Teksti suurus:

Migratsioonijärelevalveametnike tervisekontrolli ja vaktsineerimise tingimused ja kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2013
Avaldamismärge:

Migratsioonijärelevalveametnike tervisekontrolli ja vaktsineerimise tingimused ja kord
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

Vastu võetud 22.03.2007 nr 27
RTL 2007, 27, 490
jõustumine 06.04.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.12.2009RTL 2009, 99, 147601.01.2010

Määrus kehtestatakse «Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse» § 2623 lõike 2 alusel.

§ 1.  Tervisekontrolli ja vaktsineerimise läbiviimise tingimused

  (1) Politsei- ja Piirivalveamet korraldab väljasaatmiskeskuse (edaspidi Keskus) migratsioonijärelevalveametnikule (edaspidi ametnik) tervisekontrolli ja vaktsineerimise.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Tervisekontroll ja vaktsineerimine korraldatakse ametniku tööajal ning Politsei- ja Piirivalveameti eelarvelistest vahenditest.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Tervisekontrolli läbiviimiseks sõlmitakse Politsei- ja Piirivalveameti ning vastavat tegevusluba omava töötervishoiuteenuse osutaja vahel vastav leping.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Tervisekontrollis teostatavate terviseuuringute mahu ja eriarstide kaasamise vajaduse otsustab tervisekontrolli läbiviiv töötervishoiuarst.

  (5) Keskuse ametnikud on kohustatud ettenähtud tervisekontrolli läbima.

  (6) Tervisekontrollis kogutud andmed on konfidentsiaalsed ja need säilitatakse töötervishoiuteenuse osutaja juures.

§ 2.  Tervisekontrolli läbiviimise perioodilisus

  (1) Keskuse ametniku esmane tervisekontroll viiakse läbi Keskuses tööle asumisest ühe kuu jooksul ning edaspidi töötervishoiuarsti poolt kindlaks määratud ajavahemiku järel, kuid mitte harvem kui üks kord kolme aasta jooksul.

  (2) Keskuse ametniku rindkere röntgenuuring viiakse läbi üks kord aastas.

§ 3.  Erakorraline tervisekontroll

  Keskuse juhataja või Politsei- ja Piirivalveameti töökeskkonnaspetsialisti motiveeritud ettepanekul võib Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor erakorraliselt kohustada Keskuse ametnikku läbima tervisekontrolli määruses ettenähtud perioodist erinevalt.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 4.  Tervisekontrolli läbiviimise kord

  (1) Keskuse ametniku suunab tervisekontrolli Politsei- ja Piirivalveameti töökeskkonnaspetsialist.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Töötervishoiuarst on enne terviseuuringute teostamist kohustatud tutvuma Keskuses ametnike töötingimustega.

§ 5.  Tervisekontrolli vormistamine

  (1) Tervise kontrolli käigus täidab Keskuse ametnik sotsiaalministri 24. aprilli 2003. a määrusega nr 74 «Töötajate tervisekontrolli kord» (edaspidi tervisekontrolli kord) kinnitatud tervisekontrolli kaardil tervisedeklaratsiooni osa ning kinnitab vastavate andmete õigsust oma allkirjaga.

  (2) Töötervishoiuarst kannab tervisekontrolli käigus teostatud terviseuuringute tulemused tervisekontrolli korraga kinnitatud tervisekontrolli kaardile, annab hinnangu Keskuse ametniku terviseseisundile, hindab töökeskkonna ja töökorralduse sobivust Keskuse ametnikule ning selgitab välja ametniku tööst põhjustatud haigestumise või võimaliku kutsehaigestumise.

§ 6.  Tervisekontrolli tulemustest teavitamine

  (1) Töötervishoiuarst teeb Keskuse ametnikule teatavaks tema terviseuuringute tulemused ja tervisekontrolli otsuse.

  (2) Keskuse ametnik kinnitab tervisekontrolli otsusega tutvumist oma allkirjaga.

  (3) Töötervishoiuarst väljastab Politsei- ja Piirivalevametile terviseuuringute tulemuste põhjal koostatud tervisekontrolli korraga kinnitatud tervisekontrolli otsuse töökeskkonna ja -korralduse sobivuse kohta Keskuse ametnikule, kusjuures otsuses on vajadusel esitatud ettepanekud Keskuse ametniku töökeskkonna või töökorralduse muutmiseks.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Politsei- ja Piirivalveameti töökeskkonnaspetsialist teavitab kirjalikult keskuse juhatajat kõikidest keskuse ametnike kutsehaigestumistest ning töökeskkonna ja -korralduse muutmiseks töötervishoiuarsti poolt esitatud soovitustest.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 7.  Terviseuuringute loetelu

  Keskuse ametnik on kohustatud tervisekontrollis läbima järgmised terviseuuringud:
  1) antropomeetria;
  2) vere uuring (sh veregrupi ja reesuskuuluvuse määramine esmases tervisekontrollis ning vaktsineerimisjärgsete vastavate antikehade tekkimise kontroll järgmises tervisekontrollis peale vaktsineerimise läbiviimist);
  3) uriini uuring;
  4) rindkere röntgenuuring;
  5) elektrokardiogramm;
  6) silmaarsti poolt teostatav läbivaatus koos nägemisfunktsioonide uuringuga.

§ 8.  Töötervishoiuarsti otsuse alusel teostatavate terviseuuringute loetelu

  Töötervishoiuarsti otsuse alusel on Keskuse ametnik tervisekontrollis kohustatud läbima järgmised terviseuuringud:
  1) sisearstlik läbivaatus;
  2) neuroloogiline läbivaatus;
  3) kõrva-, nina- ja kurguarsti poolt teostatav läbivaatus koos kuulmisteravuse uuringuga;
  4) psühhiaatriline läbivaatus;
  5) dermatoloogiline läbivaatus;
  6) kirurgiline läbivaatus.

§ 9.  Vaktsineerimine

  (1) Keskuse ametnikku vaktsineeritakse ametniku nõusolekul töötervishoiuarsti poolt soovitatud ulatuses.

  (2) Kui ametnik nimetatud vaktsineerimist ei soovi, esitab ta Politsei- ja Piirivalveameti töökeskkonnaspetsialistile vastavasisulise kirjaliku allkirjastatud avalduse.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Keskuse ametniku vaktsineerimise korraldab Politsei- ja Piirivalveameti töökeskkonnaspetsialist.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 10.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Siseministri 28. oktoobri 2004. a määrus nr 57 «Kodakondsus- ja Migratsiooniameti väljasaatmiskeskuse ametnike terviseuuringute ja vaktsineerimise tingimused ja kord» (RTL 2004, 140, 2149) tunnistatakse kehtetuks.

/otsingu_soovitused.json