Teksti suurus:

Puu- ja köögivilja turustusnormidele vastavuse kontrolli täpsem kord ja täpsemad tingimused ettevõtja kandmiseks puu- ja köögivilja turustavate ettevõtjate andmekogusse ning erimärgistuse ja enesekontrolli loa taotlemise kord ja taotluse vorm

Puu- ja köögivilja turustusnormidele vastavuse kontrolli täpsem kord ja täpsemad tingimused ettevõtja kandmiseks puu- ja köögivilja turustavate ettevõtjate andmekogusse ning erimärgistuse ja enesekontrolli loa taotlemise kord ja taotluse vorm - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.05.2011
Avaldamismärge:RTL 2010, 3, 49

Puu- ja köögivilja turustusnormidele vastavuse kontrolli täpsem kord ja täpsemad tingimused ettevõtja kandmiseks puu- ja köögivilja turustavate ettevõtjate andmekogusse ning erimärgistuse ja enesekontrolli loa taotlemise kord ja taotluse vorm

Vastu võetud 05.01.2010 nr 1

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 70 lõigete 2, 3 ja 5 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris (ELT L 350, 31.12.2007, lk 1–98), artikli 9 lõigete 1, 2 ja 5, artikli 10 lõigete 1 ja 3 ning artikli 11 lõike 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1–149), lisa 1 IX osas loetletud puu- ja köögivilja turustusnormidele vastavuse kontrolli täpsem kord ja täpsemad tingimused ettevõtja andmete kandmiseks puu- ja köögivilja turustavate ettevõtjate andmekogusse ning erimärgistuse ja enesekontrolli loa taotlemise kord ja taotluse vorm.

§ 2. Puu- ja köögivilja turustusnormidele vastavuse kontrolli täpsem kord

 (1) Puu- ja köögivilja vastavust turustusnormidele kontrollitakse aasta jooksul järgmise sagedusega:
 1) hulgikaubandusettevõttes, mille kaudu müüakse puu- ja köögivilja aastas üle 15 000 tonni – vähemalt 12 korda;
 2) hulgikaubandusettevõttes, mille kaudu müüakse puu- ja köögivilja aastas kuni 15 000 tonni – vähemalt 6 korda;
 3) põllumajandustoodete tootmise ettevõttes, mille kaudu müüakse puu- ja köögivilja aastas üle 2500 tonni – vähemalt 6 korda;
 4) põllumajandustoodete tootmise ettevõttes, mille kaudu müüakse puu- ja köögivilja aastas kuni 2500 tonni – vähemalt 3 korda.

 (2) Puu- ja köögivilja vastavust turustusnormidele kontrollitakse suure riskiastmega ettevõttes aasta jooksul vähemalt kümne korra võrra sagedamini, kui on sätestatud lõikes 1.

 (3) Suure riskiastmega ettevõtteks loetakse ettevõte, kus eelmise aasta kontrolli tulemuste põhjal:
 1) oli puu- ja köögivilja vastavus kehtestatud turustusnormidele alla 80%;
 2) pärines üle 30% puu- ja köögiviljast ühest riigist ning nende vastavus kehtestatud turustusnormidele oli alla 80% või
 3) olid üle 30% turustusnormide kvaliteedinõuetele mittevastavustest sellist laadi, mis võivad põhjustada puu- ja köögivilja kvaliteedi kiiret langust.

§ 3. Ettevõtjate andmekogusse andmete kandmise täpsemad tingimused

 (1) Puu- ja köögivilja turustavate ettevõtjate andmekogusse (edaspidi ettevõtjate andmekogu) kannab Põllumajandusamet (edaspidi PMA) andmed ettevõtja kohta, kes tegutseb §-s 2 nimetatud ettevõtte kaudu või jaekaubandusettevõtte kaudu.

 (2) Ettevõtjate andmekogusse kantakse lõikes 1 nimetatud ettevõtja ja tema ettevõtte kohta komisjoni määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikli 9 lõikes 4 sätestatud andmed.

 (3) Kooskõlas komisjoni määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikli 9 lõikega 2 ei kanta ettevõtjate andmekogusse andmeid ettevõtja kohta:
 1) kelle tegevuse suhtes ei kohaldata kohustust järgida turustusnorme komisjoni määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikli 3 kohaselt,
 2) kes üksnes veab puu- ja köögivilja.

§ 4. Erimärgistuse ja enesekontrolli loa taotlemise kord ja taotluse vorm

 (1) Puu- ja köögivilja turustav ettevõtja, kes vastab komisjoni määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikli 11 lõikes 1 ja lõikes 3 sätestatud nõuetele ning soovib saada erimärgistuse ja enesekontrolli luba (edaspidi luba), esitab PMA-le lisas toodud vormi kohase taotluse.

 (2) PMA kontrollib ettevõtja vastavust lõikes 1 sätestatud nõuetele nii esitatud taotluse ja ettevõtjate andmekogus olevate andmete alusel kui ka kohapeal. Ettevõtja vastab komisjoni määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikli 11 lõikes 1 sätestatud nõudele kui tema ettevõte ei ole suure riskiastmega ettevõte § 2 lõike 3 tähenduses.

 (3) PMA otsustab loa andmise või loa andmisest keeldumise ühe kuu jooksul taotluse saamise päevast alates.

 (4) Nende ettevõtjate nimed, kellele luba on antud, avaldatakse PMA veebilehel.

 (5) Otsus loa andmisest keeldumise kohta saadetakse taotlejale otsuse tegemisest alates seitsme tööpäeva jooksul posti teel väljastusteatega tähtkirjaga või antakse taotlejale kätte allkirja vastu.

 (6) Loa andmisega seotud dokumente säilitatakse kümme aastat.

§ 5. Rakendussäte

  Põllumajandusministri 20. aprilli 2004. a määrus nr 43 «Kvaliteedinõuetele vastavuse kontrollimise kord ning enesekontrolli ja erimärgistuse loa taotlemise kord ja taotluse vorm» (RTL 2004, 48, 825) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Helir-Valdor SEEDER


Välissuhete ja arenduse asekantsleri kt
kantsleri ülesannetes Peeter SEESTRAND

Lisa 

/otsingu_soovitused.json