Teksti suurus:

Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2010
Avaldamismärge:

Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord

Vastu võetud 21.04.2008 nr 30
RTL 2008, 33, 489
jõustumine 14.05.2008

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

18.12.2009 nr 76 (RTL 2009, 99, 1476) 1.01.2010

 

Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» § 132 lõigete 1 ja 3 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Haldusmenetluse seaduse kohaldamine

Määruses sätestatud menetlusele kohaldatakse «Haldusmenetluse seadust» «Välismaalaste seaduses» sätestatud erisustega.

§ 2. Lühiajalise töötamise registreerimise taotlemine

Lühiajalise töötamise registreerimise taotlemiseks esitab tööandja, kes soovib välismaalast lühiajaliselt Eestisse tööle kutsuda (edaspidi tööandja), või tema poolt volitatud isik Politsei- ja Piirivalveametile või prefektuurile käesoleva määruse lisas toodud lühiajalise Eestis töötamise registreerimise vormikohase taotluse (edaspidi taotlus). Juriidilisest isikust tööandja esinduse eritingimusena oleva ühise esindusõiguse korral tuleb täita ka taotluse lisaankeet.

[RTL 2009, 99, 1476 – jõust. 1.01.2010]

§ 3. Taotluse täitmise nõuded

(1) Taotlus peab olema täidetud loetavalt ja üheselt mõistetavalt eesti keeles ning sellel ei tohi olla parandusi.

(2) Taotluse väljad tuleb täita tumedas kirjas, mis tagaks esitatud andmete säilimise.

(3) Taotlusel peavad olema täidetud kõik käesoleva määrusega kehtestatud andmete väljad.

(4) Taotluses esitatud isikunimed peavad vastama välismaalase isikut tõendavas dokumendis või reisidokumendis antud ladinatähelisele nimevormile.

(5) Taotlusele alla kirjutades kinnitab tööandja või tema poolt volitatud isik esitatud andmete õigsust.

(6) Taotluse ametimärkmete väljad täidab selleks volitatud ametnik.

§ 4. Taotluse allkirjastamine

(1) Taotluse allkirjastab füüsilisest isikust tööandja isiklikult.

(2) Juriidilise isiku poolt esitatud taotluse allkirjastab juriidilise isiku nimel esindusõigust omav isik.

(3) Riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse poolt esitatud taotluse allkirjastab riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse juht.

(4) Taotlusel volitatud isiku allkirjaväljale kirjutab volitatu isik allkirja omakäeliselt, kui tööandja kasutab taotluse esitamisega seotud toimingutes esindajat.

§ 5. Lühiajalise töötamise registreerimine

(1) Politsei- ja Piirivalveamet registreerib lühiajalise töötamise või keeldub töötamise registreerimisest 10 tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmisele järgnevast päevast arvates.

[RTL 2009, 99, 1476 – jõust. 1.01.2010]

(2) Kui taotleja jätab taotluses esitamata nõutud andmed või ei esita kõiki nõutavaid dokumente või kui taotlus ei vasta määruses sätestatud nõuetele või esineb muid puudusi, määrab Politsei- ja Piirivalveamet või prefektuur taotlejale puuduste kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja, selgitades, et kui puudusi ei kõrvaldata, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

[RTL 2009, 99, 1476 – jõust. 1.01.2010]

(3) Lühiajalise töötamise registreerimisest, registreerimise keeldumisest, menetlustähtaja pikendamisest, registreerimise kehtetuks tunnistamisest või taotluse läbivaatamata jätmisest teavitatakse tööandjat taotluses esitatud kontaktandmete kohaselt.

(4) Lühiajalise töötamise registreerimise kohta vormistatakse kirjalik kinnitus. Kinnitus väljastatakse tööandjale taotluses esitatud kontaktandmete kohaselt.

(5) Lühiajalise töötamise registreerimisel informeeritakse tööandjat kohustusest teavitada lühiajalise töötamise registreeritud välismaalasega töösuhte aluseks oleva lepingu sõlmimata jätmisest või vastava lepingu ennetähtaegsest lõpetamisest.

2. peatükk
LÜHIAJALISE EESTIS TÖÖTAMISE REGISTREERIMISEL ESITATAVAD ANDMED JA DOKUMENDID

§ 6. Taotluses esitatavad andmed

(1) Tööandja kohta esitatakse taotluses järgmised andmed:
1) füüsilisest isikust tööandja isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, Eesti isikukood või sünniaeg);
2) juriidilisest isikust tööandja nimi või nimetus ja registrikood;
3) juriidilisest isikust tööandja esindusõigust omava(te) isiku(te) andmed (ees- ja perekonnanimi, Eesti isikukood või sünniaeg ning esindusõiguse alus);
4) juriidilise isiku liik (avalik-õiguslik või eraõiguslik);
5) kontaktandmed (postiaadress, telefon, faks, e-posti aadress).

(2) Välismaalase kohta, kellele taotletakse lühiajalise töötamise registreerimist, esitatakse taotluses järgmised andmed:
1) isikuandmed (eesnimed, perekonnanimi, sünniaeg, sünniriik ja -koht, sugu, kodakondsus);
2) haridus (alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk-, kõrgharidus, muu);
3) omandatud või omandatav eriala, elukutse;
4) reisidokumendi andmed (dokumendi liik, dokumendi number, välja andmise kuupäev. kehtivuse lõppkuupäev, väljaandnud riik);
5) andmed elukoha kohta välisriigis (tänav, maja, korter, linn või küla, maakond, postiindeks, riik);
6) andmed elu- või viibimiskoha kohta Eestis (tänav, maja, korter, linn või küla, vald, maakond, postiindeks);
7) varasem Eestis viibimine ja seos Eestiga;
8) kontaktandmed (telefon, e-posti aadress).

(3) Lühiajalise Eestis töötamise kohta esitatakse taotluses järgmised andmed:
1) Eestis töötamise planeeritav algus- ja lõppaeg;
2) töökoha andmed Eestis (postiaadress, telefon, faks, e-posti aadress);
3) lühiajalise töötamise liik;
4) andmed välismaalasele makstava töötasu suuruse kohta;
5) andmed ametikoha kohta, millel välismaalane tööle asub.

(4) Taotluse esitamiseks volitatud isiku kohta esitatakse taotluses järgmised andmed:
1) isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, Eesti isikukood või sünniaeg);
2) kontaktandmed (telefon, faks, e-posti aadress).

(5) Taotluses märgib tööandja käesoleva määruse § 5 lõikes 3 nimetatud teatiste väljastamise viisi.

§ 7. Lühiajalise töötamise registreerimise taotlemisel esitatavad dokumendid

Lühiajalise töötamise registreerimise taotlemisel esitatakse järgmised dokumendid:
1) taotlus;
2) välismaalase foto;
3) riigilõivu tasumist tõendav dokument või andmed riigilõivu tasumise kohta;
4) koopia välismaalase reisidokumendi isikuandmetega leheküljest;
5) koopia taotluse esitanud isiku isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest, kui taotlust ei esita tööandja isiklikult.

§ 8. Taotlusele lisatavatele dokumentidele esitatavad nõuded

(1) Taotluse esitamisel posti teel esitatakse määruse paragrahvides 7 ja 9 sätestatud dokumendi asemel selle kinnitatud koopia.

(2) Kui taotlusele lisatakse dokumendi, väljaarvatud välismaalase reisidokumendi, koopia, kinnitab taotluse allkirjastanud isik allkirjaga koopia igal andmetega leheküljel koopia vastavust originaaldokumendile. Allkirjale lisatakse allkirjastaja nimi ja allkirja andmise kuupäev.

(3) Taotlusele lisatud välisriigis väljaantud dokument, väljaarvatud isikut tõendav dokument, peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde ning tõlke õigsus peab olema notariaalselt kinnitatud. Välisriigi ametiasutuse poolt väljaantud dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostille’iga), kui välisleping ei sätesta teisti.

(4) Taotlusele lisatud foto peab vastama «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavatele nõuetele.

(5) Lühiajalise töötamise registreerimise taotlemisel peab välismaalase reisidokument olema kehtiv vähemalt kuus kuud pärast taotletava lühiajalise töötamise registreerimise lõppemist.

§ 9. Taotlusele lisatavad täiendavad dokumendid

(1) Tööandja on kohustatud Politsei- ja Piirivalveameti või prefektuuri nõudmisel esitama täiendavaid andmeid või dokumente lühiajalise töötamise registreerimisel tähtsust omavate asjaolude kohta.

[RTL 2009, 99, 1476 – jõust. 1.01.2010]

(2) Lühiajalise töötamise registreerimise taotlemisel «Välismaalaste seaduse» § 132 lõike 1 punkti 1 alusel loominguliseks töötamiseks etendusasutuses «Etendusasutuse seaduse» tähenduses esitatakse erialast ettevalmistust või kogemust tõendav dokument.

(3) Lühiajalise töötamise registreerimise taotlemisel «Välismaalaste seaduse» § 132 lõike 1 punkti 3 alusel teaduslikuks tegevuseks Eestis esitatakse erialast ettevalmistust või kogemust tõendav dokument.

(4) Lühiajalise töötamise registreerimise taotlemisel «Välismaalaste seaduse» § 132 lõike 1 punkti 5 alusel töötamiseks kutseõppe eesmärgil praktika korras välisriigis asuva õppeasutuse või üliõpilasorganisatsiooni poolt vahendatud praktika eesmärgil või välisriigis asuva õppeasutuse suunamisel, kui see on õppeprogrammi osa, esitatakse lähetava kutseõppeasutuse, üliõpilasorganisatsiooni või õppeasutuse tõend.

(5) Lühiajalise töötamise registreerimise taotlemisel «Välismaalaste seaduse» § 132 lõike 1 punkti 6 alusel välisriigi diplomaatilise esinduse teenindamiseks esitatakse Välisministeeriumi luba välisriigi diplomaatilise esinduse teenindamiseks.

(6) Lühiajalise töötamise registreerimise taotlemisel «Välismaalaste seaduse» § 132 lõike 1 punkti 8 alusel töötamiseks eksperdi, nõustaja või konsultandina esitatakse erialast ettevalmistust tõendav dokument.

(7) Lühiajalise töötamise registreerimise taotlemisel «Välismaalaste seaduse» § 132 lõike 1 punkti 9 alusel töötamiseks seadmete paigaldaja või oskustöölisena esitatakse erialast ettevalmistust tõendav dokument.

(8) Lühiajalise töötamise registreerimise taotlemisel välislepingu alusel vastavalt «Välismaalaste seaduse» § 132 lõikele 3 esitatakse dokumendid, mis tõendavad lühiajalise töötamise registreerimise aluseks olevas välislepingus sätestatud tingimuste täitmist.

3. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 10. Määruse kehtetuks tunnistamine

Siseministri 8. aprilli 2003. a määrus nr 44 «Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord» (RTL 2003, 49, 730; 2004, 66, 1105) tunnistatakse kehtetuks.

§ 11. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 14. mail 2008. a.

 

 

Siseministri 21. aprilli 2008. a määruse nr 30 «Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord»
lisa

/otsingu_soovitused.json