Teksti suurus:

Pikaajalise elaniku elamisloa andmise, taastamise ning kehtetuks tunnistamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2010
Avaldamismärge:

Pikaajalise elaniku elamisloa andmise, taastamise ning kehtetuks tunnistamise kord

Vastu võetud 18.05.2006 nr 114
RT I 2006, 24, 175
jõustumine 01.06.2006

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

22.09.2006 nr 209 (RT I 2006, 41, 316) 2.10.2006

14.12.2006 nr 261 (RT I 2006, 57, 436) 2.01.2007

17.12.2009 nr 214 (RT I 2009, 65, 448) 1.01.2010

Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» § 1413 lõike 1 punkti 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. «Haldusmenetluse seaduse» kohaldamine

Määruses sätestatud menetlusele laieneb «Haldusmenetluse seadus» «Välismaalaste seaduses» sätestatud erisustega.

§ 2. Toimingute sooritamine

(1) Määruses sätestatud toiminguid sooritab välismaalane isiklikult või esindaja kaudu. Neid määruses sätestatud toiminguid, mida seadusest tulenevalt tuleb sooritada isiklikult, sooritab välismaalane isiklikult.

(2) Alla 15-aastase alaealise või piiratud teovõimega täisealise taotleja eest sooritab määruses sätestatud toiminguid tema vanem, eestkostja või eestkosteasutuse volitatud esindaja (edaspidi seadusjärgne esindaja).

(3) Toimingu sooritamisel esitab seadusjärgne esindaja isikut ning esindusõigust tõendava dokumendi.

§ 3. Isiku tuvastamine toimingute sooritamisel

(1) Määruses sätestatud toimingute sooritamisel tuvastatakse välismaalase isik «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 sätestatud dokumendi või välisriigi reisidokumendi alusel.

(2) Alla 15-aastase välismaalase, kellele ei ole välja antud lõikes 1 nimetatud dokumenti, isik tuvastatakse sünnitunnistuse ja seadusliku esindaja ütluste alusel.

(3) Vajadusel tuvastatakse välismaalase, kellel ei ole lõikes 1 nimetatud dokumenti, isik muu dokumentaalse tõendi alusel.

§ 4. Pikaajalise elaniku elamisloa ja pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotluse esitamine

(1) Pikaajalise elaniku elamisloa ja pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotlus esitatakse Politsei- ja Piirivalveametile või prefektuurile.

[RT I 2009, 65, 448 – jõust. 1.01.2010]

(2) Pikaajalise elaniku elamisloa ja pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotluse võib välismaalane esitada posti teel.

(3) Vastsündinud lapse, kellele ei ole varem Eestis elamisluba antud, pikaajalise elaniku elamisloa taotluse esitab vastsündinud lapse seadusjärgne esindaja isiklikult.

[RT I 2009, 65, 448 – jõust. 1.01.2010]

(4) Välismaalane esitab pikaajalise elaniku elamisloa või pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotluse vähemalt kaks kuud enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist.

(5) Kui elamisloa andmise otsustamine on Vabariigi Valitsuse pädevuses, esitab välismaalane pikaajalise elaniku elamisloa või pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotluse vähemalt neli kuud enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist.

[RT I 2009, 65, 448 – jõust. 1.01.2010]

§ 5. Taotlusele esitatavad nõuded

(1) Taotlus peab olema täidetud trükitähtedega eesti keeles ning selles ei tohi olla parandusi. Taotluses peavad olema esitatud kõik määruses ettenähtud andmed. Taotluse väljad tuleb täita tumedas kirjas, mis tagaks esitatud andmete säilimise.

(2) Taotluses peavad isikunimed olema antud vastavalt taotleja isikut tõendavas dokumendis või reisidokumendis antud ladinatähelisele nimevormile.

§ 6. Allkirjanäidis

(1) Taotluse allkirjanäidise väljale kirjutab vähemalt 15-aastane taotleja allkirjanäidise omakäeliselt. Kui taotleja ei ole võimeline allkirjanäidist kirjutama, jäetakse allkirjanäidise väli tühjaks. Taotlust vastuvõttev ametnik teeb taotlusele märke allkirjanäidise välja tühjaks jätmise põhjuse kohta.

(2) Alla 15-aastase, piiratud teovõimega täisealise või allkirjavõimetu taotleja allkirjanäidise väli jäetakse tühjaks. 7–14-aastane või piiratud teovõimega täisealine taotleja võib kirjutada taotluse allkirjanäidise väljale allkirjanäidise.

[RT I 2006, 57, 436 – jõust. 2.01.2007]

(3) Taotleja kirjutab taotluse allkirjanäidise väljale allkirjanäidise tumedas kirjas, mille tähtede joone läbimõõt on soovitavalt 0,85 mm. Allkirjanäidis ei tohi ületada allkirjanäidise välja piire.

§ 7. Esitatud andmete õigsuse kinnitamine

(1) Taotleja allkirjastab taotluse iga lehekülje, millega kinnitab, et ta ei ole esitanud taotluses valeandmeid ega lisanud taotlusele võltsitud dokumente.

(2) Kui taotleja ei ole võimeline taotlust allkirjastama, jäetakse vastavad väljad tühjaks. Taotlust vastuvõttev ametnik teeb taotlusele märke väljade tühjaks jätmise põhjuse kohta.

§ 8. Taotlusele lisatavatele dokumentidele esitatavad nõuded

(1) Taotluse esitamisel posti teel võib määruses sätestatud dokumendi asemel esitada selle koopia.

(2) Kui taotlusele lisatakse dokumendi koopia, kinnitab taotleja oma allkirjaga koopia igal andmetega leheküljel, et koopia vastab originaaldokumendile. Allkirjale lisatakse taotleja nimi ja allkirja andmise kuupäev.

§ 9. Fotole esitatavad nõuded

Taotlusele lisatud foto peab vastama «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavatele nõuetele.

[RT I 2006, 41, 316 – jõust. 2.10.2006]

§ 10. Ärakuulamine ning otsuste ja toimingute teatavaks tegemine

(1) Määruses sätestatud toimingute ja haldusaktide teatavaks tegemine toimub taotleja poolt taotluses esitatud kontaktandmete kohaselt.

(2) Pikaajalise elaniku elamisloa andmisest või taastamisest teavitatakse välismaalast kirjalikult posti või e-posti teel.

(3) Pikaajalise elaniku elamisloa andmisest keeldumise otsus ja taastamisest keeldumise otsus tehakse taotlejale teatavaks kirjalikult posti teel või muul sobival viisil. Enne nimetatud otsuste tegemist annab Politsei- ja Piirivalveamet välismaalasele võimaluse vastuväidete ja arvamuse esitamiseks.

[RT I 2009, 65, 448 – jõust. 1.01.2010]

(4) Politsei- ja Piirivalveamet saadab välismaalasele tema pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse algatamise kohta kirjaliku teate. Enne pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsuse tegemist annab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet välismaalasele võimaluse vastuväidete ja arvamuse esitamiseks.

[RT I 2009, 65, 448 – jõust. 1.01.2010]

(5) Pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus tehakse taotlejale teatavaks kirjalikult rahvastikuregistris registreeritud elukoha andmete kohaselt.

(6) Lõikes 3 nimetatud otsuste teatavaks tegemine loetakse toimunuks, kui välismaalasele on toimetatud kätte kirjalik teade taotluses esitatud postiaadressil. Lõikes 5 nimetatud otsuse teatavaks tegemine loetakse toimunuks, kui välismaalasele on toimetatud kätte kirjalik teade rahvastikuregistris registreeritud elukoha andmete kohaselt.

§ 11. Pikaajalise elaniku elamisloa andmete isikut tõendavasse dokumenti kandmine

(1) Pikaajalise elaniku elamisloa andmed kantakse taotleja isikutunnistusele elamisloa andmise otsuse andmete alusel.

(2) Kui isikunimes on võõrtähti, kantakse pikaajalise elaniku elamisloa andmed isikut tõendavasse dokumenti Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) isikunimede ümberkirjutusreeglite kohaselt, säilitades võimalusel algupärased tähed.

2. peatükk
PIKAAJALISE ELANIKU ELAMISLOA JA ELAMISLOA TAASTAMISE TAOTLUSES ESITATAVAD ANDMED

§ 12. Pikaajalise elaniku elamisloa ja elamisloa taastamise taotlemisel esitatavad andmed

(1) Pikaajalise elaniku elamisloa ja elamisloa taastamise taotluses esitab taotleja järgmised andmed:
1) taotleja isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimed, sünniaeg, sünnikoht riigi täpsusega, sugu, kodakondsus);
2) taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
3) taotletav õigus;
4) dokumendi väljastuskoht.

(2) Pikaajalise elaniku elamisloa ja elamisloa taastamise taotluses esitab taotleja järgmised andmed pikaajalise elaniku elamisloa või selle taastamise tingimustele vastavuse kohta:
1) taotleja seaduslik ja pidev elamine Eestis elamisloa alusel vähemalt viis aastat vahetult enne pikaajalise elaniku elamisloa taotluse esitamist;
2) taotleja seaduslik ja pidev elamine Eestis elamisloa alusel vähemalt kaks aastat vahetult enne pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotluse esitamist;
3) kehtiva tähtajalise elamisloa olemasolu taotlejal;
4) Eestis äraelamiseks püsiva legaalse sissetuleku olemasolu taotlejal;
5) taotleja kindlustatus «Ravikindlustuse seaduse» tähenduses;
6) andmed integratsiooninõude täitmiseks vajaliku keeleoskuse kohta.

(3) Pikaajalise elaniku elamisloa ja elamisloa taastamise taotlemisel esitab taotleja täiendavalt järgmised andmed:
1) mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis pikaajalise elaniku staatuse omamise kohta;
2) taotleja kriminaalkorras karistamise kohta;
3) taotleja seoste kohta välisriigi luure- või julgeolekuteenistusega;
4) taotleja sidemete kohta relvi valdavate, sõjaliselt korraldatud või sõjalisi harjutusi harrastavate organisatsioonidega;
5) taotleja kuulumise kohta Eesti või välisriigi organisatsioonidesse;
6) taotleja viimase viie aasta õppimise, töö- ja teenistuskäigu kohta;
7) taotleja seadusjärgse esindaja kohta;
8) taotleja perekonnaliikmete kohta.

(4) Kui isik ei esita riigilõivu tasumist tõendavat dokumenti, esitab ta kirjalikult järgmised andmed riigilõivu tasumise kohta:
1) isiku nimi, kes riigilõivu tasus;
2) isiku nimi, kelle eest riigilõiv tasuti;
3) toimingu nimetus, mille eest riigilõiv tasuti;
4) viitenumber;
5) kuupäev, millal riigilõiv tasuti;
6) krediidiasutuse nimi ja konto, kuhu ja millelt riigilõiv tasuti;
7) tasutud summa.

3. peatükk
PIKAAJALISE ELANIKU ELAMISLOA JA PIKAAJALISE ELANIKU ELAMISLOA TAASTAMISE TAOTLUSELE LISATAVAD DOKUMENDID

§ 13. Pikaajalise elaniku elamisloa või selle taastamise taotlemisel esitatavad dokumendid

(1) Pikaajalise elaniku elamisloa taotlemisel esitab taotleja järgmised dokumendid:
1) vormikohane taotlus;
2) taotleja isikut tõendav dokument;
3) foto;
4) dokument, mis tõendab taotleja püsivat ja legaalset sissetulekut taotlusele eelneva kuue kuu jooksul ning milles on näidatud sissetuleku suurus, regulaarsus ja allikad v.a. juhul, kui taotleja ülalpidamise tagab tema perekonnaliige;
5) eesti keele tasemeeksami tunnistus, välja arvatud juhul, kui taotleja on vabastatud integratsiooninõude täitmisest või ei pea sooritama eesti keele tasemeeksamit;
6) riigilõivu tasumist tõendav dokument, välja arvatud juhul, kui taotleja esitab kirjalikult § 12 lõikes 4 nimetatud andmed.

(2) Pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotlemisel esitab taotleja lõike 1 punktides 1–4 ja 6 nimetatud dokumendid.

(3) Integratsiooninõude täitmisest vabastatud täisealine piiratud teovõimega taotleja esitab lõike 1 punktis 5 nimetatud dokumendi asemel kohtuotsuse teovõime piiramise kohta.

(4) Taotleja, kes on omandanud eesti keeles põhi-, kesk- või kõrghariduse, võib esitada lõike 1 punktis 5 nimetatud dokumendi asemel eesti keeles põhi-, kesk- või kõrghariduse omandamist tõendava dokumendi.

(5) Taotleja, kes terviseseisundi tõttu ei ole püsivalt võimeline sooritama eesti keele tasemeeksamit, esitab lõike 1 punktis 5 nimetatud dokumendi asemel ekspertkomisjoni otsuse tasemeeksami sooritamisest täieliku vabastamise kohta.

§ 14. Pikaajalise elaniku elamisloa taotlemine alla üheaastasele lapsele

Kui pikaajalise elaniku elamisluba taotletakse alla üheaastasele lapsele, esitatakse järgmised dokumendid:
1) vormikohane taotlus;
2) lapse isikut tõendav dokument, kui tal on see olemas;
3) sünnitunnistus, kui lapse sünd on registreeritud välisriigis;
4) foto;
5) riigilõivu tasumist tõendav dokument, välja arvatud juhul, kui taotleja esitab kirjalikult § 12 lõikes 4 nimetatud andmed.

§ 15. Perekonnaliikme poolt ülalpidamise tagamist tõendavate dokumentide esitamine

(1) Kui taotleja ülalpidamise tagab perekonnaliige, siis tuleb lisaks §-s 13 nimetatule esitada täiendavalt:
1) sugulust või abielu tõendav dokument;
2) dokument, mis tõendab taotleja ülalpidamist tagava perekonnaliikme püsivat ja legaalset sissetulekut taotlusele eelneva kuue kuu jooksul ning milles on näidatud sissetuleku suurus, regulaarsus ja allikad;
3) ülalpidamist tagava perekonnaliikme kinnitus ülalpidamise tagamise kohta.

(2) Kui taotleja ülalpidamise vajadus tuleneb tema terviseseisundist või puudest, mille tõttu taotleja ei ole suuteline iseseisvalt toime tulema, lisatakse nimetatud asjaolusid tõendav dokument.

(3) Kui taotleja ülalpidamise vajadus tuleneb tema täiskoormusega õppimisest, lisatakse nimetatut tõendav dokument.

4. peatükk
PIKAAJALISE ELANIKU ELAMISLOA TAOTLUSE MENETLUSSE VÕTMINE JA TAOTLUSE LÄBIVAATAMINE

§ 16. Taotluse menetlusse võtmine

(1) Taotlus võetakse menetlusse taotluse prefektuuris esitamise päeval. Posti teel esitatud taotlus võetakse menetlusse hiljemalt selle Politsei- ja Piirivalveametisse saabumise päevale järgneval tööpäeval.

[RT I 2009, 65, 448 – jõust. 1.01.2010]

(2) Politsei- ja Piirivalveamet või prefektuur määrab taotlejale puuduste kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja, kui:

[RT I 2009, 65, 448 – jõust. 1.01.2010]

1) taotluses ei ole esitatud nõutud andmeid;
2) taotlusele ei ole lisatud nõutavaid dokumente;
3) taotleja ei ole registreerinud rahvastikuregistris oma elukohta;
4) taotlus ei vasta määruses sätestatud nõuetele;
5) taotluses on muid puudusi.

(3) Puuduste kõrvaldamise ajaks peatub taotluse menetlustähtaeg.

(4) Kui taotleja ei kõrvalda puudusi määratud tähtajaks, jätab Politsei- ja Piirivalveamet või prefektuur taotluse läbi vaatamata.

[RT I 2009, 65, 448 – jõust. 1.01.2010]

§ 17. Taotluse esitamise tähtaja ennistamine

(1) Kui taotluse esitamise tähtaeg on mööda lastud mõjuval põhjusel, võib Politsei- ja Piirivalveamet või prefektuur omal algatusel või välismaalase taotlusel tähtaja ennistada.

[RT I 2009, 65, 448 – jõust. 1.01.2010]

(2) Taotluse esitamise tähtaja ennistamise põhjendatud taotlus tuleb esitada viivitamata pärast taotluse esitamist takistanud asjaolu äralangemist. Koos taotluse esitamise tähtaja ennistamise taotlusega esitatakse pikaajalise elaniku elamisloa või selle taastamise taotlus ja teised määruses ettenähtud dokumendid.

§ 18. Pikaajalise elaniku elamisloa taotluse läbivaatamine

(1) Politsei- ja Piirivalveamet vaatab taotluse läbi ja otsustab pikaajalise elaniku elamisloa andmise või andmisest keeldumise või taastamise või taastamisest keeldumise kolme kuu jooksul taotluse esitamise päevast arvates, kuid mitte hiljem kui 10 päeva enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist. Kui taotluse esitamise tähtaeg ennistatakse, vaatab Politsei- ja Piirivalveamet taotluse läbi ja otsustab pikaajalise elaniku elamisloa andmise või andmisest keeldumise või taastamise või taastamisest keeldumise kahe kuu jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

[RT I 2006, 57, 436 – jõust. 2.01.2007]

(2) Politsei- ja Piirivalveamet võib lõikes 1 sätestatud põhjendatud vajadusel tähtaega pikendada, kui taotluses esitatud andmete, sellele lisatud dokumentide õigsuse ja taotleja seaduses sätestatud tingimustele vastavuse kontrollimine kestab taotluse läbivaatamiseks sätestatud tähtajast kauem.

[RT I 2009, 65, 448 – jõust. 1.01.2010]

(3) Taotluse läbivaatamise tähtaja igakordsel pikendamisel ei tohi uus tähtaeg ületada esialgset määruses sätestatud tähtaega. Taotluse läbivaatamise tähtaja pikendamisest, selle põhjusest ja uuest tähtajast teavitab Politsei- ja Piirivalveamet taotlejat viivitamata kirjalikult taotluses näidatud postiaadressil või e-posti aadressil.

[RT I 2009, 65, 448 – jõust. 1.01.2010]

5. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 19. Taotluste ja dokumentide säilitamine

Esitatud taotlused ja neile lisatud dokumendid säilitatakse vastavalt «Arhiiviseaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korrale.

§ 20. [käesolevast tekstist välja jäetud]

 

/otsingu_soovitused.json