Teksti suurus:

Riikliku elamis- ja töölubade registri asutamine ning riikliku elamis- ja töölubade registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2010
Avaldamismärge:

Riikliku elamis- ja töölubade registri asutamine ning riikliku elamis- ja töölubade registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 30.11.2000 nr 394
RT I 2000, 91, 594
jõustumine 09.12.2000, § 15 osas 1.01.2002

Muudetud järgmiste määrustega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

20.11.2001 nr 354 ( RT I 2001, 92, 559) 30.11.2001

26.11.2002 nr 364 (RT I 2002, 98, 574) 1.01.2003

2.04.2003 nr 111 ( RT I 2003, 35, 229) 14.04.2003

22.04.2003 nr 119 ( RT I 2003, 37, 244) 1.05.2003

26.04.2004 nr 135 ( RT I 2004, 31, 225) 1.05.2004

18.05.2006 nr 116 (RT I 2006, 24, 177) 1.06.2006

27.07.2006 nr 173 (RT I 2006, 36, 274) 11.08.2006

31.07.2008 nr 122 (RT I 2008, 36, 219) 8.08.2008

19.02.2009 nr 40 (RT I 2009, 14, 86) 1.03.2009

17.12.2009 nr 214 (RT I 2009, 65, 448) 1.01.2010


Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» § 19 alusel ja kooskõlas «Euroopa Liidu kodaniku seaduse» § 52 lõikega 2.

[RT I 2009, 14, 86 – jõust. 1.03.2009]

1. peatükk
REGISTRI ASUTAMINE

§ 1. Elamis- ja töölubade registri nimi

Määrusega asutatakse andmekogu ametliku nimega «Riiklik elamis- ja töölubade register» (edaspidi register).

[RT I 2008, 36, 219 – jõust. 8.08.2008]

§ 2. Registri vastutav ja volitatud töötleja

Registri vastutav töötleja on Siseministeerium ning volitatud töötlejad on Politsei- ja Piirivalveamet ja prefektuur.

[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 1.01.2010]

§ 3. Registri pidamise eesmärk

Registri asutamise ja kasutusele võtmise eesmärk on:
1) arvestuse pidamine välismaalase elamis- ja töölubade ning tähtajalise elamisloa ja tööloa ning nende pikendamise taotluste, alalise elamisloa taotluste, pikaajalise elaniku elamisloa ja elamisloa taastamise taotluste, elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmise taotluste, Eestist eemalviibimise registreerimise taotluste ning nende suhtes tehtud otsuste, samuti kehtetuks tunnistatud elamis- ja töölubade üle tagamaks «Välismaalaste seaduses» ja selle alusel antud õigusaktides valitsusasutustele ja teistele riigiasutustele pandud ülesannete täitmise;
2) arvestuse pidamine Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikme tähtajalise elamisõiguse ja selle pikendamise ning Euroopa Liidu kodaniku ja tema perekonnaliikme alalise elamisõiguse registreerimise üle ning elamisõigusega seotud andmete töötlemine tagamaks «Euroopa Liidu kodaniku seaduses» ning selle alusel antud õigusaktides valitsusasutustele ja teistele riigiasutustele pandud ülesannete täitmise.

[RT I 2006, 36, 274 – jõust. 11.08.2006]


2. peatükk
«RIIKLIKU ELAMIS- JA TÖÖLUBADE REGISTRI» PIDAMISE PÕHIMÄÄRUS

1. jagu
Registri koosseis ning registriandmete õiguslik režiim

§ 4. Registri koosseis

Registri koosseisu kuuluvad:

1) [kehtetu - RT I 2002, 98, 574 – jõust. 1.01.2003]
2) paberkandjal menetlustoimikud (edaspidi menetlustoimik);
3) digitaalsed registrikaardid (edaspidi registrikaart);
4) käesoleva määruse §-s 22 nimetatud taotluse vastus. Vastus sisaldab andmeid registrist andmete väljastamise aja, andmete koosseisu ja andmete saaja kohta. Vastuse kohta peetakse digitaalselt arvestust vastavalt volitatud töötleja asjaajamiskorrale.

§ 5. [kehtetu - RT I 2002, 98, 574 – jõust. 1.01.2003]

§ 6. Menetlustoimiku koosseis

Menetlustoimik sisaldab §-s 8 nimetatud alusdokumente ja dokumente, mis tõendavad registrisse kantud andmete parandamise õigsust.

§ 7. «Välismaalaste seaduse» alusel registrisse kantavad andmed

(1) Tähtajalise elamisloa taotleja kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) isikuandmed (Eesti isikukood, kui see on taotlejal olemas, eesnimed, perekonnanimi, endised perekonnanimed, sünniaeg, sünnikoht, sugu, kodakondsus, foto, allkirjanäidis);

[RT I 2006, 24, 177– jõust. 1.06.2006]

2) tähtajalise elamisloa taotlemise põhjus (töötamiseks; ettevõtluseks; õppimiseks õppeasutuses; elama asumiseks vanema, abikaasa, lapse, lapselapse või eestkostja juurde; piisava legaalse sissetuleku olemasolul; välislepingu alusel);
3) andmed elukoha kohta Eestis (tänav, maja, korter, linn või küla, vald, maakond, postiindeks);
4) andmed elukoha kohta välisriigis (tänav, maja, korter, linn või küla, vald, maakond, postiindeks, riik);
5) kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
6) taotleja haridus (alg-, põhi-, kesk-, keskeri-, kõrgem haridus, muu);
7) taotleja perekonnaseis (vallaline, abielus, lahutatud, lesk);
8) elukutse (eriala või kutse);
9) andmed taotleja kriminaalkorras korduvalt karistamise kohta;
10) andmed taotleja vabaduskaotusega karistamise kohta;
11) andmed taotleja teenistuse kohta kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes, sealt reservi arvamise ja erru minemise kohta;
12) andmed selle kohta, kas taotleja on välisriigi relvajõudude tegevteenistuses oleva, sealt reservi arvatud või erru läinud isiku abikaasa, vanem või alaealine laps;
13) andmed taotleja töötamise või teenimise kohta välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses;
14) andmed selle kohta, kas taotleja on välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses töötava või töötanud isiku abikaasa, vanem või alaealine laps;
15) andmed taotleja dessantoperatsioonideks, diversiooni või sabotaaži alal eriväljaõppe või -ettevalmistuse saamise kohta;
16) andmed selle kohta, kas taotleja on dessantoperatsioonideks, diversiooni või sabotaaži alal eriväljaõppe või -ettevalmistuse saanud isiku abikaasa, vanem või alaealine laps;
17) andmed taotleja osalemise kohta karistusoperatsioonides tsiviilelanikkonna vastu;
18) andmed selle kohta, kas taotleja on karistusoperatsioonides tsiviilelanikkonna vastu osalenud isiku abikaasa, vanem või alaealine laps;
19) andmed rahvusvahelise abiprogrammi kaudu elamispinna saamise kohta välisriigis või Eestist lahkumiseks toetuse saamise kohta;
20) taotluse põhjendatust selgitavad andmed;
21) andmed selle kohta, kas taotleja on kantud «Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise kokkuleppe Vene Föderatsiooni relvajõudude pensionäride sotsiaalsete tagatiste küsimustes Eesti Vabariigi territooriumil» (RT II 1995, 46, 203) artikli 2 punktis 3 märgitud, täpsustatud ja Eesti poolt aktsepteeritud nimekirja;
22) andmed selle kohta, kas taotleja on ajavahemikus 13. augustist 1994. a kuni 28. veebruarini 1998. a taotlenud ümberasuja viisat;
23) andmed elamisloa omamise kohta teistes riikides.

[RT I 2006, 24, 177– jõust. 1.06.2006]

(2) Tähtajalise elamisloa taotlemisel kantakse registrisse taotleja lähedaste sugulaste ja abikaasa kohta järgmised andmed:
1) isikuandmed (Eesti isikukood või sünniaeg, eesnimed, perekonnanimi, kodakondsus);
2) suhe taotlejaga (abikaasa, ema, isa, õde, vend, tütar, poeg);
3) elukoha andmed (tänav, maja, linn või küla, vald, maakond, postiindeks, riik);
4) andmed selle kohta, kas perekonnaliige on kantud «Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise kokkuleppe Vene Föderatsiooni relvajõudude pensionäride sotsiaalsete tagatiste küsimustes Eesti Vabariigi territooriumil» artikli 2 punktis 3 märgitud, täpsustatud ja Eesti poolt aktsepteeritud nimekirja;
5) andmed selle kohta, kas perekonnaliige on ajavahemikus 13. augustist 1994. a kuni 28. veebruarini 1998. a taotlenud ümberasuja viisat.

(3) Tähtajalise elamisloa pikendamise taotleja kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimi, endised perekonnanimed, sünniaeg, sünnikoht, sugu, kodakondsus, foto, allkirjanäidis);
[RT I 2006, 24, 177 – jõust. 1.06.2006]

2) tähtajalise elamisloa pikendamise põhjus (töötamiseks; ettevõtluseks; õppimiseks õppeasutuses; elama asumiseks vanema, abikaasa, lapse, lapselapse või eestkostja juurde; piisava legaalse sissetuleku olemasolul; välislepingu alusel);
3) andmed elukoha kohta Eestis (tänav, maja, korter, linn või küla, vald, maakond, postiindeks);
4) andmed elukoha kohta välisriigis (tänav, maja, korter, linn või küla, vald, maakond, postiindeks, riik);
5) kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
6) taotleja perekonnaseis (vallaline, abielus, lahutatud, lesk);
7) andmed elamisloa omamise kohta teistes riikides.

[RT I 2006, 24, 177– jõust. 1.06.2006]

(4) Tähtajalise elamisloa pikendamise taotleja kohta kantakse registrisse täiendavalt järgmised andmed juhul, kui need on muutunud pärast elamisloa taotluse või eelmise elamisloa pikendamise taotluse esitamist:
1) taotleja haridus (alg-, põhi-, kesk-, keskeri-, kõrgem haridus, muu);
2) elukutse (eriala või kutse);
3) andmed taotleja kriminaalkorras korduvalt karistamise kohta;
4) andmed taotleja vabaduskaotusega karistamise kohta;
5) andmed taotleja teenistuse kohta kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes, sealt reservi arvamise ja erru minemise kohta;
6) andmed selle kohta, kas taotleja on välisriigi relvajõudude tegevteenistuses oleva, sealt reservi arvatud või erru läinud isiku abikaasa, vanem või alaealine laps;
7) andmed taotleja töötamise või teenimise kohta välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses;
8) andmed selle kohta, kas taotleja on välisriigi luure- või julgeolekuteenistuses töötava või töötanud isiku abikaasa, vanem või alaealine laps;
9) andmed taotleja dessantoperatsioonideks, diversiooni või sabotaaži alal eriväljaõppe või -ettevalmistuse saamise kohta;
10) andmed selle kohta, kas taotleja on dessantoperatsioonideks, diversiooni või sabotaaži alal eriväljaõppe või -ettevalmistuse saanud isiku abikaasa, vanem või alaealine laps;
11) andmed taotleja osalemise kohta karistusoperatsioonides tsiviilelanikkonna vastu;
12) andmed selle kohta, kas taotleja on karistusoperatsioonides tsiviilelanikkonna vastu osalenud isiku abikaasa, vanem või alaealine laps;
13) andmed rahvusvahelise abiprogrammi kaudu elamispinna saamise kohta välisriigis või Eestist lahkumiseks toetuse saamise kohta;
14) andmed selle kohta, kas taotleja on kantud «Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise kokkuleppe Vene Föderatsiooni relvajõudude pensionäride sotsiaalsete tagatiste küsimustes Eesti Vabariigi territooriumil» artikli 2 punktis 3 märgitud, täpsustatud ja Eesti poolt aktsepteeritud nimekirja;
15) andmed selle kohta, kas taotleja on ajavahemikus 13. augustist 1994. a kuni 28. veebruarini 1998. a taotlenud ümberasuja viisat.

(5) Tähtajalise elamisloa taotleja kohta, kes taotleb elamisluba töötamiseks või selle pikendamist, kantakse registrisse täiendavalt järgmised andmed:
1) tööandja andmed (juriidilisest isikust tööandja nimi või füüsilisest isikust tööandja ees- ja perekonnanimi, registrikood / Eesti isikukood, tööandja tegevusala, postiaadress, telefon, faks, e-posti aadress);
2) välisriigi tööandja andmed (juriidilisest isikust tööandja nimi või füüsilisest isikust tööandja ees- ja perekonnanimi, registrikood, postiaadress), kui elamisloa taotleja suhtes kohaldatakse «Välismaalaste seaduse» §13 3 lõike 12 punkti 5;
3) töötamiskoha aadress;
4) töökoht või ametikoht;
5) eeldatav tööle asumise aeg;
6) andmed töö ja lepingu kohta (lepingu liik, välismaalase tööle asumise aeg, eeldatav lepingu lõppemise aeg, ametikoht, tasu).

(51) Tähtajalise elamisloa taotleja kohta, kes taotleb elamisluba õppimiseks või selle pikendamist, kantakse registrisse täiendavalt järgmised andmed:
1) õppeasutuse või üliõpilasorganisatsiooni andmed (nimi, registrikood, aadress);
2) eriala või kursuse nimetus ja nominaalse õppeaja kestus;
3) eeldatav õppima asumise aeg;
4) perekonnaliikmete ja ülalpeetavate arv ning seos taotlejaga;
5) andmed elamistingimuste kohta Eestis (andmed selle kohta, kas õppeasutus garanteerib välismaalasele elamispinna, elamispinna suurus, tubade arv, elamispinnal elavate isikute arv).

(6) Tähtajalise elamisloa taotleja kohta, kes taotleb elamisluba ettevõtluseks või selle pikendamist, kantakse registrisse täiendavalt järgmised andmed:
1) andmed äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja kohta (äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja nimi, registrikood, tegevusala ja -piirkond);
2) tegevuskoha andmed (aadress, telefon, faks, e-posti aadress).

(7) Tööloa taotlemisel ja selle pikendamise taotlemisel kantakse registrisse taotleja isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimi).

(8) Pikaajalise elaniku elamisloa ja elamisloa taastamise taotleja kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimed, sünniaeg, sünnikoht riigi täpsusega, sugu, kodakondsus, foto, allkirjanäidis);
2) kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress).

[RT I 2006, 24, 177– jõust. 1.06.2006]

(9) Pikaajalise elaniku elamisloa ja elamisloa taastamise taotlemisel kantakse registrisse täiendavalt järgmised andmed:
1) selle kohta, kas taotleja on elanud Eestis elamisloa alusel seaduslikult ja pidevalt vähemalt viis aastat vahetult enne pikaajalise elaniku elamisloa taotluse esitamist;
2) selle kohta, kas taotleja on elanud Eestis elamisloa alusel seaduslikult ja pidevalt vähemalt kaks aastat vahetult enne pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotluse esitamist;
3) taotleja kehtiva tähtajalise elamisloa olemasolu kohta;
4) Eestis äraelamiseks püsiva legaalse sissetuleku kohta;
5) selle kohta, et taotleja on kindlustatud isik «Ravikindlustuse seaduse» tähenduses;
6) integratsiooninõude täitmiseks vajaliku keeleoskuse kohta;
7) mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis pikaajalise elaniku staatuse omamise kohta;
8) taotleja kriminaalkorras karistamise kohta;
9) taotleja seoste kohta välisriigi luure- või julgeolekuteenistusega;
10) taotleja sidemete kohta relvi valdavate, sõjaliselt korraldatud või sõjalisi harjutusi harrastavate organisatsioonidega;
11) taotleja kuulumise kohta Eesti või välisriigi organisatsioonidesse;
12) taotleja viimase viie aasta õppimise, töö- ja teenistuskäigu kohta;
13) taotleja seadusjärgse esindaja kohta;
14) taotleja perekonnaliikmete kohta.

[RT I 2006, 24, 177– jõust. 1.06.2006]

(10) Pikaajalise elaniku elamisloa taotlemisel alla üheaastasele lapsele kantakse registrisse lisaks lõigetes 8 ja 9 nimetatud andmetele järgmised andmed:
1) alla üheaastase lapse vanemate isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimed, sünniaeg, kodakondsus, sugu);
2) alla üheaastase lapse vanemate kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress).

[RT I 2006, 24, 177– jõust. 1.06.2006]

(11) «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 4 punktides 6–7 ja 10–12 nimetatud välismaalase kohta kantakse tähtajalise elamisloa taotlemisel ja tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel registrisse täiendavalt järgmised andmed:
1) andmed vanemate kohta;
2) andmed sõjaväelise või eriauastme kohta (auastme andmise aeg, auastme andmise alus), koosseis;
3) varjunimi ja selle kasutamise aeg;
4) andmed erikoolides või kursustel õppimise kohta (kooli või kursuse nimi, aadress, õppimise aeg ja eriala);
5) andmed dessantoperatsioonideks või diversiooni või sabotaaži ala eriväljaõppe või eriettevalmistuse saamise kohta;
6) andmed osavõtu kohta sõjaväelistest operatsioonidest teiste riikide territooriumil (riigi nimi, osalemise aeg, ametikohad, ülesanded);
7) reservi arvamise aeg;
8) erru minemise aeg;
9) andmed teenistus- ja töökäigu kohta (asutuste nimed ja sõjaväeosade numbrid, aadressid, ametikohad, teenistuse ja töötamise aeg, ülesanded ja tegevuse suunad kõigil ametikohtadel, väeliigid).

(12) «Välismaalaste seaduse» § 12 lõike 4 punktis 14 nimetatud isiku kohta kantakse registrisse lõikes 11 nimetatud andmed vastavalt kas abikaasa või vanema kohta.

(13) Elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmise taotlemisel kantakse registrisse taotleja kohta järgmised andmed:
1) isikuandmed (Eesti isikukood, ees- ja perekonnanimi (nimed), endised nimed, sünniaeg, sugu, kodakondsus);
[RT I 2006, 24, 177 – jõust. 1.06.2006]
2) kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress).

(14) Eestist eemalviibimise registreerimise taotleja kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimi);
2) kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
3) Eestist eemalviibimise aeg ja põhjus.

(15) Välisriigi kodaniku kohta kantakse registrisse tähtajalise elamisloa taotlemisel, tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel, pikaajalise elaniku elamisloa taotlemisel, tööloa taotlemisel, tööloa pikendamise taotlemisel, elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmise taotlemisel ja Eestist eemalviibimise registreerimise taotlemisel andmed kodakondsuse ja välisriigi reisidokumendi kohta (reisidokumendi liik, number, väljaandja, väljaandmise aeg ja kehtivusaja lõppemise aeg).

[RT I 2006, 24, 177– jõust. 1.06.2006]

(16) Elamisloa otsuse kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) taotleja isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimi, sugu, sünnikuupäev);
2) otsuse teinud ametniku eesnimed ja perekonnanimi, ametikoht;
3) otsuse andmed (number, kuupäev);
4) elamisloa kehtivusaeg;
5) elamisloa andmise alus;
6) andmed selle kohta, kas isik vajab tööluba;
7) andmed elamisloa otsuse vaidlustamise või edasikaebamise kohta;
[RT I 2009, 14, 86 – jõust. 1.03.2009]

8) andmed kohtulahendi edasikaebamise kohta.
[RT I 2009, 14, 86 – jõust. 1.03.2009]

(17) Tööloa otsuse kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) taotleja isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimi, sugu, sünnikuupäev);
2) otsuse teinud ametniku eesnimed ja perekonnanimi, ametikoht;
3) otsuse andmed (number ja kuupäev);
4) tööloa kehtivusaeg;
5) tööloa andmise alus;
6) tööandja andmed (nimi ja registrikood);
7) taotleja ametikoht;
8) andmed tööloa otsuse vaidlustamise või edasikaebamise kohta;
[RT I 2009, 14, 86 – jõust. 1.03.2009]

9) andmed kohtulahendi edasikaebamise kohta.
[RT I 2009, 14, 86 – jõust. 1.03.2009]

(18) «Välismaalaste seaduse» § 14 lõike 2 punktides 1 ja 3 nimetatud juhtudel kantakse registrisse elamisloa ja tööloa kehtetuks tunnistamise kohta järgmised andmed:
1) elamisloa ja tööloa kehtetuks tunnistamise kuupäev ja alus;
2) elamisloa ja tööloa kehtetuks tunnistamise otsuse teinud ametniku eesnimed, perekonnanimi ja ametikoht;
3) andmed elamisloa ja tööloa kehtetuks tunnistamise otsuse vaidlustamise või edasikaebamise kohta;
[RT I 2009, 14, 86 – jõust. 1.03.2009]

4) andmed kohtulahendi edasikaebamise kohta.
[RT I 2009, 14, 86 – jõust. 1.03.2009]

§ 7 1. «Euroopa Liidu kodaniku seaduse» alusel registrisse kantavad andmed

(1) Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikme (edaspidi perekonnaliige) tähtajalise elamisõiguse ja selle pikendamise taotlemisel kantakse registrisse järgmised andmed:
1) taotleja isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimed, sünniaeg, sünnikoht riigi täpsusega, sugu, kodakondsus, perekonnaseis, foto, allkirjanäidis);
2) taotletav õigus;
3) taotleja suhe Euroopa Liidu kodanikuga;
4) andmed taotleja perekonnaliikmete kohta (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimed, sünniaeg, sugu, kodakondsus, elukoht, suhe taotlejaga, majanduslik seos taotlejaga);
5) taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
6) andmed Eestis registreeritud elukoha kohta;
7) andmed mõnes teises riigis elamisõiguse omamise kohta;
8) andmed taotleja kriminaalkorras karistamise kohta;
9) andmed taotleja seoste kohta välisriigi luure- või julgeolekuteenistusega;
10) andmed taotleja sidemete kohta relvi valdavate, sõjaliselt korraldatud või sõjalisi harjutusi harrastavate organisatsioonidega;
11) andmed taotleja kuulumise kohta Eesti või välisriigi organisatsioonidesse;
12) andmed Euroopa Liidu kodaniku, kelle juurde elama asumiseks elamisõigust või selle pikendamist taotletakse, poolt esitatud kinnituse kohta;
13) andmed taotleja seadusjärgse esindaja kohta.

(2) Euroopa Liidu kodaniku ja tema perekonnaliikme alalise elamisõiguse (edaspidi alaline elamisõigus) registreerimisel kantakse registrisse järgmised andmed:
1) taotleja isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimed, sünniaeg, sünnikoht riigi täpsusega, sugu, kodakondsus, perekonnaseis, foto, allkirjanäidis);
2) taotletav õigus ja alalise elamisõiguse registreerimise alus;
3) andmed püsivalt Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel elamise kohta;
4) taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
5) andmed Eestis registreeritud elukoha kohta;
6) andmed mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis pikaajalise elaniku staatuse omamise kohta;
7) andmed taotleja kriminaalkorras karistamise kohta;
8) andmed taotleja seoste kohta välisriigi luure- või julgeolekuteenistusega;
9) andmed taotleja sidemete kohta relvi valdavate, sõjaliselt korraldatud või sõjalisi harjutusi harrastavate organisatsioonidega;
10) andmed taotleja kuulumise kohta Eesti või välisriigi organisatsioonidesse;
11) andmed taotleja viimase viie aasta õppimise, töö- ja teenistuskäigu kohta;
12) andmed taotleja seadusjärgse esindaja kohta.

(3) Perekonnaliikme tähtajalise elamisõiguse andmise ja selle pikendamise otsuse kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) otsuse teinud ametniku eesnimed ja perekonnanimi, ametikoht;
2) otsuse andmed (number, kuupäev);
3) elamisõiguse andmise või pikendamise alus;
4) elamisõiguse kehtivusaeg;
5) andmed otsuse vaidlustamise või edasikaebamise kohta;
[RT I 2009, 14, 86 – jõust. 1.03.2009]

6) andmed kohtulahendi edasikaebamise kohta.
[RT I 2009, 14, 86 – jõust. 1.03.2009]

(4) Alalise elamisõiguse registreerimise kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) alalise elamisõiguse registreerinud ametniku eesnimed ja perekonnanimi, ametikoht;
2) alalise elamisõiguse registreerimise andmed (number, kuupäev).

(5) Elamisõiguse lõppemise või lõpetamise kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) elamisõiguse lõppemise kuupäev ja alus;
2) elamisõiguse lõppemise kohta kande teinud ametniku eesnimed, perekonnanimi ja ametikoht;
3) elamisõiguse lõpetamise otsuse teinud ametniku eesnimed, perekonnanimi ja ametikoht;
4) elamisõiguse lõpetamise otsuse andmed (number, kuupäev);
5) andmed elamisõiguse lõpetamise otsuse vaidlustamise või edasikaebamise kohta;
[RT I 2009, 14, 86 – jõust. 1.03.2009]

6) andmed kohtulahendi edasikaebamise kohta.
[RT I 2009, 14, 86 – jõust. 1.03.2009]

§ 8. Andmete alusdokumendid

Andmete registrisse kandmise alusdokumentideks (edaspidi alusdokument) on:
1) tähtajalise elamisloa ja elamisloa pikendamise taotlus, tööloa ja tööloa pikendamise taotlus, pikaajalise elaniku elamisloa ja elamisloa taastamise taotlus, elamis- ja tööloa kehtetuks tunnistamise taotlus, elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmise taotlus ja Eestist eemalviibimise registreerimise taotlus ning neile taotlustele lisatud dokumendid;
[RT I 2006, 24, 177 – jõust. 1.06.2006]

2) perekonnaseisuosakonna või kohaliku omavalitsuse teatis isiku surma kohta;
3) jõustunud kohtuotsus isiku kriminaalkorras karistatuse kohta;
4) haldusakt tähtajalise elamisloa andmise ja pikendamise või sellest keeldumise, tööloa andmise ja pikendamise või sellest keeldumise, pikaajalise elaniku elamisloa andmise ja taastamise või sellest keeldumise, elamis- ja tööloa kehtetuks tunnistamise, elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmise ja Eestist eemalviibimise registreerimise või sellest keeldumise kohta;
5) perekonnaliikme tähtajalise elamisõiguse ja selle pikendamise taotlus, alalise elamisõiguse registreerimise taotlus, elamisõiguse lõpetamise taotlus ning neile taotlustele lisatud dokumendid;
[RT I 2006, 36, 274 – jõust. 11.08.2006]

6) haldusakt perekonnaliikme tähtajalise elamisõiguse andmise ja pikendamise, alalise elamisõiguse registreerimise või sellest keeldumise ning elamisõiguse lõpetamise kohta.

[RT I 2006, 36, 274 – jõust. 11.08.2006]

§ 9. Andmete õiguslik tähendus

Registrikaartidel olevatel andmetel on informatiivne tähendus ning menetlustoimikutes alusdokumentidel olevatel andmetel on õiguslik tähendus.

[RT I 2002, 98, 574 - jõust. 1. 01. 2003]

§ 10. Registri ülesehitus ja pidamise viisid

Register on ühetasandiline andmekogu, mida peetakse infotehnoloogilise andmekoguna ja menetlustoimikutena.

 

2. jagu
Andmete esitamise ja registri pidamise kord

§ 11. Andmete esitajad

Registrisse esitavad andmeid:
1) volitatud töötleja ametnik taotluse alusel, mille on esitanud välismaalane või Eesti kodanik, kes taotleb isiku Eestisse kutsumist, või välismaalane, kes taotleb tähtajalist elamisluba ja elamisloa pikendamist, tööluba ja tööloa pikendamist, pikaajalise elaniku elamisluba ja elamisloa taastamist, elamis- ja tööloa kehtetuks tunnistamist, elamisloa andmete reisidokumenti kandmist ja Eestist eemalviibimise registreerimist vastavalt seda valdkonda reguleerivatele õigusaktidele;
[RT I 2006, 24, 177 – jõust. 1.06.2006]

11) volitatud töötleja ametnik taotluse alusel, mille on esitanud Euroopa Liidu kodanik, kes taotleb alalise elamisõiguse registreerimist ja elamisõiguse lõpetamist, või Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliige, kes taotleb tähtajalist elamisõigust ja selle pikendamist, alalise elamisõiguse registreerimist ja elamisõiguse lõpetamist;
[RT I 2006, 36, 274 – jõust. 11.08.2006]

2) «Välismaalaste seaduse» § 15 lõigetes lõigetes 1– 3 nimetatud subjektid selle seaduse § 15 lõigetes 1– 3 loetletud asjaolude osas vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud korrale;

3) Politsei- ja Piirivalveamet ja prefektuur.
[RT I 2009, 65, 448 – jõust. 1.01.2010]

§ 12. [Kehtetu – RT I 2009, 65, 448 – jõust. 1.01.2010]

§ 13. Andmete registreerimine ja registrisse kandmine

Politsei- ja Piirivalveamet ja prefektuur kannavad §-des 7 ja 71 nimetatud andmed ning taotluse põhjendatust selgitavad andmed registrikaardile hiljemalt andmete esitamise päevale järgneval tööpäeval.

[RT I 2009, 65, 448 – jõust. 1.01.2010]

§ 14. [kehtetu – RT I 2002, 98, 574 – jõust. 1.01.2003]

§ 15. Andmete ristkasutus

Teiste andmekogudega toimub andmete ristkasutus vastavalt andmekogude vastutavate töötlejate vahelisele kokkuleppele kooskõlas Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2003. a määrusega nr 331 «Infosüsteemide andmevahetuskihi rakendamine.

[RT I 2006, 24, 177 – jõust. 1.06.2006]

§ 16. [Kehtetu – RT I 2006, 24, 177 – jõust. 1.06.2006]

§ 17. Arvestuse pidamine andmete üle

Volitatud töötleja peab digitaalselt ja paberkandjal arvestust andmete registrisse esitamise aja, andmete koosseisu ja andmete esitaja üle vastavalt volitatud töötleja asjaajamiskorrale.

§ 18. Menetlustoimiku koostamine

Menetlustoimik koostatakse § 8 punktides 1 ja 5 nimetatud alusdokumendi vastuvõtmise või selle Politsei- ja Piirivalveametisse saabumise päeval.

[RT I 2009, 65, 448 – jõust. 1.01.2010]

§ 19. Registriandmete õigsuse tagamine

Andmete esitaja vastutab tema poolt esitatud andmete ning § 8 punktides 1 ja 5 märgitud alusdokumentidel olevate andmete õigsuse eest alusdokumendi esitamise ajal. Politsei- ja Piirivalveamet või prefektuur vastutab tema poolt registrikaardile kantud andmete vastavuse eest andmete esitaja poolt esitatud andmetele.

[RT I 2009, 65, 448 – jõust. 1.01.2010]

§ 20. Ebaõigete andmete parandamine

(1) Kui volitatud töötleja avastab registris ebaõigeid andmeid või teavitab andmete esitaja teda registris olevatest ebaõigetest andmetest, on volitatud töötleja kohustatud parandama need registris viie tööpäeva jooksul ebaõigetest andmetest teadasaamisest arvates.

(2) [Kehtetu – RT I 2009, 65, 448 – jõust. 1.01.2010]

(3) Andmete esitaja edastab volitatud töötlejale registris olevate andmete ebaõigsust tõendavate dokumentide koopiad. Paranduste aluseks olevad koopiad lisatakse menetlustoimikule.

 

3. jagu
Andmete registrist väljastamise kord

§ 21. Isikud, kellele väljastatakse andmeid

Registrisse kantud andmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas «Isikuandmete kaitse seaduse» ja «Avaliku teabe seadusega»:
1) vastutava ja volitatud töötleja teenistujatele, kelle ametijuhendist tulenevate teenistuskohustuste täitmiseks on see vajalik;
[RT I 2009, 65, 448 – jõust. 1.01.2010]

2) kolmandatele isikutele, kui see on vajalik neile õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks;
3) andmesubjektile, kelle isikuandmeid registris töödeldakse, või tema seadusjärgsele esindajale.

[RT I 2004, 31, 225 – jõust. 1.05.2004]

§ 22. Andmete väljastamise kord ja viis

(1) [Kehtetu – RT I 2001, 92, 559 – jõust. 30. 11. 2001]

(2) Volitatud töötleja otsustab andmete väljastamise või sellest keeldumise viie tööpäeva jooksul vastava taotluse saamisest.

(3) Registri vastutav töötleja otsustab andmetele juurdepääsu andmise andmesideühenduse kaudu andmete saajale õigusaktidega pandud ülesannete täitmise tagamiseks. Vastavas otsuses sätestatakse väljastatavate andmete loetelu ja andmete kaitse tagamise nõuded.

(4) [Kehtetu – RT I 2001, 92, 559 – jõust. 30. 11. 2001]

(5) Volitatud töötleja peab digitaalselt arvestust andmete väljastamise aja, andmete koosseisu ja andmete saaja üle vastavalt volitatud töötleja asjaajamiskorrale.

(6) [Kehtetu – RT I 2001, 92, 559 – jõust. 30. 11. 2001]

(7) Registrist väljastatakse andmeid tasuta.

[RT I 2003, 35, 229 – jõust. 14.04.2003]

 

4. jagu
Registri hoidmine ja andmetele juurdepääs

§ 23. Andmete töötlemine

Volitatud töötleja tagab isikuandmete töötlemise tehniliste ja organisatsiooniliste abinõudega andmete töötlemise nõuete täitmise ja rakendab abinõusid andmete säilimise tagamiseks vastavalt «Isikuandmete kaitse seaduses» ja muudes õigusaktides sätestatud nõuetele.

[RT I 2008, 36, 219 – jõust. 8.08.2008]

§ 24. Juurdepääs andmetele

(1) Paragrahvis 7 ja §-s 71 nimetatud andmetele või osale neist võimaldatakse juurdepääs vastavalt vastutava ja volitatud töötleja teenistuja ametijuhendile.

(2) Vastutav ja volitatud töötleja rakendavad vastavaid abinõusid, et määruse §-s 6 nimetatud menetlustoimikule oleks juurdepääs ametijuhendiga selleks volitatud isikutel.

[RT I 2004, 31, 225 – jõust. 1.05.2004]

§ 25. Turvameetmed registri pidamiseks

(1) Registri töötlemise seadmeid hoitakse lukustatud ruumides, kuhu on sissepääs ametijuhendiga selleks volitatud isikutel.

(2) Volitatud töötleja sisekorraeeskirjadega sätestatakse töötajate ruumides viibimine ja külaliste vastuvõtmise kord, mis välistab kõrvaliste isikute pääsemise ruumidesse, kus hoitakse andmeid ja seadmeid, millega andmeid töödeldakse.

§ 251. Registri andmete turbeaste ja registri turvaklass

Registri andmete turbeaste on kõrge (H) ja registri turvaklass on K3T3S2.

[RT I 2008, 36, 219 – jõust. 8.08.2008]

 

5. jagu
Registri alusdokumentide säilitamise kord

§ 26. Menetlustoimikute ja alusdokumentide säilitamine

Menetlustoimikuid ja alusdokumente säilitab volitatud töötleja kuni nende üleandmiseni avalikule arhiivile vastavalt «Arhiiviseadusele» ja volitatud töötleja kehtestatud arhiivieeskirjale.

 

6. jagu
Registri üle järelevalve teostamise kord

§ 27. Järelevalve teostamine

Andmekaitsealast järelevalvet teostab Andmekaitse Inspektsioon. Registri haldamise üle teostab järelevalvet Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium või majandus- ja kommunikatsiooniministri volitatud ministeeriumi valitsemisalasse kuuluv asutus.

[RT I 2008, 36, 219 – jõust. 8.08.2008]

§ 28. Järelevalvet teostavate isikute õigused

Registri üle järelevalvet teostama õigustatud isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad töötlemisel kasutatavad seadmed ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

§ 29. Puuduste likvideerimine

Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud isiku või isikute ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtajaks.

 

7. jagu
Registri finantseerimise kord

§ 30. Finantseerimine

Registri projekteerimist, kasutusele võtmist, hooldus- ja arendustöid ja iga-aastast pidamist finantseeritakse riigieelarvest vastutavale töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

 

8. jagu
Registri likvideerimise kord

§ 31. Likvideerimise otsustamine

Vabariigi Valitsus otsustab registri likvideerimisel andmete teise andmekogusse või riiklikku arhiivi üleandmise või nende kuulumise hävitamisele ja üleandmise või hävitamise tähtaja.

[RT I 2008, 36, 219 – jõust. 8.08.2008]

§ 32. Likvideerimise teostamine

Andmete üleandmine toimub volitatud töötleja poolt vastutava töötleja vastutusel ning riikliku andmekaitse järelevalveasutuse volitatud ametiisiku ja riiklikke infosüsteemide alaseid töid koordineeriva asutuse volitatud ametiisiku juuresolekul. Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

 

3. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 33. Registriandmete ülekandmine

Kodakondsus- ja Migratsiooniametil kanda nelja kuu jooksul, arvates käesoleva määruse jõustumisest, olemasolevast «Välismaalaste andmekogust» «Riikliku elamis- ja töölubade registri» põhimääruses nimetatud andmed üle «Riiklikku elamis- ja töölubade registrisse».

§ 34. Registri kasutusele võtmine

Teostada «Riikliku elamis- ja töölubade registri» uue tarkvara platvormi projekteerimine juuniks 2002. a ja registri kasutuselevõtt detsembriks 2002. a.

§ 35. [käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 36. Määruse kohaldamine Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi kodaniku ja Šveitsi Konföderatsiooni kodaniku suhtes

Määrust kohaldatakse ka Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi kodaniku ja Šveitsi Konföderatsiooni kodaniku suhtes.

[RT I 2004, 31, 225 – jõust. 1.05.2004]

 

/otsingu_soovitused.json