Teksti suurus:

Justiitsministri 28. augusti 2002. a määruse nr 56 „Kohtu registriosakonna kodukord“ ja 27. detsembri 2000. a määruse nr 78 „Kohtute registriosakondade keskandmebaasi pidamine“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.01.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 2, 20

Justiitsministri 28. augusti 2002. a määruse nr 56 „Kohtu registriosakonna kodukord“ ja 27. detsembri 2000. a määruse nr 78 „Kohtute registriosakondade keskandmebaasi pidamine“ muutmine

Vastu võetud 30.12.2009 nr 50

Määrus kehtestatakse «Kohtute seaduse» § 42 lõike 1, «Äriseadustiku» § 67 lõike 4 punkti 4, § 5112 lõike 1 ja § 541 lõike 2, «Mittetulundusühingute seaduse» § 111 lõike 2, «Kommertspandiseaduse» §-de 15 ja 37 ning «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 61 ja § 592 lõike 1 alusel.

§ 1. Justiitsministri 28. augusti 2002. a määruses nr 56 «Kohtu registriosakonna kodukord» (RTL 2002, 103, 1558; 2008, 99, 1389) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 50 lõikes 3 asendatakse sõnad «§ 314 lõikes 4» sõnadega «§ 314 lõikes 5»;

2) paragrahvid 206 ja 207 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 206. Asukoha muutmise menetlus

(1) Käesoleva kodukorra § 205 lõikes 1 nimetatud avaldust menetleb ja asukoha muutmise kande teeb senine registriosakond.

(2) Asukoha muutmisel ei avata uut registrikaarti.

(3) Registrikaardi viimasesse veergu teeb senine registriosakond «Äriseadustiku» § 57 lõikes 2 nimetatud märke, millega teavitatakse asukoha muutmisest.

(4) Asukoha muutmise kande tegemise järel läheb registripäeviku või majandusaasta aruannete päeviku pooleliolevate menetluste menetlemise kohustus üle uuele registriosakonnale. Pabertoimiku olemasolu korral saadab senine registriosakond selle uuele registriosakonnale.

§ 207. Muudatused kommertspandiregistris

Kui asukohta vahetanud ettevõtja või filiaali kohta oli avatud kommertspandiregistri registrikaart, tehakse asukoha muutmisest tulenevad muudatused kommertspandiregistri registrikaardile automatiseeritud korras «Äriseadustiku» § 33 lõike 71 alusel. Uut kommertspandiregistri registrikaarti ei avata.»;

3) paragrahv 208 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 2081 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« (3) Senine registriosakond saadab avalduse koos lisatud dokumentide ja oma saatekirjaga viivitamata uuele registriosakonnale ning lisab neile asjaomastesse toimikutesse köidetud dokumendid.

(4) Senisesse registriosakonda peavad jääma uude registriosakonda saadetud toimikudokumentide, sealhulgas käesoleva kodukorra § 205 lõikes 1 nimetatud avalduse kinnitatud ärakirjad.»;

5) paragrahvi 227 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Äriühingu ümberkujundamisel, kui sellega kaasneb registrikaardi liigi muutumine (A-osa asemel B-osa kaart või vastupidi) ja registripiirkonna vahetus, tehakse kõigepealt senisele registrikaardile deklaratiivne ümberkujundamiskanne.»;

6) paragrahvi 227 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

7) määrust täiendatakse §-ga 2271 järgmises sõnastuses:

« § 2271. Registripiirkonna vahetus ümberkujundamisel

(1) Kui ümberkujundamisega kaasneb registripiirkonna vahetus, kuid registrikaardi liik ei muutu, juhindutakse käesoleva peatüki 5. jao sätetest.

(2) Lõikes 1 nimetatud ümberkujundamise registrisse kandmiseks märgitakse registrikaardi eelviimasesse veergu, milliseks äriühingu liigiks ühing on ümber kujundatud ning viide ümberkujundamise aluseks olevale otsusele; samuti kantakse registrikaardile uus ärinimi ning muud muutunud andmed.»;

8) paragrahvi 229 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 231 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Pärast käesoleva kodukorra §-s 229 nimetatud konstitutiivse ümberkujundamiskande tegemist märgitakse selle tegemise aeg senisele registrikaardile ning kaart suletakse tehniliste võimaluste olemasolu korral automatiseeritud korras.»;

10) paragrahvi 232 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kommertspandiregistri registrikaardil muudetakse koos ümberkujundamise äriregistrisse kandmisega pantija ärinimi. See ja muud ümberkujundamisest tulenevad muudatused tehakse «Äriseadustiku» § 33 lõike 71 alusel tehniliste võimaluste olemasolu korral automatiseeritud korras.»;

11) paragrahvi 233 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kui ümberkujundamise registrisse kandmisel ei muutu registrikaardi liik, siis uut registrikaarti ei avata ja senist ei suleta.

(2) Lõikes 1 nimetatud ümberkujundamise registrisse kandmisel juhindutakse käesoleva kodukorra § 2271 lõikes 2 sätestatust.»;

12) paragrahvi 288 punkt 10 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 296 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri keskandmebaas Registrite ja Infosüsteemide Keskuses ja laevakinnistusraamatu andmebaas Registrite ja Infosüsteemide Keskuses moodustavad ühtse infosüsteemi.»;

14) paragrahvi 297 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Infosüsteemi halduri, spetsiaaltarkvara tugiisiku, keskserveri andmehalduri ja hooldaja ülesandeid täidab Registrite ja Infosüsteemide Keskus, tagades muuhulgas infosüsteemi kasutajate andmete lisamise, muutmise ja tühistamise ning infosüsteemi uuenduste tegemise.

(2) Üldise kasutajatoe, keskserverite varukoopiate tegemise ning registriosakondade ja keskandmebaasi vahelise digitaalse andmeside tagab Registrite ja Infosüsteemide Keskus.»;

15) paragrahvi 315 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Teiste andmekogude pidajad, muud asutused ja kolmandad isikud kasutavad arvutivõrgu kaudu äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste ning kommertspandiregistri andmeid Registrite ja Infosüsteemide Keskuse teabesüsteemi kaudu.»

§ 2. Justiitsministri 27. detsembri 2000. a määruses nr 78 «Kohtute registriosakondade keskandmebaasi pidamine» (RTL 2001, 5, 59; 2008, 99, 1389) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri digitaalsetest andmetest, mis kopeeritakse püsiühenduse teel keskandmebaasi põhiserverile;»;

2) paragrahvi 21 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna «keskandmebaasi» sõnaga «teabesüsteemi»;

3) paragrahvi 6 lõikes 1 asendatakse sõna «keskandmebaasist» sõnaga «teabesüsteemist».

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2010. aasta 18. jaanuaril.

Minister Rein LANG

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Heili SEPP

/otsingu_soovitused.json