Teksti suurus:

Teenistus- ja tsiviilrelvade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2010
Avaldamismärge:

Teenistus- ja tsiviilrelvade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 19.03.2002 nr 107
RT I 2002, 28, 171
jõustumine 31.03.2002

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

7.09.2006 nr 199 (RT I 2006, 40, 306) 23.09.2006

13.12.2007 nr 242 (RT I 2007, 67, 415) 1.01.2008

31.07.2008 nr 122 (RT I 2008, 36, 219) 8.08.2008

17.12.2009 nr 214 (RT I 2009, 65, 448) 1.01.2010

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» § 3 lõike 5 alusel ning kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» § 435 lõikega 1.

[RT I 2008, 36, 219 – jõust. 8.08.2008]

1. peatükk

«TEENISTUS- JA TSIVIILRELVADE RIIKLIKU REGISTRI» ASUTAMINE

§ 1. Registri asutamine

Määrusega asutatakse andmekogu ametliku nimega «Teenistus- ja tsiviilrelvade riiklik register» (edaspidi register).

[RT I 2008, 36, 219 – jõust. 8.08.2008]

§ 2. Registri vastutav ja volitatud töötleja

(1) Registri vastutav töötleja on Siseministeerium.

(2) Tsiviilrelvade suhtes on registri volitatud töötlejad politseiasutused ning tüübikinnitust teostav asutus. Avalikku võimu teostavad valitsusasutused ning kohtud on registri volitatud töötlejad nende valduses olevate teenistusrelvade suhtes.

[RT I 2009, 65, 448 – jõust. 1.01.2010]

2. peatükk

«TEENISTUS- JA TSIVIILRELVADE RIIKLIKU REGISTRI» PIDAMISE PÕHIMÄÄRUS

 

1. jagu

Üldsätted

§ 3. Registri asutamise ja pidamise eesmärgid

Registri asutamise ja pidamise eesmärgid on:
1) ühendada tsiviilkäibes lubatud teenistus- ja tsiviilrelvade olulised andmed ühtsesse andmebaasi;
2) koguda ja säilitada teavet Eestisse saabunud (v.a transiit) ja Eestis asuvate relvade ning nende omanike või valdajate kohta;
3) tagada järelevalve relvade käitlemise üle;
4) võimaldada saada operatiivselt teavet relvade ja nende omanike või valdajate kohta;
5) võimaldada saada teavet tüübikinnituse saanud relva- ja padrunimudelite ning nende modifikatsioonide kohta.

§ 4. Registri ülesehitus

(1) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.

(2) Register koosneb:
1) aktuaalsete, käesoleva määruse §-s 8 nimetatud andmete kogust digitaalkujul;
2) registriarhiivist, mis sisaldab aktuaalsuse kaotanud andmeid ning andmetöötlusprotsesside kohta kogutud andmeid ja käesoleva määruse §-s 10 nimetatud andmete registrisse kandmise alusdokumente.

(3) Registri arhiivi kantud andmeid juriidiliste isikute tsiviilrelvade kohta säilitatakse 25 aastat, registri arhiivi kantud andmeid füüsiliste isikute tsiviilrelvade ning teenistusrelvade kohta säilitatakse 50 aastat.

§ 5. Registri objekt

Registri objektiks on Eesti territooriumil käibes olevad teenistusrelvad, piiratud käibega tsiviilrelvad, relva- ja padrunikollektsiooni relvad, tüübikinnituse saanud relva- ja padrunimudelid ning nende modifikatsioonid. Registrisse ei kanta piiramata tsiviilkäibega relva, kumminuia, ekspordiks valmistatud relva ning transiitsaadetises olevat relva.

§ 51. Registri andmete turbeaste ja registri turvaklass

Registri andmete turbeaste on kõrge (H) ja registri turvaklass on K2T2S2.

[RT I 2008, 36, 219 – jõust. 8.08.2008]

§ 6. [Kehtetu – RT I 2008, 36, 219 – jõust. 8.08.2008]

2. jagu

Registri andmete koosseis, andmete esitamine ja sissekandmine

§ 7. Registrile andmete esitajad

(1) Eestis valmistatud relvade kohta esitavad registrile andmeid isikud, kes omavad tegevusluba relvade valmistamiseks.

(2) Andmete esitajad vastutavad esitatavate andmete sisulise tõesuse ja õigeaegse esitamise eest.

§ 8. Registrisse kantavad andmed

(1) Registrisse kantakse relva kohta järgmised andmed:
1) relva sisseveo kuupäev;
2) Eestis valmistatud relva tellijale üleandmise kuupäev;
3) relva registreerimise kuupäev;
4) relva liik, mark, mudel, kaliiber (kui on olemas);
5) relva number (kui on olemas);
6) märkused lammutamisele või hävitamisele määramise, ümbertegemise, kadumise ja teiste oluliste asjaolude kohta.

(2) Tüübikinnituse saanud relvamudeli ning selle modifikatsiooni kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) liik;
2) kaliiber (kui on olemas);
3) mark;
4) valmistaja;
5) mudeli tähis;
6) modifikatsiooni tähis;
7) eristavad omadused.

(3) Tüübikinnituse saanud padrunimudeli ning selle modifikatsiooni kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) liik;
2) kaliiber;
3) pihtamislaengu liik;
4) modifikatsiooni tähis;
5) eristavad omadused.

(4) Tsiviilrelvade ning relva- ja padrunikollektsiooni kuuluvate relvade kohta kantakse registrisse iga relvaomaniku (-valdaja) kohta järgmised andmed:
1) füüsilise isiku puhul - ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, isikut tõendava dokumendi number, väljaandmise aeg ja väljaandja, elukoht, relvaloa number, relvaloa väljaandmise ja kehtivuse aeg, paralleelrelvaloa omaja;
2) juriidilise isiku puhul - nimi ja registrisse kantud asukoht, registrikood, relvahoidla või relvaruumi asukoht, relvaloa number, vastutava isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, isikut tõendava dokumendi number, väljaandmise aeg ja väljaandja, relvaloa väljaandmise ja kehtivuse aeg.

(5) Teenistusrelvade kohta kantakse registrisse iga relvavaldaja kohta järgmised andmed:
1) nimi;
2) registrikood;
3) relvahoidla või relvaruumi asukoht;
4) vastutava isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood või sünniaeg.

(6) Kõikide registri kannete kohta säilitatakse registris järgmisi andmeid:
1) kande number;
2) kande tegija nimi;
3) kande tegemise kuupäev ja kellaaeg;
4) kande tegemise koht;
5) kande sisu.

§ 9. Andmete kandmine registrisse

(1) Andmed kantakse registrisse veebipõhiselt või politsei sisevõrgu kaudu.

(2) Andmeid teenistusrelvade kohta kannavad registrisse avalikku võimu teostavad valitsusasutused ja kohtud.

(3) Tsiviilrelvade kohta kannab andmeid registrisse relva Eestisse esmakordsel sissetoomisel ning relva Eesti tootjalt Eesti tellijale üleandmisel Politsei- ja Piirivalveamet. Relva igakordsel registreerimisel omaniku või valdaja nimele kannab andmeid registrisse asukohajärgne politseiasutus.

[RT I 2009, 65, 448 – jõust. 1.01.2010]

(4) Tüübikinnituse saanud relva- ja padrunimudeli ning nende modifikatsiooni andmed kannab registrisse tüübikinnitust teostav asutus.

(5) Kaitsepolitseiameti teenistusrelvi registreerivad, vormistavad vastavaid muudatusi ja kustutavad registrist volitatud töötleja need töötajad, kes omavad „Riigisaladuse  ja salastatud välisteabe seaduse” § 33 lõike 7 alusel väljastatud «salajase» tasemega riigisaladusele juurdepääsu luba. Nende relvade registreerimise ja muudatuste vormistamise alusdokumente hoitakse relvi valdavas asutuses.

[RT I 2009, 65, 448 – jõust. 1.01.2010]

(6) Registri volitatud töötleja teeb registrisse kande hiljemalt ühe tööpäeva jooksul pärast alusdokumentide saamist.

§ 10. Andmete alusdokumendid

Andmete registrisse kandmise alusdokumentideks on:
1) eriluba;
2) relvasoetamisloa B-osa;
3) soetamise seaduslikkust tõendav dokument;
4) relvaluba;
5) paralleelrelvaluba;
6) relvaloa kehtetuks tunnistamise otsus;
7) juriidilise isiku relvaluba;
8) relva- ja padrunikollektsioneerimise luba;
9) relva võõrandamise, ümbertegemise, laskekõlbmatuks muutmise ja lammutamise luba;
10) relvaloa kehtivuse peatamise otsus;
11) relvaloa kehtivuse peatatuse lõpetamise otsus;
12) relvahävitamise akt;
13) relva sundvõõrandamise otsus;
14) tüübikinnituse otsus;
15) Eesti tootjalt Eesti tellijale relva üleandmise-vastuvõtmise akt;
16) isikut tõendav dokument;
17) kehtiv äriregistri väljavõte registrikaardist.

3. jagu

Registri pidamine ja andmete kasutamine

§ 11. Registri vastutav töötleja

Vastutav töötleja:
1) korraldab registri projekteerimiseks ja kasutuselevõtuks vajalike tööde läbiviimise ja vastuvõtmise;
2) juhib registri pidamist;
3) korraldab koostööd volitatud töötlejate ja teiste andmekogudega ning andmevahetuse standardite kasutamist;

[RT I 2008, 36, 219 – jõust. 8.08.2008]

4) korraldab registri pidamiseks vajalike klassifikaatorite ja dokumendivormide väljatöötamist.

§ 12. Registri volitatud töötleja

(1) Registri volitatud töötleja:
1) peab registri andmebaasi, töötleb (kogub, säilitab, korrastab, teeb päringuid ja väljavõtteid, sulgeb parandamiseks, kustutab) registriandmeid;
2) vastutab registrisse kantud andmete säilimise ja terviklikkuse eest;
3) tagab registrisse andmete kandmise, muutmise, kustutamise, sulgemise, arhiveerimise ainult selleks õigust omavate ametnike poolt;
4) suunab ja abistab andmete esitajaid ning korraldab kasutajate väljaõpet.

(2) Registri volitatud töötleja peab tagama, et:
1) oleks välditud kõrvaliste isikute ligipääs relvaregistri andmetele;
2) oleks takistatud andmekandjate omavoliline lugemine, kopeerimine, muutmine või kaasaviimine;
3) igal andmetöötlussüsteemi kasutajal oleks juurdepääs ainult temale töötlemiseks lubatud andmetele;
4) tagantjärele oleks võimalik kindlaks teha, millal, kelle poolt ja millised andmed andmetöötlussüsteemi sisestati või nende kohta päringuid tehti;
5) andmete töötlemisel üle andmesidevõrgu (internet, intranet) ei toimuks andmete omavolilist lugemist, kopeerimist, muutmist või kustutamist.

(3) Registri volitatud töötlejal on õigus:
1) kontrollida esitatud andmete tõepärasust;
2) saada registrile pandud ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid riigiasutustelt ning andmekogudest.

[RT I 2008, 36, 219 – jõust. 8.08.2008]

§ 13. Andmete registrisse vastuvõtmise ja registrist väljastamise üle arvestuse pidamise kord

(1) Volitatud töötleja peab registris või selle arhiivis arvestust andmete registrisse vastuvõtmise ja registrist väljastamise kohta.

(2) Registrisse vastuvõetud andmete kohta tehakse registrisse kanne vastuvõtmise aja, andmete esitaja ja vastuvõetud andmete kohta.

(3) Registrist väljastatud andmete kohta tehakse registri arhiivi kanne väljastamise aja, andmete saaja ja väljastatud andmete kohta.

§ 14. Registri andmete sulgemine

Andmed suletakse registris ja kantakse arhiivi üle, kui relv on arvelt mahavõetud seoses laskekõlbmatuks muutmisega, hävitamisega või alaliselt Eestist väljaviimisega.

§ 15. Juurdepääs registrisse kantud andmetele

(1) Registrisse kantud andmed on juurdepääsupiiranguga vastavalt «Isikuandmete kaitse seadusele» ning „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusele” ning nende alusel antud õigusaktidele.

[RT I 2007, 67, 415 – jõust. 1.01.2008]

(2) Andmed tüübikinnituse saanud relva- ja padrunimudelite ning nende modifikatsioonide kohta on avalikud.

(3) Registri tarkvara peab võimaldama piirata juurdepääsu relvade ja nende valdajate andmetele volitatud töötlejate kaupa, nii et volitatud töötlejad saavad töödelda vaid nende valduses olevate relvade andmeid. Politsei- ja Piirivalveamet saab töödelda kõiki registris sisalduvaid andmeid.

[RT I 2009, 65, 448 – jõust. 1.01.2010]

 (4) Registrist andmete saamise ja kasutamise õigus on riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustel ja teistel juriidilistel isikutel nendele seadusega või seaduse alusel pandud ülesannete täitmiseks.

(5) Volitatud töötleja võib registri andmeid väljastada statistilistel eesmärkidel kasutamiseks andmesaajale, kelle selline tegevus on ette nähtud seaduses, ning vastutavale töötlejale. Statistilisi andmed väljastatakse kujul, mis ei võimalda relva omanikku või valdajat identifitseerida.

(6) Muudel isikutel on õigus tutvuda registris enda kohta hoitavate andmetega «Isikuandmete kaitse seaduses» sätestatud korras.

§ 16. Registrist andmete väljastamise kord

(1) Registri andmeid väljastatakse relvaregistri tarkvaraga tehtud digitaalsete päringute kaudu üle üldkasutatava andmesidevõrgu (intranet, internet) või posti teel kirjaliku päringu alusel.

(2) Registrisse tehtud digitaalsed päringud, paberkandjal saadetud päringud ning kirjalikult antud vastused registreeritakse digitaalselt registri andmebaasis või volitatud töötleja dokumendiregistris.

(3) Registri andmed väljastatakse tasuta. Isikule registrist andmete väljastamisel lähtutakse «Isikuandmete kaitse seaduses» sätestatust.

[RT I 2008, 36, 219 – jõust. 8.08.2008]

(4) Registrist ei väljastata andmeid välisriiki, välja arvatud rahvusvahelist õigusabi reguleerivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja tingimustel.

§ 17. Ebaõigete andmete parandamine ja sellest informeerimine

(1) Kui volitatud töötleja leiab registris ebaõigeid andmeid või teavitab andmete esitaja, andmete kasutaja, saaja või vastutav töötleja teda registris olevatest ebaõigetest andmetest, sulgeb volitatud töötleja juurdepääsu andmetele kuni andmete õigsuse kindlakstegemiseni või parandamiseni.

(2) Volitatud töötleja parandab ebaõiged andmed registris viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe tööpäeva jooksul, arvates vastava teate saamisest.

(3) Registrisse kantud andmete muutmiseks või parandamiseks esitab andmete esitaja volitatud töötlejale uued andmed kas paberkandjal või digitaalselt.

4. jagu

Järelevalve

§ 18. Järelevalve

Isikuandmete töötlemise seaduslikkuse üle teostab järelevalvet Andmekaitse Inspektsioon ja registri haldamise üle teostab järelevalvet Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium või majandus- ja kommunikatsiooniministri volitatud ministeeriumi valitsemisalasse kuuluv asutus. 

[RT I 2008, 36, 219 – jõust. 8.08.2008]

5. jagu

Lõppsätted

§ 19. Registri kasutusele võtmine ja selle pidamiseks vajalike tööde finantseerimine

Registri projekteerimine ja tarkvara väljatöötamine toimub 2002. aastal ning selle kasutusele võtmine 31. märtsist 2003. a. Selleks vajalikud tööd finantseeritakse Siseministeeriumi 2002. ja 2003. aasta eelarvest mahuga 1 400 000 krooni: 2002. aastal projekteerimiseks ja tarkvara väljatöötamiseks 600 000 krooni ja 2003. aastal tarkvara väljatöötamiseks, riistvara soetamiseks, juurutamiseks ja koolitamiseks 800 000 krooni.

§ 20. Registri finantseerimine

(1) Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest sihtotstarbeliste summadena vastutava töötleja eelarverealt.

(2) Registrisse andmete kandmiseks vajalikke korralduslikke, riist- ja tarkvaralisi vahendeid finantseeritakse riigieelarvest sihtotstarbeliste summadena volitatud töötlejate eelarve ridadelt.

§ 21. Registri likvideerimine

Registri likvideerimise või reorganiseerimise ja registriandmete üleandmise otsustab Vabariigi Valitsus.

[RT I 2008, 36, 219 – jõust. 8.08.2008]

§ 22. Määruse rakendamine

Registrisse kantakse üle olemasolevad andmed tsiviil- ja teenistusrelvade ning nende omanike või valdajate kohta poole aasta jooksul pärast registri kasutusele võtmist, hiljemalt 30. septembriks 2003. a.

§ 23. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 24. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 31. märtsil 2002. a.

 28.07.2016 15:30
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus tervikteksti koostamisel, taastatud § 22 ja § 24 tekst, Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.

/otsingu_soovitused.json