Teksti suurus:

Osoonikihti kahandavaid aineid ja fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmete installeerimisega, käitamisega ja lammutamisega ning lekkekontrolliga tegeleva isiku pädevusnõuded

Osoonikihti kahandavaid aineid ja fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmete installeerimisega, käitamisega ja lammutamisega ning lekkekontrolliga tegeleva isiku pädevusnõuded - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.05.2013
Avaldamismärge:

Osoonikihti kahandavaid aineid ja fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmete installeerimisega, käitamisega ja lammutamisega ning lekkekontrolliga tegeleva isiku pädevusnõuded

Vastu võetud 11.03.2005 nr 16
RTL 2005, 32, 446
jõustumine 25.03.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.12.2009RTL 2010, 2, 2311.01.2010

Määrus kehtestatakse «Välisõhu kaitse seaduse» § 111 lõike 2 alusel ning lähtudes EL Parlamendi ja nõukogu määruse 2037/2000/EÜ osoonikihti kahandavate ainete kohta (EL Teataja L 244, 29.09.2000, lk 1–24) artikli 16 lõike 5 ja artikli 17 lõike 1 nõuetest.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus kehtestab pädevusnõuded osoonikihti kahandavaid aineid ja fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmete mehhaanikule ja tehnikule, kes tegelevad nende seadmete installeerimise, käitamise, lammutamise ja lekkekontrolliga ning kasutavad nimetatud ainete kogumis- ja taasväärtustamisseadmeid.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) osoonikihti kahandavad ained ja fluoreeritud kasvuhoonegaasid – ained ja nende ainete segud, mis on loetletud EL Parlamendi ja nõukogu määruse 2037/2000/EÜ lisas 1, hüdrofluorosüsivesinikud, perfluorosüsivesinikud ning väävelheksafluoriid, mida käsitleb Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli (RT II 2002, 26, 111; RT I 2004, 43, 298) lisa A;
  2) mehhaanik – kliima-, sealhulgas külmutus- ja konditsioneerimisseadmeid ning soojuspumpasid, tuleohutuspaigaldisi või muid seadmeid paigaldav ja seadistav, hooldav, remontiv, käitav, lammutav või seadmete lekkeid kontrolliv isik, kes on pädev tegema vastavalt etteantud juhistele vajalikud tööd iseseisvalt, kvaliteetselt ja keskkonnaohutult;
  3) tehnik – isik, kes lisaks mehhaaniku pädevusele on suuteline juhtima punktis 2 loetletud seadmete või nendest koostatud süsteemide paigaldus-, hooldus- ja lammutustöid, sealhulgas juhendama mehhaanikuid ja vastutama tehtud töö kvaliteedi eest.

§ 3.  Mehhaaniku pädevusnõuded

  (1) Mehhaaniku üldteadmised peavad vastama vähemalt põhihariduse tasemele, millele lisandub kutsealane koolitus.

  (2) Mehhaaniku kutsealased teadmised on järgmised:
  1) peab tundma kutsealaga seotud õigusakte;
  2) peab tundma tööõigust;
  3) peab tundma töökeskkonnaohutust, see tähendab: tööohutuse, tervishoiu ja -hügieeni, tule- ja elektriohutuse ning esmaabi eeskirju;
  4) peab teadma reguleerimisalaga seotud keskkonnaohtusid ja -ohutusnõudeid;
  5) peab olema saanud vähemalt 8 tundi osoonikihti kahandavate ainete ja fluoreeritud kasvuhoonegaaside alast koolitust.
[RTL 2010, 2, 23 - jõust. 11.01.2010]

  (3) Mehhaaniku erialased teadmised on järgmised:
  1) peab tundma külmutus- ja konditsioneerimisseadmete, soojuspumpade, tuleohutuspaigaldiste tööpõhimõtteid ja ehitust ning neis kasutatavate ainete omadusi ja karakteristikuid;
  2) peab tundma kasutatavaid tööriistu ja -vahendeid, mõõte- ja testimisseadmeid;
  3) peab oskama lugeda ja mõistma tehnilist dokumentatsiooni ning oskama tööd dokumenteerida.

  (4) Mehhaanikul peab olema vähemalt üheaastane praktiseerimise käigus saadud töökogemus osoonikihti kahandavaid aineid ja fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmetega; tööriistade ja -vahenditega, mõõte- ja testimisseadmetega elektriala paigaldustöödel, lukksepa- ja torulukksepatöödel.

§ 4.  Tehniku pädevusnõuded

  (1) Tehniku pädevusnõuded lisanduvad mehhaaniku pädevusnõuetele.

  (2) Tehniku üldteadmised peavad vastama vähemalt üld- või tehnilise keskhariduse tasemele, millele lisandub kutsealane koolitus.

  (3) Tehniku kutsealased teadmised on järgmised:
  1) peab tundma osoonikihti kahandavaid aineid ja fluoreeritud kasvuhoonegaase käsitlevaid õigusakte;
  2) peab oskama teha tehnilisi jooniseid;
  3) peab oskama hinnata mõõteseadmete täpsust;
  4) peab oskama mõõteseadmeid kontrollida ja hooldada;
  5) peab tundma tehnilise termodünaamika, elektrotehnika, automaatika ja elektroonika põhialuseid;
  6) peab teadma üldjuhtimise aluseid esmatasemel ja projektijuhtimist;
  7) peab olema saanud vähemalt 24 tundi osoonikihti kahandavate ainete ja fluoreeritud kasvuhoonegaaside alast koolitust.
[RTL 2010, 2, 23 - jõust. 11.01.2010]

  (4) Tehniku erialased teadmised on järgmised:
  1) peab oskama koostada tehnilisi jooniseid ja skeeme;
  2) peab oskama skitseerida detaile ja sõlmi;
  3) peab tundma tolerantse ja istusid, defekteerimist ja keevitamistöid;
  4) peab oskama avastada, mõõta ja kõrvaldada osoonikihti kahandavate ainete ja kasvuhoonegaaside lekkeid.

  (5) Tehnikul peab olema vähemalt kolmeaastane praktiseerimise käigus saadud töökogemus osoonikihti kahandavaid aineid ja fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmetega, sealhulgas üheaastane töökorraldamise kogemus.

§ 5.  Pädevusnõuete tõendamine

  Mehhaanik või tehnik esitab pädevusnõuetele vastavuse tõendamiseks osoonikihti kahandavaid aineid ja fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmete valdajale või omanikule asjakohase kutsetunnistuse või kutse- ja erialast väljaõpet näitava tõendi, mille on andnud isik, kelle põhikirja- või põhimäärusejärgne tegevus on koolitus, ja milles on märgitud õppeteemade nimetused, tunnimahud ja õppetulemused.

§ 6.  Ajutine sertifikaat

  (1) Statsionaarsete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpadega tegelevatele isikutele «Välisõhu kaitse seaduse» § 111 lõike 2 kohaselt antud erialast väljaõpet tõendav dokument loetakse ajutiseks sertifikaadiks Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 303/2008, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 miinimumnõuded ja tingimused teatavate fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate statsionaarsete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpadega tegelevate äriühingute ja töötajate sertifitseerimise vastastikusele tunnustamisele (ELT L 92, 3.4.2008, lk 3–11) tähenduses.

  (2) Tuletõrjesüsteemide ja tulekustutitega tegelevatele isikutele «Välisõhu kaitse seaduse» § 111 lõike 2 kohaselt antud erialast väljaõpet tõendav dokument loetakse ajutiseks sertifikaadiks Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 304/2008, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate statsionaarsete tuletõrjesüsteemide ja tulekustutitega tegelevate äriühingute ja töötajate sertifitseerimise miinimumnõuded ning vastastikuse tunnustamise tingimused (ELT L 92, 3.4.2008, lk 12–16) tähenduses.
[RTL 2010, 2, 23 - jõust. 11.01.2010]

§ 7.  Ajutiste sertifikaatide kehtivus

  (1) Paragrahvi 6 lõikes 1 nimetatud ajutised sertifikaadid kehtivad kuni 4. juulini 2011.

  (2) Paragrahvi 6 lõikes 2 nimetatud ajutised sertifikaadid kehtivad kuni 4. juulini 2010.
[RTL 2010, 2, 23 - jõust. 11.01.2010]

/otsingu_soovitused.json