Teksti suurus:

Sissesõidukeeldude riikliku registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.06.2010
Avaldamismärge:

Sissesõidukeeldude riikliku registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 19.07.2007 nr 192
RT I 2007, 47, 331
jõustumine 29.07.2007

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

31.07.2008 nr 122 (RT I 2008, 36, 219) 8.08.2008

17.12.2009 nr 214 (RT I 2009, 65, 448) 1.01.2010

 

Määrus kehtestatakse «Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse» § 33 lõike 1 alusel ja kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» § 435 lõikega 1.

[RT I 2008, 36, 219 – jõust. 8.08.2008]

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Registri asutamine

«Sissesõidukeeldude riiklik register» (edaspidi register) on asutatud Vabariigi Valitsuse 9. augusti 1999. a määrusega nr 237 «Sissesõidukeeldude riikliku registri asutamine».

§ 2. Registri nimi

Registri ametlik nimi on «Sissesõidukeeldude riiklik register».

§ 3. Registri vastutav töötleja ja volitatud töötleja

Registri vastutav töötleja on Siseministeerium ning volitatud töötleja on Politsei- ja Piirivalveamet.

[RT I 2009, 65, 448 – jõust. 1.01.2010]

§ 4. Registri pidamise eesmärk

Registri pidamise eesmärk on süsteemse arvestuse ning tervikliku andmekogu pidamine välismaalaste kohta, kelle suhtes on kohaldatud sissesõidukeeld, et tagada turvalisus ja julgeolek Eesti Vabariigi territooriumil.

2. peatükk
REGISTRI PIDAMINE JA KOOSSEIS

§ 5. Registri pidamise viis ja koosseis

(1) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna ja menetlustoimikutena.

(2) Registri koosseisu kuuluvad:
1) digitaalsed registrikaardid (edaspidi registrikaart);
2) menetlustoimikud;
3) arhiveeritud registriandmed.

§ 6. Menetlustoimiku koosseis

Menetlustoimik sisaldab §-s 14 nimetatud alusdokumente ning dokumente, mis tõendavad registrisse kantud ebaõigete andmete parandamise õigsust.

§ 7. Andmete ristkasutus

Registri vastutaval ja volitatud töötlejal on lubatud seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid ja saada andmeid teistest riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

§ 8. Registriandmete kaitse

(1) Registriandmeid kaitstakse:
1) käideldavuse osas, tagades andmete kättesaadavuse selleks volitatud isikutele;
2) tervikluse osas, välistades andmete tahtmatu või tahtliku muutmise;
3) konfidentsiaalsuse osas, tagades andmete kättesaadavuse vaid volitatud isikutele.

(2) Registriandmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

(3) Registri andmete turbeaste on kõrge (H) ja registri turvaklass on K3T3S2.

[RT I 2008, 36, 219 – jõust. 8.08.2008]

3. peatükk
REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED

§ 9. Välismaalase andmed

Registrisse kantakse välismaalase kohta, kelle suhtes on kohaldatud sissesõidukeeld, järgmised andmed:
1) perekonnanimi;
2) eesnimi;
3) sugu;
4) sünniaeg;
5) kodakondsus.

§ 10. Lisaandmed välismaalase kohta

Välismaalase kohta kantakse registrisse järgmised lisaandmed (nende olemasolul):
1) muud nimed;
2) isikukood;
3) sünnikoht;
4) sünniriik;
5) lisaandmed isiku kohta;
6) isikut tõendava dokumendi nimetus;
7) isikut tõendava dokumendi number;
8) isikut tõendava dokumendi väljaandja;
9) isikut tõendava dokumendi väljaandmise aeg, koht ja kehtivusaeg;
10) lisaandmed isikut tõendava dokumendi kohta.

§ 11. Sissesõidukeelu kohaldamisega seotud andmed

(1) Välismaalase suhtes kohaldatud sissesõidukeelu kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) otsuse või protokolli number (selle olemasolul) ja kuupäev;
2) sissesõidukeelu tähtaeg;
3) sissesõidukeelu kohaldamise põhjus koos viitega sissesõidukeelu kohaldamise õiguslikule alusele;
4) sissesõidukeelu kehtivusaja muutmisel määratud uus tähtaeg;
5) sissesõidukeelu kehtivusaja peatamise kuupäev ja tähtaeg;
6) sissesõidukeelu kehtetuks tunnistamise kuupäev;
7) registrisse andmed esitanud asutuse nimetus;
8) registrikaardile kande tegemise kuupäev;
9) kande tegija ees- ja perekonnanimi.

(2) «Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse» alusel kohaldatud sissesõidukeelu kohta kantakse registrisse välismaalase kohta teadaolevad andmed.

§ 12. Registrisse kantavate andmete õiguslik tähendus

Registriandmetel on informatiivne tähendus, õiguslik tähendus on neil ainult seaduses sätestatud ulatuses.

4. peatükk
ANDMETE ESITAMINE JA REGISTRISSE KANDMINE

§ 13. Registriandmete esitaja

Registriandmete esitajaks on:
1) Siseministeerium;
2) väljasaatmist teostav valitsusasutus.

§ 14. Andmete registrisse kandmise alusdokumendid

Alusdokumendid on:
1) välismaalase suhtes sissesõidukeelu kohaldamise, sissesõidukeelu kehtivusaja muutmise, sissesõidukeelu kehtivusaja peatamise või sissesõidukeelu kehtetuks tunnistamise otsus;
2) väljasõidukohustuse sundtäitmise protokoll;
3) Politsei- ja Piirivalveameti poolt välismaalase kohta täidetud ankeet (lisatud);

[RT I 2009, 65, 448 – jõust. 1.01.2010]

4) muud esitatud dokumendid ja tõendid.

§ 15. Andmete registrisse kandmine

(1) Andmete esitajad on kohustatud edastama registri volitatud töötlejale registri põhimääruse §-s 14 nimetatud alusdokumendid viivitamatult otsuse tegemise päevast või toimingu sooritamise päevast digitaalkujul, faksiga või posti teel.

(2) Registri volitatud töötleja kannab edastatud andmed registrikaardile viivitamatult pärast andmete saamist.

§ 16. Registriandmete õigsuse tagamine

Andmete esitaja vastutab tema poolt esitatud andmete ning alusdokumentidel olevate andmete õigsuse eest alusdokumendi esitamise ajal. Registri volitatud töötleja vastutab tema poolt registrikaardile kantud andmete vastavuse eest andmete esitaja poolt esitatud andmetele.

§ 17. Ebaõigete andmete parandamine

Registris ebaõigete andmete avastamise korral parandab registri volitatud töötleja need viivitamatult või teatab nendest andmete esitajale, kes on kohustatud esitama õiged andmed. Paranduste aluseks olevad dokumendid lisatakse menetlustoimikule.

§ 18. Arvestuse pidamine andmete registrisse vastuvõtmise üle

Volitatud töötleja peab arvestust andmete registrisse vastuvõtmise aja, andmete koosseisu ja andmete esitajate üle.

§ 19. Andmete sulgemine

Registrisse kantud andmetele juurdepääsu ei suleta.

5. peatükk
JUURDEPÄÄS REGISTRISSE KANTUD ANDMETELE JA REGISTRIST ANDMETE VÄLJASTAMINE

§ 20. Registrile juurdepääsu üldsätted  

(1) Juurdepääs registrisse kantud andmetele võimaldatakse kooskõlas «Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse», «Avaliku teabe seaduse» ja «Isikuandmete kaitse seadusega».

(2) Siseministeeriumi veebilehel avaldatakse välismaalase suhtes kohaldatud sissesõidukeeld, selle kehtivusaeg, sissesõidukeelu kehtivusaja muutmine ja peatamine, sissesõidukeelu kehtetuks tunnistamine, samuti välismaalase nimi, sünniaeg või isikukood ja kodakondsus, kui need andmed on teada ja siseminister ei ole nimetatud teavet tunnistanud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetamata, registrisse kantud andmete suhtes kehtib juurdepääsupiirang ja need andmed ei ole avalikud.

(4) Juurdepääs registrisse kantud andmetele on volitatud ja vastutava töötleja ning andmekaitse järelevalveasutuse poolt selleks volitatud isikutel nende teenistusülesannetega määratud ulatuses.

(5) Registrile juurdepääsu õigus on ka isikul, kes arendab või hooldab registrit, arendus- või hoolduslepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel.

§ 21. Andmete väljastamine registrist

(1) Volitatud töötleja väljastab registrisse kantud andmeid:
1) andmesubjektile;
2) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele, avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele ja eraõiguslikele juriidilistele isikutele, kui see on vajalik neile seaduse või seaduse alusel antud õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks;
3) teistele andmesaajatele, kui see pole vastuolus seaduste, teiste õigusaktide ja käesoleva määruse sätetega.

(2) Registri vastutav töötleja otsustab kolmandatele isikutele andmetele juurdepääsu andmise andmesideühenduse kaudu neile seadusega pandud ülesannete täitmiseks. Vajadusel sõlmitakse andmesaajaga väljastatavate andmete kaitse leping, kus sätestatakse väljastatavate andmete koosseis, andmete väljastamise eesmärk, tingimused, kord ja viis.

(3) Registrist väljastatud andmeid on lubatud kasutada vaid seaduses või seaduse alusel antud õigusaktis ettenähtud korras, asutustel vaid seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga neile pandud ülesande täitmiseks. Väljastatud andmete kasutamisel tuleb tagada andmekaitsenõuete täitmine vastavalt «Isikuandmete kaitse seadusele».

(4) Registrist väljastatakse andmeid tasuta.

§ 22. Arvestuse pidamine andmete registrist väljastamise üle

Volitatud töötleja peab arvestust andmete registrist väljastamise aja, andmete koosseisu ja andmete saajate üle.

6. peatükk
REGISTRIANDMETE ARHIVEERIMINE, JÄRELEVALVE REGISTRI PIDAMISE ÜLE, REGISTRI RAHASTAMINE JA LIKVIDEERIMINE

§ 23. Registriandmete arhiveerimine

(1) Registrikaardid arhiveeritakse pärast sissesõidukeelu tähtaja lõppemist või sissesõidukeelu kehtetuks tunnistamist.

(2) Menetlustoimikud arhiveeritakse pärast sissesõidukeelu andmete lisamist registrikaardile.

(3) Arhiveeritud registrikaarte ja menetlustoimikuid säilitatakse 50 aastat.

§ 24. Järelevalve registri pidamise üle

Andmekaitsealast järelevalvet teostab Andmekaitse Inspektsioon. Registri haldamise üle teostab järelevalvet Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium või majandus- ja kommunikatsiooniministri volitatud ministeeriumi valitsemisalasse kuuluv asutus.

[RT I 2008, 36, 219 – jõust. 8.08.2008]

§ 25. Registri rahastamine

Registri hooldus- ja arendustöid ning pidamist rahastatakse riigieelarvest vastutavale töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 26. Registri likvideerimine

Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Registri likvideerimine toimub kooskõlas «Arhiiviseaduse» nõuetega.

[RT I 2008, 36, 219 – jõust. 8.08.2008]

7. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 27. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 

Lisa 13258143 Lisa

/otsingu_soovitused.json