Teksti suurus:

Jäätmearuande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.04.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 4, 61

Jäätmearuande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord

Vastu võetud 15.01.2010 nr 1

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 117 lõike 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala ja mõisted

(1) Määrus kehtestab jäätmearuande vormi, esitatavate andmete ulatuse ning aruande esitamise korra.

(2) Jäätmearuanne on dokument, mis sisaldab andmeid «Jäätmeseaduse» § 117 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isiku (edaspidi aruande esitaja) jäätmealase tegevuse kohta.

§ 2. Jäätmearuande vorm ja esitamise tähtaeg

(1) Jäätmearuanne esitatakse Keskkonnaametile (edaspidi amet) määruse lisa kohasel vormil.

(2) Jäätmearuanne, mis käsitleb aruande esitaja jäätmealast tegevust eelmisel kalendriaastal, esitatakse 20. jaanuariks.

(3) Amet võib aruande esitaja taotlusel aruande esitamise tähtaega pikendada kuni ühe kuu võrra, kui aruande esitajal on rohkem kui 3 jäätmekäitlus- või tegevuskohta või talle on jäätmeid üle andnud üle 100 isiku.

§ 3. Jäätmearuande esitamine

(1) Jäätmearuanne esitatakse ametile paberil kahes eksemplaris või elektrooniliselt digitaalallkirjaga vastavalt «Digitaalallkirja seadusele» või autoriseeritud kasutajana vahetult Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse (edaspidi Info- ja Tehnokeskus) hallatavasse veebipõhisesse keskkonnaregistri kliendiinfosüsteemi (edaspidi infosüsteem).

(2) Jäätmearuande digitaalse vormi teeb Info- ja Tehnokeskus kättesaadavaks Keskkonnaministeeriumi ning Info- ja Tehnokeskuse veebilehtedel.

(3) Aruande esitaja esitab jäätmearuande iga jäätmekäitluskoha või jäätmete tekkekoha kohta eraldi. Jäätmete koguja ja vedaja, kellel ei ole püsivat tegevuskohta, esitab tegevusaruanded iga maakonna kohta eraldi.

§ 4. Jäätmearuandes sisalduvate andmete kontrollimine

(1) Amet kontrollib aruannet kahekümne tööpäeva jooksul aruande esitamisest arvates.

(2) Kui amet ei nõustu aruandes esitatud andmetega, tagastab ta aruande koos põhjendusega aruande esitajale lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul, määrates aruande esitamiseks uue tähtaja. Aruande vahetult infosüsteemi edastanud aruande esitajale teatab amet mittenõustumisest aruandel märgitud aadressil e-kirjaga seda põhjendades ja määrates aruande esitamise uue tähtaja.

(3) Esitatud aruandega nõustumist kinnitab ameti vastutav töötaja allkirjaga aruandel ning tagastab aruande paberil või elektrooniliselt aruande esitajale. Vahetult infosüsteemi esitatud aruande kinnitab amet infosüsteemis märkega «kontrollitud».

§ 5. Kordusaruande esitamine

(1) Kui jäätmearuande töötlemisel tekib kahtlus, et aruandes esitatud andmed ei ole täielikud ja õiged, samuti kui mitme aruandja esitatud andmed omavahel ei ühti, teeb amet aruande esitajale põhjendatud ettepaneku andmeid täiendavalt kontrollida ja esitada ameti määratud tähtajaks kordusaruanne.

(2) Aruande esitaja koostab uue aruande, märkides aruande päise ülemisse paremasse nurka «Kordusaruanne», ning esitab selle ametile lõike 1 kohaselt määratud tähtajaks. Vahetult infosüsteemi esitatud aruandes parandab aruande esitaja ebaõiged andmed infosüsteemis ja kinnitab need.

§ 6. Määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks keskkonnaministri 23. detsembri 2004. a määrus nr 138 «Jäätmearuande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord» (RTL 2005, 3, 11; 2009, 43, 590).

§ 7. Rakendussäte

2009. aasta jäätmearuanne esitatakse ametile 10 päeva jooksul arvates käesoleva määruse jõustumisest.

Minister Jaanus TAMKIVI
Kantsler Rita ANNUS
 

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 20.01.2010. a resolutsioon nr 17-1/10-00183.

Lisa 13269485 Lisa

/otsingu_soovitused.json