Teksti suurus:

Reklaamimaks Tallinnas

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:KO 2010, 14, 206

Reklaamimaks Tallinnas

Vastu võetud 17.12.2009 nr 44

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2, § 22 lg 1 p 2 ja § 36 lg 1, maksukorralduse seaduse § 3 lg 3, kohalike maksude seaduse § 2 lg 1, § 5 p 5 ja § 10 ning reklaamiseaduse § 2 lg 1 p 3 ja lg 2, § 30 lg 2 p 5 alusel.

§ 1. Mõisted

(1) Käesolevas määruses (edaspidi määrus) kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1) reklaam – teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil;

2) reklaamimaks (edaspidi maks) – Tallinna linna avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks vajaliku tulu saamiseks määruses sätestatud korras maksukohustuslase poolt maksuobjekti osas, suuruses ja tähtaegadel ilma otsese vastutasuta tasumisele kuuluv kohalik maks;

3) maksuobjekt – reklaam, mida eksponeeritakse Tallinna linna haldusterritooriumil füüsilise või juriidilise isiku poolt;

4) maksukohustuslane  – maksuobjekti otsene valdaja;

5) maksuhaldur – isik, kellel on kõik maksukorralduse seadusega antud maksuhalduri õigused ja pandud maksuhalduri kohustused, välja arvatud need õigused ja kohustused, mis on ainuomased riiklike maksude maksuhaldurile;

6) majandus- või kutsetegevuse koht – koht, kus vahetult pakutakse ja müüakse kaupa või vahetult pakutakse ja osutatakse teenust;

7) tagastusnõue – seaduses või haldusaktis ettenähtust suuremas summas tehtud makse ja rahalise kohustuse tasumisel või tasaarvestamisel tekkinud enammakse tagasisaamiseks koostatud kirjalik taotlus, mis esitatakse maksuhaldurile reklaamimaksualase maksudeklaratsiooni (edaspidi maksudeklaratsioon) paranduses või muus kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;

8) maksudeklaratsioon – maksuhaldurile esitatav reklaamimaksu arvestamise dokument;

9) reklaampind – tasapinnaline või ruumiline objekt, mis paigaldatakse Tallinna linna haldusterritooriumile avalikkusele suunatud reklaami eksponeerimise eesmärgil. Reklaampind määratakse tasapinnalise reklaami puhul avalikkusele suunatud tervikliku reklaami pindalaga ja ruumilise reklaami puhul avalikkusele suunatud vaadete arvutuslike pindaladega;

10) mobiilne konstruktsioon – sõiduk või haagis, mis on välireklaami edastamiseks kohandatud ja mille vahendusel välireklaami edastatakse, samuti reklaami eesmärgil linnaruumi spetsiaalselt paigutatud/pargitud reklaamkirjadega (soodushinnad, allahindlused, müügikuulutused, toodete kaubamärgid, liigid jm) sõiduk. Mobiilne konstruktsioon ei pea olema kantud liiklusregistrisse;

11) välireklaam – avalikus kohas asuv või avalikust kohast jälgitav reklaam, mis asub ehitisel või ehitise siseruumides avalikkusele suunatult või eraomandis oleval kinnistul, ehitisel või selle siseruumides avalikkusele suunatult või mobiilse konstruktsiooni vahendusel avalikkusele suunatult;

12) välireklaamikandja – asi, millele paigaldatakse välireklaami või mille vahendusel edastatakse välireklaami;

13) sotsiaalreklaam – reklaam, mille eesmärk on saavutada hinnangute andmise kaudu inimese käitumine avalikes huvides ja milles teatud probleemile keskendudes ei pakuta kaubamärgipõhist, vaid üldist lahendit;

14) linna ühiskondlikuks objektiks olev välireklaamikandja – Tallinna linnale kui avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kuuluva ehitise pinnale õiguspäraselt paigutatud välireklaamikandja, mis samaaegselt selle kasutamisega reklaamialaseks tegevuseks teenib linna avalikke huve (linnateaberajatis, ootekoda, prügikast jm).

(2) Reklaamina ei käsitata:

1) majandus- või kutsetegevuse kohas antavat teavet kauba, teenuse või selle müügitingimuste kohta (tarbijakaitseseaduse § 4 lõikes 2 nimetatud teave);

2) majandus- või kutsetegevuse koha tähistust selle nime, liigi, kauba müügi või teenuse osutamise aja, toitlustusettevõtte puhul pakutavate toitude ja jookide menüü (v.a allahindlused, sooduskampaaniad ja eripakkumised), isiku nime, kaubamärgi ja domeeninimega ehitisel või tänavakaubanduse kioskil, kus majandus- või kutsetegevuse koht asub, ja majandus- või kutsetegevuse koha sissepääsu juures;

3) väljaspool ehitist asuva majandus- või kutsetegevuse koha tähistust käesoleva paragrahvi punktides 6 ja 7 nimetatud teabega;

4) isiku majandus- või kutsetegevuses kasutatava sõiduki tähistust selle isiku nime, kontaktandmete, kaubamärgi, domeeninime ja tegevusalaga;

5) märgistust kauba müügipakendil pakendiseaduse tähenduses;

6) sponsorteates avaldatud spondeerija nime, kaubamärki ja teavet tema antud materiaalse toetuse kohta.

§ 2. Maksuobjekt ja maksukohustuslane

(1) Maksuobjekt on reklaam, mida eksponeeritakse:

1) avalikus kohas, milleks on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa ja mis asub ehitise siseruumidest või väljaspool ehitise siseruume avalikkusele suunatult;

2) eraomandis oleval kinnistul või ehitisel või selle siseruumides avalikkusele suunatult;

3) linnaliinibussi, trammi, trollibussi või takso välisküljel või siseruumis avalikkusele suunatult, kui selle transpordivahendi kasutaja on äriühing, mille asukoht on äriregistri andmetel Tallinnas, või füüsilisest isikust ettevõtja, kelle ettevõtte asukoht on äriregistri andmetel Tallinnas;

4) mobiilse konstruktsiooni vahendusel avalikkusele suunatult.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 sätestatud maksuobjekti osas on maksukohustuslane:

1) bussiveo ühistranspordiloa omaja;

2) trammiveo ühistranspordiloa omaja;

3) trollibussiveo ühistranspordiloa omaja;

4) taksoveoloa omaja.

(3) Mobiilse konstruktsiooni vahendusel avalikkusele suunatud reklaami puhul on maksukohustuslane reklaami eksponeerija.

§ 3. Maksu mittekohaldamine

Reklaamimaksuga ei maksustata:

1) riigi- ja omavalitsusasutuste reklaami;

2) sellise sihtasutuse reklaami, mille ainuasutaja on linn;

3) Euroopa Liidu institutsioonide reklaami;

4) muuseumide, kunstinäituste, teatrietenduste (v.a muusikalid) ning laulu- ja tantsupeo reklaami;

5) erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaami;

6) reklaami tarbijale kasutamiseks ette nähtud kaubanduslikul inventaril (toolid, lauad, külmikud, päikesevarjud, prügikastid, tuhatoosid jms) jaekaubandusettevõtte tegevuse laiendamisel väljaspool siseruume või kauplemisel avalikul üritusel;

7) vahetult inimeste teostatavat reklaami (kostümeeritult, trükiseid jagades jms);

8) Tallinna linnale kui avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kuuluvate kaubamärkide kasutamist kaubamärgiseaduses ette nähtud korras;

9) kaubamärgi “Welcome to ESTonia” kasutamist kaubamärgiseaduses ette nähtud korras;

10) reklaami sularahaautomaadi ekraanil, samuti krediidiasutuse nime ja temale registreeritud kaubamärgi eksponeerimist sularahaautomaadi asukoha tähisena;

11) jäätmekäitlejale registreeritud kaubamärgi, jäätmekäitleja nime ja kontaktandmete eksponeerimist jäätmekogumisvahendil;

12) ehitusseaduse§ 29 lõike 2 punktis 3 nimetatud teavet informatsioonitahvlil ning ehitusettevõtjale registreeritud kaubamärgi, nime ja kontaktandmete eksponeerimist ehituse piirdel;

13) ühistranspordiloa omajale registreeritud kaubamärgi, nime ja kontaktandmete eksponeerimist selle loa alusel sõitjateveoks kasutatava sõiduki välisküljel;

14) teavet linna ühiskondlikuks objektiks oleval välireklaamikandjal, mis on paigutatud Tallinna linnale kui avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kuuluva ehitise pinnale linnaosa valitsuse või Tallinna Ettevõtlusametiga (edaspidi ettevõtlusamet) sõlmitud lepingu alusel;

15) reklaami linna ühiskondlikuks objektiks oleval välireklaamikandjal, mis on paigutatud Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaseltsi kui linna äriühingule kuuluvatele kontaktliinipostidele Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaseltsiga sõlmitud lepingu alusel;

16) pakendipunktil eksponeeritavat reklaami;

17) välireklaamikandja konstruktsioonielementide tähistust välireklaamikandja omanikule ja otsesele valdajale registreeritudkaubamärgi,nime ning kontaktandmete, sealhulgas domeeninimega;

18) ettevõtjale registreeritud kaubamärgi ja/või nimega lippe, mida eksponeeritakse kinnistul, kus asub ettevõtja majandus- või kutsetegevuse koht;

19) Tallinna haldusterritooriumil asuva spordirajatise sisepinnale paigaldatud ja spordirajatises viibivatele isikutele suunatud reklaami;

20) Liiklusmärgi 636 Eesti Standard EVS 613‑2001 «Liiklusmärgid ja nende kasutamine» teave. (õ) 23.04.2010 13:15

§ 4. Maksusoodustused ja taotluse esitamine

(1) Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) võib anda maksusoodustusi:

1) kontsertide ja muusikalide reklaami osas, mille kaasfinantseerijaks on riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse kantud isikud 50%;

2) filmide reklaami osas vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 2 50%;

3) spordiürituste reklaami osas 50%;

4) selliste heategevusürituste reklaami osas, kus üritusest saadav kogu tulu suunatakse heategevuseks 100%;

5) sotsiaalreklaami osas 100%.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 toodud maksusoodustust on õigus taotleda filmide reklaami osas, mille valmimise kaasfinantseerija on riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse kantud avalik-õiguslik juriidiline isik või Eesti Filmi Sihtasutus. Maksusoodustust on õigus taotleda ka Kultuuriministeeriumi levitoetuste eraldamise komisjoni ning teiste riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste rahalisel toel Eesti Vabariigi kinodes esitatavate filmide reklaami osas.

(3) Taotlus maksusoodustuse saamiseks esitatakse linnavalitsusele ettevõtlusameti kaudu vähemalt 14 kalendripäeva enne soovitud reklaami eksponeerimise perioodi algust. Taotlusele lisatakse reklaami näidis või kavand, eksponeerimise periood ja maksusoodustuse taotlemise põhjendatud selgitus. Kui maksusoodustuse taotlus esitatakse vähem kui 14 kalendripäeva enne soovitud eksponeerimise perioodi algust, võib soodustuse andmisel kohaldada hilisemat perioodi.

(4) Linnavalitsus ei tohi anda maksusoodustust taotlejale, kes on soodustuse taotlemisel esitanud valeandmeid või kellel on Tallinna kohalike maksude osas maksuvõlg ja/või esitamata maksudeklaratsioonid varem eksponeeritud reklaamide eest.

(5) Ettevõtlusameti ettepanekul on linnavalitsusel õigus valeandmete ilmnemisel maksukohustuslase esitatud andmetes anda välja uus korraldus maksusoodustuse andmise tühistamise kohta ja nõuda parandatud maksudeklaratsiooni esitamist.

§ 5. Maksumäärad

(1) Maksumäär 1. jaanuarist 2010 kuni 31. detsembrini 2010 on 5 krooni kalendripäevas ühe reklaampinna ruutmeetri kohta. Alates 1. jaanuarist 2011 on maksumäär 7 krooni kalendripäevas ühe reklaampinna ruutmeetri kohta.

(2) Reklaamile, milles reklaamitakse alkohoolset jooki, mille etanoolisisaldus on kuni 6 mahuprotsenti (kaasa arvatud), kohaldatakse neljakordset maksumäära.

(3) Reklaamile, milles teavitatakse valmisolekut anda tarbijakrediiti ja/või vahendada selliseid lepinguid millega teavitatakse valmisolekust anda tarbijale laenu ning mille krediidi kulukuse määr on suurem kui 25% (kaasa arvatud) aastas, kohaldatakse viiekordset maksumäära.

(4) Reklaamile, mida eksponeeritakse mobiilse konstruktsiooni vahendusel, kohaldatakse kahekordset maksumäära. Kui mobiilse konstruktsiooni vahendusel eksponeeritava reklaami objekt on lõikes 2 nimetatud reklaam, kohaldatakse kuuekordset maksumäära. Kui mobiilse konstruktsiooni vahendusel eksponeeritava reklaami objekt on lõikes 3 nimetatud reklaam, kohaldatakse seitsmekordset maksumäära. (õ) 23.04.2010 13:15

§ 6. Maksu arvutamine

(1) Maksustamisel võetakse aluseks reklaampind, mis on:

1) tasapinnalise reklaami puhul selle asja pindala, mille vahendusel reklaami eksponeeritakse, reklaami tervikliku eksponeerimise ulatuses;

2) ruumilise reklaami puhul avalikkusele suunatud vaadete arvutuslike pindalade summa.

(2) Kui reklaampind ei moodusta täisruutmeetrit, siis ümardatakse üks kuni neli kümnendikku ruutmeetrit eelnenud täisruutmeetrini ja viis kuni üheksa kümnendikku ruutmeetrit järgneva täisruutmeetrini. Kui reklaampinna suurus on 0,5 ruutmeetrit või alla selle, loetakse reklaampinna suuruseks 0,5 ruutmeetrit ning maksusumma arvutamisel korrutatakse (vajaduse korral diferentseeritud) maksumäär murdarvuga 0,5.

(3) Kui korraga eksponeeritakse sama maksumääraga reklaami mitmel reklaampinnal ja mõni neist pindadest ei moodusta täisruutmeetrit, siis summeeritakse reklaampindade pindalad, misjärel kohaldatakse vajaduse korral lõikes 2 sätestatut.

(4) Tasumisele kuuluv maksusumma ümardatakse täiskroonideks (alla 50‑sendine summa ümardatakse allapoole ning 50‑sendine ja suurem summa ümardatakse ülespoole). Kui esinevad lõikes 2 ja 3 märgitud asjaolud, ümardatakse maksusumma pärast seda, kui on ümardatud reklaampinna või ‑pindade pindalad.

§ 7. Maksukohustuse tekkimise periood

(1) Maksuperiood on kalendrikuus, vajaduse korral ka kalendripäevades mõõdetav ajavahemik, mil reklaami eksponeeritakse.

(2) Maksukohustuslasel tekib maksukohustus reklaami eksponeerimise päevast arvates.

(3) Maks tuleb tasuda maksuhalduri poolt nimetatud arveldusarvele sularahata arvelduse korras.

(4) Maksu tasumise tähtpäev on viieteistkümnes kalendripäev arvates maksukohustuse tekkimise päevast.

(5) Kui maksukohustuslane ei ole tasunud reklaamimaksu määrusega sätestatud tähtpäevaks, on ta kohustatud arvestama ja tasuma tähtpäevaks tasumata maksusummalt intressi. Intressi arvestatakse alates päevast, mis järgneb päevale, mil maksu tasumine määruse järgi pidi toimuma, kuni tasumise või tasaarvestamise päevani, viimane kaasa arvatud. Intress arvutatakse maksukorralduse seadusega sätestatud määraga

(6) Kui reklaami eksponeeritakse üle kolme kuu, jaotatakse maksuperiood 90 kalendripäeva pikkusteks perioodideks. Maksuperioodi esimese perioodi eest tasutakse vastavalt lõikes 4 sätestatule, teise ja järgneva perioodi osas aga vastava perioodi esimeseks päevaks.

(7) Maksudeklaratsiooni esitamata jätmise korral määrab tasumisele kuuluva maksusumma maksuhaldur vastavalt maksukorralduse seadusele.

§ 8. Reklaamimaksualane maksudeklaratsioon

(1) Maksukohustuslane on kohustatud esitama maksuhaldurile maksudeklaratsiooni hiljemalt reklaami eksponeerimisele eelneval tööpäeval tema ametiruumides, elektroonilist andmeside kasutades või posti teel.

(2) Maksudeklaratsioonile lisatakse eksponeeritava reklaami mõõdud, reklaami näidis ja reklaami eksponeerimise periood. Elektrooniliselt esitatud maksudeklaratsioonile lisatakse ka digitaalfoto või reklaami eskiis. Maksudeklaratsiooni peab olema allkirjastanud (elektrooniliselt esitatud maksudeklaratsioon elektrooniliselt allkirjastanud) maksukohustuslase esindusõiguslik isik.

(3) Maksuhaldur teeb maksudeklaratsioonile märked selle laekumise kuupäeva ja andmete sisestamise kuupäeva kohta.

(4) Maksudeklaratsioon tuleb koostada määruse lisaga kehtestatud vormi kohaselt. Kui maksudeklaratsioon koostatakse paberkandjal mitmel lehel, peab igal lehel olema maksukohustuslase esindusõigusliku isiku allkiri.

(5) Kui sama reklaami eksponeeritakse korraga mitmel reklaampinnal ja sama maksumääraga, võib koostada ühe maksudeklaratsiooni.

(6) Maksukohustuslane peab pidama maksuhaldurile esitatud maksudeklaratsiooni kohta arvestust.

(7) Pärast maksukohustuslase maksudeklaratsiooni esmakordset esitamist edastab maksuhaldur elektrooniliste andmete olemasolu korral maksudeklaratsiooni esitajale viitenumbri, mis jääb ettevõtjapõhiseks ka edaspidiste reklaamimaksualaste maksukohustuste tasumisel ja mis tuleb märkida maksekorraldusele. Elektrooniliste andmete puudumise korral lasub maksukohustuslasel endal kohustus pöörduda maksuhalduri poole ettevõtjapõhise viitenumbri saamiseks.

§ 9. Maksu tagastamine

(1) Kui maksumaksja on tasunud maksu teatud maksuobjekti osas teatud ajavahemiku lõikes, kuid ta loobub enne selle ajavahemiku lõppu antud reklaami eksponeerimisest, on maksukohustuslasel õigus saada tagasi maksuhaldurile määruses ette nähtud suuremas summas tehtud makse või rahalise kohustuse tasumisel või tasaarvestamisel tekkinud enammakse, sealhulgas enne kohustuse tasumise tähtpäeva tehtud makse.

(2) Tagastusnõue esitatakse maksuhaldurile hiljemalt reklaami eksponeerimise lõpetamisele järgneval päeval maksuhalduri ametiruumides, posti või e-posti teel. Hiljem esitatud tagastusnõude korral võetakse enamtasutud maksusumma arvutamisel aluseks tagastusnõude esitamise kuupäev.

(3) Tagastusnõudes tuleb märkida maksudeklaratsiooni number, reklaami eksponeerimise koht ja ajavahemik, tagastamisele kuuluv maksusumma ning pangakonto rekvisiidid.

(4) Enam tasutud maksu ei tagastata, kui maksukohustuslasel on muu maksuobjekti osas maksuvõlg või on esitamata maksudeklaratsioonid.

§ 10. Maksuhaldur

(1) Maksuhaldur on ettevõtlusamet.

(2) Maksuhalduri volitused on ettevõtlusameti järgmistel ametiisikutel:

1) juhataja;

2) reklaamimaksu osakonna juhataja;

3) reklaamimaksu osakonna reklaamimaksu haldur.

§ 11. Vaidemenetlus

(1) Maksukohustuslane või muu menetlusosaline, kes leiab, et maksuteate, maksuotsuse, korralduse või muu maksuhalduri haldusaktiga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib taotleda selle haldusakti kehtetuks tunnistamist, muutmist või uue haldusakti väljaandmist.

(2) Menetlusosalisel on õigus vaidlustada ka:

1) viivitust;

2) tegevusetust;

3) muid maksuhalduri toiminguid.

(3) Vaie maksuhalduri haldusakti või toimingu peale esitatakse ettevõtlusameti kaudu linnavalitsusele.

(4) Kaebus vaide tagastamise otsuse peale esitatakse vahetult linnavalitsusele.

(5) Vaie haldusakti peale tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates haldusakti teatavakstegemise või kättetoimetamise päevast.

(6) Vaie toimingu peale tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, mil vaide esitaja sai vaidlustatavast toimingust teada või pidi teada saama.

§ 12. Maksuõigusrikkumiste eest kohaldatavad karistused

(1) Maksualase väärteo eest kohaldatakse vastutust maksukorralduse seaduse § 1531 ja/või § 154 järgi.

(2) Maksualase kuriteo eest kohaldatakse vastutust karistusseadustiku § 3891 ja/või § 3892 järgi.

§ 13. Rakendussätted

Reklaami osas, mida eksponeeritakse linna ühiskondlikuks objektiks oleval välireklaamikandjal, mis on paigutatud Tallinna linnale kui avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kuuluva ehitise pinnale linna ametiasutusega enne 1. jaanuari 2003 sõlmitud lepingu alusel, tekib maksukohustus siis, kui on möödunud lepingus sätestatud tähtaeg maksu mittekohaldamise kohta või kui leping on lõppenud.

§ 14. Määruse kehtetuks tunnistamine

(1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks:

1) Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrus nr 75 «Reklaamimaksumääruse kehtestamine»;

2) Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2003 määrus nr 61 «Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud Reklaamimaks Tallinnas muutmine»;

3) Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2006 määrus nr 49 «Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud «Reklaamimaks Tallinnas» muutmine»;

4) Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2007 määrus nr 57 «Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud «Reklaamimaks Tallinnas» muutmine»;

5) Tallinna Linnavolikogu 17. aprilli 2008 määrus nr 15 «Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud «Reklaamimaks Tallinnas» muutmine»;

6) Tallinna Linnavolikogu 15. mai 2008 määrus nr 20 «Reklaamimaksumääruse muutmine»;

7) Tallinna Linnavolikogu 4. septembri 2008 määrus nr 29 «Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kehtestatud «Reklaamimaksu Tallinnas» ja reklaamimaksualase maksudeklaratsiooni vormi muutmine»;

8) Tallinna Linnavolikogu 11. juuni 2009 määrus nr 19 «Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kehtestatud «Reklaamimaks Tallinnas» muutmine»;

9) Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määrus nr 36 «Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kehtestatud «Reklaamimaks Tallinnas» ja «Reklaamimaksualase maksudeklaratsiooni» muutmine».

§ 15. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010.

Volikogu esimees Toomas VITSUT

Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 44
“Reklaamimaks Tallinnas”
LISA

REKLAAMIMAKSUALANE MAKSUDEKLARATSIOON
esitamiseks Tallinna Ettevõtlusametile

1. Maksudeklaratsiooni number (maksukohustuslase peetava arvestuse järgi) ...........

2. Maksudeklaratsiooni lehekülgede arv, sh reklaami näidis ..............................

3. Maksukohustuslane

3.1 ärinimi .............................

3.2 registrikood .............................

4. Maksuobjekt

4.1 reklaami lühikirjeldus (reklaami objekt, tunnuslause jm) ................................................

4.2 ühe reklaampinna puhul:

4.2.1 reklaampinna asukoht (ühissõidukitel ja haagistel reg-nr) ............................................

4.2.2 reklaampinna suurus (m2; ümardatult) .................

4.3 mitme reklaampinna puhul:

4.3.1 iga reklaampinna asukoht (ühissõidukitel ja haagistel reg-nr) ning suurus (m2) .................

4.3.2 reklaampindade suuruste kogusumma (m2; ümardatult) ..........................

5. Maksustatava reklaami eksponeerimise aeg

5.1 algkuupäev ..................................

5.2 lõppkuupäev ...............................

5.3 päevade arv .................................

6. Maksumäär

6.1 maksumäär on .............. krooni kalendripäevas reklaampinna 1 ruutmeetri kohta;

6.2 rakendatakse järgmisi koefitsiente:

6.2.1 mobiilse konstruktsiooni vahendusel eksponeeritav reklaam – kahekordne maksumäär;

6.2.2 kuni 6 mahuprotsendiga alkohoolse joogi reklaam – neljakordne maksumäär;

6.2.3 kuni 6 mahuprotsendiga alkohoolse joogi reklaam mobiilse konstruktsiooni vahendusel – kuuekordne maksumäär;

6.2.4 reklaam, millega teavitatakse oma valmisolekust anda tarbijakrediiti ja/või vahendada selliseid lepinguid millega teavitatakse valmisolekust anda tarbijale laenu ning mille krediidi kulukuse määr on suurem kui 25% (kaasa arvatud) aastas – kolmekordne maksumäär.

7. Maksusumma (ümardatult) .....................................................

8. Maksusumma tasumise tähtpäev(ad) vastavalt määruse «Reklaamimaks Tallinnas» § 7 lõigetele 4 ja 5 ..........................................

9. Maksudeklaratsioonile on lisatud reklaami allkirjastatud ja mõõtudega näidis ..........................

10. Maksudeklaratsiooni koostamise kuupäev ........................................... 20........ a.

11. Maksudeklaratsiooni koostanud maksukohustuslase või tema seadusliku või volitatud esindaja:

11.1 Nimi ................................................

11.2 ametikoht ........................................

11.3 kontaktandmed (telefon, e-post) .....................................................................

12. Kinnitan oma allkirjaga, et minu koostatud maksudeklaratsioonis esitatud andmed on mulle teadaolevalt õiged .…………………………………….

Laekunud maksuhaldurile ......................20......... a. ........................... (ametniku nimi ja allkiri)

Andmed andmebaasi sisestatud ......................20....... a. .................... (ametniku nimi ja allkiri)

ÕIEND
Eemaldatud § 3 punktid 6-11 ning muudetud järgnevate punktide numeratsiooni, kuna nimetatud punktid on sätestatud juba määruse § 1 lõikes 2 ja lugeda § 5 lõike 4 teise lause tekst õigeks järgmiselt:
„Kui mobiilse konstruktsiooni vahendusel eksponeeritava reklaami objekt on lõikes 2 nimetatud reklaam, kohaldatakse kuuekordset maksumäära.“.
Alus: "Riigi Teataja seadus" § 17 lg 3.2 ja Tallinna Linnavolikogu Kantselei 20.04.2010 taotlus nr F1-11.1/163/4.

/otsingu_soovitused.json