Teksti suurus:

Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2010
Avaldamismärge:

Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu pidamise põhimäärus

Vastu võetud 05.06.2008 nr 92
RT I 2008, 23, 155
jõustumine 14.06.2008


Muudetud järgmiste määrustega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

19.02.2009 nr 40 (RT I 2009, 14, 86) 1.03.2009

17.12.2009 nr 214 (RT I 2009, 65, 448) 1.01.2010


Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» § 132 lõike 5 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Andmekogu nimi

Andmekogu nimi on «Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu» (edaspidi andmekogu).

§ 2. Andmekogu vastutav töötleja

Andmekogu vastutav töötleja on Politsei- ja Piirivalveamet ja prefektuur.

[RT I 2009, 65, 448 – jõust. 1.01.2010]

§ 3. Andmekogu pidamise eesmärk

Andmekogu pidamise eesmärk on arvestuse pidamine välismaalaste ja nende poolt esitatud lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotluste (edaspidi taotlus) ning nende registreerimise, registreerimisest keeldumiste, taotluste läbi vaatamata jätmiste ning lühiajalise töötamise registreerimise kehtetuks tunnistamiste üle.


2. peatükk
ANDMEKOGU ÜLESEHITUS JA ANDMEKOGU PIDAMISE NÕUDED

§ 4. Andmekogu pidamise viis ja koosseis

(1) Andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.

(2) Andmekogu moodustavad digitaalsed andmekogu kaardid (edaspidi andmekogu kaart).

§ 5. Andmekogus sisalduvate andmete kaitse

(1) Andmekogus sisalduvate andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

(2) Andmekogus sisalduvate andmete turvaklass on K1T2S2.


3. peatükk
ANDMEKOGUSSE KANTAVAD ANDMED

§ 6. Andmekogu kaardile kantavad välismaalase andmed

Välismaalase kohta, kelle lühiajalise Eestis töötamise registreerimist taotletakse, kantakse andmekogu kaardile järgmised andmed:
1) eesnimi (eesnimed);
2) perekonnanimi;
3) isikukood või sünniaeg;
4) sugu;
5) kodakondsus;
6) sünnikoht;
7) foto või näokujutis;
8) haridus (alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk-, kõrgharidus, muu);
9) eriala või elukutse;
10) andmed reisidokumendi kohta (dokumendi liik ja number, väljaandmise kuupäev, kehtivuse lõppkuupäev, väljaandnud riik);
11) andmed elukoha kohta välisriigis (tänav, maja, korter, linn või küla, postiindeks, riik);
12) andmed elu- või viibimiskoha kohta Eestis (tänav, maja, korter, linn või küla, vald, maakond, postiindeks);
13) kontaktandmed (e-posti aadress, telefon);
14) varasem Eestis viibimine ja seos Eestiga;
15) vajadusel seadusliku esindaja andmed (nimi, isikukood või sünniaeg);
16) riigis viibimise alus (viisa alusel, viisavabalt).

§ 7. Andmekogu kaardile kantavad tööandja andmed

(1) Füüsilisest isikust tööandja kohta kantakse andmekogu kaardile järgmised andmed:
1) eesnimi (eesnimed);
2) perekonnanimi;
3) isikukood või sünniaeg;
4) kontaktandmed (postiaadress, telefon, faks, e-posti aadress).

(2) Juriidilisest isikust tööandja kohta kantakse andmekogu kaardile järgmised andmed:
1) juriidilise isiku liik (avalik-õiguslik või eraõiguslik);
2) nimi või nimetus;
3) registrikood;
4) kontaktandmed (postiaadress, telefon, faks, e-posti aadress).

(3) Juriidilisest isikust tööandja esindusõigust omava(te) isiku(te) kohta kantakse andmekogu kaardile järgmised andmed:
1) eesnimi (eesnimed);
2) perekonnanimi;
3) isikukood või sünniaeg;
4) esindusõiguse alus.

§ 8. Andmekogu kaardile kantavad taotluse esitamiseks volitatud isiku andmed

Taotluse esitamiseks volitatud isiku olemasolu korral kantakse tema kohta andmekogu kaardile järgmised andmed:
1) eesnimi (eesnimed);
2) perekonnanimi;
3) isikukood või sünniaeg;
4) kontaktandmed (telefon, faks, e-posti aadress).

§ 9. Andmekogu kaardile kantavad lühiajalise töötamise andmed

Lühiajalise töötamise kohta kantakse andmekogu kaardile järgmised andmed:
1) tööandja nimi või nimetus;
2) töökoha kontaktandmed (aadress, telefon, faks, e-posti aadress);
3) töötamise alustamise ja lõpetamise aeg;
4) töötamise liik tulenevalt seaduses toodud alustest;
5) ametikoha nimetus;
6) töötamise eest makstava tasu suurus.

§ 10. Andmed lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotluse ja menetluse kohta

Taotluse kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
1) taotluse esitamise kuupäev;
2) taotluse registreerimise kuupäev ja number;
3) taotluse registreerinud ametniku eesnimi (eesnimed) ja perekonnanimi;
4) taotlusele lisatud dokumentide andmed;
5) teatiste väljastamise viis;
6) andmed riigilõivu tasumise kohta;
7) andmed taotluse staatuse ja asukoha kohta;
8) otsuse tegemise kuupäev ja number;
9) otsus ja selle põhjendus;
10) otsuse tegemise õiguslik alus;
11) otsuse teinud ametniku eesnimi (eesnimed) ja perekonnanimi;
12) andmed otsuse edastamise kohta (kuupäev, edastamise viis);
13) andmed menetluse käigus kogutud muude tähtsust omavate asjaolude ja dokumentide kohta;
14) andmed otsuse vaidlustamise või edasikaebamise kohta;
[RT I 2009, 14, 86 – jõust. 1.03.2009]
15) andmed kohtulahendi edasikaebamise kohta.
[RT I 2009, 14, 86 – jõust. 1.03.2009]


4. peatükk
ANDMETE KANDMINE ANDMEKOGUSSE

§ 11. Andmeandja

Andmete andmekogusse andjaks (edaspidi andmeandja) on füüsilisest või juriidilisest isikust tööandja.

§ 12. Andmete andmekogusse kandmise alusdokumendid

(1) Andmete andmekogusse kandmise alusdokumentideks on andmeandja poolt «Välismaalaste seaduse» alusel välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotlemisel esitatud ja menetluse käigus kogutud dokumendid.

(2) Menetlustoimik koosneb lõikes 1 nimetatud dokumentidest ning teistest vastava haldusmenetluse käigus kogutud ja toimingu sooritamise aluseks olevatest dokumentidest ja tõenditest.

§ 13. Andmete andmekogusse kandmine

Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotluse andmed kannab vastutav töötleja andmekogu kaardile taotluse vastuvõtmise päeval ning muud andmed hiljemalt alusdokumentide vastuvõtmise või haldusakti andmise või toimingu sooritamise päevale järgneval tööpäeval.

§ 14. Andmete õigsuse tagamine

Andmeandja vastutab tema poolt esitatud andmete ning alusdokumentidel olevate andmete õigsuse eest alusdokumendi esitamise ajal. Andmekogu vastutav töötleja vastutab tema poolt andmekogu kaardile kantud andmete vastavuse eest andmeandja poolt esitatud andmetele.

§ 15. Ebaõigete andmete parandamine

Kui vastutav töötleja avastab andmekogus ebaõigeid andmeid või kui temale on nendest teada antud, korraldab ta andmete parandamise viivitamata pärast ebaõigetest andmetest teadasaamist, lisades menetlustoimikule õigeid andmeid tõendava dokumendi koopia ja tehes andmekogusse märke paranduse tegemise aja ning paranduse teinud ametniku kohta.


5. peatükk
JUURDEPÄÄS ANDMEKOGUSSE KANTUD ANDMETELE
NING NENDE VÄLJASTAMINE ANDMEKOGUST

§ 16. Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele

(1) Andmekogus sisalduvad andmed on juurdepääsupiiranguga ning on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud andmeteks.

(2) Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele on vastutava töötleja ametnikel neile teenistuskohustuste täitmiseks määratud ulatuses ning järelevalveasutusel seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

(3) Andmekogule juurdepääsu õigus on andmekogu arendaval või hooldaval isikul arendus- või hoolduslepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel.

(4) Andmekogu vastutav töötleja otsustab kolmandatele isikutele infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu andmetele juurdepääsu andmise kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» ja «Isikuandmete kaitse seadusega». Vajaduse korral sõlmitakse andmesaajaga leping, kus sätestatakse andmete koosseis, millele võimaldatakse juurdepääs ning andmetele juurdepääsu andmise eesmärk, tingimused, kord ja viis.

§ 17. Andmete väljastamine andmekogust

(1) Andmekogu vastutav töötleja väljastab andmekogusse kantud andmeid:
1) andmesubjektile või tema seaduslikule esindajale kirjaliku avalduse alusel andmesubjekti kohta käivaid isikuandmeid;
2) andmeandjale kirjaliku avalduse alusel tema poolt andmekogusse esitatud andmeid;
3) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele, avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele ja eraõiguslikele juriidilistele isikutele nende kirjaliku avalduse alusel, kui andmete väljastamiseks on vahetult seadusest tulenev alus.

(2) Andmekogu vastutav töötleja peab arvestust andmete andmekogusse esitamise aja, andmete väljastamise aja, andmete koosseisu, andmeandjate ning andmete saajate üle.

(3) Andmekogust väljastatakse andmeid tasuta.


6. peatükk
ANDMEKOGU ANDMETE ARHIVEERIMINE, JÄRELEVALVE,
ANDMEKOGU PIDAMISE RAHASTAMINE NING ANDMEKOGU LIKVIDEERIMINE

§ 18. Andmekogu andmete arhiveerimine

Andmekogu kaarte säilitab vastutav töötleja vastavalt «Arhiiviseadusele» ning enda poolt kehtestatud korrale.

§ 19. Järelevalve andmekogu pidamise üle

Järelevalvet andmekogu pidamise üle teostatakse vastavalt «Isikuandmete kaitse seadusele» ning «Avaliku teabe seadusele».

§ 20. Andmekogu rahastamine

Andmekogu hooldus- ja arendustöid ning pidamist rahastatakse riigieelarvest vastutavale töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 21. Andmekogu likvideerimine

Andmekogu likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Andmekogu likvideerimine toimub kooskõlas «Arhiiviseaduse» nõuetega.


7. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 22. Enne käesoleva määruse jõustumist kogutud andmete andmekogusse kandmine

Enne käesoleva määruse jõustumist välismaalaste lühiajalise töötamise registreerimise taotlemisel esitatud ja kogutud andmed kantakse käesoleva määruse 3. peatükis sätestatud koosseisus andmekogusse 6 kuu jooksul käesoleva määruse jõustumisest.

/otsingu_soovitused.json