Teksti suurus:

Varjupaigataotleja Eestis töötamise loa taotlemise kord ja taotluse vorm

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.04.2015
Avaldamismärge:

Varjupaigataotleja Eestis töötamise loa taotlemise kord ja taotluse vorm

Vastu võetud 27.02.2008 nr 16
RTL 2008, 19, 278
jõustumine 08.03.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.12.2009RTL 2009, 99, 147601.01.2010

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

Määrus kehtestatakse «Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse» § 101 lõike 5 alusel.

§ 1. «Haldusmenetluse seaduse» kohaldamine

  Määruses sätestatud menetlusele laieneb «Haldusmenetluse seadus» «Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses» sätestatud erisustega.

§ 2. Toimingute sooritamine ja isikusamasuse kontrollimine

 (1) Määruses sätestatud toiminguid sooritab varjupaigataotleja (edaspidi taotleja) isiklikult või esindaja kaudu.

 (2) Toimingu sooritamisel esitab seaduslik või volitatud esindaja isikut ja esindusõigust tõendava dokumendi.

 (3) Toimingu sooritamisel kontrollitakse taotleja isikusamasust varjupaigataotleja tunnistuse alusel.

§ 3. Eestis töötamise loa taotluse esitamine ja taotlusele esitatavad nõuded

 (1) Eestis töötamise loa taotlus (edaspidi taotlus) esitatakse Politsei- ja Piirivalveametile isiklikult, esindaja kaudu või posti teel. Taotlus tuleb esitada enne Politsei- ja Piirivalveameti poolt varjupaigataotluse suhtes tehtud otsust.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

 (2) Taotlus täidetakse loetavas kirjas eesti või mõnes muus keeles, milles taotleja suudab end arusaadavaks teha. Taotluse väljad tuleb täita tumedas kirjas, mis tagaks esitatud andmete säilimise.

§ 4. Esitatud andmete õigsuse kinnitamine

 (1) Taotleja või tema esindaja allkirjastab taotluse, millega kinnitab, et ta ei ole esitanud taotluses valeandmeid ega lisanud taotlusele võltsitud dokumente.

 (2) Kui taotleja ei ole võimeline taotlust allkirjastama, jäetakse vastav väli tühjaks. Taotlust vastuvõttev ametnik teeb taotlusele märke välja tühjaks jätmise põhjuse kohta.

§ 5. Otsuste ja toimingute teatavaks tegemine

 (1) Määruses sätestatud toimingute ja haldusaktide teatavaks tegemine toimub taotleja või tema esindaja poolt taotluses esitatud kontaktandmete kohaselt.

 (2) Töötamise loa andmise või selle andmisest keeldumise otsus antakse taotlejale või tema esindajale kätte isiklikult või tehakse teatavaks kirjalikult posti teel. Juhul kui taotlejal ei ole esindajat, siis tõlgitakse nimetatud otsus kirjalikult või suuliselt taotlejale tervikuna taotlejale arusaadavasse keelde.

§ 6. Riigilõiv

  Taotluse läbivaatamise eest ei tasuta riigilõivu.

2. peatükk TÖÖTAMISE LOA ANDMISE MENETLUS 

§ 7. Töötamise loa taotluse esitamine

  Töötamise loa taotlemisel esitab taotleja vormikohase taotluse.

§ 8. Taotluse menetlusse võtmine

 (1) Taotlus võetakse Politsei- ja Piirivalveametis menetlusse taotluse esitamise päeval. Posti teel esitatud taotlus võetakse menetlusse hiljemalt selle Politsei- ja Piirivalveametisse saabumise päevale järgneval tööpäeval.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

 (2) Politsei- ja Piirivalveamet määrab töötamise luba taotlevale välismaalasele puuduste kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja, kui:
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]
 1) taotlus ei vasta vorminõuetele;
 2) taotluses on muid puudusi.

 (3) Lõikes 2 sätestatud juhul selgitab Politsei- ja Piirivalveamet taotlejale, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmise korral jäetakse taotlus läbi vaatamata.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

 (4) Puuduste kõrvaldamise ajaks peatub taotluse menetlustähtaeg.

 (5) Kui välismaalane ei kõrvalda puudusi määratud tähtajaks, jätab Politsei- ja Piirivalveamet taotluse läbi vaatamata.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 9. Taotluse läbivaatamine

  Politsei- ja Piirivalveamet vaatab taotluse läbi ja annab loa Eestis töötamiseks või keeldub selle andmisest ühe kuu jooksul taotluse menetlusse võtmisest arvates.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 10. Töötamise loa varjupaigataotleja tunnistusele kandmine

 (1) Varjupaigataotlejale antud töötamise luba vormistatakse märke tegemisega varjupaigataotleja tunnistusele.

 (2) Varjupaigataotleja tunnistusele kantakse:
 1) Politsei- ja Piirivalveameti poolt koostatud töötamise loa andmise otsuse kuupäev ja number;
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]
 2) varjupaigataotleja isikukood.

3. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 11. Isikuandmete kaitse

  Määruses sätestatud andmete töötlemisel, sealhulgas otsuste tegemisel ja toimingute sooritamisel, järgitakse isikuandmete töötlemise korda vastavalt «Isikuandmete kaitse seadusele» ja «Avaliku teabe seadusele».

§ 12. Taotluste ja dokumentide säilitamine

  Esitatud taotlusi ja neile lisatud dokumente säilitatakse vastavalt «Arhiiviseaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korrale.

§ 13. Töötamise loa taotluse vorm

  Kehtestada varjupaigataotleja Eestis töötamise loa taotluse vorm (lisatud).

Lisa Varjupaigataotleja Eestis töötamise loa taotlus

/otsingu_soovitused.json