Teksti suurus:

Välismaalase õppekeele piisava oskuse tõendamise tingimused ja kord tähtajalise elamisloa taotlemisel kõrgharidustaseme õppekava alusel õppimiseks

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2010
Avaldamismärge:

Välismaalase õppekeele piisava oskuse tõendamise tingimused ja kord tähtajalise elamisloa taotlemisel kõrgharidustaseme õppekava alusel õppimiseks

Vastu võetud 13.02.2008 nr 11
RTL 2008, 16, 227
jõustumine 25.02.2008


Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

15.12.2009 nr 84 (RTL 2009, 96, 1418) 01.01.2010

Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» § 122 lõike 4 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega reguleeritakse kõrgharidustaseme õppekava alusel õppimiseks tähtajalise elamisloa taotlemisel õppekeele piisava oskuse tõendamise tingimused ja kord.

§ 2. Õppekeele piisava oskuse tõendamine

(1) Õppeasutus teeb avalikult kättesaadavaks andmed institutsioonide kohta, kelle välja antud keeleoskust tõendavate dokumentidega on välismaalasel õppeasutusele võimalik õppekeele piisavat oskust tõendada.

(2) Õppeasutus teeb avalikult kättesaadavaks andmed õppeasutuses kõrgharidustaseme õppekavadele kehtestatud õppekeele oskuse miinimumnõuete kohta lõikes 1 nimetatud institutsioonide hindamissüsteeme arvestades.

(3) Õppeasutus, kelle kõrgharidustaseme õppekaval õppimiseks välismaalane esmakordselt tähtajalist elamisluba taotleb, esitab Politsei- ja Piirivalveametile järgmised andmed õppekeele piisava oskuse tõendamiseks:
1) andmed õppekava, millel õppimiseks elamisluba taotletakse, õppekeele kohta;
2) andmed õppekaval õppekeele oskusele esitatavate miinimumnõuete kohta;

3) andmed välismaalase õppekeele oskuse kohta lõikes 2 nimetatud hindamissüsteeme ja punktis 2 nimetatud miinimumnõudeid arvestades.
[RTL 2009, 96, 1418 – jõust. 01.01.2010]

(4) Kõrgharidustaseme õppekava alusel õppimiseks tähtajalist elamisluba pikendades ei pea õppekeele piisavat oskust tõendama juhul, kui:
1) eelnevalt samal õppekaval õppimiseks tähtajalise elamisloa taotlemisel on õppekeele piisav oskus käesolevas määruses sätestatud korras tõendatud või;
2) esmakordne tähtajaline elamisluba õppimiseks õppekaval, millel õppimiseks tähtajalise elamisloa pikendamist taotletakse, on välja antud enne käesoleva määruse jõustumist.

§ 3. Süvendatult riigikeelt õppima asuva välismaalase õppekeele piisava oskuse tõendamine

(1) Juhul kui välismaalane asub vahetult pärast esmakordselt tähtajalise elamisloa taotlemist õppima süvendatult riigikeelt «Ülikooliseaduse» §-s 561 või «Rakenduskõrgkooli seaduse» §-s 321 toodud korras kuni üheks aastaks, esitab õppeasutus Politsei- ja Piirivalveametile järgmised andmed:
[RTL 2009, 96, 1418 – jõust. 01.01.2010]

1) andmed keele kohta, mille kaudu süvendatult riigikeelt õpitakse;
2) andmed punktis 1 nimetatud keele oskusele esitatavate miinimumnõuete kohta;
3) andmed välismaalase punktis 1 nimetatud keeleoskuse kohta § 2 lõikes 2 nimetatud hindamissüsteeme ja käesoleva paragrahvi punktis 2 nimetatud miinimumnõudeid arvestades;
4) juhul, kui õppekeel pärast süvendatult riigikeele õppimise lõpetamist ei ole eesti keel, andmed õppekeele kohta, milles hakkab toimuma õpe pärast süvendatult riigikeele õppimise lõpetamist.

(2) Lõike 1 punktis 4 nimetatud juhul esitab õppeasutus õppekeele piisava oskuse kohta andmed §-s 2 kehtestatud korras, kui välismaalane taotleb tähtajalise elamisloa pikendamist pärast süvendatult riigikeele õppimise lõpetamist.

§ 4. Õppekeele piisava oskuse tõendamine haridust tõendavate dokumentidega

(1) Juhul kui välismaalane on omandanud põhi-, kesk-, keskeri- või kõrghariduse õppekeeles, mille piisavat oskust tähtajalise elamisloa taotlemisel tõendatakse, loetakse tema õppekeele oskus piisavaks vastavas riigis, kus haridus omandati, tunnustatud haridust tõendava dokumendiga.

(2) Lõikes 1 nimetatud juhul esitab õppeasutus Politsei- ja Piirivalveametile andmed vastavat haridust tõendava dokumendi kohta ning selgitused, millisel alusel välismaalase õppekeele oskus on piisavaks loetud.

[RTL 2009, 96, 1418 – jõust. 01.01.2010]

 

/otsingu_soovitused.json