Teksti suurus:

Elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2010
Avaldamismärge:

Elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmise kord

Vastu võetud 08.05.2006 nr 28
RTL 2006, 41, 739
jõustumine 01.06.2006

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

10.07.2009 nr 25 (RTL 2009, 57, 836) 30.07.2009

21.07.2009 nr 26 (RTL 2009, 62, 904) 30.07.2009

18.12.2009 nr 80 (RTL 2009, 99, 1480) 1.01.2010

Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» § 141 lõike 2 punktide 2 ja 3 ning § 1413 lõike 2 punktide 2 ja 3 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. «Haldusmenetluse seaduse» kohaldamine

Määruses sätestatud menetlusele laieneb «Haldusmenetluse seadus» «Välismaalaste seaduses» sätestatud erisustega.

§ 2. Toimingute sooritamine

(1) Määruses sätestatud toiminguid sooritab välismaalane isiklikult või esindaja kaudu. Neid määruses sätestatud toiminguid, mida nende olemusest tulenevalt tuleb sooritada isiklikult, sooritab välismaalane isiklikult.

(2) Alla 15-aastase alaealise või piiratud teovõimega täisealise taotleja eest sooritab määruses sätestatud toiminguid tema vanem, eestkostja või eestkosteasutuse volitatud esindaja (edaspidi seadusjärgne esindaja).

(3) Toimingu sooritamisel esitab esindaja isikut ning esindusõigust tõendava dokumendi.

§ 3. Isiku tuvastamine või isikusamasuse kontrollimine toimingute sooritamisel

[RTL 2009, 57, 836 – jõust. 30.07.2009]

(1) Määruses sätestatud toimingute sooritamisel kontrollitakse välismaalase isikusamasust «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 sätestatud dokumendi alusel või tuvastatakse tema isik välisriigi reisidokumendi alusel.

[RTL 2009, 57, 836 – jõust. 30.07.2009]

(2) Alla 15-aastase välismaalase, kellele ei ole välja antud lõikes 1 nimetatud dokumenti, isik tuvastatakse sünnitunnistuse ja seadusliku esindaja ütluste alusel.

(3) Vajadusel tuvastatakse välismaalase, kellel ei ole lõikes 1 nimetatud dokumenti, isik muu dokumentaalse tõendi alusel.

§ 4. Elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmise taotluse esitamine

(1) Elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmise taotlus (edaspidi taotlus) esitatakse Politsei- ja Piirivalveametile või prefektuurile.

[RTL 2009, 99, 1480 – jõust. 1.01.2010]

(2) Taotluse võib välismaalane esitada posti teel.

§ 5. Taotlusele esitatavad nõuded

(1) Taotlus peab olema täidetud trükitähtedega eesti, inglise või vene keeles ning sellel ei tohi olla parandusi. Taotluses peavad olema esitatud kõik määruses ettenähtud andmed. Taotluse väljad tuleb täita tumedas kirjas, mis tagaks esitatud andmete säilimise.

(2) Taotluses peavad isikunimed olema antud vastavalt taotleja isikut tõendavas dokumendis või reisidokumendis antud ladinatähelisele nimevormile.

§ 6. Esitatud andmete õigsuse kinnitamine

(1) Taotleja allkirjastab taotluse iga lehekülje, millega kinnitab, et ta ei ole esitanud taotluses valeandmeid ega lisanud taotlusele võltsitud dokumente.

(2) Kui taotleja ei ole võimeline taotlust allkirjastama, jäetakse vastavad väljad tühjaks. Taotlust vastuvõttev ametnik teeb taotlusele märke väljade tühjaks jätmise põhjuse kohta.

§ 7. Taotlusele lisatavatele dokumentidele esitatavad nõuded

(1) Taotlusele lisatud välisriigis väljaantud dokument v.a reisidokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde ning tõlke õigsus peab olema notariaalselt kinnitatud. Välisriigis väljaantud dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostille’ga), kui välisleping ei sätesta teisiti.

(2) Taotluse esitamisel posti teel võib määruses sätestatud dokumendi asemel esitada selle koopia.

(3) Kui taotlusele lisatakse dokumendi koopia, kinnitab taotleja oma allkirjaga koopia igal andmetega leheküljel, et koopia vastab originaaldokumendile. Allkirjale lisatakse taotleja nimi ja allkirja andmise kuupäev.

§ 8. Fotole esitatavad nõuded

(1) Taotlusele lisatud foto peab vastama „Isikut tõendavate dokumentide seaduse“ alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavatele nõuetele.

[RTL 2009, 57, 836 – jõust. 30.07.2009]

(2) Usulistel põhjustel võib isik fotol olla peakattega tingimusel, et isiku näokujutis alalõuast kuni otsmiku ülemise osani on selgelt nähtav. Usulistel põhjustel peakatet kandev isik esitab koos fotoga Siseministeeriumi kirjaliku hinnangu taotleja religioossetest tõekspidamistest tuleneva peakatte kandmise kohustuslikkuse küsimuses.

§ 9. Täiendavate andmete või dokumentide esitamine

(1) Välismaalane on kohustatud Politsei- ja Piirivalveameti või prefektuuri nõudmisel esitama täiendavaid või täpsustavaid andmeid või dokumente elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmisel tähtsust omavate asjaolude kohta.

[RTL 2009, 99, 1480 – jõust. 1.01.2010]

(2) Kui välismaalane ei esita Politsei- ja Piirivalveameti või prefektuuri nõutud dokumente või andmeid, mida Politsei- ja Piirivalveametil või prefektuuril ei ole võimalik iseseisvalt saada, võib Politsei- ja Piirivalveamet või prefektuur jätta taotluse läbi vaatamata. Taotluse läbi vaatamata jätmine tehakse taotlejale teatavaks viivitamata.

[RTL 2009, 99, 1480 – jõust. 1.01.2010]

(3) Politsei- ja Piirivalveameti või prefektuuri kutsel on välismaalane kohustatud isiklikult ilmuma Politsei- ja Piirivalveametisse või prefektuuri kirjalike või suuliste seletuste andmiseks elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmise aluseks olevate asjaolude kohta.

[RTL 2009, 99, 1480 – jõust. 1.01.2010]

§ 10. Taotluse menetlusse võtmine

(1) Taotlus võetakse menetlusse prefektuuris esitamise päeval. Posti teel esitatud taotlus võetakse menetlusse hiljemalt selle Politsei- ja Piirivalveametisse saabumise päevale järgneval tööpäeval.

 [RTL 2009, 99, 1480 – jõust. 1.01.2010]  

(2) Politsei- ja Piirivalveamet või prefektuur määrab taotlejale puuduste kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja, kui:

[RTL 2009, 99, 1480 – jõust. 1.01.2010]


1) taotluses ei ole esitatud nõutud andmeid;
2) taotlusele ei ole lisatud nõutavaid dokumente;
3) taotlus ei vasta määruses sätestatud nõuetele;
4) taotluses on muid puudusi.

(3) Puuduste kõrvaldamise ajaks peatub taotluse menetlustähtaeg.

(4) Kui taotleja ei kõrvalda puudusi määratud tähtajaks, jätab Politsei- ja Piirivalveamet või prefektuur taotluse läbi vaatamata.

[RTL 2009, 99, 1480 – jõust. 1.01.2010]

§ 11. Elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmise otsustamine

(1) Elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmise või sellest keeldumise otsustab Politsei- ja Piirivalveamet või prefektuur ühe kuu jooksul taotluse menetlusse võtmisest arvates.

 [RTL 2009, 99, 1480 – jõust. 1.01.2010]

(11) Kui välismaalane esitab elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmise taotluse samaaegselt elamisloa andmise või pikendamise taotlusega või nimetatud taotluse menetluse käigus, teeb politsei- ja Piirivalveamet elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmise või sellest keeldumise otsuse 30 päeva jooksul elamisloa andmise või pikendamise või sellest keeldumise päevast arvates.

[RTL 2009, 99, 1480 – jõust. 1.01.2010]

(2) Elamisloa andmed kantakse taotleja kehtivasse reisidokumenti.

(3) Alla 15-aastase lapse elamisloa andmed kantakse vanema soovil vanema välisriigi reisidokumenti, kui lapsel puudub oma reisidokument ning laps ja tema vanem kuuluvad sama riigi kodakondsusesse ning lapse isikuandmed on kantud vanema reisidokumenti. Lapse elamisloa andmed kantakse ainult ühe vanema reisidokumenti.

(4) Elamisloa andmeid ei kanta välisriigi reisidokumenti järgmistel juhtudel:
1) taotlejal ei ole kehtivat elamisluba;
2) taotlejal ei ole kehtivat välisriigi reisidokumenti;
3) alla 15-aastase lapse elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmise taotlemisel ei ole täidetud lõikes 3 loetletud tingimused.

§ 12. Ärakuulamine ning otsuste ja toimingute teatavaks tegemine

(1) Määruses sätestatud toimingute ja haldusaktide teatavaks tegemine toimub taotleja poolt taotluses esitatud kontaktandmete kohaselt.

(2) Elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmisest teavitatakse välismaalast kirjalikult postiaadressil või e-posti teel.

(3) Elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmisest keeldumise otsus tehakse taotlejale teatavaks postiaadressil kirja teel või muul sobival viisil. Enne nimetatud otsuse tegemist annab Politsei- ja Piirivalveamet või prefektuur välismaalasele võimaluse vastuväidete ja arvamuse esitamiseks.

[RTL 2009, 99, 1480 – jõust. 1.01.2010]

(4) Lõikes 3 nimetatud otsuse teatavaks tegemine loetakse toimunuks, kui välismaalasele on toimetatud kätte kirjalik teade taotluses esitatud postiaadressi kohaselt.

§ 13. Elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmine

(1) Elamisloa andmed kantakse välisriigi reisidokumenti vormikohasel elamisloa kleebisel.

(2) Elamisloa kleebise välisriigi reisidokumenti kandmiseks peab välismaalane isiklikult pöörduma prefektuuri või Eesti välisesindusse.

 [RTL 2009, 99, 1480 – jõust. 1.01.2010]

(3) Elamisloa kleebise kättesaamise kohta annab taotleja allkirja, välja arvatud juhul, kui ta ei ole allkirjavõimeline.

(4) Kui alla 15-aastane laps on saanud isikliku välisriigi reisidokumendi, kantakse tähtajalise elamisloa andmed vanema vormikohase taotluse alusel alaealise lapse reisidokumenti ning vanema reisidokumenti kantud lapse tähtajalise elamisloa andmed annulleeritakse.

2. peatükk
TAOTLEMISEL ESITATAVAD ANDMED

§ 14. Taotluses esitatavad andmed

Taotluses esitatakse järgmised andmed:
1) ees- ja perekonnanimi (nimed);
2) endised nimed;
3) sugu;
4) Eesti isikukood;
5) sünniaeg;
6) kodakondsus;
7) välisriigi reisidokumendi, millesse taotletakse elamisloa andmete kandmist, andmed (dokumendi nimetus, number, väljaandmise aeg, kehtivusaeg, väljaandja);
8) taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
9) kleebise väljastuskoht;
10) andmed taotleja seadusjärgse esindaja kohta.

§ 15. Riigilõivu tasumise andmed

Kui isik ei esita riigilõivu tasumist tõendavat dokumenti esitab ta kirjalikult järgmised andmed riigilõivu tasumise kohta:
1) isiku nimi, kes riigilõivu tasus;
2) isiku nimi, kelle eest riigilõivu tasuti;
3) toimingu nimetus, mille eest riigilõivu tasuti;
4) viitenumber;
5) kuupäev, millal riigilõivu tasuti;
6) krediidiasutuse nimi ja konto, kuhu ja millelt riigilõivu tasuti;
7) tasutud summa.

3. peatükk
TAOTLEMISEL ESITATAVAD DOKUMENDID

§ 16. Taotlemisel esitatavad dokumendid

(1) Taotlemisel esitatakse:
1) vormikohane taotlus;
2) välisriigi reisidokument, millesse taotletakse elamisloa andmete kandmist;
3) taotleja foto;
4) riigilõivu tasumist tõendav dokument, v.a juhul, kui taotleja esitab kirjalikult määruse § 15 nimetatud andmed.

(2) Kui elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmist taotletakse seoses taotleja isikuandmete muutumisega, esitatakse isikuandmete muutumist tõendav dokument. Nimetatud dokumenti ei pea esitama, kui isikuandmete muutumist tõendav dokument on välja antud Eestis.

(3) Kui taotlus saadetakse posti teel, esitatakse välisriigi reisidokumendi asemel koopia selle isikuandmetega lehekülgedest.

4. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 17. Isikuandmete kaitse

Määruses sätestatud andmete töötlemisel, sealhulgas otsuste tegemisel ja toimingute sooritamisel, järgitakse isikuandmete töötlemise korda vastavalt «Isikuandmete kaitse seadusele» ja «Avaliku teabe seadusele».

[RTL 2009, 57, 836 – jõust. 30.07.2009]

§ 18. Taotluste ja dokumentide säilitamine

Esitatud taotlused ja neile lisatud dokumendid säilitatakse vastavalt «Arhiiviseaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korrale.

§ 19. Vormide kehtestamine

(1) Kehtestada elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmise taotluse vorm (lisa 1).

(2) Kehtestada elamisloa andmete reisidokumenti kandmise vorm (kleebis) (lisa 2).

(3) Kehtestada elamisloa andmete kande annulleerimise vorm (lisa 3).

5. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 20. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 21. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juunil 2006. a.


Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 9.05.2006. a resolutsioon nr 17-1/0603200.)

lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

/otsingu_soovitused.json