1.01.2010

 

Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» § 16 alusel.

[RTL 2009, 22, 282 – jõust. 13.03.2009]

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Andmekogu asutamine

«Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu» on asutatud siseministri 16. mai 2000. a määrusega nr 15 «Eestis ebaseaduslikult viibivate välismaalaste andmekogu pidamise kord».

§ 2. Andmekogu nimi

Andmekogu nimi on «Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu» (edaspidi andmekogu).

§ 3. Andmekogu vastutav töötleja ja volitatud töötleja

Andmekogu vastutav töötleja on Siseministeerium (edaspidi vastutav töötleja) ja volitatud töötleja on Politsei- ja Piirivalveamet (edaspidi volitatud töötleja).

[RTL 2009, 99, 1476 – jõust. 1.01.2010]

§ 4. Andmekogu pidamise eesmärk

Andmekogu pidamise eesmärk on arvestuse pidamine Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste (edaspidi välismaalane) ning temaga läbiviidud migratsioonijärelevalve toimingute üle.

2. peatükk
ANDMEKOGU ÜLESEHITUS JA PIDAMINE

§ 5. Andmekogu ülesehitus

Andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna ja paberkandjal toimikutena.

§ 6. Andmete ristkasutus

Andmekogu vastutaval ja volitatud töötlejal on lubatud seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid ja saada andmeid teistest andmekogudest.

[RTL 2008, 59, 830 – jõust. 20.07.2008]

§ 7. Andmekogu andmete kaitse

(1) Andmekogu andmeid kaitstakse:
1) käideldavuse osas tagades andmete kättesaadavuse selleks volitatud isikutele;
2) tervikluse osas välistades andmete tahtmatu või tahtliku muutmise;
3) konfidentsiaalsuse osas tagades andmete kättesaadavuse vaid volitatud isikutele.

(2) Andmekogu andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

(3) Registri andmete turvaklass on K1T2S2.

[RTL 2008, 59, 830 – jõust. 20.07.2008]

3. peatükk
ANDMETE ANDMEKOGUSSE KANDMINE JA ANDMEKOGUSSE KANTAVAD ANDMED

§ 8. Andmete andmekogusse kandmine

(1) Andmekogusse andmete kandmise pädevus on volitatud töötleja ametnikul, kellele on antud volitused volitatud töötleja peadirektori käskkirjaga.

(2) Andmed välismaalase ja temaga läbiviidud toimingute kohta kantakse andmekogusse:
1) üheaegselt välismaalasele lahkumis- ja seadustamisettekirjutuse tegemisega või väärteomenetluse läbiviimisega;

[RTL 2009, 99, 1476 – jõust. 1.01.2010]


2) hiljemalt kahe tööpäeva jooksul väljasaatmise otsusest teada saamise päevast arvates või kahe tööpäeva jooksul välismaalase lahkumisest teada saamisest arvates juhul, kui nimetatud välismaalane ei ole enne väljasaatmise otsuse tegemist või enne lahkumist seadusliku aluseta viibiva välismaalasena arvele võetud;
3) hiljemalt kahe tööpäeva jooksul väljasaadetava väljasaatmiskeskusesse paigutamisest või väljasaadetava kinnipidamisest arvates, kui väljasaadetavat ei ole varem seadusliku aluseta viibiva välismaalasena arvele võetud.

(3) Kande tegija on kohustatud järgima «Isikuandmete kaitse seaduse» ja «Avaliku teabe seaduse» nõudeid.

[RTL 2008, 59, 830 – jõust. 20.07.2008]

(4) Kande tegija kohta säilitatakse järgmised andmed:
1) kande tegija ees- ja perekonnanimi;
2) kande tegemise kuupäev ja kellaaeg.

§ 9. Andmete andmekogusse kandmise alusdokumendid

(1) Alusdokumendid on:
1) Eestis seadusliku aluseta viibiva ja viibinud välismaalase arvestuskaart (lisatud määrusele);
2) isiku tuvastamise akt;
3) ettekirjutus väljasõidukohustuse sundtäitmise ja väljasaatmiskeskuses kinnipidamise kulude sissenõudmiseks, Eestist lahkumiseks ning Eestis viibimise seadustamiseks;
4) otsus ettekirjutuse Eestist lahkumiseks ja Eestis viibimise seadustamiseks kehtetuks tunnistamiseks;
5) hoiatamisotsus, kiirmenetluse otsus ning üldmenetluse otsus füüsilisele ja juriidilisele isikule;
6) füüsilise isiku ja juriidilise isiku ülekuulamise protokoll;
7) füüsilise ja juriidilise isiku väärteoprotokoll;
8) väärteoasja lõpetamise määrus;
9) isiku kinnipidamise protokoll;
10) väljasaatmise otsus, väljasaatmise peatamise otsus;
11) väljasaatmise mittekohaldamise otsus;
12) väljasõidukohustuse sundtäitmise protokoll;
13) otsus järelevalvemeetmete kohaldamiseks, turva- ja ohjeldusabinõude kohaldamiseks ja otsus järelevalvemeetmete kohaldamise kehtetuks tunnistamiseks;
14) väljaspool väljasaatmiskeskust viibimise luba;
15) väljasaatmiskeskusest vabastamise otsus;
16) avaldus täitemenetluse algatamiseks (sunniraha sissenõudmiseks, rahatrahvi sissenõudmiseks väärteomenetluses, kulude sissenõudmiseks);
17) hüvitamisele kuuluvate väljasõidukohustuse sundtäitmise ja väljasaatmiskeskuses kinnipidamise kulude nõue;
18) kohtuotsused ja -määrused;
19) tõend dokumendi hoiulevõtmise kohta;
20) välismaalase isikut tõendav dokument;
21) muud esitatud tõendid ja dokumendid.

(2) Eestis seadusliku aluseta viibiva ja viibinud välismaalase arvestuskaart koostatakse iga andmekogusse kantud välismaalaste kohta.

§ 10. Välismaalase andmed

(1) Välismaalase kohta kantakse andmekogusse:
1) isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, endised nimed, sünniaeg või isikukood, sünnikoht, sugu, kodakondsus, rahvus);
2) andmed elukoha kohta Eestis ja asukohariigis;
3) andmed karistatuse, perekonnaseisu, hariduse ja keelteoskuse kohta;
4) andmed Eestisse saabumise kohta;
5) andmed elatusvahendite kohta;
6) allkiri;
7) foto otsevaates, foto külgvaates ja foto välismaalase eritunnustest;
8) sõrmejäljed.

(2) Välismaalase isikut tõendavate dokumentide või muude dokumentide kohta kantakse andmekogusse dokumendi number, liik, väljaandmise aeg, kehtivuse lõppkuupäev, väljaandja nimetus ning dokumendi hoiulevõtmise korral hoiulevõtmise kuupäev ja koht.

(3) Välismaalase sugulaste, perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta kantakse andmekogusse:
1) isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood, sugu, kodakondsus);
2) suhe;
3) andmed elukoha kohta Eestis ja asukohariigis.

(4) Välismaalase esindaja kohta kantakse andmekogusse:
1) isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood);
2) andmed elukoha kohta Eestis.

§ 11. Välismaalasega läbiviidud väärteomenetlusega seotud andmed

Välismaalasega läbiviidud väärteomenetluse kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
1) väärteomenetluse läbiviimise kuupäev, koht ja otsuse tegija (ees- ja perekonnanimi, ametikoht, asutus);
2) ütluste andja isikuandmed (ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku nimi, sünniaeg või isikukood ja sünnikoht või registrikood, kodakondsus);
3) andmed ütluste andja dokumendi kohta;
4) andmed ütluste andja elu- või asukoha ja töökoha kohta Eestis;
5) andmed kaitsja ja esindaja kohta;
6) rikkumise ning sanktsiooni määramise alus ning sanktsiooni määr;
7) kergendavad ning raskendavad asjaolud;
8) määratud rahatrahvi laekumise kuupäev;
9) väärteomenetluse lõpetamise kuupäev, koht ja alus;

10) andmed kaebuse esitamise kohta;

[RTL 2009, 22, 282 – jõust. 13.03.2009]

11) andmed otsuse edasikaebamise kohta;

[RTL 2009, 22, 282 – jõust. 13.03.2009]

12) andmed kohtuotsuse edasikaebamise kohta.

[RTL 2009, 22, 282 – jõust. 13.03.2009]

§ 12. Ettekirjutusega seotud andmed

Välismaalasele tehtud ettekirjutuse kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
1) ettekirjutuse tegemise kuupäev, koht ja otsuse tegija (ees- ja perekonnanimi, ametikoht, asutus);
2) ettekirjutuse liik;
3) ettekirjutuse tegemise alus;
4) ettekirjutuse täitmise tähtaeg;
5) määratud sunniraha suurus;
6) kohaldatud järelevalve meetmed;
7) ettekirjutuse täitmise kuupäev;
8) ettekirjutuse kehtetuks tunnistamise kuupäev, koht ja alus;
9) järelevalvemeetmete kohaldamise kehtetuks tunnistamise kuupäev ja alus;

10) andmed ettekirjutuse edasikaebamise kohta;

[RTL 2009, 22, 282 – jõust. 13.03.2009]

11) andmed kohtuotsuse edasikaebamise kohta.

[RTL 2009, 22, 282 – jõust. 13.03.2009]

§ 13. Välismaalase kinnipidamise ja väljasaatmisega seotud andmed

Välismaalase kinnipidamise ja väljasaatmise kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
1) kinnipidamise kuupäev ja koht;
2) kinnipidamisel kasutatud ohjeldusabinõud ja põhjus;
3) kinnipidamisel äravõetud asjad, sh hoiulevõetud dokumendid;
4) välismaalase kinnipidamise protokolli ja väljasaatmise otsuse koostamise kuupäev ja otsuse tegija (ees- ja perekonnanimi, ametikoht, asutus);
5) väljasaatmise põhjendus ja õiguslik alus;
6) väljasaatmise kuupäev;
7) väljasaatmise mittekohaldamise otsuse kuupäev, otsuse tegija, alus ja põhjendus;
8) väljasaatmise peatamise otsuse kuupäev, otsuse tegija, alus ja põhjendus;

9) andmed otsuse edasikaebamise kohta;

[RTL 2009, 22, 282 – jõust. 13.03.2009]

10) andmed kohtuotsuse edasikaebamise kohta.

[RTL 2009, 22, 282 – jõust. 13.03.2009]

§ 14. Välismaalase väljasaatmiskeskusesse paigutamisega seotud andmed

Välismaalase väljasaatmiskeskusesse paigutamisel kantakse andmekogusse järgmised andmed:
1) paigutamise kuupäev;
2) otsuse teinud kohtu nimetus ja otsuse või määruse number;
3) kinnipidamise lõppkuupäev;

4) andmed otsuse edasikaebamise kohta.

[RTL 2009, 22, 282 – jõust. 13.03.2009]

§ 15. Välismaalase väljasaatmiskeskuses viibimisega seotud andmed

(1) Välismaalase väljasaatmiskeskuses viibimisega seoses kantakse andmekogusse väljasaatmiskeskuses viibimise pikendamise kuupäev, pikenduse lõppkuupäev, andmed pikenduse teinud kohtu kohta ja andmed kohtuotsuse edasikaebamise kohta.

[RTL 2009, 22, 282 – jõust. 13.03.2009]

(2) Välismaalase kohta kantakse andmekogusse:
1) eritunnuste liik ja lühikirjeldus;
2) usuline kuuluvus;
3) andmed tervisliku seisundi kohta.

(3) Väljasaatmiskeskuses turva- ja ohjeldusabinõude (edaspidi abinõu) rakendamisega seoses kantakse andmekogusse järgmised andmed:
1) abinõu rakendamise algusaeg ja lõpp;
2) otsuse tegija (ees- ja perekonnanimi, ametikoht);
3) abinõu liik;

4) andmed otsuse vaidlustamise või edasikaebamise kohta;

[RTL 2009, 22, 282 – jõust. 13.03.2009]

5) andmed kohtuotsuse edasikaebamise kohta.

[RTL 2009, 22, 282 – jõust. 13.03.2009]

(4) Väljasaadetava liikumisega seoses kantakse andmekogusse järgmised andmed:
1) väljasaatmiskeskusest eemalviibimise põhjus;
2) väljasaatmiskeskusest lahkumise kuupäev, sihtkohta saabumise kuupäev ja väljasaatmiskeskusesse naasmise kuupäev;
3) andmed vastutava ja saatva isiku kohta (ees- ja perekonnanimi, ametikoht);
4) andmed kasutatud relvastuse, erivahendite ja abinõude kohta;
5) andmed kasutatud sidevahendite kohta (side liik, telefoninumber, sagedus, raadiosidekanal);
6) andmed kasutatud transpordivahendite kohta (mark, tüüp, registreerimise number);
7) andmed marsruudi kohta.

§ 16. Välismaalase väljasaatmiskeskusest vabastamisega seotud andmed

Välismaalase väljasaatmiskeskusest vabastamisega seoses kantakse andmekogusse järgmised andmed:
1) vabastamise alus;
2) vabastamise aeg;
3) otsuse tegija (ees- ja perekonnanimi, ametinimetus või kohtu nimetus);

4) andmed otsuse vaidlustamise või edasikaebamise kohta;

5) andmed kohtuotsuse edasikaebamise kohta.

[RTL 2009, 22, 282 – jõust. 13.03.2009]

§ 17. Hüvitamisele kuuluvate väljasõidukohustuse sundtäitmise ja väljasaatmiskeskuses kinnipidamise kuludega seotud andmed

Hüvitamisele kuuluvate väljasõidukohustuse sundtäitmise ja väljasaatmiskeskuses kinnipidamise kulude kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
1) toimingu liik;
2) otsuse tegemise alus;
3) väljasaatmiskeskuses viibitud päevade arv;
4) väljasaatmiskeskuses kinnipidamisele tehtud kulutuste suurus kroonides;
5) kulude hüvitamise tähtaeg ja kulude täieliku hüvitamise kuupäev;
6) välismaalase Eestisse kutsunud isiku isikuandmed (ees- ja perekonnanimi või ärinimi, sünniaeg või registreerimisnumber);
7) välismaalase Eestisse kutsunud isiku elu- või asukoht Eestis;

8) andmed otsuse vaidlustamise või edasikaebamise kohta;

[RTL 2009, 22, 282 – jõust. 13.03.2009]

9) andmed kohtuotsuse edasikaebamise kohta.

[RTL 2009, 22, 282 – jõust. 13.03.2009]

§ 18. Täitemenetlusega seotud andmed

Täitemenetlusega seotud andmete kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
1) andmed sissenõudja kohta;
2) lahendi kuupäev ja lahendi nimetus;
3) nõude sisu ning suurus;
4) andmed kohtutäituri kohta (ees- ja perekonnanimi ning aadress);

5) andmed lahendi edasikaebamise kohta;

[RTL 2009, 22, 282 – jõust. 13.03.2009]

6) andmed kohtuotsuse edasikaebamise kohta.

[RTL 2009, 22, 282 – jõust. 13.03.3009]

§ 19. Ebaõigete andmete parandamine

Kui volitatud töötleja avastab andmekogus ebaõigeid andmeid või kui temale on nendest teatatud, korraldab ta andmete parandamise ebaõigetest andmetest teadasaamisest arvates kolme tööpäeva jooksul, lisades andmekogu toimikule õigeid andmeid tõendava dokumendi või koopia ja tehes andmekogusse märke paranduse aluseks oleva dokumendi, paranduse tegemise aja ning paranduse teinud ametniku kohta.

§ 20. Andmekogusse kantud andmete õiguslik re˛iim

Andmekogu andmed on asutusesiseseks kasutamiseks ning neil ei ole õiguslikku tähendust, väljaarvatud andmekogu paberkandjal toimiku andmetel ja digitaalallkirjastatud dokumentidel, millel on õiguslik tähendus.

4. peatükk
JUURDEPÄÄS ANDMEKOGUSSE KANTUD ANDMETELE

§ 21. Andmekogule juurdepääsu üldsätted

(1) Andmekogu on piiratud juurdepääsuga ja andmekogu andmed on ette nähtud ainult asutusesiseseks kasutamiseks, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

(2) Andmekogusse kantud andmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas «Isikuandmete kaitse seaduse» ja «Avaliku teabe seadusega».

(3) Juurdepääs andmekogu andmetele on volitatud ja vastutava töötleja ning andmekaitse järelevalveasutuse poolt selleks volitatud isikutel nende teenistusülesannetega määratud ulatuses ning asutustel ja isikutel, kellel on selleks seadusest või seaduse alusel antud õigusaktist tulenev õigus.

(4) Andmekogule juurdepääsu õigus on ka isikul, kes arendab või hooldab andmekogu.

§ 22. Andmekogu andmete väljastamine

(1) Andmekogust andmete väljastamine toimub teabenõude täitmisega vastavalt «Avaliku teabe seadusele» või päringu täitmisega.

(2) Andmekogust väljastatakse andmeid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele, avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele ja eraõiguslikele juriidilistele isikutele, kes on riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogude volitatud töötlejad, kui see on vajalik neile seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

(3) Teistele andmesaajatele väljastatakse andmekogust andmeid nende taotluse alusel juhul, kui see pole vastuolus seaduste, teiste õigusaktide ja käesoleva määruse sätetega.

(4) Andmekogu vastutav töötleja otsustab kolmandatele isikutele andmetele juurdepääsu andmise andmesideühenduste kaudu neile seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

(5) Vajadusel sõlmitakse andmesaajaga väljastatavate andmete kaitseks leping, kus sätestatakse väljastatavate andmete koosseis, andmete väljastamise eesmärk, tingimused, kord ja viis.

(6) Andmekogust väljastatud andmeid on lubatud kasutada vaid seaduses või seaduse alusel antud õigusaktis ettenähtud korras, asutustel vaid seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga neile pandud ülesannete täitmiseks. Väljastatud andmete kasutamisel tuleb tagada andmekaitsenõuete täitmine.

(7) Andmesubjektil on õigus saada kõiki tema kohta andmekogusse kantud andmeid.

§ 23. Andmete väljastamine Kaitsepolitseiametile

Andmekogust väljastatakse andmeid X-tee vahendusel Kaitsepolitseiametile, talle selleks seadusega ettenähtud ülesannete täitmiseks volitatud töötleja poolt tehniliste võimaluste piires mahus, mis ei takista volitatud töötlejale pandud ülesannete täitmist.

[RTL 2009, 99, 1476 – jõust. 1.01.2010]

 

5. peatükk
ANDMEKOGU JÄRELEVALVE, ARHIVEERIMINE, RAHASTAMINE JA LIKVIDEERIMINE

§ 24. Järelevalve andmekogu pidamise üle


(1) Andmekaitsealast järelevalvet teostab Andmekaitse Inspektsioon. Registri haldamise üle teostab järelevalvet Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium või majandus- ja kommunikatsiooniministri volitatud ministeeriumi valitsemisalasse kuuluv asutus.

[RTL 2008, 59, 830 – jõust. 20.07.2008]

(2) Andmekogu üle järelevalvet teostama volitatud isikul on õigus tutvuda andmekogusse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed, ja saada teavet volitatud töötlejalt andmete väljastamise ja kasutamise kohta.

(3) Andmekogu pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtajaks.

§ 25. Andmete arhiveerimine

(1) Andmekogu arhiiv koosneb:
1) digitaalsest arhiivist;
2) paberkandjal arhiivist.

(2) Andmed kantakse andmekogust arhiivi, kui:
1) välismaalane on Eestist lahkunud;
2) välismaalane on surnud;
3) välismaalane on täitnud ettekirjutuse või tema Eestist väljasaatmise otsus on täide viidud;
4) välismaalasele tehtud ettekirjutus või väljasaatmise otsus on tunnistatud kehtetuks.

(3) Volitatud töötleja kannab andmed arhiivi kahe tööpäeva jooksul andmete sulgemise kohta dokumentaalse tõendi saamise päevast arvates.

(4) Arhiivi peetakse volitatud töötleja juures. Arhiveerimisel lähtutakse «Arhiiviseadusest» ja volitatud töötleja kehtestatud arhiveerimiskorrast.

§ 26. Andmekogu rahastamine

Andmekogu pidamist finantseeritakse riigieelarvest andmekogu volitatud töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 27. Andmekogu likvideerimine

Andmekogu likvideerimisel otsustatakse andmete teise andmekogusse või riiklikku arhiivi üleandmine või nende kuulumine hävitamisele ja nende üleandmise või hävitamise tähtaeg.

[RTL 2008, 59, 830 – jõust. 20.07.2008]

6. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 28. «Eestis ebaseaduslikult viibivate välismaalaste andmekogu» andmed

Siseministri 16. mai 2000. a määrusega nr 15 «Eestis ebaseaduslikult viibivate välismaalaste andmekogu pidamise kord» asutatud «Eestis ebaseaduslikult viibivate välismaalaste andmekogu» pidamist jätkatakse käesoleva põhimääruse alusel.

§ 29. Määruse kehtetuks tunnistamine

Siseministri 16. mai 2000. a määrus nr 15 «Eestis ebaseaduslikult viibivate välismaalaste andmekogu pidamise kord» tunnistatakse kehtetuks.


Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.06.2005. a resolutsioon nr 17-1/0505738.

Lisa

/otsingu_soovitused.json