Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2008. a määruse nr 111 „E-toimiku süsteemi asutamine ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.01.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 4, 8

Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2008. a määruse nr 111 „E-toimiku süsteemi asutamine ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 14.01.2010 nr 2

Määrus kehtestatakse «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 210 lõike 3, «Väärteomenetluse seadustiku» § 811 lõike 3 ja «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 601 lõike 3 alusel ning kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» § 435 lõikega 1.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2008. a määruses nr 111 «E-toimiku süsteemi asutamine ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus» (RT I 2008, 31, 197; 2009, 40, 269) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 210 lõike 3, «Väärteomenetluse seadustiku» § 811 lõike 3 ja «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 601 lõike 3 alusel ning kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» § 435 lõikega 1.»;

2) paragrahvi 2 lõikes 4 asendatakse sõnad «süütegusid menetlevate asutuste tegevust reguleerivates seadustes» sõnaga «seaduses»;

3) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõnad «süütegude menetlejad» sõnadega «väärtegude kohtuvälised menetlejad, uurimisasutus, prokuratuur, kohus»;

4) paragrahvi 3 lõiget 4 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

«4) riigi õigusabi infosüsteem.»;

5) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) E-toimiku süsteemi vastutav töötleja on «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 210 lõike 4, «Väärteomenetluse seadustiku» § 811 lõike 4 ja «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 601 lõike 4 kohaselt Justiitsministeerium (edaspidi vastutav töötleja).»;

6) paragrahvi 11 lõiget 4 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

«3) tsiviil- ja halduskohtumenetluses «Tsiviilkohtumenetluse seadustikus» sätestatud juhtudel ja ulatuses andmed vastavalt määruse lisale 4.»;

7) paragrahvi 15 lõikes 1 asendatakse tekstiosa «16–18» tekstiosaga «16–181»;

8) paragrahvi 16 lõikes 5 asendatakse tekstiosa «17 ja 18» tekstiosaga «17–181»;

9) paragrahvi 17 lõike 1 punktis 1 ja § 18 lõike 1 punktis 1 lisatakse pärast sõna «menetleja» sõnad «, sealhulgas kohtute infosüsteemis menetlusgrupi liige»;

10) määrust täiendatakse §-ga 181 järgmises sõnastuses:

«§ 181. Volitatud töötleja juurdepääsu erisused tsiviil- ja halduskohtumenetluses

(1) Salastatud andmeid näevad tsiviil- ja halduskohtumenetluses:
1) aktiivne menetleja, sealhulgas menetlusgrupi liige, kes menetleb tsiviil- või halduskohtuasja, milles need andmed asuvad;
2) selle kohtu esimees ja kantseleijuhataja, kus tsiviil- või halduskohtuasja menetletakse.

(2) Kui täiendav juurdepääsupiirang on tervel tsiviil- või halduskohtuasjal, siis on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata kasutajatele nähtavad ainult järgmised põhiandmed:
1) kohtuasja number;
2) kohtuasja pealkirja asemel märge «konfidentsiaalne»;
3) kohtuasja menetlev kohus või kohtumaja.»;

11) paragrahvi 26 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

«3) võimaldada isikul esitada tsiviil- ja halduskohtumenetluses kohtule elektrooniliselt taotlusi ja dokumente.»;

12) paragrahvi 29 punktis 2 jäetakse välja sõnad «kriminaal- ja väärteoasjades»;

13) paragrahvi 30 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

«(2) Kohtuväline menetleja, kes ei ole oma infosüsteemi liidestanud e-toimiku süsteemiga, kohustub väärteomenetluse portaali kasutusele võtma hiljemalt 1. juuliks 2011. a.»;

14) määrust täiendatakse §-ga 301 järgmises sõnastuses:

«§ 301. Tsiviil- ja halduskohtumenetluses e-toimiku süsteemile ülemineku aeg ja kord

22. jaanuarist kuni 31. maini 2010. a kasutavad e-toimiku süsteemi tsiviil- ja halduskohtuasjade menetlemiseks Tallinna Halduskohtu Tallinna kohtumaja, Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja ja Tallinna Ringkonnakohus. 1. juunist 2010. a on e-toimiku süsteemi kasutamine tsiviil- ja halduskohtuasjade menetlemisel kohustuslik kõikidele haldus-, maa- ja ringkonnakohtutele.»;

15) määrust täiendatakse lisaga 4 käesoleva määruse lisas esitatud kujul.

§ 2. Määrus jõustub 22. jaanuaril 2010. a.

Peaminister Andrus ANSIP
Justiitsminister Rein LANG
Riigisekretär Heiki LOOT

 

Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2008. a määruse nr 111
«E-toimiku süsteemi asutamine ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus»
lisa 4

TSIVIIL- JA HALDUSKOHTUMENETLUSES E-TOIMIKU SÜSTEEMI KANTAVAD ANDMED

1. Kohtuasja alustamine  
1.1. Menetlusliik Tsiviilkohtumenetlus
    Halduskohtumenetlus
     
1.2. Kohtuasja saabumise kuupäev  
     
2. Üldandmed Kohtuasja nimetus
    Menetluse kaalukus
    Tsiviilasja hind
    Kohtueelse menetluse number
    Konfidentsiaalsus
     
3. Osalised  
3.1. Füüsiline isik Eesnimi
    Perekonnanimi
    Sünniaeg
    Isikukood
    Sugu
    Töökoht/õppekoht
    Sünnikoht
    Menetlusosalise liik
     
3.2. Muu isik Asutuse või isiku nimi
    Registrikood
    Menetlusosalise liik
    Isiku tüüp
     
3.3. Esindaja Eesnimi
    Perekonnanimi
    Sünniaeg
    Isikukood
    Sugu
    Ametinimetus
    Menetlusosalise liik
     
4. Kontaktandmed  
4.1. Sidevahend Sidevahendi liik
    Telefoninumber või e-posti aadress
    Sidevahendi staatus
     
4.2. Aadress Riik
    Maakond
    Linn/vald
    Alev/küla/linnaosa
    Tänav
    Maja
    Korter
    Sihtnumber
    Aadressi staatus
    Aadressi liik
    Asutuse nimetus
     
5. Nõuded Nõude sisu
    Tsiviilasja kategooria ja liik
    Nõude tüüp haldusasjas
    Menetluse alus haldusasjas
    Haldusasja kategooria ja liik
     
6. Kohtuasja jagamine Valitud menetleja
    Selgitus kohtuasja jagamise kohta
     
7. Menetlusgrupp Menetlusgrupi liikmed
    Menetlusgrupi nimetus
     
8. Dokumendid Dokumendi liik
    Dokumendi kuupäev
    Dokumendi koostaja
    Dokumendi lisa
    Dokumendifaili nimi
    Dokumendifail
    Dokumendi number
    Lahendi jõustumise staatus
    Jõustumise staatuse alguskuupäev
    Jõustumise staatuse lõppkuupäev
    Jõustumise märge
    Jõustunud osa kirjeldus
    Kaebused lahendi peale
    Mõjutatavad lahendid
    Kohtulahendi avalikustamise aste
    Avalikustamise alguskuupäev
    Isikuandmete varjamine avalikustatavas versioonis
    Avalikustatava dokumendifaili nimi
    Avalikustatav dokumendifail
    Kohtulahendi kohta koostatud märksõnad, annotatsioonid ja lahendis käsitletud paragrahvid
     
9. Sissetulev post Dokumendi liik
    Esitamise viis
    Saabumise kuupäev
    Postitamise kuupäev
    Tähtkirja kood
    Dokumendi number
    Dokumendi kuupäev
    Dokumendi esitaja (eesnimi, perekonnanimi, isikukood, menetlusosalise liik)
    Dokumendifaili nimi
    Dokumendifail
     
10. Kohtulahendi andmed  
10.1. Kohtulahendi liik Kohtuotsuse liik
    Määruse liik
     
10.2. Kohtulahendi tüüp Menetlust lõpetav lahend
    Menetluslik lahend
     
11. Sündmused Sündmuse liik
    Sündmuse nimetus
    Sündmuse toimumise kuupäev
    Sündmuse toimumise aeg
    Sündmuse kirjeldus
    Sündmuse staatus
    Sündmuse objekt
     
12. Staatused Kohtuasja staatus
    Menetluse staatus
     
13. Kohtunik  
13.1. Menetlusliigi koormus  
     
13.2. Alamliigi koormus  
     
13.3. Vaikimisi menetlusgrupp  
     
13.4. Kohtuniku äraolek Alguskuupäev
    Lõppkuupäev

Justiitsminister Rein LANG

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json