Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Austria föderaalvalitsuse salastatud teabe vahetamise ja vastastikuse kaitse kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2010
Avaldamismärge:RT II 2010, 2, 4

Eesti Vabariigi valitsuse ja Austria föderaalvalitsuse salastatud teabe vahetamise ja vastastikuse kaitse kokkulepe

Vastu võetud 24.08.2009

Vabariigi Valitsuse 26.03.2009 korraldus nr 114 kokkuleppe eelnõu heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 


Eesti Vabariigi valitsus ja Austria föderaalvalitsus (edaspidi pooled),

kavatsedes tagada kummagi poole õigusaktide kohaselt salastatud ja asjaomaselt märgistatud ning teisele poolele edastatud teabe kaitse;

soovides kehtestada poolte koostöö käigus edastatud või loodud salastatud teabe vastastikuse kaitse eeskirja,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1
MÕISTED

Kokkuleppes kasutatakse järgmisi mõisteid:
a) salastatud teave – mis tahes vormis teave, mis on kummagi poole õigusaktide kohaselt salastatud ja asjaomaselt märgistatud, et kaitsta seda omavolilise avalikustamise ja omastamise või kadumise eest;
b) pädev asutus – riigi julgeoleku volitatud esindaja ja muu pädev asutus, millest teavitatakse artikli 13 kohaselt;
c) juurdepääsuluba – pädeva asutuse otsus, mille alusel on isikul lubatud riigi õigusaktide kohaselt pääseda juurde salastatud teabele;
d) töötlemisluba – pädeva asutuse otsus, mille kohaselt on juriidiline või füüsiline isik reaalselt ja korralduslikult suuteline täitma tingimused, mis on vajalikud salastatud teabele juurde pääsemiseks ja salastatud teabe töötlemiseks kooskõlas riigi õigusaktidega;
e) salastatud leping – ühe poole riigi juriidilise või füüsilise isiku ja teise poole riigi juriidilise või füüsilise isiku leping või all-leping, mille täitmine nõuab juurdepääsu salastatud teabele või salastatud teabe loomist.

Artikkel 2
SALASTATUSE TASEMETE SAMAVÄÄRSUS

Pooled lepivad kokku, et järgmised salastatuse tasemed on samaväärsed:

Austria Vabariik Eesti Vabariik Ingliskeelne vaste
STRENG GEHEIM TÄIESTI SALAJANE TOP SECRET
GEHEIM SALAJANE SECRET
VERTRAULICH KONFIDENTSIAALNE CONFIDENTIAL
EINGESCHRÄNKT PIIRATUD RESTRICTED

Artikkel 3
MÄRGISTAMINE

1. Päritolupool märgistab edastatava salastatud teabe selle salastatuse taseme kohaselt.

2. Ka kokkuleppe alusel toimuva koostöö käigus loodud, paljundatud või tõlgitud salastatud teave märgistatakse.

3. Salastatuse taset muudetakse või see kustutatakse ainult päritolupoole kirjalikul nõusolekul. Päritolupool teavitab vastuvõtvat poolt edastatud salastatud teabe salastatuse taseme muutmisest või kustutamisest viivitamata.

Artikkel 4
SALASTATUD TEABE KAITSE PÕHIMÕTTED

1. Pooled võtavad meetmeid, et tagada neile edastatud salastatud teabe kaitse, ja kontrollivad selle kaitsmist.

2. Pooled kaitsevad neile edastatud salastatud teavet vähemalt samavõrd kui oma salastatud teavet, millel on samaväärne salastatuse tase.

3. Edastatud salastatud teavet kasutatakse ainult sel eesmärgil, milleks see on antud.

4. Edastatud salastatud teabele antakse juurdepääs ainult isikule, kellel on riigi õigusaktide kohaselt juurdepääs samaväärse salastatuse tasemega teabele ja kellel on vaja juurdepääsu oma teenistuskohustuste täitmiseks.

5. Pool ei võimalda kolmandale isikule juurdepääsu salastatud teabele ilma päritolupoole pädeva asutuse kirjaliku nõusolekuta.

6. Ka kokkuleppe alusel toimuva koostöö käigus loodud salastatud teavet kaitstakse samamoodi kui edastatud salastatud teavet.

Artikkel 5
JUURDEPÄÄSULUBA

1. Kokkuleppe raames tunnustavad pooled teise poole väljastatud juurdepääsuluba.

2. Kokkuleppe täitmiseks vajaliku julgeolekukontrolli läbiviimisel abistavad pädevad asutused teineteist asjaomase taotluse korral ja kooskõlas riigi õigusaktidega.

3. Kokkuleppe raames teavitavad pädevad asutused teineteist viivitamata juurdepääsulubade muutmisest, eeskätt loa tühistamisest või selles ettenähtud salastatuse taseme muutmisest.

4. Päritolupoole pädeva asutuse taotluse korral väljastab vastuvõtva poole pädev asutus kirjaliku kinnituse, et füüsilisel isikul on õigus salastatud teabele juurde pääseda.

Artikkel 6
SALASTATUD LEPINGUD

1. Salastatud leping sisaldab sätteid edastatava teabe kaitse nõuete ja salastatuse taseme kohta.

2. Salastatud lepingute puhul tunnustavad pooled teise poole väljastatud töötlemisluba.

3. Salastatud lepingute ettevalmistamise või sõlmimise puhul teavitavad pädevad asutused taotluse korral teineteist, kas kehtiv töötlemisluba on väljastatud või vajalik menetlus algatatud, ja asjaomase salastatud teabe kaitse nõuetest.

4. Pädevad asutused teavitavad teineteist viivitamata selles artiklis käsitletud töötlemislubade muutmisest, eeskätt loa tühistamisest või selles ettenähtud salastatuse taseme muutmisest.

5. Päritolupool saadab teabe saajale ja vastuvõtva poole pädevale asutusele salastatud lepingu alusel edastatava salastatud teabe nimekirja.

Artikkel 7
EDASTAMINE

Salastatud teavet edastatakse diplomaatiliste või poolte kokkulepitud muude kanalite kaudu. Salastatud teabe kättesaamist kinnitatakse kirjalikult.

Artikkel 8
PALJUNDAMINE JA TÕLKIMINE

1. Päritolupool võib salastatud teabe paljundamist ja tõlkimist piirata või need keelata.

2. Tasemel GEHEIM/SALAJANE/SECRET salastatud teavet paljundatakse või tõlgitakse üksnes päritolupoole kirjalikul nõusolekul. Tasemel STRENG GEHEIM / TÄIESTI SALAJANE / TOP SECRET salastatud teavet ei tohi vastuvõttev pool paljundada ega tõlkida.

3. Salastatud teavet tõlgivad ainult isikud, kellel on õigus pääseda juurde asjaomase salastatuse tasemega salastatud teabele.

4. Koopiaid ja tõlkeid kaitstakse samamoodi kui originaale.

Artikkel 9
HÄVITAMINE

1. Salastatud teave hävitatakse kontrollitaval viisil ja nii, et seda ei ole võimalik ei osaliselt ega täielikult taastada. Tasemel STRENG GEHEIM / TÄIESTI SALAJANE / TOP SECRET salastatud teavet ei hävitata, vaid see tagastatakse.

2. Kriisiolukorras, kui kokkuleppe kohaselt edastatud või loodud salastatud teavet ei ole võimalik kaitsta ega tagastada, hävitatakse salastatud teave otsekohe. Vastuvõttev pool teavitab päritolupoole pädevat asutust salastatud teabe hävitamisest võimalikult kiiresti.

Artikkel 10
KÜLASTUSED

1. Külastused, millega kaasneb vajadus pääseda juurde salastatud teabele, võivad toimuda võõrustava poole pädeva asutuse loal. Luba antakse üksnes isikule, kellel on riigi õigusaktide kohaselt õigus pääseda juurdeasjaomase salastatuse tasemega salastatud teabele.

2. Külastustaotlused esitatakse võõrustava poole pädevale asutusele hiljemalt kümme tööpäeva enne külastust, kiireloomulistel juhtudel lühema etteteatamisajaga. Pädevad asutused teavitavad teineteist külastuse üksikasjadest ja tagavad isikuandmete kaitse.

3. Külastustaotlused esitatakse inglise keeles ja need sisaldavad eeskätt järgmist:
a) külastuse eesmärk ja kavandatav kuupäev;
b) külastaja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ja -koht, kodakondsus ja passi või isikutunnistuse number;
c) külastaja ametikoht ja selle asutuse või ettevõtte nimetus, mida ta esindab;
d) külastaja juurdepääsuloa kehtivus ja tase;
e) külastatava asutuse või ehitise nimetus, aadress, telefoni- ja faksinumber, e-posti aadress ja kontaktisik;
f) taotluse kuupäev ja pädeva asutuse esindaja allkiri.

Artikkel 11
SALASTATUD TEABE KAITSE NÕUETE RIKKUMINE

1. Kokkuleppes käsitletud salastatud teabe omavolilise avalikustamise või omastamise või kaotamise või sellise kahtluse korral teavitab vastuvõtva poole pädev asutus päritolupoole pädevat asutust otsekohe kirjalikult.

2. Kokkuleppes käsitletud salastatud teabe kaitse nõuete rikkumist uuritakse ja selle eest esitatakse süüdistus riigi õigusaktide kohaselt. Pooled abistavad teineteist taotluse korral.

3. Pooled teavitavad teineteist uurimistulemustest ja võetud meetmetest.

Artikkel 12
KULUD

Kumbki pool kannab kokkuleppe täitmisega seotud oma kulud.

Artikkel 13
PÄDEVAD ASUTUSED

Pooled teavitavad teineteist diplomaatiliste kanalite kaudu kokkuleppe täitmise eest vastutavatest pädevatest asutustest.

Artikkel 14
KONSULTATSIOONID

1. Pädevad asutused teavitavad teineteist asjaomastest riigi õigusaktidest, mis reguleerivad salastatud teabe kaitset, ja nende olulistest muudatustest.

2. Et tagada tihe koostöö kokkuleppe täitmisel, konsulteerivad pädevad asutused teineteisega ja korraldavad vajalikke vastastikuseid külastusi.

Artikkel 15
VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Kokkuleppe kohaldamise või tõlgendamisega seotud vaidlused lahendatakse poolte otseste konsultatsioonide teel või diplomaatiliste kanalite kaudu.

Artikkel 16
LÕPPSÄTTED

1. Kokkulepe on sõlmitud määramata ajaks ja jõustub teise kuu esimesel päeval pärast seda, kui pooled on teineteist teavitanud kokkuleppe jõustumiseks vajalike riigi õigusaktidega ettenähtud nõuete täitmisest.

2. Kokkulepet võib muuta mõlema poole kirjalikul nõusolekul. Muudatused jõustuvad lõike 1 kohaselt.

3. Kumbki pool võib kokkuleppe diplomaatiliste kanalite kaudu igal ajal lõpetada. Sel juhul lõpeb kokkulepe teiselt poolelt lõpetamisteate kättesaamisest arvates kuue kuu pärast. Lõpetamise korral kaitstakse kokkuleppe täitmise käigus edastatud või loodud salastatud teavet edasi kokkuleppe kohaselt.

Koostatud 24. augustil 2009 Tallinnas kahes eksemplaris inglise keeles.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel Austria Föderaalvalitsuse nimel
Urmas PAET Michael SPINDELEGGER

 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA AND THE AUSTRIAN FEDERAL GOVERNMENT ON THE EXCHANGE AND MUTUAL PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION
Done in Tallinn on 24 August 2009


The Government of the Republic of Estonia and the Austrian Federal Government (hereinafter referred to as “the Parties”),

intending to ensure the security of all classified information designated and marked as such in accordance with the national law of either Party and transmitted to the other Party,

wishing to provide rules for the mutual protection of classified information transmitted or generated in the course of the cooperation between the Parties,

have agreed upon the following:

Article 1
DEFINITIONS

For the purposes of this Agreement,
a) “Classified Information” means any information, regardless of its form, designated and marked as such in accordance with the national law of either Party in order to ensure protection against unauthorized disclosure, misappropriation or loss;
b) “Competent Authority” means the National Security Authority and any other competent authority and agency notified in accordance with Article 13;
c) “Personnel Security Clearance” means the determination by a Competent Authority that an individual is eligible to have access to Classified Information in accordance with the national law;
d) “Facility Security Clearance” means the determination by a Competent Authority that a legal entity or individual has the physical and organizational capability to meet the conditions for access to and handling of Classified Information in accordance with the national law;
e) “Classified Contract” means a contract or subcontract between a legal entity or individual from the State of one Party and a legal entity or individual from the State of the other Party, the implementation of which requires access to Classified Information or its generation.

Article 2
EQUIVALENCE OF SECURITY CLASSIFICATION LEVELS

The Parties agree on the equivalence of the following security classification levels:

Republic of Austria Republic of Estonia Corresponding English expression
STRENG GEHEIM  TÄIESTI SALAJANE TOP SECRET
GEHEIM  SALAJANE SECRET
VERTRAULICH  KONFIDENTSIAALNE CONFIDENTIAL
EINGESCHRÄNKT  PIIRATUD RESTRICTED

Article 3
MARKING

(1) Classified Information to be transmitted shall be marked by the originator in accordance with the appropriate security classification level.

(2) Classified Information generated, reproduced or translated in the course of cooperation under this Agreement shall also be marked.

(3) The security classification level shall only be altered or revoked with the written consent of the originator. The originator shall inform the receiver without delay about any alteration or revocation of the security classification level of the transmitted Classified Information.

Article 4
PRINCIPLES OF THE PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION

(1) The Parties shall take all appropriate measures to ensure the protection of the transmitted Classified Information and shall provide for the necessary control of this protection.

(2) The Parties shall afford transmitted Classified Information at least the same level of protection as they afford their own Classified Information of the equivalent security classification level.

(3) Transmitted Classified Information shall only be used for the purpose it has been released for.

(4) Transmitted Classified Information shall only be made accessible to persons who are authorized in accordance with the national law to have access to Classified Information of the equivalent security classification level and who require this access for the exercise of their duties.

(5) A Party shall not make Classified Information accessible to a third party without the written consent of the Competent Authority of the originator.

(6) Classified Information generated in the course of cooperation under this Agreement shall enjoy the same protection as transmitted Classified Information.

Article 5
PERSONNEL SECURITY CLEARANCE

(1) Within the scope of this Agreement, each Party shall recognize the Personnel Security Clearances issued by the other Party.

(2) The Competent Authorities shall assist each other upon request and in accordance with the national law in carrying out vetting procedures necessary for the application of this Agreement.

(3) Within the scope of this Agreement, the Competent Authorities shall inform each other without delay about any alteration with regard to Personnel Security Clearances, in particular about a revocation or an alteration of the security classification level.

(4) Upon request of the Competent Authority of the originator, the Competent Authority of the receiver shall issue a written confirmation that an individual has the right to access Classified Information.

Article 6
CLASSIFIED CONTRACTS

(1) A Classified Contract shall contain provisions on the security requirements and on the classification level of the information to be released.

(2) In the context of Classified Contracts, each Party shall recognize the Facility Security Clearances issued by the other Party.

(3) In the context of the preparation or conclusion of Classified Contracts, the Competent Authorities shall inform each other upon request whether a valid Facility Security Clearance has been issued or the relevant proceedings have been initiated and about the security requirements for the Classified Information involved.

(4) The Competent Authorities shall inform each other without delay about any alteration with regard to Facility Security Clearances falling under this Article, in particular about a revocation or an alteration of the security classification level.

(5) The originator shall transmit to the receiver and to the Competent Authority of the receiver a list of the Classified Information to be transmitted under the Classified Contract.

Article 7
TRANSMISSION

Classified Information shall be transmitted through diplomatic channels or any other channels as agreed upon between the Parties. Receipt of Classified Information shall be acknowledged in writing.

Article 8
REPRODUCTION AND TRANSLATION

(1) The reproduction and translation of Classified Information may be restricted or excluded by the originator.

(2) Classified Information marked as GEHEIM / SALAJANE / SECRET shall be reproduced or translated only with the written consent of the originator. Classified Information marked as STRENG GEHEIM / TÄIESTI SALAJANE / TOP SECRET shall not be reproduced or translated by the receiver.

(3) Classified Information shall only be translated by persons authorized to have access to Classified Information of the respective security classification level.

(4) Copies and translations shall be protected in the same way as originals.

Article 9
DESTRUCTION

(1) Classified Information shall be destroyed in a verifiable way and in a manner that does not permit a full or partial reconstruction. Classified Information marked as STRENG GEHEIM / TÄIESTI SALAJANE / TOP SECRET shall not be destroyed but shall be returned.

(2) In case of a crisis situation in which it is impossible to protect or return Classified Information transmitted or generated under this Agreement, the Classified Information shall be destroyed immediately. The receiver shall inform the Competent Authority of the originator about this destruction as soon as possible.

Article 10
VISITS

(1) Visits requiring access to Classified Information are subject to prior permission by the Competent Authority of the host Party. The permission shall be granted only to persons authorized in accordance with the national law to have access to Classified Information of the respective security classification level.

(2) Requests for visits shall be submitted to the Competent Authority of the host Party at least ten working days prior to the visit, in urgent cases within a shorter period. The Competent Authorities shall inform each other about the details of the visit and ensure the protection of personal data.

(3) Requests for visits shall be made in English and shall state in particular the following:
a. purpose and proposed date of the visit;
b. first name and family name, date and place of birth, citizenship and passport or ID card number of the visitor;
c. position of the visitor and name of the authority, agency or enterprise represented;
d. validity and level of the Personnel Security Clearance of the visitor;
e. name, address, phone and fax number, e-mail address and point of contact of the authorities, agencies or facilities to be visited;
f. date of the request and signature of the Competent Authority.

Article 11
BREACH OF SECURITY

(1) In the event of a suspected or established unauthorized disclosure, misappropriation or loss of Classified Information falling under this Agreement, the Competent Authority of the receiver shall immediately inform the Competent Authority of the originator in writing.

(2) Violations of the provisions on the protection of Classified Information falling under this Agreement shall be investigated and prosecuted in accordance with the national law. The Parties shall assist each other upon request.

(3) The Parties shall inform each other about the result of the investigations and the measures taken.

Article 12
EXPENSES

Each Party shall bear its own expenses incurred in the course of the implementation of this Agreement.

Article 13
COMPETENT AUTHORITIES

The Parties shall notify each other through diplomatic channels of the Competent Authorities responsible for the implementation of this Agreement.

Article 14
CONSULTATIONS

(1) The Competent Authorities shall inform each other of the respective national law on the protection of Classified Information and any significant amendments.

(2) In order to ensure close cooperation in the implementation of this Agreement, the Competent Authorities shall consult each other and facilitate the necessary mutual visits.

Article 15
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute regarding the application or interpretation of this Agreement shall be resolved by direct consultations between the Parties or through diplomatic channels.

Article 16
FINAL PROVISIONS

(1) This Agreement is concluded for an indefinite period of time and shall enter into force on the first day of the second month following the day on which the Parties have notified each other of the completion of the internal procedures necessary for the entry into force of this Agreement.

(2) This Agreement may be amended by written mutual consent of both Parties. Amendments shall enter into force in accordance with paragraph 1.

(3) Each Party may terminate this Agreement through diplomatic channels at any time. In such a case, the Agreement shall expire six months after the receipt of the termination notice by the other Party. In the case of termination, Classified Information transmitted or generated in application of this Agreement shall continue to be protected under the provisions of this Agreement.

Done in Tallinn on 24 August 2009 in two originals in the English language.

For the Government of the Republic of Estonia For the Austrian Federal Government
Urmas PAET Michael SPINDELEGGER

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json