Teksti suurus:

"Välismaalaste seaduse" § 15 lõigetes 1 ja 2 nimetatud asjaoludest teavitamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2010
Avaldamismärge:

"Välismaalaste seaduse" § 15 lõigetes 1 ja 2 nimetatud asjaoludest teavitamise kord

Vastu võetud 22.04.2003 nr 120
RT I 2003, 376, 245
jõustumine 01.05.2003

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

17.12.2009 nr 214 (RT I 2009, 65, 448) 1.01.2010

Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» § 141 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1. Välismaalase kohustus teavitada

(1) Välismaalane, kellele on antud elamisluba «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 2 alusel, teavitab Politsei- ja Piirivalveametit või prefektuuri perekonnaseisu muutumisest kahe nädala jooksul perekonnaseisu muutumisest arvates, kui perekonnaseisu muutumine on registreeritud välisriigis.

[RT I 2009, 65, 448 – jõust. 1.01.2010]

(2) Elamisloa alusel Eestis viibiv välismaalane informeerib Politsei- ja Piirivalveametit või prefektuuri enda kriminaalkorras karistamisest kahe nädala jooksul kohtuotsuse jõustumisest arvates, kui välismaalasele on määratud karistus välisriigi õiguskaitseorgani poolt.

[RT I 2009, 65, 448 – jõust. 1.01.2010]

(3) Välismaalane, kellele on antud elamisluba «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 1 alusel, teavitab Politsei- ja Piirivalveametit või prefektuuri töötamise tingimuste muutmisest ja lepingu lõpetamisest kahe nädala jooksul nimetatud asjaolude aset leidmisest arvates.

[RT I 2009, 65, 448 – jõust. 1.01.2010]

(4) Välismaalane teavitab Politsei- ja Piirivalveametit või prefektuuri lõigetes 1–3 nimetatud asjaoludest kirjalikult, lisades teatele nimetatud asjaolu tõendava dokumendi või selle koopia.

[RT I 2009, 65, 448 – jõust. 1.01.2010]

§ 2. Tööandja kohustus teavitada

Tööandja teavitab kirjalikult Politsei- ja Piirivalveametit või prefektuuri elamisloas töötamiseks kindlaksmääratud töötamise tingimuste muutmisest ja lepingu lõpetamisest ühe nädala jooksul nimetatud asjaolude aset leidmisest arvates, kui välismaalasele on antud elamisluba «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 1 punkti 1 alusel.

[RT I 2009, 65, 448 – jõust. 1.01.2010]

§ 3. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2003. a.

/otsingu_soovitused.json