Teksti suurus:

Sotsiaalministri 18. novembri 2008. a määruse nr 56 "Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord" ja sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 "Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.01.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 3, 51

Sotsiaalministri 18. novembri 2008. a määruse nr 56 "Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord" ja sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 "Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika" muutmine

Vastu võetud 04.01.2010 nr 1

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 42 lõike 2 ja «Ravikindlustuse seaduse» § 32 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 18. novembri 2008. a määruses nr 56 «Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord» (RTL 2008, 80, 1115; 2009, 29, 383) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Tervishoiuteenuse osutamisel, sealhulgas patsientide nõustamisel sidevahendite teel, on käesoleva määrusega kehtestatud dokumenti kannete tegemine kohustuslik. Tervishoiuteenuse osutaja võib vajadusel teha dokumenti täiendavaid kandeid.»;

2) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Tervisekaardi vormistab üldarstiabi osutaja või eriarstiabi osutav arst ambulatoorse tervishoiuteenuse osutamisel.»

§ 2. Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruses nr 9 «Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika» (RTL 2008, 8, 135; 2009, 84, 1234) § 41 lõikes 4 asendatakse sõnad «§ 8 lõike 6 alusel kehtestatud perearsti tööjuhendis» sõnadega «§ 8 lõike 61 alusel kehtestatud perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhendis.»

Minister Hanno PEVKUR
Kantsler Marelle ERLENHEIM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json