Teksti suurus:

Välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava sisule esitatavad miinimumnõuded

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.07.2013
Avaldamismärge:

Välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava sisule esitatavad miinimumnõuded1

Vastu võetud 29.06.2005 nr 87
RTL 2005, 78, 1092
jõustumine 17.07.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.12.2009RTL 2009, 99, 148201.01.2010

Määrus kehtestatakse «Välisõhu kaitse seaduse» § 133 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega reguleeritakse piirkonna välisõhus leviva müra (edaspidi keskkonnamüra) kahjulike mõjude ning keskkonnamüra häirivuse vältimise, ennetamise ja vähendamise meetmete rakendamist.

  (2) Määrusega kehtestatakse nõuded välisõhu strateegilise mürakaardi koostamiseks ühtsete hindamismeetodite alusel piirkonna peamiste müraallikate põhjustatud müratasemete hindamiseks ja prognoosimiseks.

  (3) Määrusega kehtestatakse miinimumnõuded keskkonnamüra vältimise ja vähendamise tegevuskavale, mis koostatakse keskkonnamüra kaardistamise tulemuste alusel, kus see on vajalik, ja eelkõige seal, kus müratase võib avaldada kahjulikku mõju inimese tervisele või kus on vaja säilitada olemasolev madal müratase.

  (4) Määrust kohaldatakse keskkonnamürale, millega inimene puutub kokku hoonestatud aladel, tiheasustusega piirkonna avalikes parkides või muudes vaiksetes piirkondades, maal vaiksetes piirkondades ning koolide, haiglate ja muude müratundlike ehitiste ning alade ümbruses, samuti müratekitavate hoonete ja rajatiste ümbruses.

  (5) Määrust ei kohaldata koduse tegevuse käigus inimese enda tekitatud mürale, naabrite tekitatud mürale, töökeskkonna mürale, transpordivahendi sisemürale ega kaitseväe aladel kaitseväe tegevusega tekitatud mürale.

§ 2.  Määruses kasutatavad mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) keskkonnamüra – inimtegevusest põhjustatud välisõhus leviv soovimatu või kahjulik heli, mida tekitavad paiksed või liikuvad saasteallikad, sealhulgas transpordivahendid, maanteeliiklus, raudteeliiklus, lennuliiklus, välistingimustes kasutatavad seadmed ning «Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse» § 7 lõikes 3 nimetatud tööstusettevõtted;
  2) kahjulik mõju – negatiivne mõju inimese tervisele;
  3) häirivus – inimtegevusest põhjustatud müra häirivuse aste, mis on kindlaks määratud väliuurimuste abil;
  4) müraindikaator – kahjuliku mõjuga seotud keskkonnamüra kirjeldamise füüsikaline skaala;
  5) hindamine – mis tahes meetodi kasutamine müraindikaatori väärtuse või sellega seotud kahjulike mõjude arvutamiseks, prognoosimiseks, hindamiseks või mõõtmiseks;
  6) Lden – päeva-õhtu-öömüraindikaator – aasta kõikide päeva-, õhtu- ja ööaja helirõhutasemete arvsuuruste alusel kindlaksmääratud A-korrigeeritud pikaajaline keskmine helirõhutase, mis on müra üldise häirivuse indikaator;
  7) Lday – päevamüraindikaator – aasta kõikide päevaaegade alusel kindlaksmääratud A-korrigeeritud pikaajaline keskmine helirõhutase, mis iseloomustab müra häirivat mõju päeval kohaliku aja järgi kella 7.00–19.00-ni;
  8) Levening – õhtumüraindikaator – aasta kõikide õhtuaegade alusel kindlaksmääratud A-korrigeeritud pikaajaline keskmine helirõhutase, mis iseloomustab müra häirivat mõju õhtusel ajal kohaliku aja järgi kella 19.00–23.00-ni;
  9) Lnight – öömüraindikaator – aasta kõikide ööaegade alusel kindlaksmääratud A-korrigeeritud pikaajaline keskmine helirõhutase, mis on unerahu rikkuva müra indikaator ja iseloomustab unerahu rikkumist öösel kohaliku aja järgi kella 23.00–7.00-ni;
  10) müra taseme-mõju suhe – seos müraindikaatori arvsuuruse ja kahjuliku mõju vahel;
  11) tiheasustusega piirkond – riigi piiritletud haldusüksus, kus elab üle 100 000 elaniku ning mida loetakse rahvastikutiheduse alusel tiheasustusega linnapiirkonnaks;
  12) tiheasustusega piirkonna vaikne piirkond – tiheasustusega piirkonna kohaliku omavalitsuse organi piiritletud territooriumi osa (või asum), kus ei ole ühtegi müraallikat, mille tekitatud müratase ületab riigi kehtestatud müraindikaatori Lden või muu asjakohase normatiivi arvsuurust;
  13) vaikne piirkond maal – kohaliku omavalitsuse organi piiritletud territooriumi osa (osavald või asula), kus liiklus, tööstus või huvitegevus ei põhjusta häirivat müra;
  14) põhimaantee – riigi määratud piirkondlik, riigisisene või rahvusvaheline maantee, mida kasutab üle kolme miljoni sõiduki aastas;
  15) põhiraudtee – riigi määratud raudtee, mida kasutab üle 30 000 raudteeveeremi aastas;
  16) põhilennujaam – riigi määratud tsiviillennujaam, kus toimub aastas kokku üle 50 000 liikumise (õhkutõusmised ja maandused), välja arvatud kerglennukite kasutamine üksnes koolituseesmärkidel;
  17) müra kaardistamine – müraindikaatorite abil olemasolevate ja prognoositavate müraolukordade kohta andmete esitamine, kus on märgitud kõik asjakohaste müratasemete ületamised ning müra mõju piirkonnas müraindikaatorite arvsuuruste järgi kindlaksmääratud müravahemikes asuvate elanike arv või elamute arv;
  18) välisõhu strateegiline mürakaart – kaart, mille abil antakse üldhinnang teatud piirkonna erinevate müraallikate tekitatud müratasemete kohta või antakse üldprognoos selle piirkonna müratasemete kohta;
  19) piirtase – riigi kehtestatud müraindikaatori Lden ja Lnight ning vajadusel Lday ja Levening arvsuurused, mille ületamisel pädevad asutused kaalutlevad, kas rakendada müratõrjemeetmeid, arvestades, et eritüüpi mürale (maantee-, raudtee-, õhuliiklus-, tööstusmüra jne), erinevatel aladel või erineva müratundlikkusega elanikele võivad kehtida eripiirtasemed, mis võivad erineda olemasolevate ja uute olukordade ning müraallika või ümbruse kasutamise muutumise tõttu tekkinud olukordade osas;
  20) tegevuskavad – müra ja selle mõju ohjamiseks, sealhulgas vajaduse korral müra vähendamiseks ettenähtud kavad;
  21) akustiline kavandamine – tulevase müra kontrollimine kavandatud meetmete abil, näiteks maakasutuse kavandamine, liiklussüsteemide väljatöötamine, liikluse kavandamine, mürataseme vähendamine heliisolatsiooni abil ja müraallikate ohjamine;
  22) üldsus – üks või mitu füüsilist või juriidilist isikut ja vastavalt riigisisestele õigusaktidele või tavadele ka nende isikute organisatsioonid, rühmad või muud ühendused.

2. peatükk MÜRAINDIKAATORID JA VÄLISÕHU STRATEEGILINE MÜRAKAART 

§ 3.  Müraindikaatorid ja nende kohaldamine välisõhu strateegilise mürakaardi koostamisel

  (1) Välisõhu strateegilise mürakaardi koostamisel ja selle kontrollimisel kohaldatakse pikaajalisi müraindikaatoreid Lden ja Lnight, mille arvsuurused määratakse arvutusmeetodi abil ning kasutades vajalike andmete saamiseks mürataseme mõõtmist.

  (2) Pikaajaliste müraindikaatorite määramisel kasutatakse «Rahvatervise seaduse» § 8 lõike 2 punkti 17 alusel kehtestatud müraindikaatoreid Ln ja Ld ja nendega seotud andmeid. Nimetatud määruse müraindikaatorid tuleb kohandada müraindikaatoritega Lden ja Lnight., järgides direktiivis 2002/49/EÜ1 kindlaksmääratud Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni ISO standardites2 esitatud A-korrigeeritud pikaajalise, aasta keskmiste müratasemete määramise põhimõtteid.

  (3) Pikaajaliste müraindikaatorite määramisega seotud andmed ei tohi olla vanemad kui kolm aastat.

  (4) Müra akustilisel kavandamisel ja müratsoonide määratlemisel võib kasutada muid indikaatoreid kui Lden ja Lnight. Paragrahvis 6 nimetatud erijuhtumite jaoks võib vajaduse korral kasutada täiendavaid müraindikaatoreid.

  (5) Müraindikaatorite Lden ja Lnight taseme jälgimiseks valitakse meteoroloogiliste tingimuste poolest keskmine aasta.

  (6) Mürakaartide koostamisel võetakse päeva algusajaks kell 7.00. Päevaaeg on 12 tundi kella 7.00–19.00-ni, õhtuaeg 4 tundi kella 19.00–23.00-ni ja ööaeg 8 tundi kella 23.00–7.00-ni.

  (7) Müraindikaatorite määramisel arvestatakse otsese heliga. Arvesse ei võeta vaadeldava ehitise välispiirdelt või muult pinnalt peegeldunud heli. Üldjuhul arvestatakse mõõtmiste korral parandust 3 dB.

  (8) Müra prognoosimisel kasutatakse üksnes arvutusmeetodit.

  (9) Müraindikaatorite Lden ja Lnight väärtuste arvutamiseks kasutatakse «Välisõhu kaitse seaduse» § 129 lõike 1 alusel kehtestatud ajutisi arvutus- ja mõõtmismeetodeid ning müra taseme mõju suhte abil kahjulike mõjude hindamise meetodeid.

§ 4.  Päeva-õhtu-öömüraindikaator

  (1) Päeva-õhtu-öömüraindikaator Lden väljendatakse detsibellides (dB) ja määratakse kindlaks valemi abil:

  Lden = 10 lg 1/24 [12×10Lday/10 + 4×10(Levening + 5)/10 + 8×10(Lnight + 10)/10], kus:
  1) Lday on direktiivis 2002/49/EÜ1 kindlaksmääratud Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni ISO standardile2 vastav A-korrigeeritud pikaajaline keskmine helirõhutase, mis määratakse kindlaks aasta kõikide päevaaegade alusel kella 07.00–19.00-ni;
  2) Levening on direktiivis 2002/49/EÜ1 kindlaksmääratud Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni ISO standardile2 vastav A-korrigeeritud pikaajaline keskmine helirõhutase, mis määratakse kindlaks aasta kõikide õhtuaegade alusel kella 19.00–23.00-ni;
  3) Lnight on direktiivis 2002/49/EÜ1 kindlaksmääratud Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni ISO standardile2 vastav A-korrigeeritud pikaajaline keskmine helirõhutase, mis määratakse kindlaks aasta kõikide ööaegade alusel kella 23.00–07.00-ni.

  (2) Müra strateegilisel kaardistamisel mürakoormusega hoonete sees ja nende ümbruses määratakse päeva-õhtu-öömüraindikaatori Lden väärtus arvestades, et:
  1) arvutusliku meetodi kasutamisel peab hindamispunkt olema 4,0±0,2 meetri (3,8–4,2 meetri) kõrgusel maapinnast mürale kõige avatumal välispiirdel, milleks on konkreetse müraallika vastas ja sellele kõige lähemal asuv välispiire;
  2) mõõtmiseks võib valida kõrguse, mis ei tohi olla madalamal kui 1,4 meetrit maapinnast ning tulemused tuleb vastavusse viia 4 meetri kõrgusel saadavate tulemustega.

  (3) Akustilisel kavandamisel ja müratsoonide määratlemisel võib päeva-õhtu-öömüraindikaator Lden väärtuse hindamispunkti kõrguseks valida kõrguse, mis ei tohi olla madalamal kui 1,5 meetrit maapinnast, samuti järgmistel juhtudel:
  1) maapiirkonnas, kus on ühekorruselised majad;
  2) piiratud alal müra üksikasjalikul kaardistamisel, kui esitatakse üksikute elamute mürakoormus;
  3) kui kavandatakse kohalikke meetmeid, mille eesmärk on vähendada spetsiifiliste elamute mürakoormust.

§ 5.  Öömüraindikaator

  (1) Öömüraindikaator Lnight on pikaajaline keskmine helirõhutase, mis määratakse kindlaks aasta kõikide ööaegade alusel kella 23.00–07.00-ni.

  (2) Ööaja müra määramisel kontrollitakse käesoleva määruse § 3 lõigete 5, 6 ja 7 nõuete kohaselt otsest heli § 4 lõigete 2 ja 3 nõuetele vastavates hindamispunktides.

§ 6.  Täiendavad müraindikaatorid müra strateegilisel kaardistamisel

  Müra strateegilisel kaardistamisel võib lisaks Lden ja Lnight väärtustele ning vajaduse korral Lday ja Levening väärtustele erijuhtudel kasutada täiendavaid müraindikaatoreid ja nendega seotud piirtasemeid, kui:
  1) kontrollitav müraallikas töötab ainult osa kontrollitavast ajavahemikust, kogu aasta päevaaegadest, kogu aasta õhtuaegadest või kogu aasta ööaegadest;
  2) mürasündmuste keskmine arv ühel või enamal kontrollitaval ajavahemikul on väiksem kui üks mürasündmus tunnis. Mürasündmuseks loetakse alla viie minuti kestvat müra nagu mööduva rongi või ülelendava õhusõiduki müra jms;
  3) madalsagedusliku müra osatähtsus sagedusvahemikus 10 Hz–20 Hz on oluline;
  4) müra sisaldab tugevaid tonaalseid helisid;
  5) müra sisaldab impulsshelisid, vastavalt rahvusvahelise standardi2 määratlusele;
  6) müra pärineb mitmest müraallikast;
  7) ööaja kaitsmiseks kõige tugevama müra eest rakendatakse LA,max või heli ekspositsioonitaseme (soud exposure level) SEL-indikaatorit;
  8) nädalalõppudel või teatavaks perioodiks aastas rakendatakse lisakaitset;
  9) päevaajal rakendatakse lisakaitset;
  10) õhtuajal rakendatakse lisakaitset;
  11) maapiirkonnas rakendatakse vaiksete piirkondade kaitset.

§ 7.  Müraindikaatorid kohalikuks või riigisiseseks müra kaardistamiseks

  (1) Müra kaardistamisel üksnes kohalikuks või riigisiseseks kasutamiseks, planeerimiseks, akustiliseks kavandamiseks ja müra tsoneerimiseks arvestatakse eraldi päevasele ja öisele ajavahemikule «Rahvatervise seaduse» § 8 lõike 2 punkti 17 alusel kehtestatud nõuetele vastavaid müra normtasemeid Ld ja Ln, mis kohandatakse müraindikaatoritega Lden ja Lnight.

  (2) Üksikute mürasündmuste hindamisel kasutatakse täiendavat müraindikaatorit LpA,max vastavalt «Rahvatervise seaduse» § 8 lõike 2 punkti 17 alusel kehtestatud müraindikaatorite arvsuurused saadakse mõõtmiste või arvutuste teel.

  (3) Müraindikaatorite arvsuurused määratakse mõõtmiste või arvutuste teel.

  (4) Müra kaardistamisel kasutatakse arvutusmeetodit ja juhul, kui arvutuseks vajalikud andmed müraallikate kohta puuduvad, kasutatakse müratasemete mõõtmist.

§ 8.  Välisõhu strateegilise mürakaardi koostamine ja kooskõlastamine

  (1) Välisõhu strateegilise mürakaardi koostab «Välisõhu kaitse seaduse» § 134 lõike 1 ja § 151 lõigete 1 ja 2 kohaselt keskkonnamüra põhjustaja käesoleva määruse 1. lisas määratud tähtpäevaks.

  (2) Välisõhu strateegiline mürakaart koostatakse eelneva kalendriaasta müraolukorra kohta. Kasutada võib andmeid, mis ei ole vanemad kui kolm aastat.

  (3) Piirialade mürakaartide koostamisel tehakse koostööd Euroopa Liidu naaberliikmesriigiga, kellega on ühised müraprobleemid.

  (4) Terviseamet koostab välisõhu strateegiliste mürakaartide andmete alusel koondi ning kaardistamise tulemuste elektroonilise andmebaasi, mida kasutatakse teabeallikana üldsusele, müra vähendamise tegevuskavade koostamisel ja andmete esitamiseks Euroopa Komisjonile.
[RTL 2009, 99, 1482 - jõust. 01.01.2010]

§ 9.  Välisõhu strateegilisele mürakaardile esitatavad miinimumnõuded

  (1) Välisõhu strateegiline mürakaart peab vastama käesolevas paragrahvis sätestatud miinimumnõuetele.

  (2) Välisõhu strateegilisel mürakaardil esitatakse järgmised andmed:
  1) müraindikaatori abil kirjeldatud olemasolev, eelmine või prognoositav tulevane müraolukord;
  2) piirtasemete ületamine;
  3) teatava piirkonna elamute, koolide ja haiglate hinnanguline arv, mis on müraindikaatori eripiirtasemete alas;
  4) müraga kokkupuutuvate inimeste hinnanguline arv.

  (3) Välisõhu strateegilisi mürakaarte võib üldsusele esitada kas graafiliste mürakaartidena, arvandmetena tabelite kujul või arvandmetena elektroonilisel kujul.

  (4) Tiheasustusega piirkonnas tuleb koostada välisõhu strateegilised mürakaardid eraldi maanteeliikluse müra, raudteeliikluse müra, lennuvälja müra, tööstusmüra, sealhulgas sadamate müra kohta ning lisaks võib koostada muude müra põhjustajate mürakaardid vastavalt «Välisõhu kaitse seaduse» § 134 nõuetele.

  (5) Tiheasustusega piirkonna välisõhu strateegilisel mürakaardil tuleb välja tuua eelkõige müratasemed, mille põhjustaja on maanteeliiklus, raudteeliiklus, lennuväljad ja tööstusettevõtted, sealhulgas sadamad.

  (6) Müra kaardistamise eesmärgile vastavalt valitakse välisõhu strateegilise mürakaardi tüüp. Müra kaardistatakse järgmistel eesmärkidel:
  1) Euroopa Komisjoni jaoks 2. lisale vastavate andmete edastamiseks;
  2) teabeallikana üldsusele kõige tähtsamate punktide kokkuvõttena;
  3) tegevuskavade koostamise alusena esmatähtsate ülesannete lahendamiseks, arvestades piirväärtuste ületamist või muid asjakohaseid kriteeriume.

  (7) Euroopa Komisjonile andmete edastamiseks ettenähtud välisõhu strateegilisel mürakaardil tuleb esitada käesoleva määruse 2. lisa punktides 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 ja 2.7 nõutud andmed.

  (8) Tegevuskavade väljatöötamiseks ja elanike teavitamiseks ettenähtud välisõhu strateegilisel mürakaardil tuleb esitada üksikasjalikum lisateave:
  1) graafiline mürakaart;
  2) piirtasemete ületamist näitavad kaardid;
  3) erinevuskaardid, millel võrreldakse olemasolevat müraolukorda kavandatavate olukordadega või
  4) kaardid, mis näitavad vajaduse korral müraindikaatori väärtust muul kui 4 m kõrgusel.

  (9) Kohalikuks või riigisiseseks kasutamiseks ettenähtud strateegilised mürakaardid tuleb koostada päeva-õhtu-öömüraindikaatori Lden ja öömüraindikaatori Lnight väärtuste alusel, mis on kindlaks määratud 4 m kõrgusel ja 5 dB vahemike kaupa. Kohalikud mürakaardid tuleb esitada ka kehtivate riigisiseste müra normtasemete Ld ja Ln ning vajadusel LpA,max väärtuste alusel.

3. peatükk KESKKONNAMÜRA VÄHENDAMISE TEGEVUSKAVA 

§ 10.  Keskkonnamüra vähendamise tegevuskava koostamine

  (1) Keskkonnamüra vähendamise tegevuskava (edaspidi tegevuskava) koostatakse müra ja selle mõjude ohjamiseks, mürataseme vähendamiseks ning vaiksetes piirkondades mürataseme suurenemise vältimiseks vastavalt «Välisõhu kaitse seaduse» § 151 nõuetele ja käesoleva määruse 1. lisa välisõhu strateegiliste mürakaartide ja tegevuskavade esitamise ajakavale.

  (2) Tegevuskava koostatakse välisõhu strateegilise mürakaardi tulemuste alusel tiheasustusega piirkondades, põhimaanteedel ja põhiraudteedel esmatähtsate ülesannete lahendamiseks, mis tehakse kindlaks müra piirväärtuste ületamise arvsuuruste, mõjutatud elanike arvu, müra leviku ulatuse, kriitilise taseme ja inimeste tugeva häirituse ning muude valitud kriteeriumite alusel. Muudest asjakohastest kriteeriumitest teavitatakse Euroopa Komisjoni.

  (3) Tegevuskavas esitatakse müra ja selle mõju vähendamiseks kavandatud abinõude loetelu, abinõude maksumus, abinõude rakendajad, rakendamise tähtajad ning muud § 11 nõuetele vastavad andmed.

  (4) Tegevuskavad vaadatakse üle vähemalt iga viie aasta tagant pärast nende valmimise kuupäeva. Kui olemasolev müraolukord on põhjalikult muutunud, tehakse tegevuskavasse muudatused.

  (5) Piirialadel koostatakse tegevuskava koos Euroopa Liidu naaberliikmesriigiga, kellega on ühised müraprobleemid.

§ 11.  Tegevuskavale esitatavad miinimumnõuded

  (1) Tegevuskava peab vastama järgmistele miinimumnõuetele ja selles peab olema vähemalt:
  1) tiheasustusega piirkonna kirjeldus, põhimaanteede, põhiraudteede või põhilennujaamade ning muude arvessevõetavate müraallikate loetelu;
  2) välisõhus leviva müra põhjustaja isikut identifitseerivad andmed;
  3) õigusliku raamistiku kirjeldus;
  4) käesoleva määruse §-des 3–6 määratletud ja esitatud kasutusel olevad müraindikaatorid ja nende piirväärtused;
  5) müra kaardistamise tulemuste kokkuvõte;
  6) andmed müraga kokkupuutuvate inimeste hinnangulise arvu ja üksikasjad parandamist vajavate olukordade ja probleemide kohta;
  7) üldsusega konsulteerimise protokoll;
  8) esitatud kehtivad müra vähendamise meetmete ja ettevalmistatavate projektide loetelu;
  9) andmed toimingute kohta, mida pädevad asutused kavatsevad järgmise viie aasta jooksul teha, sealhulgas kõik vaiksete piirkondade säilitamise meetmed;
  10) pikaajalise strateegia kirjeldus;
  11) teave, juhul kui see on olemas, abinõude maksumuse kohta (eelarved, kulutasuvuse hindamiseks kulude-tulude analüüs);
  12) kindlaks määratud tegevuskava rakendajad, rakendamise tähtajad ning tulemuste hindamiseks kavandatud meetmed.

  (2) Tegevuskava toimingute hulka, mida pädevad asutused oma pädevusvaldkondades korraldavad, kuulub liikluskorraldus, maakorraldus, tehnilised meetmed müraallikates, vaiksemate allikate valimine, müraleviku vähendamine, reguleerivad või majanduslikud meetmed ja soodustused.

  (3) Iga tegevuskava peab sisaldama hinnanguid selle kohta, milliste toimingutega vähendatakse müra all kannatavate inimeste arvu, kes peavad müra häirivaks, kes kannatavad müra tõttu unehäirete all või mürast tingitud muude häirete all.

  (4) Tegevuskavade koostamisel tuleb järgida Euroopa Komisjoni tegevuskava koostamise juhiseid3.

  (5) Tegevuskavast koostatakse vähemalt 10-leheküljeline kokkuvõte, mis annab ülevaate §-des 10 ja 11 nimetatud tähtsamatest punktidest.

§ 12.  Üldsuse teavitamine

  (1) Koostatud ja kooskõlastatud strateegilised mürakaardid ja tegevuskavad tehakse üldsusele kättesaadavaks ja levitatakse infotehnoloogia vahendite abil asjakohaste õigusaktide kohaselt, kindlustades keskkonnateabele vaba juurdepääsu.

  (2) Tegevuskavade koostajad teavitavad üldsust, võimaldavad osaleda tegevuskava kõikide etappide ettevalmistamisel ja ülevaatamisel, kindlustavad üldsuse otsuste arvestamise ning informeerivad üldsust tehtud otsustest. Tegevuskava tähtajad peavad võimaldama üldsusel osaleda kõikides tegevuskava etappides.

  (3) Tegevuskava koondandmed ja välisõhu müra kaardistamise tulemuste elektroonilise andmebaasi avalikustab Terviseamet veebilehel vastavalt «Välisõhu kaitse seaduse» § 135 lõike 2 punktile 5. Teave üldsusele peab olema selge, arusaadav, kergesti kättesaadav ning sisaldama strateegiliste mürakaartide ja tegevuskavade koondandmeid.
[RTL 2009, 99, 1482 - jõust. 01.01.2010]

§ 13.  Strateegiliste mürakaartide ja müra vähendamise tegevuskavade kokkuvõtete koostamine

  (1) Strateegiliste mürakaartide andmed ja müra vähendamise tegevuskavade kokkuvõtted koostatakse vastavalt 2. lisa juhendile.

  (2) Lõikes 1 nimetatud andmed ja kokkuvõtted esitatakse Euroopa Komisjonile hiljemalt kuus kuud pärast «Välisõhu kaitse seaduse» § 151lõigetes 1 ja 2 esitatud tähtaega.

§ 14.  Määruse rakendamine

  (1) Hiljemalt 30. juuniks 2005 esitab Tervisekaitseinspektsioon sotsiaalministrile ja keskkonnaministrile andmed kõikide asjakohaste tasandite asutuste ja organite kohta, kes peavad «Välisõhu kaitse seaduse» § 134 ja käesoleva määruse § 8 lõike 1 kohaselt koostama strateegilise mürakaardi ja tegevuskava ning esitama need Tervisekaitseinspektsioonile.

  (2) Tiheasustusega piirkonna kohaliku omavalitsuse organi poolt kinnitatud keskkonnamüra strateegilised mürakaardid ja tegevuskavad esitatakse Terviseametile vastavalt käesoleva määruse 1. lisale.
[RTL 2009, 99, 1482 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Hiljemalt 18. juuliks 2005 teeb Tervisekaitseinspektsioon lõikes 1 nõutud teabe kättesaadavaks üldsusele.

  (4) Paragrahvi 3 lõiget 2 rakendatakse kuni Euroopa Liidu ühtsete hindamismeetodite kehtestamiseni.

 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/49/EÜ, mis on seotud keskkonnamüra hindamise ja kontrollimisega (Euroopa Ühenduse Teataja L 189, 25.06.2002, lk 12–25) alusel;
2 ISO 1996-1:2003 ja 1996-2:2003 ja ISO 1996-2:2003;
3 Euroopa Komisjoni soovitus 2003/613/EÜ (EÜT L 212, 22.08.2003, lk 49–64) ja «Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the production of Associated Data on Noise Exposure» [http://www.europa.eu.int/comm/environment/noise/home.htm].

Lisa 1 Välisõhu strateegiste mürakaartide ja tegevuskavade esitamise ajakava

Lisa 2 Juhend välisõhu strateegilise mürakaardi ja tegevuskava andmete esitamiseks

/otsingu_soovitused.json