Teksti suurus:

Üldhariduskoolide õpilaste sõidukulude kompenseerimise kord

Väljaandja:Palupera Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 17, 249

Üldhariduskoolide õpilaste sõidukulude kompenseerimise kord

Vastu võetud 21.12.2009 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 punkti 6 alusel ning arvestades alatise sotsiaal- ja kultuurikomisjoni ettepanekuga.

§ 1. Reguleerimisala

(1) Käesolev kord sätestab üldhariduskoolide õpilaste sõidukulude kompenseerimist Palupera vallas.

(2) Käesoleva korra alusel võib õpilase sõidukulude kompensatsiooni taotleda Palupera valla koolis õppiva õpilase vanem, lapse seaduslik esindaja või vähemalt 16-aastane õpilane.

§ 2. Sõidukompensatsiooni taotlemine

(1) Sõidukompensatsiooni saamiseks esitab õpilane või vanem Palupera Vallavalitsusele jooksva kuu 10.kuupäevaks vormikohase avalduse koos eelmise kuu sõidupiletitega.

(2) Sõidupiletite originaalid esitatakse kuupäevalises järjestuses avaldusele või lisalehele kleebituna.

§ 3. Sõidukompensatsiooni ulatus

(1) Kompensatsiooni makstakse välja vastavalt avaldusele lisatud ühistranspordi piletitele, kuid mitte rohkem kui üks edasi-tagasi sõit õppepäeva kohta.

(2) Elukohajärgse kooli olemasolul (1-9 klass) väljaspool valda õppivatele õpilastele sõidukulu ei kompenseerita.

§ 4. Sõidukulude kompenseerimata jätmine

(1) Vallavalitsus võib jätta sõidukulud kompenseerimata või kompenseerida osaliselt, kui selgub, et õpilane ei ole kasutanud transporti kooli ja koju sõiduks, või on esitanud valeandmeid.

(2) Kompenseerimisele ei kuulu õpilase sõidukulud, kui õpilase elukohajärgsest asulast on vallavalitsuse poolt organiseeritud õpilastransport.

(3) Kompenseerimisele ei kuulu täiskasvanute gümnaasiumis õppijate sõidukulud.

§ 5 Avalduste menetlemine ja toetuse määramine

(1) Sõidukulude kompensatsiooni saamiseks esitatakse avaldus sotsiaalnõunikule, kes kontrollib kompensatsiooni saamise õigsust ning esitab taotluse raamatupidamisse väljamaksmiseks

(2) Kompensatsioon kantakse taotleja pangakontole 10 tööpäeva jooksul.

(3) Erandkorras võib vallavalitsus sõidukulusid kompenseerida käesoleva korraga määratlemata juhtudel.

§ 6 Rakendussätted

(1) Määrust rakendatakse 10.jaanuarist 2010.a.

(2) Määrus jõustub avalikustamisest.

Volikogu esimees Vambola SIPELGAS