Teksti suurus:

Justiitsministri määruste muutmine seoses e-toimiku menetlemise infosüsteemile üleminekuga tsiviil- ja halduskohtumenetluses

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.01.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 3, 43

Justiitsministri määruste muutmine seoses e-toimiku menetlemise infosüsteemile üleminekuga tsiviil- ja halduskohtumenetluses

Vastu võetud 08.01.2010 nr 2

Määrus kehtestatakse «Kohtute seaduse» § 34 lõike 1 ja § 42 lõike 1 kolmanda lause ning «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 601 lõike 5, § 61, § 336 lõigete 3 ja 6, § 458 lõike 4 ja § 484 lõike 3 teise lause alusel.

§ 1. Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruses nr 57 «Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord» (RTL 2005, 124, 1973; 2009, 57, 824) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulis asendatakse sõnad ««Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 61 ja § 344 lõike 6» sõnadega ««Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 61, § 344 lõike 6 ja § 458 lõike 4»;

2) määruses asendatakse sõna «indeks» läbivalt sõnaga «viit» vastavas käändes;

3) paragrahvi 55 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Kohtusse saabunud ja välja saadetud menetlusdokumente ei registreerita dokumendiregistris juhul, kui menetlusosalisele on tagatud juurdepääs menetlusdokumentidele veebilehe või infosüsteemi kaudu.»;

4) paragrahvi 55 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu «4 – väärteoasjad» uuelt realt sõnadega «5 – põhiseaduslikkuse järelevalve asjad.»;

5) paragrahvi 57 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Kohtuasja number koosneb käesoleva määruse § 55 lõikes 2 määratud tähisest («l»), asja saabumise aastaarvu lühendist («aa») ja järjekorranumbrist («nnnn») kujul «l-aa-nnnn».»;

6) paragrahvi 70 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Toimiku väljastamisel kinnipidamisasutuses viibivale isikule tutvustatakse toimikut justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 «Vangla sisekorraeeskiri» § 29 lõikes 3 sätestatud korras. Toimikuga tutvumisel kinnipidamisasutuses märgitakse toimikusse ka vastutava kinnipidamisasutuse ametniku nimi ja allkiri.»;

7) paragrahvi 72 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Elektroonilise jõustumismärke väljastamisel märgib kohtu kodukorras selleks ette nähtud isik digitaalallkirjastamise konteineri resolutsiooni jõustumise kuupäeva ja vajalikud märkused käesoleva paragrahvi lõike 4 kohaselt ning rollina oma ametinimetuse.»

§ 2. Justiitsministri 15. veebruari 2006. a määruses nr 5 «Kohtute infosüsteemi põhimäärus» (RTL 2006, 18, 317; 2007, 8, 124) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Kohtute seaduse» § 34 lõike 1 alusel ja kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» § 435 lõikega 1.»;

2) paragrahvi 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrusega asutatakse riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu ametliku nimetusega kohtute infosüsteem (edaspidi ka register).»;

3) paragrahvi 2 punktis 1 asendatakse sõna «andmebaasi» sõnaga «andmekogusse»;

4) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Registrisse kantud andmetel on informatiivne tähendus.

(2) Seaduses sätestatud juhtudel on registris tehtud toimingutel ja sinna kantud andmetel õiguslik tähendus.

(3) Register on piiratud juurdepääsuga ja registriandmed on ette nähtud ainult ametialaseks kasutamiseks, kui seaduses või käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.»;

5) paragrahvis 4 asendatakse sõna «andmebaasina» sõnadega «andmekoguna, mis on andmevahetuskihi X-tee kaudu liidestatud e-toimiku süsteemiga»;

6) paragrahvi 5 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Kohtute infosüsteemi vastutav töötleja on Justiitsministeerium.

(2) Kohtute infosüsteemi volitatud töötlejad on:
1) Eesti Vabariigi kohtud;
2) Justiitsministeerium;
3) «Kohtute seaduse» § 34 lõikes 4 nimetatud asutused ja isikud.

(3) Kohtute infosüsteemi arendab, hooldab ja majutab Justiitsministeeriumi hallatav riigiasutus Registrite ja Infosüsteemide Keskus.»;

7) paragrahvi 6 lõikes 4 lisatakse pärast sõnu «§ 17 lõikele 1» sõnad «, sealjuures § 5 lõike 2 punktis 3 nimetatud kasutajale võib anda vaid § 17 lõike 1 punktis 2 nimetatud kasutajaliigi.»;

8) paragrahvi 8 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kohtuasja registreerimisel kohtute infosüsteemis moodustatakse kohtuasja number justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruse nr 57 «Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord» § 57 lõikes 1 sätestatud vormis.»;

9) paragrahvis 14 asendatakse sõna «kohtudirektor» sõnadega «kohtu esimees» vastavas käändes;

10) paragrahvi 14 lõikes 2 lisatakse pärast sõna «võtab» sõna «tarvitusele»;

11) paragrahvi 15 pealkirjas asendatakse sõna «Andmebaasi» sõnaga «Registri»;

12) paragrahvi 15 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Kohtute infosüsteemi sisestatud andmete ja dokumentidega tutvumise ning nende kasutamise õigus on vastutaval ja volitatud töötlejal üksnes seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks.»;

13) paragrahvi 15 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahve 16 ja 17 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Vaatleja kasutajaliigi määramisel eristatakse kolme alamkasutajaliiki:
1) üldvaatleja, kes näeb kõikide menetlusliikide andmeid;
2) kriminaal- ja väärteoasjade andmete vaatleja;
3) tsiviil- ja haldusasjade andmete vaatleja.»;

15) paragrahvi 16 lõikes 2 asendatakse sõna «sätestatakse» sõnaga «kirjeldatakse»;

16) paragrahvi 17 lõiget 4 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Infosüsteemi halduri õigusi tohib anda üksnes isikule, kes töötab asutuses, mis arendab või hooldab registrit.»;

17) paragrahvi 18 täiendatakse lõigetega 3–5 järgmises sõnastuses:

«(3) Kohtute infosüsteemi kasutamise õiguspärasust kontrollitakse tarkvaraliselt.

(4) Vastutaval töötlejal on õigus ühepoolselt piirata kasutaja juurdepääsu registrile või peatada see, kui on reaalne või potentsiaalne oht ohustada kohtute infosüsteemi turvalisust.

(5) Kohtute infosüsteemi turvaklass on K2T2S2 ja turbeaste keskmine (M).»;

18) paragrahvi 19 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Järelevalvet registri pidamise üle teostavad vastutav töötleja, Andmekaitse Inspektsioon ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium vastavalt oma pädevusele.

(2) Järelevalvet teostaval isikul on õigus siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed, ja saada teavet andmete menetlusregistrist väljastamise ja kasutamise kohta. Järelevalvet teostaval isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega üksnes kohtu loal.

(3) Puuduste ilmnemisel on registri vastutav või volitatud töötleja kohustatud vastavalt oma pädevusele likvideerima järelevalvet teostanud isikute ettekirjutustes kajastatud puudused nende määratud tähtaja jooksul.»;

19) paragrahvi 20 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kohtute infosüsteem likvideeritakse seaduses sätestatud korras.»;

20) lisa 3 muudetakse ja sõnastatakse käesoleva määruse lisas esitatud kujul.

§ 3. Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 «Kohtule dokumentide esitamise kord» (RTL 2006, 5, 77; 2009, 99, 1466) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulis asendatakse sõnad ««Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 336 lõike 3» sõnadega ««Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 601 lõike 5 ja § 336 lõigete 3 ja 6»;

2) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«3) tuleb esitada lihtteksti- (Text), RTF- (Rich Text Format), PDF- (Portable Document Format) või ODF- (Open Document Format) vormingus;»;

3) paragrahvi 6 lõikes 2 ja § 93 lõikes 3 asendatakse sõna «formaadis» sõnaga «vormingus»;

4) paragrahvi 203 lõige 1 loetakse lõikeks 12 ning paragrahvi täiendatakse lõigetega 1 ja 11 järgmises sõnastuses:

«(1) E-toimiku süsteemi kaudu võib tsiviil- ja halduskohtumenetluses esitada järgmisi menetlusdokumente:
1) hagiavaldus, avaldus ja taotlus kohtuasja või -menetluse algatamiseks tsiviilasju lahendavas kohtus;
2) kaebus, protest ja taotlus kohtuasja või -menetluse algatamiseks halduskohtus;
3) kaja, menetluse taastamise avaldus, apellatsioonkaebus ja määruskaebus menetlusseadustikes sätestatud juhtudel;
4) muud menetlusdokumendid kohtumenetluse kestel menetlusseadustikes sätestatud juhtudel.

(11) E-toimiku süsteemi kaudu ei või kohtule esitada:
1) riigisaladust või lapsendamissaladust sisaldavaid menetlusdokumente ega menetlusdokumentide lisasid;
2) menetlusdokumente, mis on piiratud juurdepääsuga teabe sisaldamise tõttu krüpteeritud;
3) tsiviilkohtumenetluses hagi tagamise või eeltagamise taotlust sisaldavaid menetlusdokumente ega menetlusdokumentide lisasid, sealhulgas taotlusi, hagi- või muid avaldusi;
4) Riigikohtule esitatavaid menetlusdokumente.»;

5) paragrahvi 203 lõigetes 2–4 asendatakse sõna «avaldus» sõnaga «menetlusdokument» vastavas käändes;

6) paragrahvi 203 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

«(21) E-toimiku süsteemi kaudu esitatud ühe menetlusdokumendi maht võib olla kuni 5 megabaiti. Korraga esitatavate menetlusdokumentide kogumaht ei või ületada 50 megabaiti.

(22) E-toimiku süsteemi kaudu esitatud menetlusdokument peab vastama käesoleva määruse § 6 lõikes 1 sätestatud tingimustele.»;

7) paragrahvi 203 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

«(5) E-toimiku süsteemi kaudu menetlusdokumendi esitamisel saab esitaja automaatse vastuvõtukinnituse dokumendi laekumise kohta kohtute infosüsteemi. Automaatne vastuvõtukinnitus ei ole esitatud dokumendi tehnilise ja õigusliku korrektsuse tunnustamise alus.»;

8) paragrahvi 241 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) 18. jaanuarist kuni 31. maini 2010. aastal võib käesoleva määruse § 203 lõike 11 alusel ja tingimustel menetlusdokumente esitada ainult Tallinna Halduskohtu Tallinna kohtumajale, Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumajale ja Tallinna Ringkonnakohtule. Alates 2010. aasta 1. juunist võib käesoleva määruse § 203 lõike 11 alusel ja tingimustel menetlusdokumente esitada kõikidele haldus-, maa- ja ringkonnakohtutele.»;

9) lisa 3 muudetakse ja sõnastatakse käesoleva määruse lisas esitatud kujul;

10) lisa 4 muudetakse ja sõnastatakse käesoleva määruse lisas esitatud kujul.

§ 4. Määrus jõustub 18. jaanuaril 2010. a.

Minister Rein LANG
Asekantsler
kantsleri ülesannetes Heili SEPP

 
Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 11.01.2010. a resolutsioon nr 17-1/10-00073.

 

Justiitsministri 15. veebruari 2006. a määruse nr 5 «Kohtute infosüsteemi põhimäärus»
lisa 3
(muudetud justiitsministri 8. jaanuari 2010. a määrusega nr 2)

TAOTLUS JUURDEPÄÄSUKS KOHTUTE INFOSÜSTEEMI ANDMETELE


 
.................................................................
(asutus)

Nimi, isikukood, telefoninumber
ja e-postiaadress
Ametinimetus Tööülesannete iseloom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Viide õigusakti sättele, millest tuleneb isikuandmete saladuses hoidmise kohustus:

 
 
 
 

Viide seaduses sätestatud ülesandele, millest tuleneb juurdepääsuõiguse vajadus:

 
 
 
 

 
 
..........................................................................   ............................................
(taotluse esitaja allkiri)   (kuupäev)
     

..............................................................................................................................................................

(taotluse esitaja ees- ja perekonnanimi ning ametikoht)

Lisa 3

Lisa 4

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json